Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

30 октября 2022 года - Воскресенье

Неделя 20-я по Пятидесятнице, глас 3

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прор. Оси́и (VIII в. до Р. Х.); прмч. Андре́я Критского (767).

Прп. Анто́ния Леохновского, Новгородского, игумена (1611); мчч. бессребреников Космы́ и Дамиа́на Аравийских и братий их Лео́нтия, Анфи́ма и Евтро́пия (287 или 303); Перенесение мощей прав. Ла́заря, епископа Китийского (898).

Сщмчч. Неофи́та Любимова и Анато́лия Ивановского, пресвитеров, прмчч. Иаки́нфа (Питателева) и Ка́ллиста (Опарина), монахов (1918); сщмч. Алекса́ндра (Щукина), архиепископа Семипалатинского (1937).

Икон Божией Матери: «Избавительница»; «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» (1827).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Воскресению

Тропарь, глас 3:

Да веселя́тся небе́сная,/ да ра́дуются земна́я,/ я́ко сотвори́ держа́ву/ мы́шцею Свое́ю Госпо́дь,/ попра́ сме́ртию сме́рть,/ пе́рвенец ме́ртвых бы́сть;/ из чре́ва а́дова изба́ви на́с,// и подаде́ ми́рови ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3:

Воскре́сл еси́ дне́сь из гро́ба, Ще́дре,/ и на́с возве́л еси́ от вра́т сме́ртных;/ дне́сь Ада́м лику́ет, и ра́дуется Е́ва,/ вку́пе же и проро́цы с патриа́рхи воспева́ют непреста́нно// Боже́ственную держа́ву вла́сти Твоея́.

Пророку Осии (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Проро́ка Твоего́ Оси́и па́мять, Го́споди, пра́зднующе,/ тем Тя мо́лим:// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Пра́выми стезя́ми после́дуя за́поведем Го́спода Твоего́, проро́че Оси́е,/ испо́лнился Ду́ха Свята́го/ и, прие́м дар проро́чествия,/ провозгласи́л еси́ Изра́илю Христо́во, хотя́щее в после́дняя ле́та бы́ти, прише́ствие,/ облича́я заблу́ждшия лю́ди от пути́ пра́ваго/ и наставля́я на путь, веду́щий в Вы́шний Иерусали́м,/ иде́же ны́не предстоя́,// моли́ся непреста́нно о всех нас.

Преподобномученику Андрею Критскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

По́стнически преподвиза́вся на горе́,/ у́мная враго́в ополче́ния всеору́жием Креста́ погуби́л еси́, всеблаже́нне./ Па́ки же ко страда́льчеству/ му́жески обле́клся еси́,/ уби́в Копрони́ма мече́м ве́ры;/ и обои́х ра́ди венча́лся еси́ от Бо́га,// преподобному́чениче Андре́е, приснопа́мятне.

Кондак, глас 3:

Пра́зднует днесь Ца́рствующий град/ пра́здник пресве́тлый светоно́сныя Твоея́ па́мяти,/ вся́кий призыва́я град и страну́;/ ра́дуется бо, я́ко име́я сокро́вище ве́лие,/ многострада́льное твое́ те́ло,// Андре́е му́чениче, Правосла́вия свети́льниче.

Преподобному Антонию Леохновскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель и в телеси́ а́нгел, богоно́сец показа́лся еси́, поще́нием и бде́нием о́тче на́ш Анто́ние, небе́сный да́р прия́л еси́: исцеля́еши неду́жныя и души́ притека́ющих с ве́рою к ра́це честны́х моще́й твои́х. Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, сла́ва Венча́вшему тя́, сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Кондак, глас 8:

Жития́ треволне́ния, и мяте́ж мирски́й, и стра́стная взыгра́ния в ничто́же вмени́в, пусты́нный граждани́н показа́лся еси́, мно́гих бы́в наста́вник, Анто́ние преподо́бне: мона́хов собра́тель и моле́бник ве́рен, чистоты́ рачи́тель, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче на́ш Анто́ние! И́же от ю́ности твоея́ путе́м креста́ ше́ствовати возлюби́л еси́, в моли́твах и труда́х, в поще́ниях и бде́нии, в безмо́лвии и му́дрости словесе́х на вся́кий де́нь же и ча́с неусы́пно подвиза́лся, и ве́рный о́браз вруче́нней тебе́ от Го́спода бра́тии быва́я; те́мже и всего́ себе́ прине́сл ему́ в же́ртву жи́ву, свя́ту и благоуго́дну, толи́ких чуде́с дарова́ния от Него́ сподо́бися еси́, я́ко и стихи́ям повелева́ти, боле́зни теле́сныя и душе́вныя отгоня́ти, о Це́ркви и Оте́честве на́шем во благо́е прозира́ти и промышля́ти; по кончи́не же твое́й, егда́ возлю́бленное тобо́ю и благоустро́енное ме́сто сие́ злоде́йствием враго́в безбо́жных разоре́нию и запусте́нию пре́дано бы́сть, хра́м и оби́тель огне́м сожжены, бра́тия же мече́м посечены бы́ша, ты́ ве́лие дерзнове́ние к Царю́ Небе́сному име́я, па́ки хода́тайством твои́м возсозда́тися хра́му сему́, еще́ же и моще́м твои́м святы́м, я́ко сокро́вищу многоце́нному, в не́м положи́тися сотвори́л еси́; те́мже мы́ с ве́рою мо́лим тя́, изве́стный хода́таю на́ш, не преста́й моля́ся ко Го́споду Бо́гу на́шему о соверша́ющих па́мять твою́, да погаси́т О́н росо́ю благода́ти Своея́ пла́мень страсте́й на́ших, да укрепи́т и препоя́шет ны́ си́лою Свое́ю свы́ше на ви́димые и неви́димые враги́ на́ша, избавля́я и исцеля́я от вся́ких неду́гов душе́вных и теле́сных и от все́х зо́л сохраня́я; па́че же да укрепи́т и да возвы́сит благослове́нную страну́ на́шу, ве́рою и благоче́стием утвержда́я, и́стиною и пра́вдою устроя́я, изоби́лием бла́г и сла́вою венча́я, ми́ром и благосостоянием огражда́я ю́; и та́ко вси́, ми́рно и безмяте́жно пребыва́я во вся́ком благоче́стии и чистоте́, вку́пе просла́вим пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное о на́с хода́тайство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному Лазарю Четверодневному, епископу Китийскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Я́ко вели́ко сокро́вище и бога́тство некрадо́мо/ к нам прии́де из Ки́пра, Ла́заре,/ Про́мыслом всех Бо́га, повеле́нием царя́ благочести́ва,/ подая́ чту́щим тя исцеле́ния да́ром,/ избавля́я от бед и от вся́каго вре́да,/ ве́рою взыва́ющих ти:// спаси́ всех моли́твами свои́ми, Ла́заре о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Взы́де, я́ко звезда́ пресве́тлая,/ от Ки́пра честны́я мо́щи твоя́, Ла́заре,/ Ца́рствующий град освяща́ющи и христолюби́ваго царя́ веселя́щи/ и лю́ди своя́ обогаща́ющи,/ тобо́ю благода́ть исцеле́ния подаю́щи, ве́рно зову́щим ти:// ра́дуйся, Ла́заре, дру́же Бо́жий.

Молитва:

О, зело́ преди́вный и изря́дный дру́же Христо́в святы́й пра́ведный Ла́зарю, Вифа́нии похвало́ и всей вселе́нней превели́кое удивле́ние! Благослове́н дом твой, его́же Госпо́дь наш Иису́с Христо́с во днех пло́ти Своея́ с любо́вию посеща́ше, ви́дя ве́ру и добро́ту души́ твоея́ и боголюби́вых сесте́р твои́х Ма́рфы и Мари́и, зане́ ты возлюби́л еси́ Его́ всем се́рдцем твои́м, все́ю душе́ю твое́ю, все́ю мы́слию твое́ю и Тем до конца́ возлю́блен был еси́. Ди́вны та́йны твоя́, на тебе́ Боже́ственным Дру́гом твои́м и Го́сподом на́шим явле́нныя, я́ко изво́лися Ему́ пре́жде Креста́ Своего́ и Воскресе́ния показа́ти на тебе́ всему́ ми́ру сла́ву Свою́ и сотвори́ти тя предвозве́стника пресве́тлаго Своего́ из ме́ртвых тридне́внаго Воскресе́ния. Сего́ ра́ди Той, я́ко Влады́ка живота́ и сме́рти, попусти́ тебе́ сме́ртным сном усну́ти, и погребе́ну бы́ти, и да́же до а́довых глуби́н сни́ти, иде́же ты узре́л еси́ су́щия от ве́ка уме́ршыя во мно́жестве неисче́тном а́довыми у́зами содержи́мыя, и стра́шные стра́хи ви́дел еси́. И та́мо, егда́ те́ло твое́ возсмерде́нию сме́ртному уже́ предаде́ся, по четыре́х днех ты услы́шал еси́ Боже́ственный глас Дру́га твоего́, на гроб твой прише́дшаго: “Ла́заре, гряди́ вон!” И по гла́су сему́ ты а́бие из гро́ба возста́л еси́ и та́ко Вифа́нию возвесели́л еси́ и Ма́рфины и Мари́ины сле́зы утоли́л еси́, фарисе́и же и кни́жники, в ожесточе́нии серде́ц су́щих устраши́л еси́. Утоли́ же, святы́й дру́же Христо́в, и на́ши сле́зы, грех ра́ди на́ших пролива́емии, оживотвори́ на́ши ду́ши и телеса́, в возсмерде́нии страсте́й и нечисто́т грехо́вных су́щии, воздви́гни нас из гро́ба отчая́ния и лю́таго уны́ния, всех же нас изба́ви от ве́чныя сме́рти, я́коже и тебе́ Госпо́дь наш возста́ви от успе́ния сме́ртнаго. И умоли́ ми́лостиваго Бо́га, да сподо́бит нас прича́стницы бы́ти ве́чныя жи́зни, е́юже и ты по труде́х святи́тельства на о́строве Кри́тстем сам ны́не наслажда́ешися во оби́телех ра́йских, прославля́юще Всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница» (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ просия́ Боже́ственными чудесы́/ святы́й о́браз Твой, Изба́вительнице,/ луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́/ озари́в в нощи́ скорбе́й су́щих./ Пода́ждь у́бо и нам, Всеблага́я Де́во,/ избавле́ние от бед,/ исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных,// спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 6:

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́,/ бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше,/ заступле́нием Твои́м изба́вишася от злых,/ но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га,/ и нас свободи́ от лю́тых обстоя́ний,/ вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша от всех бед.

Молитва:

О, Ма́ти Бо́жия, по́моще и защи́та на́ша, егда́ попро́сим, бу́ди изба́вительнице на́ша, на Тя бо упова́ем и всегда́ вседу́шно Тя призыва́ем: умилосе́рдися и помози́, пожале́й и изба́ви, приклони́ у́хо Твое́ и на́ши ско́рбныя и сле́зныя моли́твы приими́, и я́коже хо́щеши, успоко́й и обра́дуй нас, лю́бящих твоего́ Безнача́льного Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.