Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

31 января 2021 года - Воскресенье

Седмица 34-я по Пятидесятнице, глас 1

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Свтт. Афана́сия Великого (373) и Кирилла (444), архиепископов Александрийских; прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского.

Прп. Афана́сия Сяндемского, Вологодского (1550); прав. Афана́сия Наволоцкого (XVI–XVII); прп. Маркиа́на Кирского (Киринейского) (ок. 388).

Сщмч. Михаила Каргополова, пресвитера (1919); сщмч. Евге́ния Исадского, пресвитера (1930); сщмчч. Влади́мира Зубковича, Николая Красовского, Се́ргия Лебедева, Алекса́ндра Русинова, пресвитеров (1938).

Воскресению

Тропарь, глас 1:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жи́знь./ Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя вопия́ху Ти́, Жизнода́вче:/ сла́ва воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 1:

Воскре́сл еси́ я́ко Бо́г из гро́ба во сла́ве,/ и ми́р совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя́, и сме́рть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от у́з избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты́ еси́, И́же все́м подая́, Христе́, воскресе́ние.

Святителю Афанасию Великому, Александрийскому

Тропарь, глас 3:

Столп был еси́ правосла́вия,/ Боже́ственными догма́ты подтвержда́я Це́рковь,/ священнонача́льниче Афана́сие:/ Отцу́ бо Сы́на Единосу́щна пропове́дав,/ посрами́л еси́ А́рия./ О́тче преподо́бне,/ Христа́ Бо́га моли́,// дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 2:

Правосла́вия насади́в уче́ния,/ злосла́вия те́рния изсе́кл еси́,/ умно́жив се́мя ве́ры одожде́нием Ду́ха, преподо́бне,// те́мже тя пое́м, Афана́сие.

Молитва Афанасию Великому

О, всехва́льный и пресла́вный святи́телю Афана́сие Вели́кий, за ве́ру Правосла́вную ты был еси́ в до́лзех труде́х, мно́зех по́двизех, в пятикра́тных изгна́ниих и бе́гствех, претерпе́л еси́ мно́ги клеветы́ и оболга́ния, мно́гажды за ню хоте́ша врази́ твои́ уби́ти тя, и то́кмо Сам Бог чуде́сно сохрани́ тя от сме́рти. И все сие́ ты претерпе́л еси́ от нечести́вых еретико́в – ариа́н, с ни́ми же и боро́лся еси́, и и́хже, в пучи́не слове́с погрузи́в, терпе́нием твои́м препобеди́л еси́, и, злове́рие их от Це́ркве отгна́в и правосла́вное уче́ние насади́в, умно́жил еси́ се́мя ве́ры Христо́вой. Вои́стинну ты еси́ хра́брый во́ин Христо́в, я́ко во́ин бо, до конца́ дний твои́х сла́вно боро́лся еси́ за пра́вую ве́ру со еретики́. Вои́стинну ты еси́ столп ве́ры Правосла́вныя, и́бо ника́коже поколеба́ся ве́ра твоя́ Правосла́вная от сих гоне́ний ерети́ческих, но па́че утверди́ся и укрепи́ся, и не то́кмо у тя и у па́ствы твое́й, но и во всей Це́ркви Христо́вей. К тебе́ мо́лимся, уго́дниче Бо́жий, испроси́ у Христа́ Бо́га на́шего и нам име́ти ве́ру непоколеби́му и не уклони́тися от пра́ваго пути́ ея́, но до конца́ дний свои́х пребы́ти на нем, не боя́щеся ни ле́сти, ни преще́ния, ни да́же гоне́ния, и унасле́довати Ца́рство Небе́сное во сла́ве Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, иде́же ты и вси святи́и пребыва́ют. Ами́нь.

Святителю Кириллу Александрийскому

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Кири́лле прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́,/ цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Бе́здну нам уче́ний богосло́вия источи́л еси́/ я́ве от исто́чник Спа́совых,/ е́реси погружа́ющую, блаже́нне Кири́лле,/ и ста́до невреди́мо от треволне́ний спаса́ющую,/ страна́м бо всем наста́вник, преподо́бне,// я́ко Боже́ственная явля́я.

Молитва святителям Афанасию и Кириллу Александрийским

О, всесвяти́и отцы́ Афана́сие и Кири́лле, те́плии на́ши засту́пницы, ересе́й потреби́тели, благоче́стия защи́тители, неду́жным вра́чеве, в беда́х помо́щницы и все́м притека́ющым к ва́м те́плии предста́тели, помози́те на́м, гре́шным, в се́м житии́, и умоли́те Го́спода Бо́га дарова́ти на́м грехо́в оставле́ние и Ца́рствия Небе́снаго насле́дие, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и ва́ше ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобным Кириллу и Марии Радонежским

Тропарь, глас 3:

Блаже́нств Христо́вых прича́стницы,/ честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех до́брый о́бразе,/ пра́веднии Кири́лле и Мари́е,/ плод благоче́стия, Се́ргия преподо́бнаго, нам яви́вшии,/ с ни́мже усе́рдно моли́те Го́спода/ низпосла́ти нам дух любве́ и смиренному́дрия,/ да в ми́ре и единомы́слии// просла́вим Тро́ицу Единосу́щную.

Кондак, глас 4:

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся,/ восхва́лим дво́ицу блаже́нную, благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронра́вную,/ ти́и бо мо́лятся вку́пе со возлю́бленным сы́ном свои́м преподо́бным Се́ргием/ ко Еди́ному во Святе́й Тро́ице Бо́гу/ оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти,/ до́мы ми́ром огради́ти,/ ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити,/ ста́рость укрепи́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

Молитва преподобным Кириллу и Марии

О, раби́ Бо́жии, схимона́ше Кири́лле, схимона́хине Мари́е! А́ще и сконча́ли есте́ вре́менную жизнь свою́ те́лом, но ду́хом не отступа́ете от нас, руково́дствуете же ны ко Христу́ Бо́гу, наставля́ете ше́ствовати по за́поведем Госпо́дним и носи́ти крест свой и после́довати Влады́це на́шему, вы, преподо́бнии, вку́пе с преподо́бным и богоно́сным отце́м на́шим Се́ргием, ва́шим возлю́бленным сы́ном, име́ете дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему и ко Святе́й Его́ Богома́тери. Бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных, жи́тельствующих во святе́й оби́тели ва́шей, е́йже вы и нача́льницы. Бу́дите помо́щницы и засту́пницы Бо́гом со́бранней дружи́не сей, да жи́тельствующий на ме́сте сем и приходя́щии с ве́рою, ва́шими моли́твами сохраня́еми, невреди́ми от бесо́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Максиму Новому, Сербскому

Тропарь, глас 3:

Стра́нное рожде́ние и воспита́ние был еси́, о́тче, но па́ки водвори́ся во вла́сти у своего́ наро́да,/ Небе́снаго Ца́рствия жела́я,/ земно́е ца́рствие оста́вил еси́/ и смире́нием Вы́шнее сокро́вище получи́л еси́,/ преблаже́нне Макси́ме,/ моли́, мо́лимся, о душа́х на́ших.

Кондак, глас 2:

Крест взем, мно́гия ско́рби и изгна́ния подъя́л еси́,/ святи́телю Макси́ме всеосвяще́нне,/ оте́чества твоего́ и Бо́гом вруче́ннаго ста́да лиша́емь,/ вся бо до́блественне терпе́л еси́,/ душе́внаго ра́ди твоего́ просвеще́ния.

Священномученику Николаю Красовскому

Молитва Николаю Красовскому

О, избра́нниче и уго́дниче Христо́в, священному́чениче Нико́лае, Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый, земли́ на́шея благо́е прозябе́ние и кра́сный пло́д, сро́дников твои́х предста́телю и наста́вниче! К тебе́ припа́даем и мо́лимся мы́, смире́ннии и гре́шнии, и, я́ко отца́ чадолюби́ваго про́сим: всели́ в сердца́ на́ша любо́вь, е́юже к Бо́гу и бли́жним твои́м при жи́зни земне́й преиспо́лнен бы́л еси́, я́ко и ду́шу твою́ положи́л еси́, му́ченически пострада́в. Научи́ на́с, о́тче Нико́лае, подража́ти тебе́ ве́рно, Бо́га и бли́жних на́ших люби́ти и́скренне и за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, да бу́дем и мы́ с тобо́ю ча́да Бо́жия, не по и́мени то́кмо, но и сами́м де́лом и все́м житие́м на́шим. При́зри благоутро́бно на вся́кую ду́шу христиа́нскую, ми́лости и по́мощи от тебе́ и́щущую. Бу́ди все́м на́м в боле́знех – цели́тель, в ско́рбех – уте́шитель, в печа́лех – изба́витель, в беда́х – помо́щник, в ча́с сме́ртный – покрови́тель, да по́мощию моли́тв твои́х святы́х сподо́бимся и мы́ гре́шнии спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати. Е́й, страстоте́рпче Христо́в, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице на тя́ кре́пко возлага́ем, но яви́ на́м многомо́щное заступле́ние, да хва́лим, сла́вим и велича́ем человеколю́бие ди́внаго со святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.