Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 15 августа 2022 года

1 Кор., 159 зач., XV, 12–19. Мф., 84 зач., XXI, 18–22. Блж. (под зачало): Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30 . Первомч.: Деян., 17 зач., VI, 8 – VII, 5, 47–60. Мф., 87 зач., XXI, 33–42.

Послание к коринфяном первое, зачало 159

Бра́тие, а́ще Христо́с пропове́дуется, я́ко из ме́ртвых воста́, ка́ко глаго́лют не́цыи в вас, я́ко воскресе́ния ме́ртвых несть? И а́ще воскресе́ния ме́ртвых несть, то ни Христо́с воста́. А́ще же Христо́с не воста́, тще у́бо пропове́дание на́ше, тща же и ве́ра ва́ша. Обрета́емся же и лжесвиде́теле Бо́жии, я́ко послушествова́хом на Бо́га, я́ко воскреси́ Христа́, Его́же не воскреси́, а́ще у́бо ме́ртвии не востаю́т, а́ще бо ме́ртвии не востаю́т, то ни Христо́с воста́. А́ще же Христо́с не воста́, су́етна ве́ра ва́ша, еще́ есте́ во гресе́х ва́ших. У́бо и уме́ршии о Христе́, погибо́ша. И а́ще в животе́ сем то́чию упова́юще есмы́ во Христа́ то́чию, окая́ннейши всех челове́к есмы́.

Евангелие от Матфеа, зачало 84А

Во вре́мя о́но, возвра́щься Иису́с во град, взалка́. И узре́в смоко́вницу еди́ну при пути́, прии́де к ней, и ничто́же обре́те на ней, то́кмо ли́ствие еди́но, и глаго́ла ей: да николи́же от тебе́ плода́ бу́дет во ве́ки. И а́бие и́зсше смоко́вница. И ви́девше ученицы́ диви́шася, глаго́люще: ка́ко а́бие и́зсше смоко́вница? Отвеща́в же Иису́с рече́ им: ами́нь глаго́лю вам, а́ще и́мате ве́ру и не усумните́ся, не то́кмо смоко́вничное сотворите́, но а́ще и горе́ сей рече́те: дви́гнися и ве́рзися в мо́ре, бу́дет. И вся, ели́ка а́ще воспро́сите в моли́тве ве́рующе, прии́мете.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.

Деяния святых Апостол, зачало 17

Во дни о́ны, Стефа́н испо́лнь ве́ры и си́лы творя́ше зна́мения и чудеса́ ве́лия в лю́дех. Воста́ша же не́цыи от со́нма глаго́лемаго Ливерти́нска и Кирине́йска и Алекса́ндрска, и и́же от Килики́и и Аси́и, стяза́ющеся со Стефа́ном. И не можа́ху проти́ву ста́ти прему́дрости и Ду́ху, И́мже глаго́лаше. Тогда́ подусти́ша му́жы глаго́лющыя, я́ко слы́шахом его́ глаго́люща глаго́лы ху́льныя на Моисе́а и на Бо́га. Сподвиго́ша же лю́ди и ста́рцы и кни́жники, и напа́дше восхи́тиша его́ и приведо́ша на со́нмище, поста́виша же свиде́тели ло́жны глаго́лющыя, я́ко челове́к сей не престае́т глаго́лы ху́льныя глаго́ля на ме́сто свято́е сие́ и зако́н. Слы́шахом бо его́ глаго́люща, я́ко Иису́с Назоре́й сей разори́т ме́сто сие́ и измени́т обы́чаи, я́же предаде́ нам Моисе́й. И воззре́вше нань вси седя́щии в со́нмищи, ви́деша лице́ его́ я́ко лице́ А́нгела. Рече́ же архиере́й: а́ще у́бо сия́ та́ко суть? Он же рече́: му́жие бра́тие и отцы́, послу́шайте. Бог сла́вы яви́ся отцу́ на́шему Авраа́му су́щу в Месопота́мии, пре́жде да́же не всели́тися ему́ в Харра́нь, и рече́ к нему́: изы́ди от земли́ твоея́ и от ро́да твоего́ и от до́му отца́ твоего́, и прииди́ в зе́млю, ю́же а́ще ти покажу́. Тогда́ изше́д от земли́ Халде́йския, всели́ся в Харра́нь, и отту́ду, по уме́ртвии отца́ его́, пресели́ его́ в зе́млю сию́, на не́йже вы ны́не живете́, и не даде́ ему́ насле́дия в ней, ниже́ стопы́ но́гу. Соломо́н же созда́ Ему́ храм. Но Вы́шний не в рукотворе́нных це́рквах живе́т, я́коже проро́к глаго́лет: Не́бо Мне престо́л есть, земля́ же подно́жие нога́ма Мои́ма. Кий храм сози́ждете Ми, глаго́лет Госпо́дь, или́ ко́е ме́сто поко́ищу Моему́? Не рука́ ли Моя́ сотвори́ сия́ вся? Жестоковы́йнии и необре́заннии се́рдцы и ушесы́, вы при́сно Ду́ху Свято́му проти́витеся, я́коже отцы́ ва́ши, та́ко и вы. Кого́ от проро́к не изгна́ша отцы́ ва́ши? И уби́ша предвозвести́вшыя о прише́ствии Пра́веднаго, Его́же вы ны́не преда́теле и уби́йцы бы́сте, и́же прия́сте зако́н устрое́нием А́нгельским и не сохрани́сте. Слы́шаще же сия́, распыха́хуся сердцы́ свои́ми и скрежета́ху зубы́ нань. Стефа́н же сый испо́лнь Ду́ха Свя́та, воззре́в на не́бо, ви́де сла́ву Бо́жию и Иису́са стоя́ща одесну́ю Бо́га, и рече́: се ви́жу небеса́ отве́рста и Сы́на Челове́ча одесну́ю стоя́ща Бо́га. Возопи́вше же гла́сом ве́лиим, затыка́ху у́ши свои́ и устреми́шася единоду́шно нань, и изве́дше вне гра́да, ка́мением побива́ху его́, и свиде́телие сне́мше ри́зы своя́ положи́ша при ногу́ ю́ноши нарица́емаго Са́вла, и ка́мением побива́ху Стефа́на, моля́щася и глаго́люща: Го́споди Иису́се приими́ дух мой. Прекло́нь же коле́на, возопи́ гла́сом ве́лиим: Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́. И сия́ рек у́спе.

Евангелие от Матфеа, зачало 87

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: челове́к не́кий бе домови́т, и́же насади́ виногра́д, и опло́том огради́ его́, и ископа́ в нем точи́ло, и созда́ столп, и вдаст и де́лателем, и оты́де. Егда́ же прибли́жися вре́мя плодо́в, посла́ рабы́ своя́ к де́лателем прия́ти плоды́ его́, и е́мше де́лателе рабы́ его́, о́ваго у́бо би́ша, о́ваго же уби́ша, о́ваго же ка́мением поби́ша. Па́ки посла́ и́ны рабы́ мно́жайшя пе́рвых, и сотвори́ша им та́коже. Последи́ же посла́ к ним сы́на своего́, глаго́ля: усрамя́тся сы́на моего́. Де́лателе же ви́девше сы́на, ре́ша в себе́: сей есть насле́дник, прииди́те, убие́м его́ и удержи́м достоя́ние его́. И е́мше его́ изведо́ша вон из виногра́да и уби́ша. Егда́ у́бо прии́дет господи́н виногра́да, что сотвори́т де́лателем тем? Глаго́лаша Ему́: злых зле погуби́т их, и виногра́д преда́ст ины́м де́лателем, и́же воздадя́т ему́ плоды́ во времена́ своя́. Глаго́ла им Иису́с: не́сте ли чли николи́же в Писа́ниих, ка́мень, его́же не в ряду́ сотвори́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла? От Го́спода бысть сие́, и есть ди́вно во о́чию ва́шею.