Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

25 августа 2023 года - Пятница

Седмица 12-я по Пятидесятнице, глас 2

Успенский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Преображения Господня. Мчч. Фо́тия и Аники́ты и многих с ними (305–306).

Сщмч. Алекса́ндра, епископа Команского (III); мчч. Памфи́ла и Капито́на.

Прмчч. Белогорских: Варлаа́ма (Коноплева), архимандрита, Анто́ния (Арапова), игумена, Се́ргия (Вершинина), Илии́ (Попова), Вячесла́ва (Косожилина), Иоаса́фа (Сабанцева), Иоа́нна (Новоселова), иеромонахов, Виссарио́на (Окулова), Михе́я (Подкорытова), Матфе́я (Банникова), Евфи́мия (Короткова), иеродиаконов, Варна́вы (Надеждина), монаха, Гермоге́на (Боярышнева), Арка́дия (Носкова), Евфи́мия (Шаршилова), иноков, Марке́лла (Шаврина), Иоа́нна (Ротнова), монахов, Се́ргия (Саматова), инока, Дими́трия Созинова, Са́ввы Колмогорова, Иа́кова Старцева, Петра Рочева, Иа́кова Данилова, Алекса́ндра Арапова, Фео́дора Белкина, Алекси́я Короткова и Петра, послушников (1918); сщмч. Васи́лия Инфантьева, пресвитера (1918); сщмчч. Леонида Бирюковича, Иоа́нна Никольского и Николая Доброумова, пресвитеров (1937).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преображению Господню (житие / история праздника)

Тропарь, глас 7:

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,// Светода́вче, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 7:

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́,/ сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рове же пропове́дят,// я́ко Ты еси́ вои́стину О́тчее сия́ние.

Преподобномученикам Белогорским (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Земли́ на́шея Белогра́дския/ новому́ченицы и испове́дницы:/ святи́телие Никоди́ме, Ону́фрие и Анто́ние,/ с ва́ми же – иере́е, диа́кони и миря́не благочести́вии,/ в житии́ свое́м све́том Христо́вым просия́вшии,/ за Него́же до́бре страда́вшии и венча́вшиися,/ и ны́не на́с, во труде́х и слу́жбах су́щих,/ предста́тельством свои́м вразумляющии и укрепля́ющии/ ко возрожде́нию и возвыше́нию Правосла́вия!/ Христа́ Бо́га моли́те/ ми́р и благоде́нствие Оте́честву на́шему дарова́ти// и душа́м на́шим — ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Избра́нных святи́телей и му́чеников Бо́жиих/ досто́йнии сонасле́дницы,/ я́ко прия́вшии благода́ть победи́тельную,/ на́м, ны́не во стра́нствии су́щим/ прему́дрость и си́лу от Го́спода испроси́те,/ да благода́рственно к ва́м взыва́ем:/ ра́дуйтеся, земли́ Белогра́дския похвало́ и утвержде́ние!

Молитва:

О, святи́и сла́внии и добропобе́днии новому́ченицы и испове́дницы земли́ Белогра́дския: архипа́стырие и па́стырие, мона́шествующии и мирсти́и, во вся́цем ро́де и зва́нии до́бре по́двиг сво́й соверши́вшии и ве́ру Христо́ву да́же до кончи́ны соблю́дшии! Вы́ в годи́ну гоне́ний лю́тых и братоубийственныя бра́ни, постигшую страну́ на́шу от безбожников и отсту́пников, на непра́ведных суди́лищах, во вся́ческих обстоя́ниих и плене́ниих, темни́чных заточе́ниих и про́пастех земны́х, яви́ли есте́ о́бразы непоколеби́мыя ве́ры, терпе́ния, кро́тости и упова́ния на во́лю Бо́жию. От страда́ний же и кро́ве ва́шея, я́ко от се́мене до́браго, ве́ра и Це́рковь Христо́ва возраста́ют. Ве́мы бо, я́ко ны́не в одеждех бе́лых у Престо́ла Небе́снаго предстоите́ и на́м во служе́нии и труда́х благода́тно содействуете. Па́мять ва́шу собо́рне почита́юще, приле́жно мо́лим: испроси́те у́бо у Всемогу́щаго Влады́ки земно́му Оте́честву на́шему ми́р, благоде́нствие и процвете́ние, ве́ры правосла́вныя утвержде́ние, ересе́й и раско́лов низложе́ние, архипа́стырем, па́стырем и служи́телем Це́ркви — благода́тней по́мощи к досто́йному служе́нию, еще́ же и да́р прозре́ния и разсужде́ния духо́внаго; вла́сть предержа́щим — му́дрое правле́ние, христолюби́вому во́инству — си́л духо́вных и теле́сных укрепле́ние, всему́ же наро́ду Бо́жию — вся́ я́же ко спасе́нию проше́ния, да моли́твами Пресвяты́я Богоро́дицы, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Креста́, предста́тельством честны́х Небе́сных Си́л Безпло́тных, святы́х сла́вных и всехва́льных апо́столов, добропобе́дных му́чеников, преподо́бных и богоно́сных оте́ц и все́х святы́х досто́йни бу́дем в де́нь Пра́веднаго Суда́ десна́го стоя́ния пред Престо́лом Триеди́наго Божества́ – Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Мученикам Фотию и Аниките Никомидийским (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Боже́ственныя, ве́рнии, и хра́брыя/ ублажи́м супру́ги Христо́вы сла́вныя,/ и похва́лим, я́ко тве́рдыя пропове́дники благоче́стию/ и су́ща рачи́тели, Фо́тия и Аники́ту,// и пе́сньми и хвала́ми венча́ем.