Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2024

24 августа 2024 года - Суббота

Седмица 9-я по Пятидесятнице, глас 7

Успенский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Преображения Господня. Сщмч. Е́впла Катанского (Сицилийского), архидиакона (304).

Прмчч. Фео́дора и Васи́лия Печерских, в Ближних пещерах (1098); прп. Фео́дора, инока, кн. Острожского, Печерского, в Дальних пещерах (ок. 1483); прп. Иоа́нна Святогорского, затворника, иеросхимонаха (1867); мц. Соса́нны девы и с нею сщмчч. Га́ия, папы Римского, Гави́ния, пресвитера, мчч. Кла́вдия, Максима, мц. Препеди́гны, мчч. Алекса́ндра и Ку́фия (295–296).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преображению Господню (житие / история праздника)

Тропарь, глас 7:

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 7:

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́,/ сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рове же пропове́дят,// я́ко Ты еси́ вои́стину О́тчее сия́ние.

Священномученику Евплу Катанскому, архидиакону (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Евпл/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ того́ моли́твами/ спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 1:

Зако́ны Христо́вы в руку́ обнося́,/ предста́л еси́, вопия́ враго́м, в по́двизе:/ самозва́н есмь страда́льчествовати тверде́йши./ Те́мже, приклони́в ра́достно вы́ю твою́,/ подъя́л еси́ усече́ние мече́м,// сконча́вый тече́ние твое́.

Преподобномученикам Феодору и Василию Печерским (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Сою́зом любве́ связа́вшеся, преподо́бнии,/ всяк сою́з ко́зней вра́жиих попра́сте,/ страда́ние же и смерть непови́нне/ от сребролюби́ваго кня́зя претерпе́сте до́бле,/ тем мо́лим вас, вку́пе пожи́вших/ и венцы́ муче́ния прие́мших,/ моли́теся Го́сподеви о нас,/ я́ко да во мно́зей любви́, ве́ре и наде́жди до́бре пожи́вше,/ всегда́ ублажа́ем вас,// Фео́доре и Васи́лие добропобе́днии.

Кондак, глас 2:

Добр сове́тник я́влься блаже́нному Феодо́ру, Богому́дре Васи́лие,/ изба́вил еси́ того́ сове́том свои́м от пре́лести диа́воли/ и ко све́ту богора́зумия наста́вль./ С те́мже по́слежде блаже́нную прия́л еси́ кончи́ну,/ устреле́н непра́ведно быв во утро́бу от сребролюби́ваго князя./ И ны́не, предстоя́ Го́сподеви,/ моли́ся непреста́нно о всех нас.

Преподобному Феодору, князю Острожскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 7:

Преобрази́л еси́ земна́го княже́ния сла́ву/ во и́ночества о́браз смире́нный,/ и вме́сто враго́в ви́димых/ на неви́димыя ополчи́лся еси́,/ и, обою́ победи́тель кра́сен явля́яся,/ еди́н от чудотво́рец Пече́рских показа́лся еси́;/ те́мже и нам ре́вности Бо́жия дар испроси́,/ братолю́бием сердца́ на́ша просвети́// и ко спасе́нию ве́чному стези́ на́ша, Фео́доре блаже́нне, напра́ви.

Кондак, глас 4:

Красоты́ ри́зныя возгнуша́вшагося/ и бога́тства тле́ннаго со благодаре́нием отве́ргшагося,/ в ри́зу же безстра́стия обле́кшагося/ и бога́тому в щедро́тах Христу́ возсле́довавшаго,/ прииди́те, ве́рнии, восхва́лим Фео́дора достосла́вна,/ я́ко моля́щася непреста́нно// о душа́х на́ших.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче Фео́доре, земли́ Волы́нския похвало́ и прибе́жище, святы́я же Ла́вры Пече́рския сла́во и украше́ние! При́зри на предстоя́щыя лю́ди, твоея́ по́мощи с ве́рою прося́щия и согреше́ния своя́ тебе́ испове́дающия, приими́ тех усе́рдныя моли́твы и от вся́кия ско́рби и ну́жды предста́тельством твои́м изба́ви. Помози́ нам, уго́дниче Бо́жий, в ми́ре и покая́нии житие́ на́ше зде проводи́ти, во благополу́чии памятова́ние о за́поведех Бо́жиих всеми́рно храни́ти, в беда́х же от ро́пота и уны́ния огражда́тися, оба́че и по́мыслом лу́чшим сердца́ на́ша испо́лни, да твоего́ благоутро́бия и я́же о ве́ре ре́вности подража́тели бы́вше, о́ных сподо́бимся ве́чных благ, и́миже днесь украша́яся, моли́твы о спасе́нии на́шем возно́сиши ко Го́споду, Ему́же сла́ва подоба́ет Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Иоанну Святогорскому, затворнику

Тропарь, глас 8:

В пусты́ню Святы́х Гор пришéл еси́,/ ми́ра красотý остáвив,/ и крест взeмь послéдовал еси́ Христý, óтче нaш Иоа́нне,/ пощéнием, бде́нием и тя́жкими вери́гами/ в затво́ре подвизáлся еси́,/ дýши недýжных, приходя́щих к тебе́ ве́рою, исцеля́еши,/ и оби́тели твоея́ украше́ние явля́ешися,// те́мже со А́нгелы срáдуется, преподо́бне, дyх твой.

Кондак, глас 4:

Сýетнаго жития́ треволне́ния,/ мяте́ж мирски́й и по́хоти стра́стная взыгра́ния нивочто́же вмени́в,/ Святы́х Гор пусты́нный граждани́н показа́лся еси́,/ тя́жкий по́двиг затво́ра подъя́в на себе́,/ наста́вник мно́гих мона́шествующих был еси́,/ Иоáнне Затво́рниче,// моли́твенниче о душа́х на́ших.

Молитва:

О, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Иоа́нне! Ве́рою припа́даем тебе́, помо́щниче наш ди́вный и ско́рый услы́шателю, не премолчи́ о нас ко Го́споду Бо́гу в Тро́ице покланя́емому и сла́вимому, да ми́лостивно призре́в на ны, не попу́стит нам поги́бнути во гресе́х на́ших, но да возста́вит нас, и да пода́ст исправле́ние зло́му окая́нному на́шему житию́, от гряду́щих грехопаде́ний восхища́я, и да прости́т нам вся, ели́ка согреши́хом от рожде́ния и до сего́ часа́. Испроси́ нам у Созда́теля на́шего вели́кия и бога́тыя да́ры бла́гости Его́: земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, мир во днех на́ших, ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние, боля́щим здра́вие, скорбя́щим утеше́ние, уныва́ющим ободре́ние, бе́дствующим призре́ние, убо́гим снабде́ние, подвиза́ющимся преуспе́яние, умира́ющим благу́ю христиа́нскую кончи́ну и всем правосла́вным христиа́ном позна́ние благода́ти Бо́жией и ве́чное о Го́споде спасе́ние. Не преста́й, всечестны́й о́тче, предста́тельствовати о стране́ на́шей. Наипа́че же святу́ю оби́тель, в не́йже трудолю́бно подвиза́лся еси́, моли́твою твое́ю не оста́ви, да утверди́тся в ней братолю́бие, терпе́ние, послуша́ние и любо́вь, и да приложи́тся покая́ние благоде́телем ея́. Ей, о́тче наш Иоа́нне, услы́ши нас, бе́дствующих в ми́ре сем, страсте́й бу́рею потопля́емых, и умири́ жизнь на́шу, отыми́ вся́кую вражду́ и неприя́знь, покры́й нас покро́вом всемо́щнаго заступле́ния твоего́ от вся́каго наве́та вра́жия, да без преткнове́ния до после́днего издыха́ния просла́вим неизрече́нное человеколю́бие ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.