Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

16 августа 2021 года - Понедельник

Седмица 9-я по Пятидесятнице, глас 7

Успенский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прпп. Исаа́кия, Далма́та и Фавста (IV–V); прп. Анто́ния Римлянина, Новгородского чудотворца (1147).

Мч. Ражде́на Перса (457) (Груз.); прп. Космы́ отшельника (VI).

Сщмч. Вячесла́ва Луканина, диакона (1918); сщмч. Николая Померанцева, пресвитера (1938).

Преподобному Антонию Римлянину, Новгородскому чудотворцу

Тропарь, глас 4:

Ве́тхий Рим, оте́чество твое́, оста́вив,/ на ка́мень, я́ко на ле́гкий кора́бль, возше́л еси́/ и на нем па́че естества́, а́ки безпло́тен, по вода́м ше́ствовал еси́,/ промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́емь,/ Вели́каго Нова́гра́да дости́гл еси́/ и, оби́тель в нем сотвори́в,/ те́ло твое́ в ней предложи́л еси́, я́ко дар освяще́н./ Тем мо́лим тя, о́тче Анто́ние:// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Ри́мское воспита́ние, Вели́кому же Нову́гра́ду благода́тное процвете́ние,/ мно́гими бо труды́ и по́двиги в нем Бо́гу угоди́л еси́./ Сего́ ра́ди чуде́с дарова́ний от Него́ сподо́бился еси́,/ и те́ло твое́ мно́гими ле́ты соблюде́ нетле́нно./ Мы же, сие́ лобыза́юще, ра́достно от души́ вопие́м ти:// ра́дуйся, о́тче Анто́ние.

Молитва:

Па́стырю предо́брый и наста́вниче наш, преподо́бне о́тче Анто́ние! Ты во пло́ти еще́ сый, Боже́ственным манове́нием управля́емь, ве́тхий Рим оте́чество твое́ и род твой оста́вил еси́, и отту́ду чуде́сным по вода́м на ка́мени, я́ко на ле́гцем корабли́, прише́ствием твои́м се́мо освяти́л еси́ град сей, и в нем храм Бо́жией Ма́тери воздви́гл еси́, труды́ же и по́двиги твои́ми просвети́л еси́ оби́тель твою́, ея́же и основа́ние тобо́ю бысть, умно́жил еси́ в ней ча́да твоя́, о́бразом до́брых дел и уче́нием наставля́яй их; тем и нетле́нием моще́й твои́х и чуде́с сия́нием просла́ви тя Бог, Ему́же безпло́тен со безпло́тными предстоя́ ра́дуешися, и, ра́дуяся, о притека́ющих к чудотво́рней ра́це твое́й, и мо́щи твоя́ усты́ же и се́рдцем лобыза́ющих мо́лишися: ты и ны́не, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Влады́це Христу́, бу́ди моли́твенник и хода́тай о предстоя́щих сих рабе́х твои́х, честно́му твоему́ о́бразу кла́няющихся, и прося́щих от тебе́ ми́лостиваго заступле́ния. Ей мо́лим тя, слуго́ Христо́в и уго́дниче, главы́ и сердца́ на́ша преклоня́юще тебе́; не пре́зри убо́гаго сего́ моле́ния на́шего, но при́зри на ны ми́лостивно, коего́жды потре́бу исполня́я: боля́щим здра́вие, путеше́ствующим в пути́ благопоспе́шество, пла́вающим ско́рое и безбе́дное пла́вание да́руя: нас от вся́ких бед, внеза́пно находя́щих, сохрани́; да вси твои́ми моли́твами на земли́ богоуго́дно поживе́м, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дники бу́дем, досто́йны славосло́вити Всесвяту́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в безконе́чные ве́ки. Ами́нь.

Преподобным Исаакию, Далмату и Фавсту Далматским

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их// в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 2:

Поще́нием возсия́вшия, я́ко свети́ла,/ и е́реси разврати́вшия ве́рою,/ пе́сньми Исаа́кия восхва́лим и с Далма́том Фа́вста,/ я́ко Христо́вы уго́дники,// Того́ моля́щия о всех нас.

Священномученику Вячеславу Луканину

Тропарь, глас 2:

«Пою́ Бо́гу моему́ до́ндеже е́смь»,/ – ку́пно с Дави́дом воспева́ше новому́ченик Вячесла́в;/ «Го́споди, приими́ ду́х мо́й»,/ – я́ко Стефа́н воззва́,/ да возраста́ет се́мя Це́ркви,/ ю́же Госпо́дь на кро́ви му́чеников назда́,/ мы́ же с ни́ми вопие́м:// «Приими́, Го́споди, же́ртву хвалы́ и воскликнове́ния».

Кондак, глас 4:

«Бо́гу се́рдцем по́йте»,/ науча́л еси́./ И, услы́шав твоя́ моли́твы, Госпо́дь,/ испыту́я же тя́ я́ко зла́то в горни́ле,/ до конца́ очи́стил еси́./ Да принесе́ши Бо́гови свяще́нный да́р/ – се́рдце любокра́сное, диа́конство неподку́пное,/ святы́й священному́чениче Вячесла́ве,// моли́ со дру́ги – му́чениками спасти́ся на́м.