Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

23 февраля 2023 года - Четверг

Седмица сырная, глас 3

Седмица сырная – сплошная

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмч. Харала́мпия, епископа Магнезийского, и с ним мчч. Порфи́рия, Вапто́са и трех мучениц (202).

Блгв. кн. А́нны Новгородской (XI); прп. Про́хора Печерского, в Ближних пещерах (1107); прп. Ло́нгина Коряжемского, иеромонаха (1540); прав. Гали́ны (III); мцц. дев Енна́фы, Валенти́ны и Па́влы (308), прп. Ши́о Мгвимского (VI) (Груз.) (переходящее празднование в четверг сырной седмицы).

Сщмч. Константина Верецкого, пресвитера (1918); сщмчч. Петра́ Грудинского и Валериа́на Новицкого, пресвитеров (1930).

Икона Божией Матери: «Огневидная».

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Я́ко столп избра́нный Це́ркве Христо́вой/ и свети́льник присносве́тлый всея́ вселе́нныя,/ прему́дре показа́ся, Харала́мпие,/ возсия́ в ми́ре муче́нием,/ разруши́ и́дольское мракобе́сие, блаже́нне,/ сего́ ра́ди яви́ся предста́тель Христу́,// моли́ся спасти́ся нам.

Кондак, глас 8:

Подо́бствовав благода́тию свяще́нства, сла́вне,/ Це́рковь све́тло укра́сил еси́ Боже́ственным страда́нием,/ е́же за Христа́ прия́л еси́ до́блественно, ра́дуяся, Харала́мпие,/ честны́й свети́льниче всеми́рный, осиява́яй концы́,// я́ко непобеди́мый.

Молитва священномученику Харалампию:

О, свяще́нная и многострада́льная главо́, па́стырю до́брый слове́сных ове́ц Христо́вых, священному́чениче Христо́в Харала́мпие. Магниси́йская похвало́ и сла́во вселе́нныя, всеми́рный свети́льниче и вели́кий на́ш засту́пниче и помо́щниче в ско́рбех, беда́х и вся́ких ну́ждах! Услы́ши на́с гре́шных, к тебе́ прибега́ющих и моля́щихся, и изба́ви на́с от вся́каго зла́го обстоя́ния. Ты́ бо прия́л еси́ от Го́спода благода́ть и си́лу вели́ку за мно́гия и ну́жныя страда́ния твоя́ и терпе́ние, е́же всю́ду и во все́м на́м помога́ти, и наипа́че иде́же па́мять твоя́ почита́ема бу́дет бде́нием, пе́нием и усе́рдным моле́нием. Сицева́я благода́ть даде́ся ти́, священному́чениче Христо́в, от я́вльшагося ти́ Го́спода Царя́ сла́вы по твоему́ испроше́нию. Егда́ на ме́чное тя́ усече́ние осуди́ша, услы́шал еси́ превожделе́нный и сладча́йший о́ный гла́с, глаго́лющий тебе́: “Прииди́, Харала́мпие, дру́же Мо́й, мно́гия му́ки и́мене ра́ди Моего́ претерпе́вый, и проси́ у Мене́, е́же хо́щеши, и А́з да́м ти́”. Ты́ же, вели́кий свети́льниче, ре́кл еси́ Христу́ Го́споду усты́ свои́ми: “Го́споди мо́й, вели́ко у́бо мне́ е́сть от Тебе́, Све́та невече́рняго, дарова́ние сие́. А́ще уго́дно е́сть вели́честву Твоему́, молю́ Тя́, благоволи́ дарова́ти мя́ сицеву́ю ми́лость Свою́: да иде́же положены́ бу́дут мо́щи моя́ и почита́ема бу́дет па́мять страда́ния моего́, не бу́дет на ме́сте то́м ни гла́да, ни мо́ра, или́ тлетво́рнаго возду́ха, погубля́ющаго плоды́, но да бу́дет па́че на ме́сте о́ном ми́р, здра́вие телесе́м и душа́м спасе́ние, изоби́лие пшени́цы, вина́, и еле́а и умноже́ние ското́в, я́же на потре́бу челове́ком”. Ты́ же па́ки, уго́дниче Христо́в Харала́мпие многострада́льниче, гла́с Госпо́день услы́шал еси́, веща́ющий тебе́: “бу́ди по проше́нию твоему́, пресла́вный Мо́й во́ине”. И а́бие, по глаго́лании се́м Госпо́днем пре́дал еси́ ду́шу свою́ без ме́чнаго посече́ния, и по́йде во сле́д Христа́ Го́спода со сла́вою мно́гою, А́нгелом у́бо срета́ющим и провожда́ющим ю́ до престо́ла Госпо́дня с ра́достию вели́кою. И та́ко прия́л еси́ вене́ц сла́вы от Боже́ственныя руки́ Его́ с ли́ки святы́х, ве́чно сла́вящих пресвято́е и́мя Го́спода. И та́мо, во сла́ве небе́сней пребыва́я, при́зри, уго́дниче Бо́жий, и на на́с гре́шных, моля́щихся тебе́, и воспомяни́ на́с пред Го́сподем, е́же дарова́ти на́м на потре́бу ве́лия Его́ ми́лости в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Благоверной княгине Анне Новгородской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

От за́пада возсия́вши, я́ко звезда́ небосве́тлая,/ прия́ти Правосла́вную ве́ру сподо́билася еси́,/ в не́йже плод благосла́вный Ру́сской земле́ прине́сши,/ свята́я благове́рная княги́не А́нно,/ Христа́ всем се́рдцем возлюби́ла еси́,/ Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи;/ те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,// грехо́в оставле́ние моли́твами твои́ми прие́млем.

Кондак, глас 4:

Днесь в све́тлой па́мяти твое́й/ Вели́кий Но́вград весели́тся,/ созыва́я всех ве́рных све́тло пра́здновати па́мять твою́,/ и мы ны́не, духо́вно ликовству́юще,/ ра́достно сла́вим тя и мо́лим:/ свята́я благове́рная княги́не А́нно,/ предстоя́ Святе́й Тро́ице/ моли́ изба́вити Вели́кий Но́вград и всю зе́млю Ру́сскую// от вся́ких бед и обстоя́ний и всем нам спасти́ся.

Преподобному Прохору Печерскому, Лебеднику (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Преподо́бне и чудотво́рче, о́тче Про́хоре,/ препита́вый во гла́де а́лчущия хле́бом от бы́лия и со́лию от пе́пела,/ напита́й и нас пи́щею духо́вною,/ моля́ Христа́ Бо́га// о душа́х на́ших.

Кондак, глас 2:

Ве́лиим воздержа́нием удруча́я плоть свою́, свя́те,/ лиши́вся пи́щи челове́ческия,/ зе́лием и траво́ю вме́сто хле́ба, пе́пелом же, а́ки со́лию, пита́лся еси́,/ чудоде́йственне Про́хоре./ Е́же ви́дя, Госпо́дь преложи́ зе́лие во хлеб и пе́пел в соль,/ и́миже ты мно́жество гла́дных препита́л еси́,// тем тя чтем и ублажа́ем.

Преподобному Лонгину Коряжемскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

От мяте́жа мирска́го удали́вся,/ к немерца́ющему Све́ту прите́кл еси́,/ преподо́бне о́тче Ло́нгине,/ и ны́не чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Ю́же моли́ за ны недосто́йныя,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

По словеси́ Учи́теля Христа́,/ крест на ра́мо твое́ прия́л еси́,/ вся жите́йская отри́нув,/ и о́браз Животворя́щаго Дре́ва в пусты́ню прине́сл еси́,/ иде́же доны́не исцеле́ния неоску́дно источа́ются// с ве́рою приходя́щим к тебе́.

Молитва преподобному Лонгину Коряжемскому:

О, вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче и оби́тели на́шея Богодохнове́нный наста́вниче, Ло́нгине преблаже́нне, душе́ю на Небеси́ Престо́лу всех Царя́ предстоя́й, те́лом же во святе́й оби́тели сей почива́яй и разли́чная чудеса́ повсю́ду моли́твами твои́ми соверша́яй! При́зри ми́лостивно на лю́ди предстоя́щия и твоего́ ко Го́споду Бо́гу хода́тайства во обдержа́щих ну́ждах прося́щия, вси бо мы по мно́жеству грехо́в на́ших не сме́ем ниже́ возвести́ оче́с на́ших на не́бо. Ты же, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние, принеси́ за всех, к тебе́ притека́ющих, те́плыя моли́твы ко Го́споду, е́же изба́витися нам от гла́да, пото́па, тру́са, огня́, меча́ и бра́ни, от люде́й и от диа́вола быва́ющия, и от вся́кия душе́вныя и теле́сныя боле́зни, да сих избежа́вше и Го́споду, Ему́ же предстои́ши, рабо́тающе, вни́дем в неконча́емый поко́й и просла́вим та́мо с тобо́ю всех благи́х Пода́теля Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Константину Верецкому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Зако́на Бо́жия учи́телю/ и заповедей евангельских верный исполни́телю,/ священномучениче Константи́не,/ му́ченичества кровьми́ зе́млю Донскýю ороси́л еси,/ темже моли́твами твои́ми/ в лю́дех любо́вь к Це́ркви Христо́вой возрасти́// и в житии доброде́тельнем утверди.

Кондак, глас 3:

Равноапо́стольному царю́ тезоимени́тый,/ постоя́нство в ве́ре Христу́ дáже до сме́рти яви́л еси́,/ те́мже и нам, на моли́твы твоя́ упова́ющим,/ тве́рдое стоя́ние в ве́ре испроси́// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Молитва священномученику Константину Верецкому:

О, преблажéнне о́тче Константи́не, преслáвный уго́дниче Божий, до́брый пáстырю Росто́вский и пе́рвым мýчеником Церкве Христовой подражáтелю! Ты во дни безбо́жия и поругáния святы́нь Отéчества нáшего достослáвный примéр пáстырскаго свиде́тельства о Христе́ Воскре́сшем яви́л еси́, нéмощем наро́да сострадáя, грехи́ и отступлéния обличáл еси и о спасении стáда Христо́ва ревновáл еси́. Сего ради, яко агнец незло́бивый, на страдáния потéкл еси и, прии́м я, ны́не в невечéрнем Све́те Победи́теля смéрти пребывáеши. О, священномучениче преславне! Испроси́ у Го́спода ми́р Отéчеству нáшему, людем его – дрýг ко дрýгу любо́вь, святи́телем и пáстырем – благоговéние и рéвность в служéнии, властéм предержáщим – благое о наро́де попечение, учáщим – мýдрость и терпение, учáщимся – кро́тость и вразумлéние, де́вам и ю́ношам – целомýдрие, супругам – ве́рность и о чадех благодать и коемýждо по прошéнию – по́мощь в де́лех, я́же ко спасéнию, да, благодаря́ще тя, прослáвим дивнаго во святых Своих Еди́наго поклоня́емаго Бо́га, Отца и Сына и Святаго Духа, во ве́ки веко́в. Ами́нь.