Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 10 октября 2021 года

Утр. - Мф., 10 зач., IV, 25 - V, 12 . Лит. - Еф., 219 зач., I, 22 - II, 3. Лк., 16 зач., IV, 37-44. Прп. Харитона: 2 Кор., 176 зач., IV, 6-15. Лк., 24 зач., VI, 17-23.

Евангелие от Матфеа, зачало 10А

Во вре́мя о́но, по Иису́се идо́ша наро́ди мно́зи от Галиле́и и десяти́ град, и от Иерусали́ма и Иуде́и, и со о́наго по́лу Иорда́на. Узре́в же наро́ды, взы́де на гору́, и се́дшу Ему́, приступи́ша к Нему́ ученицы́ Его́. И отве́рз уста́ Своя́, уча́ше их, глаго́ля: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Блаже́ни кро́тцыи, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рствие Небе́сное. Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и иждену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще, Мене́ ра́ди. Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х.

Послание ко ефесеем, зачало 219

Бра́тие, Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́са Христа́ вся покори́ под но́зе Его́, и Того́ даде́ главу́ вы́ше всех Це́ркви, я́же есть Те́ло Его́, исполне́ние Исполня́ющаго вся́ческая во всех. И вас су́щих прегреше́ньми ме́ртвых и грехи́ ва́шими, в ни́хже иногда́ ходи́сте по ве́ку ми́ра сего́, по кня́зю вла́сти возду́шныя, ду́ха, и́же ны́не де́йствует в сыне́х противле́ния, в ни́хже и мы вси жи́хом иногда́ в по́хотех пло́ти на́шея, творя́ще во́лю пло́ти и помышле́ний, и бе́хом естество́м ча́да гне́ва, я́коже и про́чии.

Евангелие от Луки, зачало 16

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в дом Си́монов, и исхожда́ше глас о Нем во вся́ко ме́сто страны́. Те́ща же Си́монова бе одержи́ма огне́м ве́лиим, и моли́ша Его́ о ней. И став над не́ю, запрети́ огню́, и оста́ви ю́. А́бие же воста́вши служа́ше им. Заходя́щу же со́лнцу, вси, ели́цы име́яху боля́щия неду́ги разли́чными, привожда́ху их к Нему́, Он же на еди́ном коего́ждо их ру́це возло́жь, исцеля́ше их. Исхожда́ху же и бе́си от мно́гих, вопию́ще и глаго́люще, я́ко Ты еси́ Христо́с Сын Бо́жий. И запреща́я не дая́ше им глаго́лати, я́ко ве́дяху Христа́ Самаго́ су́ща. Бы́вшу же дню, изше́д и́де в пу́сто ме́сто, и наро́ди иска́ху Его́, и приидо́ша до Него́, и держа́хуся Его́, да не бы отше́л от них. Он же рече́ к ним, я́ко и други́м градово́м благовести́ти Ми подоба́ет Ца́рствие Бо́жие, я́ко на се по́слан есмь. И бе пропове́дая на со́нмищах галиле́йских.

Послание к коринфяном второе, зачало 176

Бра́тие, Бог реки́й из тмы све́ту возсия́ти, и́же возсия́ в сердца́х на́ших, к просвеще́нию ра́зума сла́вы Бо́жия о лице́ Иису́с Христо́ве. И́мамы же сокро́вище сие́ в скуде́льных сосу́дех, да премно́жество си́лы бу́дет Бо́жия, а не от нас. Во всем скорбя́ще, но не стужа́юще си, неча́еми, но не отчаява́еми, гони́ми, но не оставля́еми, низлага́еми, но не погиба́юще. Всегда́ ме́ртвость Го́спода Иису́са в те́ле нося́ще, да и живо́т Иису́сов в те́ле на́шем яви́тся. При́сно бо мы живи́и в смерть предае́мся Иису́са ра́ди, да и живо́т Иису́сов яви́тся в ме́ртвенней пло́ти на́шей. Те́мже смерть у́бо в нас де́йствует, а живо́т в вас. Иму́ще же то́йже дух ве́ры, по пи́санному: ве́ровах, те́мже возглаго́лах, и мы ве́руем, те́мже и глаго́лем, ве́дяще, я́ко Воздви́гий Го́спода Иису́са, и нас со Иису́сом воздви́гнет, и предпоста́вит с ва́ми. Вся бо вас ра́ди, да благода́ть умно́жившаяся, мно́жайшими благодаре́нии избы́точествит в сла́ву Бо́жию.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.