Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

24 Декабря 2022 года - Суббота

Седмица 28-я по Пятидесятнице, глас 2

Рождественский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Дании́ла Столпника (493).

Прп. Ни́кона Сухого, Печерского, в Ближних пещерах (XII); мч. Мира́кса Египтянина (VII); мчч. Аке́псия и Аифа́ла; прп. Луки́ Столпника, иеромонаха (ок. 970–980).

Сщмч. Феофа́на (Ильминского), епископа Соликамского, и с ним двух священномучеников и пяти мучеников (1918); сщмч. Николая Виноградова, пресвитера (1937); сщмч. Иоа́нна Богоявленского, пресвитера (1941).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преподобному Даниилу Столпнику (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Терпе́ния столп был еси́,/ ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне,/ И́ову в страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниих,/ и Безпло́тных жи́тельству,/ сый в телеси́, Дании́ле, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́коже звезда́ многосве́тлая ты возше́д, блаже́нне, на столп,/ мир просвети́л еси́ преподо́бными де́лы твои́ми,/ и тьму пре́лести отгна́л еси́, о́тче./ Те́мже мо́лим тя:// и ны́не облиста́й в сердца́х раб твои́х незаходя́щий свет ра́зума.

Молитва:

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Дании́ле, ублажа́ем ве́лия по́двиги жития́ твоего́, — ско́рби лю́тыя, боле́зни, искуше́ния, им же победоно́сец преди́вный показа́лся еси́. Велича́ем дарова́ния благода́ти Госпо́дней, тобо́ю многоче́стне и многообра́зне явле́нныя боля́щим и скорбя́щим, гре́шным и заблу́дшим во спасе́ние их. Помина́ем тебе́ наста́вника прему́драго, и́же глаго́ла лю́дем словеса́ учи́тельная от сло́ва Госпо́дня, ду́ши умиля́ющия и умы́ и сердца́ к Бо́гу обраща́ющия. Мо́лимся тебе́: не забу́ди, о, преблаже́нне о́тче, ве́ры на́шея к тебе́ и наде́жды упова́ния на́шего на тебе́, пред свято́ю ико́ною твое́ю при́сно предстоя́щих и те́пле моля́щихся. Сподо́би нас, у́мно взира́ющих на сконча́ние жи́тельства твоего́, подража́ти ве́ре и любви́ твое́й. Помина́й нас, недосто́йных, во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу, я́ко свяще́нник Бо́жий, предстоя́ Престо́лу Вседержи́телеву. Мо́лим тя, вели́кий моле́бниче и чудотво́рче святы́й, бу́ди нам всегда́ уте́шитель, цели́тель, помо́щник и засту́пник, и покрови́тель, и наста́вник ве́рен. Не премолчи́, вопия́ за ны ко Го́споду, да с терпе́нием тече́м на предлежа́щий по́двиг спасе́ния душ на́ших, взира́юще на тебе́, святы́й учи́телю наш, и благоче́стно и пра́ведно, в едине́нии ду́ха, в единомы́слии ве́ры и любве́ поживе́м в ны́нешнем ве́це; в бу́дущем же да сподо́бимся сла́вити благода́ть и человеколю́бие Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Никону Сухому, Печерскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Бо́га Блага́го возлюби́в,/ и́ноческое прия́л еси́ житие́/ и, до́бре в нем подвиза́вся,/ плене́н был еси́ по́ловцы,/ и́миже мно́го му́чим, крепкоду́шне Ни́коне,/ благода́тию Христо́вою свободи́лся еси́ от них неви́димо,/ и ны́не во Све́те пребыва́я непресту́пнем,// моли́ спасти́ся нам, твою́ па́мять почита́ющим.

Кондак, глас 6:

Первому́ченику подобя́ся,/ о мучи́теле твое́м молился еси́/ и, изба́вив того́ от сме́рти, приве́л еси́ ко Христу́,/ преподобному́чениче Ни́коне сла́вне,/ те́мже, с первострада́льцем зря Христа́ одесну́ю Отца́,// моли́ся о нас, да не пребу́дем вне черто́га Христо́ва.