Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

14 августа 2021 года - Суббота

Седмица 8-я по Пятидесятнице, глас 6

Успенский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Изнесение Честны́х Древ Животворящего Креста Господня. Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице (1164). Семи мучеников Маккавеев: Ави́ма, Антони́на, Гу́рия, Елеаза́ра, Евсево́на, Али́ма и Марке́лла, матери их мц. Соломо́нии (Саломи́и) и учителя их мч. Елеаза́ра (166 г. до Р. Х.).

Обретение мощей прп. Софи́и Суздальской (1995); мчч. в Пергии Памфилийской: Лео́нтия, А́ттия, Алекса́ндра, Кинде́я, Минсифе́я, Кириа́ка, Минео́на, Кату́на и Евкле́я (III).

Сщмч. Дими́трия Павского, пресвитера (1937).

Креста Господня

Тропарь, глас 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ побе́ды на сопроти́вныя да́руя// и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Кондак, глас 4:

Вознесы́йся на Крест во́лею,/ тезоимени́тому Твоему́ но́вому жи́тельству/ щедро́ты Твоя́ да́руй, Христе́ Бо́же,/ возвесели́ нас си́лою Твое́ю,/ побе́ды дая́ нам на супоста́ты,/ посо́бие иму́щим Твое́ ору́жие ми́ра// непобеди́мую побе́ду.

Всемилостивому Спасу

Тропарь, глас 8:

С Вы́шних призира́я, убо́гия прие́мля,/ посети́ нас, озло́бленныя грехи́, Влады́ко Всеми́лостиве,// моли́твами Богоро́дицы да́руй душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 4:

Свети́льниче со́лнечный, Всеми́лостивый Спа́се,/ просвеще́нием сия́ния Твоего́ пода́й и нам сло́во,/ да восхва́лим чи́стою со́вестию/ Твое́ пребоже́ственное пра́зднество,/ Тебе́ же, Единоро́днаго Сы́на,/ единосу́щна с Ду́хом, сла́вяще,// да́руеши бо нам мир и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Вся́кия скве́рны, Всеми́лостивый Спа́се, аз бых де́латель,/ и во отча́яния ров впа́дся,/ но стеню́ от се́рдца, и вопию́ к Тебе́, Сло́ве:/ ускори́, Ще́дрый, и потщи́ся на по́мощь на́шу,// я́ко Ми́лостив.

Молитва:

Влады́ко Го́споди Святы́й, в Вы́шних живы́й и всеви́дящим Твои́м о́ком призира́яй на всю тварь! Тебе́ приклоня́ем вы́ю души́ и те́ла, Тебе́ мо́лимся, Свя́те святы́х, простри́ ру́ку Твою́ неви́димую от свята́го жили́ща Твоего́, и благослови́ вся ны, и прости́ нам вся́кое согреше́ние во́льное и нево́льное, сло́вом или́ де́лом соде́янное. Да́руй нам, Го́споди, умиле́ние, да́руй сле́зы сокруше́нныя души́ во очище́ние мно́гих грехо́в на́ших, да́руй ве́лию Твою́ ми́лость ми́ру Твоему́ и нам, недосто́йным рабо́м Твои́м, я́ко благослове́но и препросла́влено есть И́мя Твое́ ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мученикам Маккавеям, матери их Соломонии и учителю Елеазару

Тропарь, глас 1:

Боле́зньми святы́х, и́миже о Тебе́ пострада́ша,/ умоле́н бу́ди, Го́споди,/ и вся на́ша боле́зни исцели́,// Человеколю́бче, мо́лимся.

Кондак, глас 2:

Прему́дрости Бо́жия столпи́ седмочи́сленнии,/ и Боже́ственнаго Све́та свети́льницы седмосве́щнии,/ Маккаве́и всему́дрии,/ пре́жде му́чеников преве́лии му́ченицы,/ с ни́миже всех Бо́гу моли́теся,// спасти́ся почита́ющим вас.

Преподобной Софии Суздальской

Тропарь, глас 4:

Вы́шняго красото́ю я́вственно украша́яся,/ по́стническими бо труды́ подвиза́ся преподо́бная Софи́я,/ и бысть насле́дница Небе́сному Ца́рствию,/ и вни́де в Небе́сный Черто́г наслади́тися Христо́вы красоты́,/ Его́ же моли́ спасти́ся гра́ду Су́ждалю/ от пога́ных нахожде́ний и междоусо́бныя бра́ни// и пода́ждь душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 1:

Но́щи стра́стныя избе́гши, Богому́драя Софи́е преподо́бная,/ к Незаходи́мому же Со́лнцу, Христу́, прише́дши,/ умертви́ла еси́ плотско́е мудрова́ние посто́м же, воздержа́нием и моли́твами,/ показа́ся равна́ А́нгелом,/ на земли́ бо поживе́ и ду́хи нечи́стыя от челове́к отгна́ла еси́,/ и разли́чная исцеле́ния подава́еши, от мно́гих бед и зол избавля́еши,/ Софи́е преподо́бная,// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.