Шрифт

Акафисты Ангелам

Акафист святому Ангелу Хранителю

Акафист святому Ангелу Хранителю
Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему.

Псалом 50:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой предо мно́ю есть вы́ну. Тебе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниях зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Кондак 1

Избра́нный от Го́спода Бо́га на хране́ние ду́ши моея́ и телесе́, святы́й А́нгеле, похва́льная ти воспева́ти дерза́ю, недосто́йный раб твой; ты же, я́ко име́яй дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному, от вся́ких мя бед и скорбе́й, от враг ви́димых же и неви́димых защити́, зову́ща:

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Икос 1

А́нгеле святы́й, по́сланный с Небесе́, во е́же храни́ти мя и руководи́ти во всей жи́зни мое́й, припа́дая молю́ ти ся: сам наста́ви и вразуми́ мя, начина́юща от серде́чныя любве́ и усе́рдия возглаша́ти пе́сненныя ти хвалы́:

Радуйся, А́нгеле Бо́жий, предста́телю мой у Пресвяты́я Тро́ицы;

Радуйся, Царя́ ца́рствующих безпло́тный во́ине.

Радуйся, Го́спода госпо́дствующих небе́сный слуго́;

Радуйся, у́мных и невеще́ственных слуг Его́ сожи́телю.

Радуйся, творя́й при́сно во́лю Влады́ки своего́;

Радуйся, прие́мый от Бо́га повеле́ние и власть храни́ти ду́шу мою́.

Радуйся, никогда́же отлуча́яйся мене́, гре́шнаго;

Радуйся, вы́ну спребыва́яй ми, недосто́йному.

Радуйся, соблюда́яй мя на всех путе́х мои́х;

Радуйся, сохраня́яй мя от вся́каго зла.

Радуйся, от Бо́га да́нный ми руководи́телю на путе́х жития́ моего́;

Радуйся, благи́й мой наста́вниче.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 2

Ви́дев человеколюби́вый Госпо́дь, я́ко, по прегреше́нии пра́отца на́шего Ада́ма, вси челове́цы удо́бь прекло́нни суть ко греху́, по Свое́й неизрече́нней ми́лости посла́л есть во всю зе́млю святы́х А́нгелов и коему́ждо от челове́к приста́ви храни́теля. Исполня́юще у́бо повеле́ние Влады́ки своего́, святи́и А́нгели всегда́ гото́ви суть помога́ти нам, богоуго́дно пою́щим: Аллилу́иа.

Икос 2

Ра́зуму моему́ просвеще́ние свы́ше исхода́тайствуй, святы́й А́нгеле, да возмогу́ позна́ти, что есть во́ля Бо́жия, блага́я и уго́дная и соверше́нная, и се́рдце мое́ напра́ви, е́же со усе́рдием твори́ти ю; тебе́ же, храни́теля моего́, да не преста́ну восхваля́ти сицевы́ми гла́сы:

Радуйся, воспламеня́яй се́рдце мое́ любо́вию к Бо́гу, Созда́телю моему́;

Радуйся, возбужда́яй мя на всяк день же и час приноси́ти Ему́ моли́твы, проше́ния и благодаре́ния.

Радуйся, я́коже стра́жем ве́рным, стра́хом Госпо́дним душе́вный мой дом огражда́яй;

Радуйся, вся помышле́ния моя́ к распя́тому за грехи́ ми́ра Спаси́телю устремля́яй.

Радуйся, страда́ния Его́ и кре́стную смерть в па́мять мою́ вперя́яй;

Радуйся, воспомина́нием Страсте́й Госпо́дних блюсти́ся от грехо́в мя поуча́яй.

Радуйся, благода́тнаго Свы́ше осене́ния Свята́го Ду́ха проси́ти мя наставля́яй;

Радуйся, я́ко на кро́ткия то́чию и смире́нныя се́рдцем ми́лостивне призирати Ему́, Уте́шителю, уверя́я мя.

Радуйся, мы́слию о вездесу́щии Бо́жии всю́ду окружа́яй мя;

Радуйся, всеве́дение Его́ у́мным очесе́м мои́м представля́яй.

Радуйся, милосе́рдием Его́ к ка́ющимся гре́шником се́рдце мое́ утеша́яй;

Радуйся, правосу́дием Его́ к ожесточе́нным и нераска́янным ду́шу мою́ устраша́яй.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 3

Си́лу Боже́ственныя благода́ти испроси́ ми, храни́телю мой А́нгеле, во е́же неукло́нно и непреткнове́нно ходи́ти ми спаси́тельным путе́м Христо́вых за́поведей, се́рдцем же и усты́ непреста́нно сла́вити всесвято́е и́мя Бо́га на́шего и пе́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 3

И́мам тя, Богоизбра́нный покрови́телю мой, я́коже све́тлую зарю́, просвеща́ющую души́ моея́ темноту́ и разгоня́ющую мрак серде́чнаго неве́дения моего́; сего́ ра́ди, со умиле́нием припа́дая, молю́ ти ся, да и вся моя́ чу́вствия, потемне́нная страстьми́, очи́стятся, во е́же не блужда́ти ми во тьме грехо́вней. Пречу́дную же све́тлость твою́ воспева́ю си́це:

Радуйся, звездо́ Невече́рняго Све́та, от трисия́ннаго Божества́ возсия́вшая и мене́ вы́ну озаря́ющая;

Радуйся, пресве́тлая луче́, помраче́нная грехми́ серде́чная ми очеса́ осиява́ющая.

Радуйся, я́ко тщи́шася напра́вити мя на и́стинный путь во тьме беззако́ний заблужда́ющаго;

Радуйся, я́ко предлага́еши ми за́поведи Госпо́дни, а́ки зерца́ло для всея́ жи́зни моея́.

Радуйся, я́ко поставля́еши ми зако́н Бо́жий, а́ки свети́льник нога́ма мои́ма и свет стезя́м мои́м;

Радуйся, я́ко слове́с Ева́нгелиа Христо́ва в сла́дость послу́шати поуча́еши мя.

Радуйся, я́ко уче́нию Боже́ственнаго Учи́теля моего́ и Го́спода несумне́нно ве́ровати побужда́еши мя;

Радуйся, я́ко в повинове́нии уста́вом святы́я Це́ркве укрепля́еши мя.

Радуйся, я́ко пра́вилом и преда́нием святы́х Апо́стол и оте́ц покаря́тися наставля́еши мя;

Радуйся, я́ко во испове́дании святы́я и правосла́вныя ве́ры утвержда́еши мя.

Радуйся, я́ко за сие́ испове́дание и на смерть гото́ва мя бы́ти убежда́еши;

Радуйся, я́ко еретико́м и отсту́пником и́стинныя Це́ркве сообща́тися возбраня́еши ми.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 4

Бу́ря жите́йскаго мо́ря сокруша́ет духо́вный мой кора́бль волна́ми мирски́х попече́ний, и мир убо́гия души́ моея́ мяте́тся, и где обря́щу ти́хое приста́нище спасе́ния? То́кмо на тя по Бо́зе возлага́ю наде́жду, храни́телю мой А́нгеле, я́ко прему́драго тя ко́рмчаго в мы́сленных бу́рях, смуща́ющих мя, стяжа́х: благода́рственне у́бо пою́ Бо́гу моему́: Аллилу́иа.

Икос 4

Слы́шаще и зря́ще тя, Боже́ственный А́нгеле, кре́пкаго моего́ блюсти́теля, зло́бнии ду́си поднебе́снии не сме́ют прибли́житися ко твое́й пречи́стей све́тлости и душегуби́тельные ми па́кости де́яти. Сего́ ра́ди смире́нно молю́ тя, не отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́, но при́сно от лука́ваго тех лови́тельства и ко́зней соблюда́й мя, со умиле́нием глаго́люща:

Радуйся, кре́пким кро́вом крил твои́х осеня́яй мя и покрыва́яй;

Радуйся, о́крест мене́ с пла́менным мече́м при́сно ополча́яйся.

Радуйся, проти́ву кня́зя тьмы во бра́ни ми посо́бствуяй;

Радуйся, лука́вых его́ служи́телей побежда́ти ми помога́яй.

Радуйся, отгоня́яй от мене́ душепа́губныя де́моны, а́ки хи́щныя пти́цы;

Радуйся, вразумля́яй мя бесо́вския ко́зни позна́ти, а́ки лука́выя лиси́цы.

Радуйся, зверообра́зная тех на ум и се́рдце мое́ нападе́ния отрева́яй.

Радуйся, порожде́ния их, го́рдость и не́нависть, из сердца́ моего́ исторга́яй.

Радуйся, за́висть и злопомне́ние от мы́слей мои́х прогоня́яй;

Радуйся, во отраже́ние злых по́мыслов кре́стным зна́мением себе́ огражда́ти побужда́яй мя.

Радуйся, на а́спида и васили́ска небоя́зненно наступа́ти укрепля́яй мя;

Радуйся, име́яй непобеди́мое ору́жие проти́ву всех враго́в мои́х.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 5

Боготе́чней и лучеза́рней звезде́, путеводи́вшей дре́вле волхвы́ на поклоне́ние ро́ждшемуся в Вифлее́ме Спаси́телю ми́ра, дерза́ю уподо́бити тя, благи́й мой храни́телю: неотлу́чным бо и светоно́сным твои́м ми спребыва́нием указу́еши ми пра́вый путь, веду́щий в Го́рний Вифлее́м, в Небе́сное Ца́рствие, да та́мо с ли́ки Арха́нгел и А́нгел сподо́блюся воспева́ти Преве́чному Царю́ сла́вы: Аллилу́иа.

Икос 5

Ви́дя Мя но́щию содержи́ма мра́чною и те́мным о́блаком страсте́й покрыва́ема, святы́й храни́телю ду́ши моея́, не огорчи́ся, не оста́ви мене́, но подража́яй долготерпе́нию Спаси́теля моего́, пожди́ еще́, возбужда́я мя к покаянию, до́ндеже очеса́ моя́ излию́т исто́чники слез на омы́тие душе́вныя нечистоты́ моея́. О сем смире́нно молю́ тя и глаго́лю:

Радуйся, я́ко вы́ну прино́сиши Бо́гу о мне гре́шнем моли́твы своя́, я́ко кади́ло пред Ним благово́нное;

Радуйся, я́ко при́сно хода́тайствуеши пред Созда́телем мои́м о е́же спасти́ся ми.

Радуйся, я́ко пра́ведный гнев Его́, дви́жимый на мя, свои́м предста́тельством отвраща́еши;

Радуйся, я́ко про́сиши всемилосе́рдаго Го́спода пода́ти проще́ние злых мои́х дея́ний.

Радуйся, я́ко умилостивля́еши Его́ бла́гость, да не погуби́т мя со беззако́ньми мои́ми;

Радуйся, я́ко непреста́нно мо́лишися Искупи́телю моему́, да да́рует ми вре́мя ко исправле́нию.

Радуйся, я́ко возбужда́еши мя в покая́нии препроводи́ти вся дни живота́ моего́;

Радуйся, я́ко внуша́еши ми жела́ние, да вы́ну ка́юся пред Го́сподем во всех мои́х прегреше́ниях.

Радуйся, я́ко вразумля́еши мя на вся́кое вре́мя мы́сленно себе́ испы́товати и во гресе́х мои́х испове́датися;

Радуйся, я́ко влага́еши в се́рдце мое́ сокруше́ние и скорбь, зане́ прогне́вах Преблага́го Бо́га моего́.

Радуйся, я́ко побужда́еши мя опла́кивати окая́нное и скве́рное житие́ мое́;

Радуйся, светоно́сный и неумолка́ющий хода́таю спасе́ния моего́.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 6

Пропове́дую велегла́сно при́сное твое́, храни́телю мой А́нгеле, о мне, гре́шнем, попече́ние: в ско́рбех бо и напа́стех, я́же в сем многомяте́жнем ми́ре смуща́ет мир души́ моея́, явля́еши ми ся ско́рый уте́шитель, вразумля́я мя, я́ко вся сия́ низпосыла́ются от прему́драго Созда́теля, а́ки врачевство́ проти́ву душе́вных неду́гов мои́х, и поуча́я благоде́ющему си́це Небе́сному Врачу́ воспева́ти: Аллилу́иа.

Икос 6

Возсиява́ет в души́ мое́й, омрача́емой ско́рбию и уны́нием, свет благода́тнаго утеше́ния, и се́рдце мое́ исполня́ется весе́лия и ра́дости, егда́ непреста́нными твои́ми, святы́й А́нгеле, наставле́нии возбужда́ем дерза́ю, я́ко мыта́рь, вопи́ти к ще́дрому Бо́гу, да ми́лостив бу́дет и прости́т ми прегреше́ния моя́. Не премолчи́ у́бо, наста́вниче мой, вразумля́я и укрепля́я мя, зову́ща ти:

Радуйся, помога́яй ми благи́й яре́м спаси́тельнаго терпе́ния с любо́вию носи́ти;

Радуйся, в беда́х и заключе́ниих упова́нием на Го́спода Бо́га укрепля́яй мя.

Радуйся, ско́рби и боле́зни му́жественне преодолева́ти мя поуча́яй;

Радуйся, вся́кую печа́ль и уны́ние от се́рдца моего́ отгоня́яй.

Радуйся, проти́ву врага́, в сеть отча́яния улови́ти мя хотя́ща, бра́тися побужда́яй мя;

Радуйся, словесе́м Апо́стола, я́ко вси хотя́щии благоче́стно жи́ти гони́ми бу́дут, ве́ровати убежда́яй мя.

Радуйся, о́браз терпе́ния и злострада́ния прия́ти ми проро́ки и Апо́столы внуша́яй;

Радуйся, на лик му́ченик и испове́дник, за Христа́ до излия́ния кро́ве своея́ подвиза́вшихся, во утеше́ние ми показу́яй.

Радуйся, страда́ния Самаго́ Спаси́теля и Го́спода вы́ну у́мным очесе́м мои́м представля́яй;

Радуйся, наде́ждею бу́дущаго воздая́ния се́рдце мое́ услажда́яй.

Радуйся, всера́достным ожида́нием ве́чных благ ду́шу мою́ оживля́яй;

Радуйся, благи́й и при́сный мой уте́шитель.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 7

Хотя́й всем челове́ком спасти́ся, премилосе́рдый Созда́тель мой посла́ Тя, А́нгела Своего́, я́ко ве́рна ми стра́жа и пе́стуна до́бра во всем житии́ мое́м, да всю́ду вспомоществу́еши ми святы́ми твои́ми вдохнове́нии, защища́еши проти́ву ко́зней диа́вола и предуготовля́еши мя де́лы благи́ми вни́ти с му́дрыми де́вами в Небе́сный Черто́г, с Богокра́сною пе́снию: Аллилу́иа.

Икос 7

Но́вую показу́ет бла́гость Госпо́дь и Влады́ка мой на мне, непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем рабе́ Свое́м: презира́я бо лю́тая моя́ и тя́жкая, не погуби́л мя есть со беззако́ньми мои́ми да́же до настоя́щаго дне и ча́са, но долготерпя́ на мне, ми́лостивне ожида́ет моего́ обраще́ния и серде́чнаго покая́ния. Ве́рую, благи́й храни́телю мой, я́ко твои́м при́сным пред Бо́гом за мя хода́тайством досе́ле храни́м есмь: те́мже, любо́вию к тебе́ подвиза́емый, взыва́ю:

Радуйся, я́ко обурева́ющася мя в мо́ри жития́ сего́ от коне́чнаго потопле́ния соблюда́еши;

Радуйся, я́ко из ро́ва беззако́ний мои́х руко́ю твоея́ по́мощи мя исхища́еши.

Радуйся, я́ко грехо́вный сон душевре́дныя моея́ ле́ности отряса́еши;

Радуйся, я́ко ум мой, омраче́нный небреже́нием, све́тлым твои́м прису́тствием озаря́еши.

Радуйся, я́ко хла́дное и ма́ло не уга́сшее се́рдце мое́ моли́твами воспламеня́ти ми помога́еши;

Радуйся, я́ко на славосло́вие Бо́жие при́сно мя возставля́еши.

Радуйся, я́ко настроя́еши глас мой к песнопе́ниям, и́миже досто́йно и пра́ведно есть хвали́ти Творца́ вся́ческих;

Радуйся, я́ко поуча́еши мя прославля́ти Го́спода моего́ не усты́ то́чию, но и се́рдцем.

Радуйся, я́ко ко исполне́нию пресвяты́я во́ли Его́ возбужда́еши мя;

Радуйся, я́ко самоотверже́нию и отрече́нию моея́ злы́я во́ли приобучи́ти мя тщи́шися.

Радуйся, я́ко голуби́ну простоту́ и а́гнчу кро́тость стяжа́ти ми преи́скренне жела́еши;

Радуйся, я́ко о е́же младе́нческому незло́бию и ста́рческому доброразсужде́нию дарова́тися ми хода́тайствуеши.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 8

Стра́нен и пришле́ц есмь на земли́ сей: житие́ мое́ су́етно и маловре́менно есть; аз же, окая́нный, сме́рти безве́стное во ум никогда́же прие́млю, ни помышля́ю о Стра́шнем Суди́щи, в не́м же и́мам Пра́ведному Судии́ предста́ти и да́ти отве́т о вся́ком де́ле же и сло́ве. Те́мже молю́ тя, души́ моея́ храни́теля, возбуди́ мя ско́ро от сна грехо́внаго, да не пости́гнет мя час сме́рти неиспра́вленна и да сподо́блюся испроси́ти от Всеми́лостиваго Бо́га беззако́нием мои́м проще́ние и во гла́се ра́дования воспева́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 8

Всех Госпо́дь и Созда́тель мой, егда́ назна́менует ми преста́витися от жития́ сего́, ты, благи́й храни́телю мой, прови́дяй гро́зныя му́ки, духово́м зло́бы и нераска́янным гре́шником угото́ванныя и мене́ ожида́ющия, покры́й мя твоего́ милосе́рдия крила́ми, я́коже оре́л птенцы́ своя́, и внегда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху моему́, да у́зрю тя близ мене́ предстоя́ща и лю́тыя враги́ отгоня́юща. О сем со умиле́нием молю́ ти ся, веща́я си́це:

Радуйся, у́мным очесе́м мои́м го́рький и стра́шный час сме́ртный представля́яй;

Радуйся, я́ко неизбе́жен, вку́пе же и безве́стен час той при́сно ми напомина́яй.

Радуйся, на ки́йждо день, а́ки уже́ на после́дний жития́ моего́ взира́ти мя поуча́яй;

Радуйся, на вся́кое вре́мя ко исхо́ду во ин мир мя приуготовля́яй.

Радуйся, душе́вное умиле́ние и серде́чное сокруше́ние во мне рожда́яй;

Радуйся, вы́ну жела́яй ми, да поне́ при кончи́не дней мои́х пока́юся.

Радуйся, люби́ти мир и я́же в ми́ре ми воспреща́яй;

Радуйся, пристра́стие к тле́нному бога́тству из се́рдца моего́ искореня́ти помога́яй.

Радуйся, вся бла́га земна́я бы́ти привре́менна и скоропреходя́ща ми показу́яй;

Радуйся, я́ко вся кра́сная ми́ра сего́ кри́ну се́льному подо́бна суть, вразумля́яй мя.

Радуйся, сла́вы челове́чи, а́ки те́ни преходя́щия, иска́ти возбраня́яй ми;

Радуйся, от еди́наго Бо́га сла́вы нетле́нныя в бу́дущем ве́це взыска́ти побужда́яй мя.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 9

Всяк грех соде́ях в житии́ сем и весь живо́т мой во мно́зе прите́к суете́, к концу́ прибли́жихся: врази́ же мои́ устремля́ются на мя, а́лчуще поя́ти мя и низри́нути во глубину́ а́дову. Те́мже молю́ ти ся, благи́й мой Храни́телю, бу́ди ми защи́титель, егда́ и́мам преходи́ти лю́тая мыта́рства, и безбе́дно доведи́ мя до врат Небе́снаго Ца́рствия, иде́же ли́цы а́нгельстии ра́достне срета́ют восклица́ющих: Аллилу́иа.

Икос 9

Вити́йствующий язы́к не мо́жет изрещи́, я́же сотвори́л ми еси́, святы́й храни́телю мой, во всем житии́ мое́м: прия́в бо ду́шу мою́ от купе́ли Свята́го Креще́ния, храни́л мя еси́ во младе́нчестве, учи́л и вразумлял еси́ во о́трочестве, соблюда́л мя еси́ от поползнове́ния ко грехо́м в во́зрасте ю́ношестем, наставля́л еси́, прише́дша мя в му́жество, охраня́л еси́ на всех путе́х мои́х да́же до ста́рости, облича́я и утеша́я, всю́ду помога́я и направля́я на путь спасе́ния. Сего́ ра́ди благода́рственно вопию́ ти:

Радуйся, я́ко никогда́же лиша́еши мя твоея́ по́мощи и заступле́ния;

Радуйся, я́ко от сна востаю́ща мя подвиза́еши ко благодаре́нию Го́спода, укрепля́ющаго си́лы моя́.

Радуйся, я́ко нача́ток коего́ждо дне моли́твою освяща́ти мя поуча́еши;

Радуйся, я́ко воспреща́еши ми без моли́твы к всеблаго́му Промысли́телю, дерзнове́нно собо́ю что начина́ти.

Радуйся, я́ко самонаде́яние из се́рдца моего́ истреби́ти тщи́шися;

Радуйся, я́ко сладча́йшее и́мя Го́спода Иису́са Христа́ усты́ непреста́нно произноси́ти и во уме́ держа́ти мя побужда́еши.

Радуйся, я́ко во вся́кое вре́мя нужная то́чию и поле́зная веща́ти язы́ком ми внуша́еши;

Радуйся, я́ко от праздносло́вия, многоглаго́лания, па́че же и кощу́нства мя удержава́еши.

Радуйся, я́ко яду́щу и пию́щу ми или́ и́но что творя́щу при́сно спребыва́еши;

Радуйся, я́ко воздержа́нию в пи́щи и питии́ приобучи́ти мя пече́шися.

Радуйся, я́ко спя́ща мя храни́ти и врага́, хотя́ща искуси́ти мя со́нными мечта́нии, отгоня́еши;

Радуйся, я́ко воспяща́еши мя от любостра́стнаго стремле́ния и во о́чию мое́ю целому́дренный стыд влага́еши.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 10

Спасти́ всех прише́дый Иису́се мой преблаги́й, со умиле́нием молю́ Ти ся, Твои́м милосе́рдием прости́ мои́х злых премно́жество и безме́рие, преклоня́емый на сие́ Боже́ственными мольба́ми Твоего́ невеще́ственнаго служи́теля, его́же ми приста́вил еси́ из младе́нства, я́ко Человеколю́бец, храни́теля: да досто́ин явлю́ся вни́ти в черто́г сла́вы Твоея́ и со ду́хи пра́ведных воспе́ти: Аллилу́иа.

Икос 10

Стена́ тве́рда при́сно явля́еши ми ся, святы́й А́нгеле, проти́ву ухищре́ний зло́бных враго́в мои́х, и́щущих ве́чныя поги́бели моея́ и разслабля́ющих ду́шу мою́ ле́ностию и самозабве́нием. Молю́ у́бо тя, храни́телю мой, да твои́м хода́тайством сподо́блюся, при исхо́де души́ моея́ из телесе́ прича́стник бы́ти Пречи́стаго Те́ла и святе́йшия Кро́ве моего́ Спаси́теля, я́ко да укрепи́вся се́ю нетле́нною пи́щею и животворя́щим питие́м, безтре́петно прейду́ во ин мир, воспева́я тя, моего́ благоде́теля:

Радуйся, я́ко дана́ ти есть власть и си́ла отража́ти де́монская на мя нападе́ния;

Радуйся, я́ко прия́л еси́ от Бо́га кре́пость на побежде́ние неви́димых враго́в мои́х.

Радуйся, я́ко от вся́каго злоде́йства и ко́зней диа́вольских моги́й изба́вити мя;

Радуйся, я́ко го́рьких мыта́рств нача́льника, лю́таго мироде́ржца нападе́ния от мене́ отрева́еши.

Радуйся, я́ко, огражда́емый твои́м прису́тствием, и́мам наде́жду в час сме́рти не устраши́тися мра́чных лиц духо́в зло́бы;

Радуйся, я́ко храни́мый тобо́ю, упова́ю безбе́дно прейти́ возду́шная мыта́рства.

Радуйся, я́ко укрепля́емый твое́ю по́мощию, ча́ю не уде́ржан бы́ти мне врат рая́, ми вожделе́ннаго;

Радуйся, я́ко твое́ за мя предста́тельство си́льно есть пред Бо́гом, е́же не вве́ржену ми бы́ти во тьму кроме́шную.

Радуйся, я́ко при́сно внуша́еши ми умилостивля́ти Го́спода слеза́ми покая́ния, да изба́влюся гее́нны а́дския;

Радуйся, я́ко побужда́еши мя день и нощь моли́тися, да не по́слан бу́ду со де́моны му́читися.

Радуйся, неотсту́пный мой руководи́телю и пе́стуне;

Радуйся, кре́пкий мой засту́пниче и ско́рый помо́щниче.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 11

Пе́ние сие́, а́ще и от усе́рдия моего́ ти приноси́мое, святы́й храни́телю мой, вем, я́ко не дово́льно есть ко изъявле́нию моего́ серде́чнаго благодаре́ния за вся блага́я, я́же ми сотвори́л еси́ и не престае́ши твори́ти да́же до сего́ дне и ча́са; но и о сем молю́ ти ся, общаго ми с тобо́ю Созда́теля уми́лостиви, да на Стра́шнем Суде́ Свое́м шу́ия ча́сти изба́вит мя и сподо́бит со все́ми святы́ми воспева́ти Ему́: Аллилу́иа.

Икос 11

Свети́льник мой угасе́, еле́а же благи́х дел, во е́же возжещи́ и, несть ми; и где обря́щуся аз, окая́нный, сном грехо́вным отягче́нный, егда́ пости́гнет мя внеза́пу полу́нощь, час кончи́ны моея́? Но да не услы́шу и аз, я́коже юро́дивыя де́вы, гро́знаго гла́са Жениха́: не вем тя! Помози́ ми, неусыпа́емый храни́телю мой, напо́лнити сосу́ды души́ моея́ еле́ем благи́х дел, па́че же милосе́рдия и смире́ния. Ны́не же приими́ от мене́ сие́ пе́ние:

Радуйся, Еди́наго Го́спода име́ти в ра́зуме при́сно ми внуша́яй;

Радуйся, за́поведь о любви́ к Нему́, преблаго́му, в се́рдце мое́м обновля́яй.

Радуйся, люби́ти Его́, Созда́теля, всем умо́м и всем помышле́нием мя побужда́яй;

Радуйся, и к бли́жним и́скреннюю любо́вь мою́ Богоуго́дну бы́ти непреста́нно ми напомина́яй.

Радуйся, люби́ти их не сло́вом или́ язы́ком, но де́лом и и́стиною мя поуча́яй;

Радуйся, во всех ну́ждах их помога́ть жела́ние ми влага́яй.

Радуйся, утеша́ти скорбя́щих, заступа́ти оби́димых мя наставля́яй;

Радуйся, от име́ний свои́х уделя́ти бе́дным и неиму́щим се́рдце мое́ преклоня́яй.

Радуйся, и ду́шу мою́, по за́поведи Спаси́теля, положи́ти за дру́ги своя́ гото́ву ми бы́ти возбужда́яй;

Радуйся, закрыва́яй очеса́ моя́, е́же не зре́ти ми прегреше́ния бра́та моего́.

Радуйся, не попуща́яй ми осужда́ти поползну́вшагося на грех бли́жняго моего́;

Радуйся, воспреща́яй ми я́ти ве́ру оглаго́льником клевре́та моего́.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 12

Благода́ть дана́ ти есть от Всемогу́щаго Го́спода, святы́й покрови́телю мой, е́же храни́ти мя на всех путе́х мои́х, да не о ка́мень ко́его собла́зна преткне́тся нога́ моя́, до́ндеже мя предста́виши Христу́ Бо́гу спасе́на, Ему́же немо́лчно вся Си́лы Небе́сныя взыва́ют: Аллилу́иа.

Икос 12

Пою́ Твое́ досточу́дное милосе́рдие и мно́гое снисхожде́ние, быстродви́жный уме́, безпло́тный слуго́ Госпо́день: я́ко не гнуша́ешися грехо́вныя моея́ смра́дности и не престае́ши приноси́ти о мне, непотре́бнем, святы́я моли́твы своя́ ко святе́йшему престо́лу Триипоста́снаго Бо́га, е́же не поги́бнути ми во ве́ки, но Ца́рствие Небе́сное насле́довати. Благоволи́ у́бо прия́ти от душе́вных сокро́вищ мои́х приноси́мое ти песнопе́ние:

Радуйся, я́ко воспомина́нием гряду́щаго гро́знаго Суда́ Бо́жия от грехо́в мя отрева́еши;

Радуйся, я́ко ду́шу мою́, а́ки неве́сту, ко сре́тению прекра́снаго Жениха́ Христа́ предуготовля́ти возбужда́еши мя.

Радуйся, я́ко при́сно жела́еши досто́йна мя сотвори́ти бра́чнаго черто́га Его́;

Радуйся, я́ко вы́ну учи́ша мя возжига́ти свети́льник души́ моея́, да с му́дрыми де́вами, ду́шами пра́ведных, вни́ду в онь.

Радуйся, я́ко грехо́вныя оде́жды моея́ совлачи́тися побужда́еши мя;

Радуйся, я́ко в ри́зу непоро́чности и чистоты́ облещися ми спосо́бствуеши.

Радуйся, я́ко хода́тайствуеши, да на Стра́шнем Суде́ Христо́вом одесну́ю Его́ ста́ти сподо́блюся;

Радуйся, я́ко умоля́еши благоутро́бие Бо́жие, да ли́ку избра́нных Свои́х сопричте́т мя.

Радуйся, я́ко подвиза́еши на моли́тву ко Го́споду и сожи́телей твои́х небе́сных, да всели́т мя с ни́ми во Ца́рствии Свое́м;

Радуйся, до́брый и бо́дрый блюсти́телю мой.

Радуйся, те́плый о мне, гре́шнем, моли́твенниче и благи́й предста́телю;

Радуйся, по Го́споде Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице кре́пкое мое́ упова́ние.

Радуйся, А́нгеле Госпо́день, неусыпа́емый храни́телю мой.

Кондак 13

О пресла́вный и у́мный све́те, А́нгеле Бо́жий! Приими́ благода́рственное сие́ и моле́бное пе́ние, и, егда́ и́мам от земли́ воста́ти на Суд, покажи́ тогда́ милосе́рдие твое́ на мне, гре́шнем: предста́ни близ мене́ тих и ра́достен, наде́ждою спасе́ния отъе́мля страх мой, да в селе́ниих ра́йских сподо́блюся вку́пе с тобо́ю во ве́ки веко́в воспева́ти преве́чному Царю́ сла́вы: Аллилу́иа.

(Этот кондак читается трижды, зате́м икос 1 и кондак 1)

Моли́тва

О, святы́й А́нгеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ своего́ (и́мя), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго. Не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем. Яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго да́же до кончи́ны моея́. Возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стинну и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й А́нгеле. Предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Преблаги́й души́ моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не престай у́бо умилостивля́я Премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во всем житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и и́миже весть судьба́ми да спасе́т мя, да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нной ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию, да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́, и такова́го да́ра всеусердно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен бу́ди ми, благи́й Храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́шу мою́. Защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́м тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и го́рних сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Окончание

По прочтении канона и молитвы, чти:

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Таже: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго, яко Благ и Человеколюбец.

Акафист святому Ангелу Хранителю