Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 14 августа 2022 года

Паримии на службе в храме Всемилостиваго Спаса

1. При́тчей чте́ние.

Сы́не, не пренебрега́й наказа́ния Госпо́дня, ниже́ ослабева́й, от Него́ облича́емый. Его́же бо лю́бит Госпо́дь, наказу́ет, бие́т же вся́каго сы́на, его́же прие́млет. Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, не сопротивля́ется ей ничто́же лука́вое, благоразу́мна есть всем лю́бящим ю́, вся́кое же честно́е недосто́йно ея́ есть. Долгота́ бо жития́ и ле́та жи́зни в десни́це ея́, в шу́ице же ея́ бога́тство и сла́ва, от уст ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Путие́ ея́, путие́ добры́, и вся стези́ ея́ с ми́ром. Дре́во живота́ есть всем держа́щимся ея́ и восклоня́ющимся на ню, я́ко на Го́спода, тверда́.

Притч 3:11–18

2. Проро́чества Иса́иина чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: отве́рзутся врата́ твоя́, Иерусали́ме, вы́ну день и нощь и не затворя́тся, е́же ввести́ к тебе́ си́лу язы́ков и цари́ их ведо́мыя. Язы́цы бо и ца́рие, и́же тебе́ не порабо́тают, поги́бнут, и язы́цы запусте́нием запусте́ют. И сла́ва Лива́нова к тебе́ прии́дет, в кипари́се, и пе́вке, и ке́дре вку́пе, просла́вити ме́сто свято́е Мое́, и ме́сто ног Мои́х просла́влю. И по́йдут к тебе́, боя́щеся, сы́нове смири́вших тя и прогне́вавших тя, и покло́нятся следа́м ног твои́х вси, прогне́вавшии тя, и нарече́шися град Госпо́день, Сио́н Свята́го Изра́илева. За е́же бы́ти тебе́ оста́влену и возненави́дену, и не бе помога́яй тебе́, и положу́ тя в ра́дость ве́чную, весе́лие родо́м родо́в. И иссе́ши млеко́ язы́ков, и бога́тство царе́й сне́си, и разуме́еши, я́ко Аз Госпо́дь, спаса́яй тя и избавля́яй тя, Бог Изра́илев.

Ис 60:11–16

3. При́тчей чте́ние.

Прему́дрость созда́ себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко мне, и тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете. И взыщи́те ра́зума, да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́: обличе́ние бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет; сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Притч 9:1–11

Утр. – Ев. 9-е, Ин., 65 зач., XX, 19–31. Лит. – 1 Кор., 128 зач., III, 9–17. Мф., 59 зач., XIV, 22–34. Креста (под зачало): 1 Кор., 125 зач., I, 18–24. Ин., 60 зач., XIX, 6–11, 13–20, 25–28, 30–35. Мчч.: Евр., 330 зач., XI, 33 – XII, 2. Мф., 38 зач., X, 32–36; XI, 1. На водоосвящении: Евр., 306 зач., II, 11–18. Ин., 14 зач., V, 1–4.

Евангелие от Иоанна, зачало 65А

Су́щу по́зде в день той во еди́ну от суббо́т, и две́рем затворе́нным, иде́же бя́ху ученицы́ Его́ со́брани, стра́ха ра́ди иуде́йска, прии́де Иису́с и ста посреде́ и глаго́ла им: мир вам. И сие́ рек, показа́ им ру́це и но́зе и ре́бра Своя́. Возра́довашася у́бо ученицы́, ви́девше Го́спода. Рече́ же им Иису́с па́ки: мир вам, я́коже посла́ Мя Оте́ц, и Аз посыла́ю вы. И сие́ рек, ду́ну и глаго́ла им: приими́те Дух Свят, и́мже отпустите́ грехи́, отпу́стятся им, и и́мже держите́, держа́тся. Фома́ же, еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Близне́ц, не бе ту с ни́ми, егда́ прии́де Иису́с. Глаго́лаху же ему́ друзи́и ученицы́: ви́дехом Го́спода. Он же рече́ им: а́ще не ви́жу на руку́ Его́ я́звы гвозди́нныя, и вложу́ пе́рста моего́ в я́звы гвозди́нныя, и вложу́ ру́ку мою́ в ре́бра Его́, не иму́ ве́ры. И по днех осми́х па́ки бя́ху внутрь ученицы́ Его́, и Фома́ с ни́ми. Прии́де Иису́с две́рем затворе́нным, и ста посреде́ их и рече́: мир вам. Пото́м глаго́ла Фоме́: принеси́ перст твой се́мо и виждь ру́це Мои́, и принеси́ ру́ку твою́ и вложи́ в ре́бра Моя́, и не бу́ди неве́рен, но ве́рен. И отвеща́ Фома́ и рече́ Ему́: Госпо́дь мой и Бог мой. Глаго́ла ему́ Иису́с: я́ко ви́дев Мя, ве́рова, блаже́ни не ви́девшии и ве́ровавше. Мно́га же и и́на зна́мения сотвори́ Иису́с пред ученики́ Свои́ми, я́же не суть пи́сана в кни́гах сих. Сия́ же пи́сана бы́ша, да ве́руете, я́ко Иису́с есть Христо́с Сын Бо́жий, и да ве́рующе живота́ и́мате во и́мя Его́.

Послание к коринфяном первое, зачало 128

Бра́тие, Бо́гу есмы́ поспе́шницы: Бо́жие тяжа́ние, Бо́жие зда́ние есте́. По благода́ти Бо́жией да́нней мне, я́ко прему́др архите́ктон основа́ние положи́х, ин же назида́ет, ки́йждо же да блюде́т, ка́ко назида́ет. Основа́ния бо ина́го никто́же мо́жет положи́ти па́че лежа́щаго, е́же есть Иису́с Христо́с. А́ще ли кто назида́ет на основа́нии сем зла́то, сребро́, ка́мение честно́е, дрова́, се́но, тро́стие, кого́ждо де́ло явле́но бу́дет, день бо яви́т, зане́ огне́м открыва́ется, и кого́ждо де́ло, яково́же есть, огнь иску́сит. И его́же а́ще де́ло пребу́дет, его́же назда́, мзду прии́мет. А его́же де́ло сгори́т, отщети́тся: сам же спасе́тся, та́кожде я́коже огне́м. Не ве́сте ли, я́ко храм Бо́жий есте́, и Дух Бо́жий живе́т в вас? А́ще кто Бо́жий храм растли́т, растли́т сего́ Бог, храм бо Бо́жий свят есть, и́же есте́ вы.

Евангелие от Матфеа, зачало 59

Во вре́мя о́но, пону́ди Иису́с ученики́ Своя́ вле́зти в кора́бль и вари́ти Его́ на о́ном полу́, до́ндеже отпу́стит наро́ды. И отпусти́в наро́ды, взы́де на гору́ еди́н помоли́тися. По́зде же бы́вшу, еди́н бе ту. Кора́бль же бе посреде́ мо́ря вла́яся волна́ми, бе бо проти́вен ветр. В четве́ртую же стра́жу но́щи и́де к ним Иису́с, ходя́ по мо́рю. И ви́девше Его́ ученицы́ по мо́рю ходя́ща, смути́шася, глаго́люще, я́ко призра́к есть, и от стра́ха возопи́ша. А́бие же рече́ им Иису́с, глаго́ля: дерза́йте, Аз есмь, не бо́йтеся. Отвеща́в же Петр рече́: Го́споди, а́ще Ты еси́, повели́ ми приити́ к Тебе́ по вода́м. Он же рече́: прииди́. И изле́з из корабля́ Петр, хожда́ше по вода́м, приити́ ко Иису́сови. Ви́дя же ветр кре́пок, убоя́ся, и наче́н утопа́ти, возопи́, глаго́ля: Го́споди, спаси́ мя. И а́бие Иису́с просте́р ру́ку, ят его́ и глаго́ла ему́: малове́ре, почто́ усумне́лся еси́? И вле́зшема и́ма в кора́бль, преста́ ветр. Су́щии же в корабли́ прише́дше поклони́шася Ему́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын еси́. И преше́дше приидо́ша в зе́млю Геннисаре́фскую.

Послание к коринфяном первое, зачало 125А

Бра́тие, сло́во кре́стное погиба́ющим у́бо юро́дство есть, а спаса́емым нам си́ла Бо́жия есть. Пи́сано бо есть: погублю́ прему́дрость прему́дрых, и ра́зум разу́мных отве́ргу. Где прему́др? Где кни́жник? Где совопро́сник ве́ка сего́? Не обуи́ ли Бог прему́дрость ми́ра сего́? Поне́же бо в прему́дрости Бо́жией не разуме́ мир прему́дростию Бо́га, благоизво́лил Бог бу́йством про́поведи спасти́ ве́рующих. Поне́же и иуде́е зна́мения про́сят, и е́ллини прему́дрости и́щут: Мы же пропове́дуем Христа́ ра́спята, иуде́ем у́бо собла́зн, е́ллином же безу́мие. Саме́м же зва́нным, иуде́ем же и е́ллином, Христа́, Бо́жию си́лу и Бо́жию прему́дрость.

Евангелие от Иоанна, зачало 60

Во вре́мя о́но, сове́т сотвори́ша архиере́е и ста́рцы на Иису́са, я́ко да убию́т Его́. И приведо́ша Его́ к Пила́ту, глаго́люще: возми́, возми́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: поими́те Его́ вы и распни́те. Аз бо не обрета́ю в Нем вины́. Отвеща́ша ему́ иуде́е: мы зако́н и́мамы, и по зако́ну на́шему до́лжен есть умре́ти, я́ко Себе́ Сы́на Бо́жия сотвори́. Егда́ же слы́ша Пила́т сие́ сло́во, па́че убоя́ся. И вни́де в прето́р па́ки, и глаго́ла Иису́сови: отку́ду еси́ Ты? Иису́с же отве́та не даде́ ему́. Глаго́ла же Ему́ Пила́т: мне ли не глаго́леши? Не ве́си ли, я́ко власть и́мам распя́ти Тя, и власть и́мам пусти́ти Тя? Отвеща́ Иису́с: не и́маши вла́сти ни еди́ныя на Мне, а́ще не бы ти дано́ свы́ше. Пила́т же слы́шав сие́ сло́во, изведе́ вон Иису́са, и се́де на суди́щи, на ме́сте глаго́лемем Лифострото́н, евре́йски же Гавва́фа. Бе же пято́к Па́сце, час же я́ко шесты́й. И глаго́ла иуде́ом: се Царь ваш. Они́ же вопия́ху: возми́, возми́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: Царя́ ли ва́шего распну́? Отвеща́ша архиере́е: не и́мамы царя́, то́кмо ке́саря. Тогда́ же предаде́ Его́ им, да ра́спнется. Пое́мше же Иису́са, и ведо́ша. И нося́ крест Свой, изы́де в глаго́лемое Ло́бное ме́сто, е́же глаго́лется евре́йски Голго́фа. Иде́же пропя́ша Его́ и с Ним и́на два, сю́ду и сю́ду, посреде́ же Иису́са. Написа́ же и ти́тла Пила́т, и положи́ на кресте́. Бе же напи́сано: Иису́с Назоряни́н, Царь Иуде́йский. Сего́ же ти́тла мно́зи что́ша от иуде́й, я́ко близ бе ме́сто гра́да, иде́же пропя́ша Иису́са. И бе напи́сано: евре́йски, гре́чески, ри́мски. Стоя́ху же при кресте́ Иису́сове Ма́ти Его́ и сестра́ Ма́тере Его́, Мари́а Клео́пова, и Мари́а Магдали́на. Иису́с же ви́дев Ма́терь, и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери Свое́й: Же́но, се сын Твой. Пото́м же глаго́ла ученику́: се Ма́ти твоя́. И от того́ часа́ поя́т Ю́ учени́к во своя́си. Посе́м ве́дый Иису́с, я́ко вся уже́ соверши́шася, и прикло́нь главу́, предаде́ дух. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кресте́ телеса́ в суббо́ту, бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́.

Послание ко евреем, зачало 330

Бра́тие, святи́и вси ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ львов, угаси́ша си́лу о́гненную, избего́ша о́стрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́; ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т; друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, еще́ же и уз, и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех, и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин весь мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут. Те́мже у́бо и мы, толи́к иму́ще облежа́щь нас о́блак свиде́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грех, терпе́нием да тече́м на предлежа́щий нам по́двиг, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Иису́са.

Евангелие от Матфеа, зачало 38Б

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: всяк и́же испове́сть Мя пред челове́ки, испове́м его́ и Аз пред Отце́м Мои́м, и́же на Небесе́х, а и́же отве́ржется мене́ пред челове́ки, отве́ргуся его́ и Аз пред Отце́м Мои́м, и́же на Небесе́х. Не мни́те, я́ко приидо́х воврещи́ мир на зе́млю, не приидо́х бо воврещи́ мир, но мечь. Приидо́х бо разлучи́ти челове́ка на отца́ своего́, и дщерь на ма́терь свою́, и неве́сту на свекро́вь свою́. И врази́ челове́ку дома́шнии его́. И бысть, егда́ соверши́ Иису́с запове́дая обемана́десяте ученико́ма свои́ма, пре́йде отту́ду учи́ти, и пропове́дати во гра́дех их.

Послание ко евреем, зачало 306

Бра́тие, святя́й и освяща́емии, от Еди́наго вси, ея́же ра́ди вины́ не стыди́тся бра́тию нарица́ти их, глаго́ля: возвещу́ И́мя Твое́ бра́тии Мое́й, посреде́ Це́ркве воспою́ Тя. И па́ки: Аз бу́ду наде́яся Нань. И па́ки: се Аз и де́ти, я́же Ми дал есть Бог. Поне́же у́бо де́ти приобщи́шася пло́ти и кро́ви, и Той прии́скренне приобщи́ся те́хже, да сме́ртию упраздни́т иму́щаго держа́ву сме́рти, си́речь диа́вола, и изба́вит сих, ели́цы стра́хом сме́рти чрез все житие́ пови́нни бе́ша рабо́те. Не от А́нгел у́бо когда́ прие́млет, но от се́мене Авраа́мова прие́млет; отню́дуже до́лжен бе по всему́ подо́битися бра́тии, да ми́лостив бу́дет и ве́рен первосвяще́нник в тех, я́же к Бо́гу, во е́же очи́стити грехи́ людски́я. В не́мже бо пострада́, Сам искуше́н быв, мо́жет и искуша́емым помощи́.

Евангелие от Иоанна, зачало 14Б

Во вре́мя о́но, взы́де Иису́с во Иерусали́м. Есть же во Иерусали́мех на О́вчей купе́ли, я́же глаго́лется евре́йски Вифесда́, пять притво́р иму́щи. В тех слежа́ше мно́жество боля́щих, слепы́х, хромы́х, сухи́х, ча́ющих движе́ния воды́. А́нгел бо Госпо́день на вся́ко ле́то схожда́ше в купе́ль и возмуща́ше во́ду, и и́же пе́рвее вла́зяше по возмуще́нии воды́, здрав быва́ше, яце́м же неду́гом одержи́мь быва́ше.