Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

24 февраля 2021 года - Среда

Седмица сплошная, глас 4

Поста нет

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмч. Вла́сия Севастийского, епископа (ок. 316); блгв. кн. Все́волода, во Святом Крещении Гаврии́ла, Новгородского, Псковского чудотворца (1138); прп. Дими́трия Прилуцкого, игумена Вологодского (1392); прп. Кассиа́на Босого, Волоколамского (1532).

Прав. Феодо́ры, царицы Греческой, восстановившей почитание святых икон (ок. 867).

Священномученику Власию, епископу Севастийскому

Тропари, глас 4:

И нра́вом прича́стник,/ и престо́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обре́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ ра́ди, сло́во и́стины исправля́я,/ и ве́ры ра́ди пострада́л еси́ да́же до кро́ве,/ священному́чениче Вла́сие./ Моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Боже́ственное прозябе́ние, цвет неувяда́емый,/ лозы́ Христо́вы розго́ многострада́льная, Богоно́се Вла́сие,/ ве́рою чту́щия па́мять твою́ весе́лия твоего́ испо́лни,// моля́ся непреста́нно о всех нас.

Молитва священномученику Власию, епископу Севастийскому:

О, многострада́льный о́тче, вели́кий уго́дниче Бо́жий, священному́чениче Вла́сие. Услы́ши на́с, гре́шных, к тебе́ прибега́ющих и те́пле тебе́ моля́щихся. Бу́ря мно́гих зо́л, бе́д и скорбе́й обдержи́т на́с, боле́зни душе́вныя и теле́сныя и вся́кия наважде́ния вра́жия обурева́ют на́с. Мы́ же неради́м о спасе́нии на́шем, ниже́ досто́йны есмы́ по грехо́м на́шим у Го́спода по́мощи проси́ти. Но ты́, до́брый па́стырю, ве́лие дерзнове́ние име́яй у Ми́лостиваго Бо́га, я́коже иногда́ ведо́мый на муче́ния твоя́, вдови́цы слезя́щия, прини́кшия к тебе́, не отри́нул еси́, и́ну бо от напа́сти зве́ря свободи́л еси́, ины́я же о́троку исцеле́ние у Го́спода испроси́л еси́, та́кожде и ны́не при́зри на ча́да твоя́, в ча́с се́й к тебе́ прите́кшия, утеше́ния и по́мощи прося́щия. Ты́ у́бо Го́спода умоли́л еси́: а́ще ка́я боле́знь или́ беда́ и́мут кому́ бы́ти и то́й помяне́т и́мя твое́ – по́мощи вся́кому в прославле́ние Его́ Пресвята́го И́мени. Не отри́ни на́с, моля́щихся тебе́, но я́коже обеща́лся еси́, во бла́го сотвори́ вся́кое проше́ние на́ше, по ми́лости Всеблага́го Бо́га, Ему́же че́сть и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверному князю Всеволоду, в Крещении Гавриилу, Псковскому

Тропарь, глас 4:

Измла́да яви́лся еси́, Богому́дpе кня́же Гавpии́ле,/ Боже́ственный сосу́д, избpа́н Бо́гови,/ благоче́стием воспита́н, ве́pу непоpо́чну соблю́д/ и мно́ги святы́я це́pкви устpо́ив,/ изгна́ние пpетеpпе́л еси́ от свои́х,/ я́коже и целому́дpии пpаpоди́тели твои́, от бpа́та убие́ние./ С ни́миже пpедстоя́ Святе́й Тpо́ице,/ моли́ся деpжа́ве Росси́йстей сохpане́нной бы́ти // и всем нам спасти́ся.

Кондак, глас 8:

Многому́дренно пресели́вся во град Псков, блаже́нне кня́же Гаврии́ле,/ плод благи́й Бо́гови в жи́зни сей был еси́, присноцвету́щ доброде́тельми, и я́коже Дави́д незло́бием:/ того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х,/ всегда́ зря Святу́ю Трои́цу./ Моли́ изба́витися нам от вся́ких бед, да зове́м ти́:// ра́дуйся, утвержде́ние гра́ду на́шему.

Молитва князю Всеволоду:

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и пресла́вный чудотво́рче, святы́й благове́рный кня́же Все́володе-Гаврии́ле, гра́да Пско́ва и всея́ держа́вы Росси́йския небе́сный засту́пниче и покрови́телю, и всех нас усе́рдный пред Бо́гом предста́телю и защи́тителю! Предстоя́ Престо́лу Вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго и покланя́емаго, ве́лие дерзнове́ние к Нему́ и́мати, я́ко ве́рный раб Его́ и уго́дник. К тебе́ у́бо, я́ко сро́дному нам и многомо́щному пред Го́сподем хода́таю, прибега́ем мы гре́шнии и недосто́йнии, и умиле́нно про́сим тя: моли́ Всеблага́го Бо́га, да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дела́м на́шим на ны дви́жимый, и презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и спасе́ния. Огради́ моли́твами твои́ми в мире жизнь на́шу, и ко всем благо́е поспеше́ние и вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам дарова́ти испроси́, и я́коже дре́вле град твой Псков от плене́ния и разоре́ния ра́тнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не и нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей и бед и внеза́пныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́. Сохрани́ моли́твами твои́ми в ми́ре держа́ву на́шу и будь всей стране́ Росси́йстей кре́пкое огражде́ние; да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дшии, в ве́чный дости́гнем поко́й, и сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия, сла́вяще Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Димитрию, игумену Прилуцкому, Вологодскому

Тропарь, глас 1:

Свы́ше от Бо́га, пpеподо́бне,/ благода́ть пpия́л еси́ духо́вную,/ и от Него́ у́бо позна́лся еси́, блаже́нне,/ Того́ pа́ди и ты ду́хом позна́л еси́ лу́чшая Его́,/ бу́дущаго ве́ка пpебыва́ние,/ и по́стнически испыта́вся во свои́х оби́телех./ И ны́не со а́нгели ликовству́я,/ Спа́су всех за ны моли́ся, свя́те Дими́тpие, да вси вопие́м:/ Сла́ва Да́вшему ти кpе́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8:

От ю́ности, преподо́бне, крест твой взе́м, Христу́ после́довал еси́,/ в моли́твах и поще́ниих, во бде́ниих же и злострада́ниих пло́ть твою́ изнуря́я./ Те́мже и Всеви́дящее О́ко твоя́ труды́ ви́дев,/ чудесы́ тя прославля́ет, и всех зва́ти тебе науча́ет:// ра́дуйся, преподо́бне о́тче Дими́трие, по́стников удобре́ние.

Молитва преподобному Димитрию, игумену Прилуцкому:

О, свяще́нная главо́, преди́вный чудотво́рче, богоно́сне о́тче наш Дими́трие! Усе́рдно припа́дающе к тебе́, мо́лимся: яви́, нам, смире́нным и гре́шным, многомо́щное твое́ заступле́ние. Се бо грех ра́ди на́ших, не и́мамы дерзнове́ния ко Го́споду проси́ти Его́ даро́в, нам благопотре́бных, но тебе́, моли́твенника к Нему́ благоприя́тного, предлага́ем и про́сим: испроси́ нам у бла́гости Его́ вся я́же на по́льзу душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру, пра́вду, наде́жду несумне́нну, любо́вь нелицеме́рну, во искуше́ниих му́жество, в злострада́ниях терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, в благоче́стии преуспе́яние, вожделе́нное здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, дожди́ благовре́менны, жите́йских потре́б дово́льство, мир во днех на́ших и благослове́ние свы́ше на вся́кая блага́я дела́ на́ша. Не забу́ди, чудотво́рче святы́й, ми́лостиво посеща́ти оби́тель свою́, гра́ды и ве́си страны́ на́шея правосла́вныя, сохраня́я и соблюда́я их моли́твами твои́ми от вся́кого зла. Помяни́ всех, ве́ру и любо́вь к тебе́ иму́щих и и́мя твое́ моли́твенно призыва́ющих, и во благи́х проше́ния их ми́лостиво испо́лни, осеня́я их свы́ше святооте́ческим твои́м благослове́нием. Ей свя́тче Бо́жий, не лиши́ и нас гре́шных твоего́ многомо́щнаго заступле́ния, но сподо́би нас кончи́ну жития́ благу́ю улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати. Да воспое́м и просла́вим ди́внаго во святы́х свои́х Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведной Феодоре, царице Греческой

Тропарь, глас 5:

Во святы́х ди́вная,/ благове́рная цари́це Феодо́ре,/ нетле́нием моще́й и чуде́с сия́нием почти́ тя́ Бо́г;/ помина́юще твое́ пра́ведное житие́,/ тя́ мо́лим испроси́ти// телесе́м на́шим здра́вие и душа́м спасе́ние.

Кондак, глас 3:

Благоче́стия цветы́ украси́вшися, свята́я,/ и увенча́нная диади́мою от руки́ Бо́жией, Феодо́ро,/ побо́рница це́ркви всея́ показа́лася еси́,/ воздви́гши поклоне́ние Христо́ве ико́не несумне́нно и святы́х,// с ни́миже сопричла́ся еси́ к небе́сному жре́бию.