Шрифт

Помощь святых в нуждах / Кому молиться в житейских нуждах?

Кому молиться в болезнях и житейских нуждах

Святые, хадатайствующие к Богу об исцелении и помощи. Кому молиться?

В отчаянии

молятся святым:

Преподобному Афанасию Афонскому (5/18 июля).

Среди множества чудес, совершенных Афанасием при жизни, была особенно замечательна скорая помощь отчаявшимся.

Святителю Иоанну Златоустому, архиепископу Константинопольскому (13/26 ноября; 14/27 сентября).

Иоанн Златоуст — наставник в терпении гонимым за правду и в уповании на милосердие и Промысел Божий отчаявшимся.

Своему Ангелу Хранителю.

Ангелу Хранителю молятся также об утверждении в вере.

Молитвы

Преподобному Афанасию Афонскому

Тропарь, глас 3:

Е́же во пло́ти житию́ твоему́/ удиви́шася а́нгельстии чи́ни:/ ка́ко с те́лом к неви́димым спле́тением изше́л еси́, присносла́вне,/ и уязви́л еси́ де́монския полки́./ Отону́дуже, Афана́сие,/ Христо́с тебе́ воздаде́ бога́тыми дарова́ньми:/ сего́ ра́ди, о́тче, моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко невеще́ственных суще́ств зри́теля изря́дна,/ и де́ятельна сказа́теля всеи́стинна,/ взыва́ет тя ста́до твое́, Богоглаго́льниче:/ не оскуде́й моля́ о рабе́х твои́х,/ изба́витися напа́стей и обхожде́ний, вопию́щим ти́:// ра́дуйся, о́тче Афана́сие.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Афана́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва:

Преподо́бне о́тче Афана́сие, изря́дный уго́дниче Христо́в и вели́кий Афо́нский чудотво́рче! Во дни земна́го жития́ твоего́ мно́гия на путь пра́вый наста́вивый и в Ца́рствие Небе́сное му́дре руководи́вый, ско́рбныя уте́шивый, па́дающим пода́вый ру́ку по́мощи и всем любе́зен, ми́лостив и сострада́телен оте́ц бы́вый, ты ны́не, в Небе́сней пребыва́я све́тлости, наипа́че умно́жавши любо́вь твою́ к нам, немощны́м, в мо́ри жите́йстем разли́чие бе́дствующим, искуша́емым ду́хом зло́бы и страстьми́ свои́ми, вою́ющими на дух. Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя, святы́й о́тче: по да́нней тебе́ от Бо́га благода́ти помози́ нам твори́ти во́лю Госпо́дню в простоте́ се́рдца и смире́нии, искуше́ния же вра́жия победи́ти и свире́пое страсте́й мо́ре изсуши́ти, да та́ко немо́кренно пре́йдем жите́йскую пучи́ну и предста́тельством твои́м ко Го́споду сподо́бимся дости́гнути обетова́ннаго нам Ца́рствия Небе́снаго, сла́вяще Безнача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Святителю Иоанну Златоусту

Тропарь, глас 8:

Уст твои́х я́коже све́тлость огня́ возсия́вши благода́ть,/ вселе́нную просвети́:/ не сребролю́бия ми́рови сокро́вища сниска́,/ высоту́ нам смиренному́дрия показа́./ Но твои́ми словесы́ наказу́я, о́тче Иоа́нне Златоу́сте,// моли́ Сло́ва Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

От Небе́с прия́л еси́ Боже́ственную благода́ть/ и твои́ми устна́ми вся учи́ши/ покланя́тися в Тро́ице еди́ному Бо́гу,/ Иоа́нне Златоу́сте, всеблаже́нне преподо́бне,/ досто́йно хва́лим тя:// еси́ бо наста́вник, я́ко Боже́ственная явля́я.

Кондак, глас 1:

Возвесели́ся та́инственно честна́я Це́рковь / возвраще́нием честны́х твоих моще́й, / и, сия́ сокры́вши, я́ко зла́то многоце́нное, / пою́щим тя неоску́дно подава́ет / моли́твами твои́ми исцеле́ний благода́ть, // Иоа́нне Златоу́сте.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Иоа́нне Златоу́сте,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́, сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Мы же, гре́шнии (имена), по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вии, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще; сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку зло́бу, недоброжела́тельство, го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва

О святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́: сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Ты еси́ отроко́м — послуша́ния о́браз, ю́ным — целому́дрия свети́ло, муже́м — трудолю́бия наста́вник, ста́рым — незло́бия учи́тель, и́ноком — воздержа́ния пра́вило, моля́щимся — вождь от Бо́га вдохнове́нный, му́дрости и́щущим — ума́ просвети́тель, вити́ям доброглаго́ливым — сло́ва жива́го исто́чник неисчерпа́емый, благотворя́щим — милосе́рдия звезда́, нача́льствующим — правле́ния му́драго о́браз, пра́вды ревни́телем — дерзнове́ния вдохнови́тель, пра́вды ра́ди гони́мым — терпе́ния наста́вник: всем вся был еси́, да вся́ко не́кия спасе́ши. Над все́ми же си́ми стяжа́л еси́ любо́вь, я́же есть соу́з соверше́нства, и то́ю, я́ко си́лою Боже́ственною, вся дарова́ния во еди́нем лице́ твое́м во еди́но совокупи́л еси́, и ту́южде любо́вь, разделе́нная примиря́ющую, в толкова́нии слове́с апо́стольских всем ве́рным пропове́дал еси́. Мы же гре́шнии, по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, быва́ем тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще: сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми, отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное бу́дет, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Ангелу Хранителю

Тропарь, глас 6:

А́нгеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, / живо́т мой соблюди́ во стра́се Христа́ Бо́га, / ум мой утверди́ во и́стиннем пути́, / и к любви́ го́рней уязви́ ду́шу мою́, / да тобо́ю направля́емь, / получу́ от Христа́ Бо́га ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Яви́ся мне милосе́рд, святы́й Áнгеле Госпо́день, храни́телю мой, / и не отлуча́йся от мене́, скве́рнаго, / но просвети́ мя све́том неприкоснове́нным / и сотвори́ мя досто́йна Ца́рствия Небе́снаго.

Молитва

А́нгеле Христо́в святы́й, к тебе́ припа́дая молю́ся, храни́телю мой святы́й, прида́нный мне на соблюде́ние души́ и те́лу моему́ гре́шному от свята́го креще́ния, аз же свое́ю ле́ностию и свои́м злым обы́чаем прогне́вах твою́ пречи́стую све́тлость и отгна́х тя от себе́ все́ми сту́дными де́лы: лжа́ми, клевета́ми, за́вистию, осужде́нием, презо́рством, непоко́рством, братоненавиде́нием, и злопомне́нием, сребролю́бием, прелюбодея́нием, я́ростию, ску́постию, объяде́нием без сы́тости и опи́вством, многоглаго́ланием, злы́ми по́мыслы и лука́выми, го́рдым обы́чаем и блу́дным возбеше́нием, имы́й самохоте́ние на вся́кое плотско́е вожделе́ние. О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т! Да ка́ко возмо́жеши воззре́ти на мя, или́ приступи́ти ко мне, а́ки псу смердя́щему? Кото́рыма очи́ма, А́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя, опле́тшася зле во гну́сных де́лех? Да ка́ко уже́ возмогу́ отпуще́ния проси́ти го́рьким и злым мои́м и лука́вым дея́нием, в ня́же впа́даю по вся дни и но́щи и на всяк час? Но молю́ся ти припа́дая, храни́телю мой святы́й, умилосе́рдися на мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́ (имя рек), бу́ди ми помо́щник и засту́пник на зла́го моего́ сопроти́вника, святы́ми твои́ми моли́твами, и Ца́рствия Бо́жия прича́стника мя сотвори́ со все́ми святы́ми, во ве́ки, ами́нь.

Каноны и акафисты