Шрифт

Помощь святых в нуждах / Кому молиться в житейских нуждах?

Кому молиться в болезнях и житейских нуждах

Святые, хадатайствующие к Богу об исцелении и помощи. Кому молиться?

В плену у врагов

молятся святым:

Праведному Симеону Богоприимцу (3/16 февраля).

Принимая Богомладенца, Симеон говорил: "Ныне отпущаеши раба Твоего...", — и после смерти Симеону дарована Божия благодать отпускать на свободу и других.

Преподобному Петру Афонскому (12/25 июня).

Петр сам долго и тяжело томился в плену.

Праведному Филарету Милостивому (1/14 декабря).

Филарет, получив от Бога извещение о приближающейся смерти, радостно и спокойно благословил всех и просил их не забывать страннолюбия, заступаться за вдовиц и сирот, посещать больных и заключенных в темницах.

Этот святой, по молитве бедствующего, выводит из плена и заточения.

Святителю Николаю Угоднику, архиепископу Мир Ликийских, Чудотворцу (9/22 мая; 6/19 декабря).

Николай Угодник, как и Филарет Милостивый, по молитве бедствующего, выводит из плена и заточения!

Великомученице Анастасии Узорешительнице (22 декабря/4 января).

Анастасия сама несла домашнее заключение от своего жестокого мужа. Затем она посвятила себя тому, чтоб облегчить участь заключенных: носила им в темницы одежду, пищу, питье, перевязывала больным раны. В то время узниками были в большинстве невинные страдальцы за христианскую веру.

Молитвы

Праведному Симеону Богоприимцу

Тропарь, глас 4:

Симео́н ста́рец днесь весели́тся,/ восприя́т на руку́ свою́ Младе́нца Преве́чнаго Бо́га,/ от уз пло́ти разреши́тися прося́/ и вопия́:/ ви́деста о́чи мои́// спасе́ние Твое́ ми́рови.

Кондак, глас 4:

Ста́рец днесь отреши́тися от юз, моля́шеся,/ се́го жития́ тле́ннаго,/ Христа́ восприя́т на ру́ки,// Зижди́теля и Го́спода.

Тропарь, глас 1:

Ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ во объя́тия прие́мый Спа́са Го́спода./ Весели́ся и ты, честна́я проро́чице А́нно,/ возвести́вши прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего,/ сокруши́вшаго держа́ву вра́жию// и подаю́щего нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Во избра́нных Бо́жиих, блаже́нне ста́рче Симео́не,/ на Небеси́ предстои́ши пред лице́м Христа́ Бо́га,/ Его́же во хра́ме, я́ко Младе́нца руконоси́маго,/ во объя́тия своя́ от всепречи́стых рук прия́л еси́/ и со А́нною проро́чицею я́ко Бо́га испове́дал еси́./ Те́мже похва́льными гла́сы ублажа́ем вас:/ ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ ра́дуйся, проро́чице честна́я А́нно,// ра́дуйтеся, Бо́га во пло́ти позна́вшии.

Величание

Велича́ем тя,/ старче Богоприи́мче Симео́не,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! При́зри на мя гре́шнаго, ко святе́й ико́не твое́й припа́дающа и прося́ща твоего́ заступле́ния и по́мощи: скорбь бо обдержи́т мя от обстоя́щих мя ны́не бед и зол, и утеше́ния не и́мам многоболе́зненней души́ мое́й. Иска́х по́мощи от челове́к, и не обре́теся. Возопия́х ко Го́споду, и не услы́ша мя, аз прогне́вах пречи́стую бла́гость Его́ беззако́ньми мои́ми, и мно́жеством мно́гих грехо́в мои́х преогорчи́х человеколю́бную утро́бу Его́. И кто ми ны́не по́мощь яви́т; кто ми скорбь утоли́т; кто даст отра́ду и успокое́ние многомяте́жней душе́ мое́й? К тебе́, вели́кий уго́дниче Бо́жий, прибега́ю гре́шный и недосто́йный аз, ве́дый, я́ко ве́лие дерзнове́ние и́маши ко Христу́ Бо́гу и многомо́щен предста́тель еси́ о всех, с ве́рою к тебе́ прибега́ющих, и твоего́ заступле́ния и по́мощи тре́бующих. Моли́ у́бо Человеколю́бца Го́спода, я́ко да прости́в ми безчи́сленная моя́ прегреше́ния, не отврати́т ми́лость Свою́ от мене́, но я́ко благ и сострада́телен, яви́т и мне безконе́чное Свое́ милосе́рдие, и в лю́тем напа́стей и бед мои́х озлобле́нии пода́ст ми всеси́льную по́мощь Свою́, и преогорче́нной душе́ мое́й осла́бу, мир, укрепле́ние, утеше́ние и успокое́ние да́рует. Ей, вели́кий уго́дниче Бо́жий, вознеси́ Богоно́сныя ру́це твоя́ ко и́же во объя́тиих твои́х носи́тися изво́лившему Христу́ Бо́гу на́шему и моли́ бла́гость Его́, да не отри́нет моле́ния се́рдца моего́ недосто́инства ра́ди моего́, но яви́т мне благовре́менне ми́лость Свою́, во сла́ву безконе́чных щедро́т Свои́х и многомо́щнаго предста́тельства твоего́, о не́мже подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва и благодаре́ние ку́пно со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Преподобному Петру Афонскому

Тропарь, глас 4:

Мир оста́вил еси́, Пе́тре, Го́спода ра́ди своего́/ и крест восприи́м на ра́мо свое́,/ на го́ру дости́гл еси́ Афо́нскую,/ я́коже дре́вле фесви́тянин Илия́./ И в ней пребы́в поще́нием, и моли́твами, и бде́нием,/ Бо́га ми́лостива творя́,/ и Пречи́стую Богоро́дицу Моле́бницу предлага́я,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Удали́в себе́ челове́ческаго сожи́тельства,/ в пеще́рах ка́менных и разсе́линах пожи́л еси́,/ жела́нием Боже́ственным и любо́вию, Пе́тре, Го́спода твоего́,/ от Него́же вене́ц прия́л еси́.// Моли́ непреста́нно спасти́ся нам.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Пе́тре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов// и собесе́дниче А́нгелов.

Молитва

О священная главо, преподобне отче, преблаженне авво Пе́тре, не забуди убогих твоих до конца, но поминай нас всегда во святых и благоприятных молитвах к Богу: помяни стадо твое, еже сам упасл еси, и не забуди посещати чад твоих моли за ны, отче священный, за дети твоя духовныя, яко имеяй дерзновение к Небесному Царю: не премолчи за ны ко Господу, и не презри нас, верою и любовию чтущих тя: поминай нас недостойных у Престола Вседержителева, и не престай моляся о нас ко Христу Богу, ибо дана тебе бысть благодать за ны молитися. Не мним бо тя суща мертва: аще бо телом и преставился еси от нас, но и по смерти жив сый пребываеши, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражиих и всякия прелести бесовския и козней диавольских, пастырю наш добрый. Аще бо и мощей твоих рака пред очима нашима видима есть всегда, но святая твоя душа со ангельскими воинствы, со безплотными лики, с небесными силами, у престола Вседержителева предстоящи, достойно веселится, ведуще убо тя воистину и по смерти жива суща, тебе припадаем и тебе молимся: молися о нас Всесильному Богу, о пользе душ наших, и испроси нам время на покаяние, да невозбранно прейдем от земли на небо, от мытарств же горьких, бесов воздушных князей и от вечныя муки да избавимся, и Небеснаго Царствия наследницы да будем со всеми праведными, от века угодившими Господу нашему Иисусу Христу: Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и с Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.


Праведному Филарету Милостивому

Тропарь, глас 4:

Авраа́му в ве́ре подража́я,/ И́ову же в терпе́нии после́дуя,/ о́тче Филаре́те,/ блага́я земли́ разделя́л еси́ неиму́щим/ и лише́ние сих терпе́л еси́ му́жественне./ Сего́ ра́ди све́тлым тя венце́м увенча́ Подвигополо́жник, Христо́с Бог наш,// Его́же моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

И́стинно всеизря́дная твоя́ ку́пля зри́тся/ и му́дрою бы́ти су́дится все́ми благому́дрствующими:/ отда́л бо еси́ до́льняя и кратковре́менная, взыску́я Го́рних и ве́чных.// Те́мже и досто́йно стяжа́л еси́ ве́чную сла́ву, ми́лостиве Филаре́те.

Величание

Велича́ем тя,/ ми́лостиве отче Филаре́те,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, преди́вне избра́нниче Бо́жий, Филаре́те Ми́лостивый! А́мнии преще́дрый хлебода́телю, Правосла́вия свети́льниче, Го́спода Бо́га ра́бе благи́й и ве́рный! Ты́ бо все́м се́рдцем ева́нгельски Христу́ после́довавый и да́нный тебе́ тала́нт прему́дре умно́живый: си́рых и убо́гих оде́явый и напита́вый; стра́нных и ни́щих в до́м сво́й введы́й, в ско́рбех и печа́лех су́щих уте́шивый, уме́рших и на сто́гнах пове́рженных гро́бу преда́вый; все́м вся́чески послужи́вый, и та́ко ве́ру свою́ в дела́х показа́л еси́. Е́й, святы́й уго́дниче Бо́жий, не пре́зри на́с, печа́льми жите́йскими изныва́емых и страстьми́ грехо́вными обурева́емых. Во вся́ дни́ уны́ние и малоду́шие коле́блют на́шу ве́ру, жестокосе́рдие и озлобле́ние снеда́ют сердца́ на́ша и охлажда́ют любо́вь на́шу; честолю́бие же и нетерпе́ние растлева́ют души́ на́ша, и та́ко, а́ки ни́щии, в дела́х благи́х обнища́хом. Ты́ же, О́тче пра́ведный, милосе́рдствуя о на́с, умоли́ Христа́ Бо́га, да обогати́т сердца́ на́ша Ду́хом Свои́м Святы́м, исцели́т душе́вныя и теле́сныя неду́ги на́ша, и, а́ки ни́ву жа́ждущую, напои́т на́с щедро́тами человеколю́бия Своего́; да ве́ре, долготерпе́нию и милосе́рдию твоему́ подража́юще, во благоче́стии и чистоте́ поживе́м вся́ дни́ живота́ на́шего. Еще́ мо́лим тя́, преблаже́нне, егда́ приспе́ет жития́ на́шего отше́ствие, к покая́нию нелицеме́рному на́с подви́гни, да Христу́ Спаси́телю на́шему чрез святы́я Его́ Та́инства приобщи́мся и насле́дники Ца́рствия Небе́снаго бу́дем, иде́же в ра́дости святы́х и А́нгелов сподо́бимся и мы́ покланя́тися и воспева́ти Трисвято́е И́мя: Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!


Святителю Николаю, архиепископу Мирликийском

Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости,/ воздержа́ния учи́теля/ яви́ тя ста́ду твоему́/ я́же веще́й и́стина;/ сего́ ра́ди стяжа́л еси́ смире́нием высо́кая,/ нището́ю бога́тая./ О́тче священнонача́льниче Нико́лае,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

В Ми́рех, свя́те, священноде́йствитель показа́лся еси́:/ Христо́во бо, преподо́бне, Ева́нгелие испо́лнив,/ положи́л еси́ ду́шу твою́ о лю́дех твои́х/ и спасл еси́ непови́нныя от сме́рти;// сего́ ра́ди освяти́лся еси́, я́ко вели́кий таи́нник Бо́жия благода́ти.

Величание

Велича́ем тя,/ святи́телю о́тче Нико́лае,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.

Молитва:

О, до́брый наш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, святи́телю Христо́в Нико́лае! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и призыва́ющих в по́мощь ско́рое предста́тельство твое́; виждь нас не́мощных, отвсю́ду уловля́емых, вся́каго бла́га лише́нных и умо́м от малоду́шия помраче́нных; потщи́ся, уго́дниче Бо́жий, не оста́вити нас в грехо́внем плену́ бы́ти, да не бу́дем в ра́дость враго́м на́шим и не у́мрем в лука́вых дея́ниих на́ших. Моли́ о нас недосто́йных Соде́теля на́шего и Влады́ку, Ему́же ты со безпло́тными ли́ки предстои́ши: ми́лостива к нам сотвори́ Бо́га на́шего в ны́нешнем житии́ и в бу́дущем ве́це, да не возда́ст нам по дело́м на́шим и по нечистоте́ серде́ц на́ших, но по свое́й бла́гости возда́ст нам. На твое́ бо хода́тайство упова́юще, твои́м предста́тельством хва́лимся, твое́ заступле́ние на по́мощь призыва́ем, и ко пресвято́му о́бразу твоему́ припа́дающе, по́мощи про́сим: изба́ви нас, уго́дниче Христо́в, от зол находя́щих на нас, и укроти́ во́лны страсте́й и бед возстаю́щих на нас, да ра́ди святы́х твои́х моли́тв не обы́мет нас напасть и не погря́знем в пучи́не грехо́вней и в ти́не страсте́й на́ших. Моли́, святи́телю Христо́в Нико́лае, Христа́ Бо́га на́шего, да пода́ст нам ми́рное житие́ и оставле́ние грехо́в, душа́м же на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва:

О, вели́кий засту́пниче, архиере́ю Бо́жий, Нико́лае преблаже́нне, и́же подсо́лнечную осия́вый чудесы́, призыва́ющим же тя ско́рый услы́шатель явля́йяся, и́хже при́сно предваря́еши и спаса́еши, и избавля́еши, и от бед вся́ческих изъима́еши, от Бо́га да́нною ти чуде́с и даро́в благода́тию! Услы́ши мя недосто́йнаго, с ве́рою тя призыва́юща и моле́бное тебе́ принося́ща пе́ние; тебе́ бо хода́тая на умоле́ние ко Христу́ предлага́ю. О преслову́щий в чудесе́х, святи́телем высото́! я́ко име́яй дерзнове́ние, ско́ро Влады́це предста́ни, и преподо́бнии свои́ ру́це моле́бне к Нему́ простри́ о мне гре́шнем, и от Него́ щедро́ты бла́гости пода́ждь ми, и приими́ мя в свое́ заступле́ние, и от всех бед и зол мя изба́ви, от наше́ствия враго́в ви́димых и неви́димых свобожда́я, и тех всех наве́ты и злохи́трства погубля́я, и борю́щих мя во всей жи́зни мое́й отража́я; прегреше́нием же мои́м проще́ние испроси́, и спасе́на мя Христу́ предста́ви и Ца́рствия Небе́снаго сподо́би улучи́ти за мно́жество того́ человеколю́бия, Ему́же подоба́ет вся́ка сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным его Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Великомученице Анастасии Узорешительнице

Тропарь, глас 4:

Победоно́снаго Воскресе́ния/ истинноимени́тая нарече́на еси́, му́ченице Христо́ва,/ побе́ды на враги́ поста́вила еси́ мук терпе́нием,/ Христа́ ра́ди, Жениха́ твоего́,/ Его́же возлюби́ла еси́./ Того́ моли́// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2.

Во искуше́ниих и ско́рбех су́щии,/ к твоему́ хра́му притека́юще,/ прие́млют честна́я дарова́ния/ от живу́щия в тебе́ Боже́ственныя благода́ти, Анастаси́е:// ты бо при́сно ми́ру то́чиши исцеле́ния.

Величание

Велича́ем тя, страстоте́рпице Христо́ва Анастасие, и чтим честно́е страда́ние твое́, е́же за Христа́ претерпе́ла еси́.

Молитва великомученице Анастасии

О, многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты́ душе́ю на Небеси́ у Престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же да́нною тебе́ благода́тию разли́чная соверша́еши исцеле́ния; при́зри у́бо ми́лостивно на предстоя́щия лю́ди и моля́щияся пред ико́ною твое́ю, прося́щия твоея́ по́мощи, простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы о на́с и испроси́ на́м оставле́ние согреше́ний на́ших, по́мощи в труда́х милосе́рдых, укрепле́ния ду́ха в служе́нии, кро́тости, смире́ния и послуша́ния, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и во у́зах су́щим ско́рую по́мощь и заступле́ние, умоли́ Го́спода, да пода́ст все́м на́м христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Свое́м, да сподо́бимся и мы́ ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Каноны и акафисты