Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 10 октября 2021 года

Утр. - Ев. 5-е, Лк., 113 зач., XXIV, 12-35. Лит. - 2 Кор., 181 зач., VI, 1-10. Лк., 17 зач., V, 1-11 .

Евангелие от Луки, зачало 113

Во вре́мя о́но, Петр воста́в тече́ ко гро́бу и прини́к ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя, и оты́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему. И се два от них бе́ста иду́ща в то́йже день в весь отстоя́щу ста́дий шестьдеся́т от Иерусали́ма, е́йже и́мя Еммау́с, и та бесе́доваста к себе́ о всех сих приклю́чшихся. И бысть бесе́дующема и́ма и совопроща́ющемася, и Сам Иису́с прибли́жися идя́ше с ни́ма, о́чи же ею́ держа́стеся, да Его́ не позна́ета. Рече́ же к ни́ма: что суть словеса́ сия́, о ни́хже стяза́етася к себе́ иду́ща, и еста́ дря́хла? Отвеща́в же еди́н, ему́же и́мя Клео́па, рече́ к Нему́: Ты ли еди́н пришле́ц еси́ во Иерусали́м, и не уве́де бы́вших в нем во дни сия́? И рече́ и́ма: ки́их? О́на же ре́ста Ему́: я́же о Иису́се Назаряни́не, И́же бысть муж проро́к, си́лен де́лом и сло́вом пред Бо́гом и все́ми людьми́, ка́ко преда́ша Его́ архиере́и и кня́зи на́ши на осужде́ние сме́рти и распя́ша Его́. Мы же наде́яхомся, я́ко Сей есть хотя́ изба́вити Изра́иля, но и над все́ми си́ми, тре́тий сей день и́мать днесь, отне́лиже сия́ бы́ша. Но и жены́ не́кия от нас ужаси́ша ны, бы́вшыя ра́но у гро́ба, и не обре́тше телесе́ Его́, приидо́ша, глаго́люще, и явле́ние А́нгел ви́девше, и́же глаго́лют Его́ жи́ва. И идо́ша не́цыи от нас ко гро́бу и обрето́ша та́ко, я́коже и жены́ ре́ша, Самого́ же не ви́деша. И Той рече́ к нима: о несмы́сленная и ко́сная се́рдцем, е́же ве́ровати о всех, я́же глаго́лаша проро́цы. Не сия́ ли подоба́ше пострада́ти Христу́ и вни́ти в сла́ву Свою́? И наче́н от Моисе́а и от всех проро́к, сказа́ше и́ма от всех Писа́ний я́же о Нем. И прибли́жишася в весь, в ню́же идя́ста, и Той творя́шеся далеча́йше ити́. И ну́ждаста Его́, глаго́люще: обля́зи с на́ма, я́ко к ве́черу есть, и преклони́лся есть день. И вни́де с ни́ма облещи́. И бысть я́ко возлеже́ с ни́ма, и прии́м хлеб благослови́, и преломи́в дая́ше и́ма. О́нема же отверзо́стеся о́чи, и позна́ста Его́, и Той неви́димь бысть и́ма. И реко́ста к себе́: не се́рдце ли на́ю горя́ бе в на́ю, егда́ глаго́лаше на́ма на пути́ и я́ко ска́зоваше на́ма Писа́ния? И воста́вша в той час, возврати́стася во Иерусали́м и обрето́ста совоку́плены единагона́десяте и и́же бя́ху с ни́ми, глаго́лющих, я́ко вои́стинну воста́ Госпо́дь и яви́ся Си́мону. И та пове́даста, я́же бы́ша на пути́, и я́ко позна́ся и́ма в преломле́нии хле́ба.

Послание к коринфяном второе, зачало 181

Бра́тие, поспе́шствующе мо́лим, не вотще́ благода́ть Бо́жию прия́ти вам. Глаго́лет бо: во вре́мя прия́тно послу́шах тебе́, и в день спасе́ния помого́х ти. Се ны́не вре́мя благоприя́тно, се ны́не день спасе́ния. Ни еди́но ни в че́мже даю́ще претыка́ние, да служе́ние безпоро́чно бу́дет, но во всем представля́юще себе́ я́коже Бо́жия слуги́, в терпе́нии мно́зе, в ско́рбех, в беда́х, в теснота́х, в ра́нах, в темни́цах, в нестрое́ниих, в труде́х, во бде́ниих, в поще́ниих, во очище́нии, в ра́зуме, в долготерпе́нии, в бла́гости, в Ду́се Свя́те, в любви́ нелицеме́рне, в словеси́ и́стины, в си́ле Бо́жией, ору́жии пра́вды десны́ми и шу́ими, сла́вою и безче́стием, гажде́нием и благохвале́нием, я́ко лестцы́, и и́стинни, я́ко незна́еми, и познава́еми, я́ко умира́юще, и се жи́ви есмы́, я́ко наказу́еми, а не умерщвля́еми, я́ко скорбя́ще, при́сно же ра́дующеся, я́ко ни́щи, а мно́гих богатя́ще, я́ко ничто́же иму́ще, а вся содержа́ще.

Евангелие от Луки, зачало 17

Во вре́мя о́но, стоя́ше Иису́с при е́зере Геннисаре́тсте, и ви́де два корабля́ стоя́ща при е́зере, ры́барие же отше́дше от нею́, измыва́ху мре́жи. Влез же в еди́н от кораблю́, и́же бе Си́монов, моли́ его́ от земли́ отступи́ти ма́ло, и сед уча́ше из корабля́ наро́ды. Я́коже преста́ глаго́ля, рече́ к Си́мону: поступи́ во глубину́, и вве́рзите мре́жи ва́ша в лови́тву. И отвеща́в Си́мон рече́ Ему́: Наста́вниче, обно́щь всю тру́ждшеся, ничесо́же я́хом, по глаго́лу же Твоему́ вве́ргу мре́жу. И се сотво́рше, я́ша мно́жество рыб мно́го, протерза́шеся же мре́жа их. И поману́ша прича́стником, и́же бе́ху во друзе́м корабли́, да прише́дше помо́гут им, и приидо́ша, и испо́лниша о́ба корабля́, я́ко погружа́тися и́ма. Ви́дев же Си́мон Петр, припаде́ к коле́нома Иису́совома, глаго́ля: изы́ди от мене́, я́ко муж гре́шен есмь, Го́споди. У́жас бо одержа́ше его́ и вся су́щыя с ним, о лови́тве рыб, я́же я́ша, та́кожде же Иа́кова и Иоа́нна сы́на Зеведе́ова, я́же бе́ста обе́щника Си́монови. И рече́ к Си́мону Иису́с: не бо́йся, отсе́ле бу́деши челове́ки ловя́. И извле́кше о́ба корабля́ на зе́млю, оста́вльше вся, вслед Его́ идо́ша.