Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

15 августа 2021 года - Воскресенье

Неделя 8-я по Пятидесятнице, глас 7

Успенский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Перенесение из Иерусалима в Константинополь мощей первомученика Стефа́на, архидиакона (ок. 428), и обре́тение мощей правв. Никоди́ма, Гамалии́ла и сына его Ави́ва; блж. Васи́лия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца (1557).

Прп. Васи́лия Спасо-Кубенского (Каменского) (XV); сщмч. Стефа́на I, папы Римского, и иже с ним (257).

Мч. Афана́сия Жуланова (1918); прмч. Плато́на (Колегова), иеромонаха (1937).

Икона Божией Матери: Ачаирская (XXI).

Воскресению

Тропарь, глас 7:

Разруши́л еси́ Кресто́м Твои́м сме́рть,/ отве́рзл еси́ разбо́йнику ра́й,/ мироно́сицам пла́ч преложи́л еси́,/ и апо́столом пропове́дати повеле́л еси́,/ я́ко воскре́сл еси́, Христе́ Бо́же,/ да́руяй ми́рови// ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 7:

Не ктому́ держа́ва сме́ртная/ возмо́жет держа́ти челове́ки:/ Христо́с бо сни́де, сокруша́я и разоря́я си́лы ея́;/ связу́емь быва́ет а́д,/ проро́цы согла́сно ра́дуются,/ предста́, глаго́люще, Спа́с су́щим в ве́ре:// изыди́те, ве́рнии, в воскресе́ние.

Первомученику и архидиакону Стефану

Тропарь, глас 4:

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́,/ первому́чениче Христо́в, и апо́столе, и архидиа́коне Стефа́не,/ и мучи́телей обличи́л еси́ нече́стие./ Ка́мением бо побие́н от рук беззако́нных,/ вене́ц от я́же свы́ше десни́цы прия́л еси́,/ и к Бо́гу взыва́л еси́ вопия́:// Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́.

Кондак, глас 6:

Пе́рвый се́ялся еси́ на земли́ Небе́сным де́лателем,/ всехва́льне Стефа́не,/ пе́рвый на земли́ за Христа́ кровь излия́л еси́, блаже́нне,/ пе́рвый от Него́ побе́ды венце́м увя́злся еси́ на Небесе́х,/ страда́льцев нача́ло,// вене́чниче, му́чеников первострада́льне.

Молитва:

Пе́рвый во диа́конех, пе́рвый и в му́ченицех показа́лся еси́, святы́й Стефа́не, апо́столе, испо́лнь бо ве́ры и си́лы во уче́нии и в зна́мениих вели́к яви́лся еси́, и никто́же возмо́же противуста́ти прему́дрости и ду́ху, и́миже глаго́лал еси́, лице́ же твое́ на со́нмищи ви́дено бысть, я́ко лице́ а́нгела. Те́мже, испо́лнен Свята́го Ду́ха быв, ви́дел еси́ отве́рстое не́бо и сла́ву Бо́жию и Сы́на челове́ча, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, одесну́ю стоя́ща Бо́га Отца́. Та́же и от жестоковы́йных и уби́йц иуде́ев ка́мением пред лице́м Преблагослове́нныя и моля́щияся о тебе́ Де́вы, Ма́тере Его́, побива́емь, прекло́нь коле́на, возопи́л еси́ гла́сом ве́лиим: Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́! И та́ко дух твой Го́споду Иису́су ра́достно пре́дал еси́. Сего́ ра́ди моли́твенника и предста́теля тя стяжа́хом, коле́на души́ и се́рдца на́шего прекло́ньше, тя мо́лим: воздежи́ ру́це твои́ ко Го́споду, и сподви́жи всему́ ро́ду челове́ческому Предста́тельницу и Хода́таицу к Сы́ну Своему́, Пресвяту́ю Ма́терь Де́ву, и о нас, при́сно прогневля́ющих грехо́м и ле́ностию, моли́ Блага́го Спа́са на́шего, да пода́ст нам благода́ть во благовре́менную по́мощь к покая́нию и твои́м предста́тельством и заступле́нием Пресвяты́я Ма́тере Своея́ в день он, стра́шный и пра́ведный, да не поста́вит пред на́ми грехи́ на́ша, но по щедро́там Свои́м, тобо́ю умоле́н быв, да рече́т души́ на́шей: спасе́ние ва́ше есмь Аз во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Блаженному Василию Московскому, Христа ради юродивому

Тропарь, глас 8:

Житие́ твое́, Васи́лие, нело́жное, и чистота́ нескве́pна,/ Хpиста́ pа́ди те́ло твое́ изнуpи́л еси́ посто́м и бде́нием,/ и мpа́зом и теплото́ю со́лнечную,/ и слото́ю, и дожде́вным о́блаком,/ и пpосвети́ся лице́ твое́, я́ко со́лнце,/ и ны́не пpихо́дят к тебе́ Росси́йстии наpо́ди и вси́ лю́дие,/ пpославля́юще свято́е твое́ успе́ние./ Тем Хpиста́ Бо́га моли́,/ да изба́вит ны от ва́pваpскаго плене́ния и междоусо́бныя бpа́ни,// и миp ми́pови пода́ст, и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 1:

Плоть удручи́вшу ти злострада́нием,/ ду́шу же просвети́вшу чистото́ю се́рдца,/ обогати́лся еси́ благода́тию Пресвята́го Ду́ха, Васи́лие,/ дарова́ти тре́бующим поле́зная./ Сего́ ра́ди неду́жнии, притека́юще к цельбопода́тельному твоему́ гро́бу, премудроюро́де,/ незави́стно прие́млют боле́зней отложе́ние/ и благода́рственно воспева́ют просла́вльшаго тя,// Еди́наго Человеколю́бца.

Кондак, глас 4:

Ду́хом Бо́жиим води́м, преблаже́нне Васи́лие,/ отря́сл еси́ мирски́й мяте́ж,/ и жития́ треволне́ния возгнуша́лся еси́,/ и совле́кся одея́ний тле́нных, и обле́кся в ри́зу безстра́стия,/ убежа́л еси́ ловле́ния льсти́ваго мироде́ржца,/ и был еси́ стра́нен во твое́м язы́це,/ и, па́че земна́го бога́тства избра́в бога́тство Небе́сное,/ увя́злся еси́ венце́м терпе́ния./ И ны́не, преблаже́нне Васи́лие, моли́ Христа́ Бо́га/ о творя́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преблаже́нне Васи́лие.

Молитва:

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Всетворца́ Го́спода Бо́га, преблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны, многогре́шныя, ны́не воспева́ющия к тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́ свято́е, поми́луй ны, припа́дающия днесь к пречи́стому о́бразу твоему́, приими́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим, и моли́твами твои́ми исцели́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враго́в безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну, непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.