Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 12 октября 2021 года

Еф., 222 зач., II, 19 - III, 7. Лк., 18 зач., V, 12-16. Прп.: Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2. Лк., 24 зач., VI, 17-23.

Послание ко ефесеем, зачало 222

Бра́тие, ктому́ не́сте стра́нни и прише́льцы, но сожи́теле святы́м и при́снии Бо́гу, назда́ни бы́вше на основа́нии Апо́стол и проро́к, су́щу краеуго́льну Самому́ Иису́су Христу́, о не́мже вся́ко созда́ние составля́емо расте́т в це́рковь святу́ю о Го́споде, о Не́мже и вы созида́етеся в жили́ще Бо́жие Ду́хом. Сего́ ра́ди аз Па́вел, ю́зник Иису́с Христо́в о вас язы́цех, похвалю́ся. А́ще у́бо слы́шасте смотре́ние благода́ти Бо́жия да́нныя мне в вас, я́ко по открове́нию сказа́ ми ся та́йна, я́коже преднаписа́х вма́ле. О не́мже мо́жете чту́ще разуме́ти ра́зум мой в та́йне Христо́ве, я́же во ине́х ро́дех не сказа́ся сыно́м челове́ческим, я́коже ны́не откры́ся святы́м Его́ Апо́столом и проро́ком Ду́хом Святы́м, я́ко бы́ти язы́ком снасле́дником и стеле́сником и сприча́стником обетова́ния Его́ о Христе́ Иису́се благовествова́нием, ему́же бых служи́тель по да́ру благода́ти Бо́жия, да́нныя мне по де́йству си́лы Его́.

Евангелие от Луки, зачало 18

Во вре́мя о́но, бе Иису́с во еди́ном от градо́в, и се муж испо́лнь прокаже́ния, и ви́дев Иису́са, пад ниц, моля́ся Ему́, глаго́ля: Го́споди, а́ще хо́щеши, мо́жеши мя очи́стити. И просте́р ру́ку, косну́ его́, рек: хощу́, очи́стися. И а́бие прока́за оты́де от него́. И Той запове́да ему́ никому́же пове́дати, но шед покажи́ся иере́ови, и принеси́ о очище́нии твое́м, я́коже повеле́ Моисе́й, во свиде́тельство им. Прохожда́ше же па́че сло́во о Нем, и схожда́хуся наро́ди мно́зи слы́шати и цели́тися от Него́ от неду́г свои́х. Той же бе отходя́ в пусты́ню и моля́ся.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.