Шрифт

Чтения дня / Календарь 2024

Богослужебные чтения 30 октября 2024 года

Флп., 237 зач., I, 12–20. Лк., 47 зач., IX, 44–50.

Послание к филипписием, зачало 237

Бра́тие, разуме́ти вам хощу́, я́ко я́же о мне па́че во успе́х благовествова́ния приидо́ша, я́ко у́зам мои́м явле́нным о Христе́ бы́вшым во всем суди́щи и в про́чиих всех, и мно́жайшии бра́тия о Го́споде, наде́явшиися о у́зах мои́х, па́че дерза́ти без стра́ха сло́во Бо́жие глаго́лати. Не́цыи у́бо по за́висти и ре́вности, друзи́и же и за благоволе́ние Христа́ пропове́дают. О́ви у́бо от рве́ния Христа́ возвеща́ют нечи́сте, мня́ще печа́ль нанести́ у́зам мои́м, о́ви же от любве́, ве́дяще, я́ко во отве́те благовествова́ния лежу́. Что у́бо? Оба́че вся́цем о́бразом, а́ще вино́ю, а́ще и́стиною Христо́с пропове́даемь есть, и о сем ра́дуюся, но и возра́дуюся. Вем бо, я́ко сие́ сбу́дется ми во спасе́ние ва́шею моли́твою и подая́нием Ду́ха Иису́с Христо́ва, по ча́янию и упова́нию моему́.

Евангелие от Луки, зачало 47

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вложи́те вы во у́ши ва́ши словеса́ сия́: Сын бо Челове́ческий и́мать преда́тися в ру́це челове́честе. Они́ же не разуме́ша глаго́ла сего́, бе бо прикрове́н от них, да не ощутя́т его́, и боя́хуся вопроси́ти Его́ о глаго́ле сем. Вни́де же помышле́ние в них, кто их вя́щший бы был. Иису́с же ве́дый помышле́ние серде́ц их, прие́м отроча́, поста́ви е́ у Себе́ и рече́ им: и́же а́ще прии́мет сие́ отроча́ во и́мя Мое́, Мене́ прие́млет, и и́же а́ще Мене́ прие́млет, прие́млет Посла́вшаго Мя, и́же бо ме́ньший есть в вас, сей есть вели́к. Отвеща́в же Иоа́нн рече́: Наста́вниче, ви́дехом не́коего о и́мени Твое́м изгоня́ща бе́сы, и возбрани́хом ему́, я́ко вслед не хо́дит с на́ми. И рече́ к нему́ Иису́с: не брани́те, и́же бо несть на вы, по вас есть.