Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

31 октября 2022 года - Понедельник

Седмица 21-я по Пятидесятнице, глас 3

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Апостола и евангелиста Луки́ (I); Обре́тение мощей прп. Ио́сифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца (2001).

Мч. Мари́на Аназаровского (IV); прп. Иулиа́на Персиянина (IV); вмц. Зла́ты (Хри́сы) (1795) (Болг.).

Сщмчч. Андре́я Воскресенского, Се́ргия Бажанова, Николая Соколова и Се́ргия Гусева, пресвитеров, мц. Елисаветы Крымовой (1937).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Апостолу и евангелисту Луке (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

Апо́стольских дея́ний сказа́теля,/ и Ева́нгелия Христо́ва све́тла списа́теля,/ Луку́ препе́таго, сла́вна су́ща Христо́ве Це́ркви,/ пе́сньми свяще́нными свята́го апо́стола похва́лим,/ я́ко врача́ су́ща, челове́ческия не́мощи,/ естества́ неду́ги и я́зи душ исцеля́юща,// и моля́щася непреста́нно за ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

И́стиннаго благоче́стия пропове́дника,/ и та́ин неизрече́нных ри́тора,/ звезду́ церко́вную, Луку́ Боже́ственнаго восхва́лим:/ Сло́во бо его́ избра́ с Па́влом му́дрым, язы́ков учи́теля,// Еди́н ве́дый серде́чная.

Молитва:

О, святы́й Луко́, Бо́гом избра́нный и Ма́терию Бо́жиею благослове́нный, пропове́дниче по все́й вселе́нней Ева́нгелия Христо́ва, му́чениче и Апо́столе, помо́щниче все́м моли́твенно призыва́ющим тя́, помози́ и на́м, непотре́бным рабо́м Госпо́дним, я́ко мы́ по мно́гим прегреше́ниям на́шим обрета́емся во тьме́ и се́ни сме́ртней, отдале́че от Бо́га отстоя́. Чрез то́ студо́м посра́мленныя не и́мамы дерзнове́ния Го́спода моли́ти о проще́нии, призыва́ем тя́, вели́кий свети́льниче Бо́жий, я́ко пребыва́ющаго в непреходя́щем Его́ све́те, моли́ о на́с Го́спода, да поми́лует на́с. Умоли́ Го́спода, святы́й Луко́, да обнови́т в на́с стра́х Госпо́день, о́ньже любы́ привлека́ет, а гре́х отгоня́ет. Я́ко мы́ та́ко навы́кли греши́ти по вся́к де́нь и ча́с, и во сне́, я́ко не ве́мы сло́в Го́спода: бди́те, я́ко не зна́ете часа́, егда́ хочу́ приити́, О́н же мо́жет на вся́к ча́с призва́ти на́с из сего́ привре́меннаго живота́ в ве́чный. Пробуди́ в на́с, святы́й Луко́, стра́х и прему́дрость, о ни́хже святы́й ца́рь и псалмопе́вец Дави́д рече́. Да твои́ми моли́твами получи́м покая́ния сле́зы, и́миже вси́ на́ши души́ от греха́ очи́стятся. Я́ко мы́ в духо́вной слепоте́ и дебе́лости су́ще не мо́жем пла́катися своего́ мертвеца́, си́речь сами́х себе́, мно́ги же сле́зы, пото́ки сле́з потре́бно да пролие́м за мно́жество соде́янных грехо́в. Помози́ на́м, неразу́мным, да уразуме́ем Писа́ние, е́же ты́ са́м списа́л еси́, я́ко и́стинным ра́зумом уразуме́ем и́стинная словеса́, да бежи́м от греха́, я́ко от огня́, и вси́ си́лы приложи́м, да прибли́зит ны́ Бо́г. Да уразуме́ем, я́ко гре́х е́сть сме́рть, Бо́г же живо́т. Помози́ на́м, святы́й Луко́, да то́ уразуме́вше, очи́стимся от греха́ и пре́йдем из сме́рти в живо́т. Да бу́дет на́м Бо́г вся́ во все́м. И ны́не и во ве́ки да пребу́дем бли́з Него́. Дабы́ и на́м, я́ко ти́ с Клео́пою, егда́ путешествовали во Еммау́с, се́рдце и душа́ тре́петны бы́ша от прису́тствия Его́. Отню́дуже да сни́дет на ны́ ми́р небе́сный, к Ца́рствию Небе́сному ны́ руководящий и ра́достны ны́ творя́щий, да возмо́жем стре́лы лука́ваго, на вся́к ча́с в на́с испуща́емы, отгна́ти. С те́м же получи́м и любы́ Бо́жия, да руководи́т на́с к ве́чному Оте́честву, иде́же вси́ си́лы небе́сныя, вси́ святи́и, Ма́ти Бо́жия пред ни́ми, Ея́же благо́й ли́к в ико́не тобо́ю напи́санной, увековечен еси́. О́чи серде́ц на́ших да непреста́нно взира́ют на ту́ ле́поту и е́ю наслажда́ются, да цари́т в на́с Ца́рство Небе́сное, в ко́е ча́ем моли́твами твои́ми, святы́й Луко́, пресели́тися, егда́ на́с Госпо́дь призове́т, да та́мо ве́чно сла́вим Бо́га во Святе́й Тро́ице: Безнача́льнаго Отца́, Единоро́днаго Сы́на и Пресвята́го Ду́ха, во все́ безконечные ве́ки. Ами́нь.

Преподобному Иосифу, игумену Волоцкому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

Я́ко по́стников удобре́ние и отце́в красоту́,/ ми́лости пода́теля, разсужде́ния свети́льника,/ вси ве́рнии соше́дшеся восхва́лим,/ кро́тости учи́теля, и ересе́й посрами́теля,/ прему́драго Ио́сифа, Росси́йскую звезду́,/ моля́щася Го́споду,// поми́ловатися душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Жития́ треволне́ния и мяте́ж мирски́й,/ и стра́стная взыгра́ния в ничто́же вмени́в,/ пусты́нный граждани́н показа́лся еси́,/ мно́гих быв наста́вник, Ио́сифе преподо́бне,/ мона́хов собра́тель, и моле́бник ве́рен,/ чистоты́ рачи́тель.// Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, преблаже́нне и присносла́вне о́тче наш Ио́сифе! Ве́дуще твое́ ве́лие к Бо́гу дерзнове́ние и к твоему́ тве́рдому заступле́нию прибега́юще, в сокруше́нии се́рдца мо́лим тя: озари́ нас све́том дарова́нныя тебе́ благода́ти и моли́твами твои́ми помози́ нам бу́рное мо́ре жития́ сего́ преити́ безмяте́жно и приста́нища спасе́ния небла́зненно дости́гнути: порабоще́ни бо су́ще су́етными, и грехолюби́ви, и не́мощни е́же от обыше́дших нас зол возни́кнути, к кому́ прибе́гнем, а́ще не к тебе́, яви́вшему неоскудева́емое бога́тство ми́лости в земне́м житии́ твое́м? Ве́руем же, я́ко и по отше́ствии твое́м множа́йшее стяжа́л еси́ дарова́ние милосе́рдовати бе́дствующим. Те́мже у́бо, припа́дающе ны́не к цельбоно́сней ико́не твое́й, умиле́нно про́сим тя, свя́тче Бо́жий: сам искуше́н быв, помози́ и нам, искуша́емым; посто́м и бде́нием попра́вый си́лу де́монскую, и нас от нападе́ний вра́жиих защити́; препита́вый гла́дом погиба́ющих, и нам испроси́ у Го́спода изоби́лие плодо́в земны́х и вся я́же ко спасе́нию потре́бная; посрами́вый ерети́ческая мудрова́ния, Це́рковь Святу́ю от ересе́й и раско́лов, и смуще́ний моли́твами твои́ми огради́: да то́жде му́дрствуем вси, еди́нем се́рдцем сла́вяще Святу́ю, Единосу́щную, Животворя́щую и Неразде́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вся ве́ки. Ами́нь.

Великомученице Злате Мегленской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

А́гница Твоя́, Иису́се, Зла́то,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя, с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Храм Твой всечестны́й,/ я́ко цельбу́ душе́вную обре́тше, вси ве́рнии/ велегла́сно вопие́м ти:/ де́во му́ченице Зла́то, великоимени́тая,// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, пресла́вное прозябе́ние ро́да Болгарскаго, солнцезрачная деви́це, багряни́цею крове́й свои́х украше́нная, предо́брая ма́ти на́ша, великому́ченице Зла́то! Услы́ши ча́д твои́х с любо́вию к тебе́ ны́не прибега́ющих и ма́лое сие́ моле́ние на́ше приими́, и Го́споду Бо́гу на́шему благоприя́тно сотвори́. Согреши́хом бо и беззако́нновахом, и недосто́йны есмы́ зре́ти высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд на́ших — свя́зани есмы́ у́зами грехо́вными и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ниже́ сохрани́хом повеле́ний Его́; те́мже преклоня́ем коле́на сокруше́нна и смире́нна се́рдца на́шего ко Творцу́ и Спа́су своему́ и твоего́ ма́терняго заступле́ния к Нему́ про́сим. Воздви́гни ру́це твои́, кра́сная девому́ченице, любве́ Христо́вы сосу́де всезлаты́й, и вку́пе с Пречи́стою Богоро́дицею и все́ми святы́ми ро́да на́шего Зижди́теля все́х умоли́, да ниспо́слет ми́лость Свою́ на многострада́льную страну́ на́шу, шата́ние люде́й да умири́т, го́рькия собла́зны церко́вныя да утоли́т, отступи́вшия от Ве́ры Правосла́вныя све́том И́стины Своея́ да просвети́т, ста́рыя да умудри́т, ю́ныя да наста́вит, от растле́ния нра́вов и от сете́й ерети́ческих до́бре и́х сохраня́я, младе́нцы млеко́м благоче́стия да воспита́ет, все́х же на́с ба́нею покая́ния да обнови́т. Умоли́, о, златонравная ма́ти, кра́сный цве́те де́вства и му́чеников удобре́ние, Го́спода и Спа́са на́шего, да пода́ст на́м ду́х смире́ния и кро́тости, ду́х целому́дрия и послуша́ния, ду́х любве́ нелицеме́рныя, и да упра́вит у́м на́ш, и се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре да укрепи́т, я́ко да И́стиною наставля́еми и любо́вию осиява́еми, ти́хое и ми́рное зде́ поживе́м житие́ во вся́ком благоче́стии и чистоте́. Моли́ся, о, великому́ченице сла́вная, сладча́йшая ма́ти на́ша Зла́то, Тро́ице Преблагослове́нней, да изба́вит ны́ от вся́каго обстоя́ния, и от вся́каго наве́та вра́жия безбоязненны на́с да сохрани́т, да ни ра́нами, ниже́ преще́нием устраша́еми, до конца́ ве́рни Христу́ Жениху́ на́шему пребу́дем, и та́ко со благо́ю наде́ждею и и́стинным увере́нием к та́мошнему ми́ру по́йдем, богоприя́тное твое́ заступле́ние призыва́юще и Пребоже́ственную Тро́ицу: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, вы́ну хва́ляще и благословя́ще, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь.