Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

22 февраля 2021 года - Понедельник

Седмица сплошная, глас 4

Поста нет

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Отдание праздника Сретения Господня. Мч. Ники́фора, из Антиохии Сирской (ок. 257); Обре́тение мощей свт. Инноке́нтия (Кульчицкого), епископа Иркутского (1805); Обре́тение мощей свт. Ти́хона (Белавина), патриарха Московского и всея России (1992).

Прп. Панкра́тия Печерского, в Дальних пещерах (XIII); прпп. Ники́фора (1557) и Генна́дия (ок. 1516), Важеозерских; сщмчч. Маркиа́на (Маркелла) Сиракузского, Фила́грия Кипрского и Панкра́тия Тавроменийского, епископов (I).

Сщмч. Васи́лия Измайлова, пресвитера (1930); сщмч. Иоа́нна Фрязинова, пресвитера (1938).

Мученику Никифору, из Антиохии Сирской

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Ники́фор,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего,/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 1:

Любве́ сою́зом связа́вся, Ники́форе,/ разруши́л еси́ я́ве зло́бу не́нависти/ и мече́м во главу́ твою́ усе́чен был еси́,/ му́ченик Боже́ственный вопло́щшагося Спа́са,// Его́же о нас моли́, пою́щих сла́вную па́мять твою́.

Святителю Иннокентию, епископу Иркутскому

Тропарь, глас 3:

Свети́льниче Це́ркве пресве́тлый,/ озари́вый луча́ми добро́т твои́х страну́ сию́,/ и исцеле́ньми мно́гими притека́ющих к тебе́ с ве́рою/ Бо́га просла́вивый,/ мо́лим тя, святи́телю о́тче Инноке́нтие,/ огражда́й моли́твами твои́ми град сей// от всех бед и печа́ли.

Кондак, глас 4:

Непоро́чности соиме́ннаго па́стыря,/ пропове́дника ве́ры в язы́цех Монго́льских,/ сла́ву и украше́ние Ирку́тския па́ствы,/ любо́вию восхва́лим вси́ ве́рнии:/ той бо есть храни́тель страны́ Сиби́рския// и моли́твенник о душа́х на́ших.

Молитва:

К тебе́, свя́тче Бо́жий, я́ко к ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о спасе́нии мое́м, аз недосто́йный и гре́шный припа́дая молю́ся: не пре́зри мене́ уны́лаго, не́мощнаго, во мно́гая беззако́ния впа́дшаго, и по вся дни и часы́ согреша́ющаго, но вонми́ души́ мое́й, я́ко скорблю́, и умоли́ Го́спода Бо́га всея́ тва́ри Соде́теля, Ему́же ны́не предстои́ши в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгелов, поми́ловати мя и извести́ из темни́цы грехо́вныя ду́шу мою́, пре́жде да́же не отъиду́ отсю́ду и ктому́ не угото́в явлю́ся на суд Его́. Ей, о́тче! не посрами́ мене́, к тебе́ с ве́рою притека́ющаго, а́ще бо и недосто́ин есмь твоего́ хода́тайства и заступле́ния, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, да та́ко душе́ю и те́лом здрав быв, сла́влю и пою́ ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего и твое́ те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Тихону, патриарху Московскому

Тропарь, глас 3:

В годи́ну тя́жкую Бо́гом избpа́нный/ в совеpше́нной свя́тости и любви́ Бо́га пpосла́вил еси́,/ во смиpе́нии вели́чие, в пpостоте́ и кpо́тости си́лу Бо́жию явля́я,/ положи́л ду́шу за Це́pковь, за лю́ди своя́,/ испове́дниче патpиа́pше свя́те Ти́хоне,/ моли́ Хpиста́ Бо́га,/ Ему́же соpаспя́лся еси́,// и ны́не спасти́ зе́млю Ру́сскую и па́ству Твою́.

Кондак, глас 2:

Ти́хостию нра́ва укра́шен,/ кро́тость и милосе́рдие ка́ющимся явля́яй,/ во испове́дании правосла́вныя ве́ры и любви́ ко Го́споду/ тверд и непрекло́нен пребы́л еси́,/ святи́телю Христо́в Ти́хоне,/ моли́ся о нас да не разлучи́мся от любве́ Бо́жия,// я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

Молитва святителю Тихону, патриарху Московскому:

О, па́стырю наш до́брый, святы́й вели́кий патриа́рше Ти́хоне! я́ко град го́рний ты яви́лся еси́, до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем. Воззри́ и ны́не на нас гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умоли́ Го́спода, да пода́ст нам реши́мость стяжа́ти благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности твоея́. Ты в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помози́ и нам незы́блему соблюсти́ ве́ру правосла́вную. Ти́хая бо душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла в Боже́ственном смиренному́дрии: научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жною му́дростию челове́ческою, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жией. Ты пред лице́м лю́тых враго́в Христо́вых и́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́: моли́твою свое́ю укрепи́ нас, малоду́шных, да и мы всегда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и льсти. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ние про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и любве́ про́сим, да́бы претерпева́ти о́ныя напа́сти, возстаю́щия на ны. Испроси́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до конца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподом и грехо́в отпуще́ние. О́тче святы́й! Укроти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на земли́ Росси́йстей тишину́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную: моли́твами твои́ми да сохрани́т ю́ от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную: да не оскуде́ет она́ и́стинными па́стырьми, до́брыми де́лательми, пра́во пра́вящими сло́во ева́нгельской и́стины; упаси́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва. Наипа́че же моли́ Го́спода сил, да возроди́тся Ру́сская земля́ святы́м покая́нием и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га в Тро́ице сла́вимаго Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Панкратию Печерскому

Тропарь, глас 2:

Панкра́тие Богому́дре,/ свяще́нниче Госпо́день изря́дне,/ и чуде́с мно́гих самоде́телю,/ моли́ся Го́сподеви,// во е́же спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

В по́стницех яви́лся еси́ вели́к,/ во иере́ех же нарочи́т/ и в чудотворе́ниях да́ре показа́ся сла́вен,/ свяще́нне о́тче Панкра́тие,// тем тя чтим и ублажа́ем.

Преподобным Геннадию и Никифору Важеозерским

Тропарь, глас 4:

Я́ко свети́льницы пресве́тлии, преподо́бнии отцы́ на́ша Генна́дие и Наки́форе, на брег Важее́зера всели́стеся и равноа́нгельное житие́ в пусты́не соверши́ли есте́. Отню́доже и по сме́рти исцеле́ния источа́ете, ди́внии чудотво́рцы Каре́льстии. Те́мже и мы, притека́ющие во оби́тель ва́шу, со умиле́нием и любо́вию глаго́лем: моли́те Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Ми́ра красоту́ и я́же в нем тле́нная оста́вивше и все у́мное свое́ жела́ние к Бо́гу впери́вше, Того́ кре́ст на ра́мо взне́мше дарова́ние чуде́с от Христа́ прия́ли есте́. И ны́не предстоя́ще Святе́й Тро́ице, помина́йте нас, чад ва́ших, я́же собра́ли есте́ му́дрии. Сего́ ра́ди вопие́м вам: ра́дуйтеся преподо́бнии отцы́ на́ша Генна́дие и Ники́форе.

Молитва Геннадию и Никифору Важеозерским:

О, преподо́бнии отцы́ на́ша, Христо́вы уго́дницы и чудотво́рцы Генна́дие и Ники́форе, оби́тели Важее́зерския предста́тилие и храни́тилие! Предстоя́ще Престо́лу Вседержи́теля и име́юще к Нему́ дерзнове́ние, воззри́те ми́лостиво на нас чад ва́ших недосто́йных со благогове́нием и любо́вию к вам припа́дающих и те́пле прося́щих. Мо́лим вас, отцы́ преблаже́нии, по да́нной вам от Бо́га благода́ти, помози́те нам твори́ти во́лю Госпо́дню в простоте́ се́рдца и смире́нии. Испроси́те нам у бла́гости Его́ ве́ру пра́вую, покая́ние и́стинное, моли́тву серде́чную, братолю́бие соверше́нное и вся благопотре́бная ко спасе́нию; труды́ же и ско́рби на́ша терпели́во, безро́потно и со благодаре́нием понести́, христиа́нскую кончи́ну обрести́ и до́брый отве́т на стра́шном суди́лище Христо́ве получи́ти. Не забу́дьте и оби́тель ва́шу святу́ю, ва́ми созда́нную и при́сно вас чту́щую, и сохрани́те ю́ и вся подвиза́ющиеся в ней и на поклоне́ние к вам приходя́щая от искуше́ний диа́вольских и вся́кого зло́го обстоя́ния; да и мы предста́тельством ва́шим сподо́бимся дости́гнути обетова́нного нам Ца́рствия Небе́сного, сла́вяще Безнача́льную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Панкратию, епископу Тавроменийскому

Тропарь, глас 8:

Я́ко стрела́ огнезра́чная,/ от Верхо́внаго по́слан был еси́ Тавромени́йскому престо́лу/ уязвля́ти безбо́жных злоче́стие,/ ве́рных же сердца́ просвеща́ти,/ я́же боговеща́нными твои́ми словесы́ в ве́ре утверди́в/ и тече́ние соверши́в, пострада́л еси́ до кро́ве,/ священному́чениче Панкра́тие,// моли́ за вся, пою́щия па́мять твою́.

Кондак, глас 4:

Све́тлая тавромени́ом, Панкра́тие, звезда́ показа́лся еси́/ и священнострада́лец яви́лся еси́ за Христа́,// Ему́же ны́не предстоя́, моли́ за чту́щия тя, блаже́нне.