Шрифт

Чтения дня / Календарь 2024

Богослужебные чтения 25 августа 2024 года

Утр. – Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. – 1 Кор., 128 зач., III, 9–17. Мф., 59 зач., XIV, 22–34.

Евангелие от Иоанна, зачало 65А

Су́щу по́зде в день той во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ Его́ со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с и ста посреде́ и глаго́ла им: мир вам. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе и ре́бра Своя́. Возра́довашася у́бо ученицы́, ви́девше Го́спода. Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам, я́коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие́ рек, ду́ну и глаго́ла им: приими́те Дух Свят, и́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся им, и и́мже держите́, держа́тся. Фома́ же, еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Близне́ц, не бе ту с ни́ми, егда́ прии́де Иису́с. Глаго́лаху же ему́ друзи́и ученицы́: ви́дехом Го́спода. Он же рече́ им: а́ще не ви́жу на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не иму́ ве́ры. И по днех осми́х па́ки бя́ху внутрь ученицы́ Его́, и Фома́ с ни́ми. Прии́де Иису́с две́рем затворе́нным, и ста посреде́ их и рече́: мир вам. Пото́м глаго́ла Фоме́: принеси́ перст твой се́мо и виждь ру́це Мои́, и принеси́ ру́ку твою́ и вложи́ в ре́бра Моя́, и не бу́ди неве́рен, но ве́рен. И отвеща́ Фома́ и рече́ Ему́: Госпо́дь мой и Бог мой. Глаго́ла ему́ Иису́с: я́ко ви́дев Мя, ве́рова, блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавше. Мно́га же и и́на зна́мения сотвори́ Иису́с пред ученики́ Свои́ми, я́же не суть пи́сана в кни́гах сих. Сия́ же пи́сана бы́ша, да ве́руете, я́ко Иису́с есть Христо́с Сын Бо́жий, и да ве́рующе живота́ и́мате во и́мя Его́.

Послание к коринфяном первое, зачало 128

Бра́тие, Бо́гу есмы́ поспе́шницы: Бо́жие тяжа́ние, Бо́жие зда́ние есте́. По благода́ти Бо́жией да́нней мне, я́ко прему́др архите́ктон основа́ние положи́х, ин же назида́ет, ки́йждо же да блюде́т, ка́ко назида́ет. Основа́ния бо ина́го никто́же мо́жет положи́ти па́че лежа́щаго, е́же есть Иису́с Христо́с. А́ще ли кто назида́ет на основа́нии сем зла́то, сребро́, ка́мение честно́е, дрова́, се́но, тро́стие, кого́ждо де́ло явле́но бу́дет, день бо яви́т, зане́ огне́м открыва́ется, и кого́ждо де́ло, яково́же есть, огнь иску́сит. И его́же а́ще де́ло пребу́дет, его́же назда́, мзду прии́мет. А его́же де́ло сгори́т, отщети́тся: сам же спасе́тся, та́кожде я́коже огне́м. Не ве́сте ли, я́ко храм Бо́жий есте́, и Дух Бо́жий живе́т в вас? А́ще кто Бо́жий храм растли́т, растли́т сего́ Бог, храм бо Бо́жий свят есть, и́же есте́ вы.

Евангелие от Матфеа, зачало 59

Во вре́мя о́но, пону́ди Иису́с ученики́ Своя́ вле́зти в кора́бль и вари́ти Его́ на о́ном полу́, до́ндеже отпу́стит наро́ды. И отпусти́в наро́ды, взы́де на гору́ еди́н помоли́тися. По́зде же бы́вшу, еди́н бе ту. Кора́бль же бе посреде́ мо́ря вла́яся волна́ми, бе бо проти́вен ветр. В четве́ртую же стра́жу но́щи и́де к ним Иису́с, ходя́ по мо́рю. И ви́девше Его́ ученицы́ по мо́рю ходя́ща, смути́шася, глаго́люще, я́ко призра́к есть, и от стра́ха возопи́ша. А́бие же рече́ им Иису́с, глаго́ля: дерза́йте, Аз есмь, не бо́йтеся. Отвеща́в же Петр рече́: Го́споди, а́ще Ты еси́, повели́ ми приити́ к Тебе́ по вода́м. Он же рече́: прииди́. И изле́з из корабля́ Петр, хожда́ше по вода́м, приити́ ко Иису́сови. Ви́дя же ветр кре́пок, убоя́ся, и наче́н утопа́ти, возопи́, глаго́ля: Го́споди, спаси́ мя. И а́бие Иису́с просте́р ру́ку, ят его́ и глаго́ла ему́: малове́ре, почто́ усумне́лся еси́? И вле́зшема и́ма в кора́бль, преста́ ветр. Су́щии же в корабли́ прише́дше поклони́шася Ему́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын еси́. И преше́дше приидо́ша в зе́млю Геннисаре́фскую.