Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

11 октября 2022 года - Вторник

Седмица 18-я по Пятидесятнице, глас 8

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Свт. Харито́на Исповедника, епископа Иконийского (ок. 350); прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337), родителей прп. Сергия Радонежского.

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Ближних пещерах (прп. Антония) почивающих; прп. Харито́на Сянжемского, игумена (1509); прп. Иродио́на Илоезерского (1541); прор. Вару́ха (VI в. до Р. Х.); мчч. Алекса́ндра, Алфе́я, Зоси́мы, Марка пастыря, Ни́кона, Нео́на, Илиодо́ра и прочих (IV); блгв. кн. Вячесла́ва Чешского (935).

Обре́тение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы (1918); мц. Анны Лыкошиной (1925); прмч. Иларио́на (Громова), иеромонаха, прмц. Михаи́лы (Ивановой), схимонахини (1937); прмц. Татиа́ны Чекмазовой, послушницы (1942).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преподобному Харитону Исповеднику (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нныя,/ сия́я чудесы́, Харито́не о́тче наш.// Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Наслади́вся, богому́дре, воздержа́ния,/ и пло́ти твоея́ вожделе́ния обузда́в,/ яви́лся еси́ ве́рою возраща́емь,/ и я́ко жи́зни дре́во посреде́ рая́ процве́л еси́,// Харито́не всеблаже́нне, свяще́ннейший.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Харито́не! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й на́с всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же са́м упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти ча́д твои́х. Моли́ за ны́, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́, не премолчи́ за ны́ ко Го́споду, и не пре́зри на́с, недосто́йных, ве́рою и любо́вию чту́щих тя́. Помина́й на́с у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о на́с ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бы́сть благода́ть за ны́ моли́тися. Не мни́м бо тя́ су́ща ме́ртва, а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от на́с, но и по сме́рти жи́в сы́й пребыва́еши. Не отступа́й от на́с ду́хом, сохраня́я на́с от стре́л вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю на́ш до́брый. Ве́дуще у́бо тя́ вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о на́с Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе ду́ш на́ших и испроси́ на́м вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобным Кириллу и Марии Радонежским (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

Блаже́нств Христо́вых прича́стницы,/ честна́го супру́жества и попече́ния о ча́дех до́брый о́бразе,/ пра́веднии Кири́лле и Мари́е,/ плод благоче́стия, Се́ргия преподо́бнаго, нам яви́вшии,/ с ни́мже усе́рдно моли́те Го́спода/ низпосла́ти нам дух любве́ и смиренному́дрия,/ да в ми́ре и единомы́слии// просла́вим Тро́ицу Единосу́щную.

Кондак, глас 4:

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся,/ восхва́лим дво́ицу блаже́нную, благове́рнаго Кири́лла и Мари́ю добронра́вную,/ ти́и бо мо́лятся вку́пе со возлю́бленным сы́ном свои́м преподо́бным Се́ргием/ ко Еди́ному во Святе́й Тро́ице Бо́гу/ оте́чество на́ше в правове́рии утверди́ти,/ до́мы ми́ром огради́ти,/ ю́ныя от напа́стей и собла́знов изба́вити,/ ста́рость укрепи́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

Молитва:

О, раби́ Бо́жии, схимона́ше Кири́лле, схимона́хине Мари́е! А́ще и сконча́ли есте́ вре́менную жизнь свою́ те́лом, но ду́хом не отступа́ете от нас, руково́дствуете же ны ко Христу́ Бо́гу, наставля́ете ше́ствовати по за́поведем Госпо́дним и носи́ти крест свой и после́довати Влады́це на́шему, вы, преподо́бнии, вку́пе с преподо́бным и богоно́сным отце́м на́шим Се́ргием, ва́шим возлю́бленным сы́ном, име́ете дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу на́шему и ко Святе́й Его́ Богома́тери. Бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас, недосто́йных, жи́тельствующих во святе́й оби́тели ва́шей, е́йже вы и нача́льницы. Бу́дите помо́щницы и засту́пницы Бо́гом со́бранней дружи́не сей, да жи́тельствующий на ме́сте сем и приходя́щии с ве́рою, ва́шими моли́твами сохраня́еми, невреди́ми от бесо́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собору преподобных отцев Киево-Печерских (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Егда́ снидо́сте во гро́бы/ и саме́х себе́ заключи́сте,/ тогда́, стра́сти умертви́вше плотски́я,/ спогребо́стеся Христу́, Богоно́снии,/ и диа́вольския в подзе́мных разруши́сте огра́ды.// Сего́ ра́ди А́нгели венцы́ с Небе́с вам подаю́т.

Кондак, глас 2:

Лик по́стнический собра́ся у́мне,/ мы́сленныма зря́ще очи́ма,/ прииди́те, лю́дие, хвала́ми почти́м,/ и, покланя́ющеся моще́м их,/ любо́вныя принесе́м да́ры,/ ти́и бо суть к Бо́гу хода́таи// и моли́твенницы о душа́х на́ших.

Преподобному Иродиону Илоезерскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Возсия́ днесь све́тло, ра́дуется град Белое́зеро,/ имы́й во о́бласти свое́й вели́каго свети́льника, блаже́ннаго отца́ Иродио́на:/ процвете́ бо, я́ко фи́никс, насажде́н в дому́ Бо́жия Ма́тере,/ я́ко кедр, при вода́х благода́тию Христо́вою израсты́й,/ я́ко ши́пок благово́нный,/ от обстоя́ний вода́ми огражде́н./ Соше́дшеся у́бо лю́дие пра́зднуют пресве́тлую па́мять его́,/ осиява́емы мно́гими благодея́нии и чудесы́:/ прося́щим с ве́рою исцеле́ния,/ стра́ждущим от разли́чных неду́г подае́т здра́вие./ И мы, ча́да твоя́ су́ще, припа́дающе, мо́лим ти ся:/ моли́ Пресвяту́ю Тро́ицу,/ е́же сохрани́тися гра́ду на́шему от нахожде́ния иноплеме́нник/ и от враг ви́димых и неви́димых./ Я́ко да твои́ми, о́тче, ко Го́споду моли́твами спаса́еми,/ всегда́ про́сим с ве́рою у тебе́:// моли́ о нас Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 1:

Слы́шавше, отцы́ и бра́тия, неме́дленно притеце́м,/ и немо́лчно и усе́рдно возопие́м, глаго́люще:/ о пресве́тлый наш о Го́споде учи́телю, о́тче Иродио́не!/ Во по́двигах ревни́тель был еси́, преподо́бному Корни́лию,/ еди́н Еди́ному Бо́гу изво́лив служи́ти/ слеза́ми, и посто́м, и бде́нием изнуря́я те́ло свое́ ве́чныя ра́ди жи́зни,/ Го́сподеви рабо́тая, Крест Госпо́день на ра́мо взем, после́довал еси́ Тому́,/ бо́дренными свои́ми моли́твами вооружа́яся неви́димо на врага́,/ и ны́не, о́тче, зре́ти сподо́бился еси́/ во све́те неизрече́нныя ра́дости Пресвяту́ю Тро́ицу./ Сла́ва Бо́гу, все́льшемуся в тя,/ сла́ва укре́пльшему тя,// сла́ва де́ющу тобо́ю всем исцеле́ние.

Благоверному князю Вячеславу Чешскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Днесь А́нгели с челове́ки ра́дуются вку́пе о́бщим весе́лием,/ Не́бо и земля́ све́тло лику́ют в па́мять твою́, свя́те./ И мы, гре́шнии, приле́жно ти вопие́м:/ помоли́ся к Влады́це о нас,/ изба́вити ны от напа́сти/ ви́димых и неви́димых враг,// чту́щих пресве́тлую па́мять твою́.

Кондак, глас 1:

С ли́ки А́нгельскими предстоя́,/ блаже́нне кня́же Вячесла́ве,/ наслажда́ешися Боже́ственныя и неизрече́нныя добро́ты,/ и отту́ду благоде́тельныя да́ры поче́рп чуде́с,/ всем, притека́ющим ве́рою под твою́ святы́ню// источа́еши цельба́м дарова́ние.

Молитва:

О, святы́й благове́рный кня́же му́чениче Вячесла́ве, избра́нный воево́до земли́ Че́шския и всех христиа́н слове́нских те́плый пред Бо́гом предста́телю! Днесь, в па́мять твою́ единоду́шно соше́дшеся в честне́м хра́ме сем и пред ико́ною твое́ю умиле́нно моля́щеся, си́це из глубины́ се́рдца на́шего к тебе́ взыва́ем: Ты в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры был еси́, и нас в ней те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты вели́кое возложе́нное на тя служе́ние усе́рдно проходи́л еси́, и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́мже призва́н есть, наста́ви. Ты супоста́тов полки́ от оте́чества твоего́ си́лою ра́тною и му́дростию управи́тельною отгна́л еси́, и на нас ополча́ющихся всех враго́в ви́димых и неви́димых низложи́. Ты в преде́лах страны́ своея́ пра́вду и мир и милосе́рдие насажда́ти потща́лся еси́, и нам от ми́лостиваго Бо́га в сих доброде́телех преуспе́яние испроси́. Ты безви́нную кровь твою́ а́ки А́вель от руки́ бра́та своего́ пред враты́ церко́вными пролия́л еси́, и нас, я́ко чад еди́ныя ма́тере Це́ркве, братолю́бию и кро́тости научи́. О, вели́кий и сла́вный кня́же Вячесла́ве, ра́ди вя́щшия сла́вы Небе́сныя вене́ц земна́го княже́ния оста́вивый и венце́м му́ченическим пра́ведно увенча́нный! Ны́не с му́дрою наста́вницею, прама́терию твое́ю Людми́лою, и все́ми святы́ми у Престо́ла Бо́жия предстоя́, не забу́ди нас си́рых и убо́гих, я́коже в животе́ твое́м никого́же от таковы́х оста́вил еси́. И предста́тельством твои́м житие́ ти́хое и безгре́шное и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие устро́й нам, да просла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобномученице великой княгине Елисавете Феодоровне (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши,/ богому́драя Елисаве́то,/ сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и/ Христа́ почти́ла еси́./ Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши,/ я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́./ Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и страда́ния твоя́,/ я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя:/ свята́я му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть?/ Во глубине́ земли́, я́ко в раи́ све́тлости,/ страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та/ со А́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся/ и, убие́ние претерпева́ющи,/ о безбо́жных мучи́телех взыва́ше:/ Го́споди, прости́ им грех сей,/ не ве́дят бо, что творя́т./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же,// поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Молитва:

О, святы́я новому́ченицы Росси́йския, вели́кая княги́не Елисаве́то и сестро́ ея́ кресто́вая пречестна́я иноки́не Варва́ро, ку́пно путь свой во мно́зех му́ках сконча́вшия, Ева́нгельския за́поведи де́лом во Оби́тели милосе́рдия соверши́вшия, ве́ры ра́ди Правосла́вныя подвиза́ющися до сме́рти в после́дняя времена́ сия́, и до́брый плод в терпе́нии страсте́й Христу́ прине́сшия! Моли́теся Ему́, я́ко победи́телю сме́рти, да утверди́т Це́рковь Ру́сскую Правосла́вную и оте́чество на́ше, кро́вию и страда́ньми новому́чеников искупле́нныя, и не даст в расхище́ние враго́м Росси́и достоя́ния на́шего. Се бо лука́вый враг вооружи́ся на ны, хотя́ нас погуби́ти в междоусо́бных бране́х, ско́рбех, нестерпи́мых печа́лех, боле́знех, ну́ждах и беда́х лю́тых. Умоли́те Го́спода низложи́ти вся немощны́я де́рзости их; ве́ру в сердца́х люде́й росси́йских укрепи́те, да егда́ на́йдет на ны испыта́ния час, му́жества дар восприи́мем ва́шими моли́твами, отве́ргшеся себе́ и взе́мше крест свой, после́дуем, Христу́, распина́юще плоть свою́ со страстьми́ и похотьми́. Сохрани́те нас от вся́каго зла, освяти́те пути́ жи́зни на́шея, да́руйте покая́ние нелицеме́рное, тишину́ и мир душа́м на́шим, испроси́те у Го́спода всем нам мыта́рств го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дники бы́ти со все́ми святы́ми, от ве́ка угоди́вшими Бо́гу, да ра́дующеся воздади́м хвалу́, честь и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху во ве́ки веко́в. Ами́нь.