Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 13 октября 2023 года

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9 . Лит. – Флп., 239 зач., I, 27 – II, 4. Лк., 24 зач., VI, 17–23, и за субботу (под зачало): 1 Кор., 164 зач., XV, 58 – XVI, 3. Лк., 19 зач., V, 17–26. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Евангелие от Иоанна, зачало 35Б

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не входя́й две́рьми во двор о́вчий, но прела́зя и́нуде, той тать есть и разбо́йник. А входя́й две́рьми па́стырь есть овца́м. Сему́ две́рник отверза́ет, и о́вцы глас его́ слы́шат, и своя́ о́вцы глаша́ет по и́мени, и изго́нит их. И егда́ своя́ о́вцы иждене́т, пред ни́ми хо́дит, и о́вцы по нем и́дут, я́ко ве́дят глас его́. По чужде́м же не и́дут, но бежа́т от него́, я́ко не зна́ют чужда́го гла́са. Сию́ при́тчу рече́ им Иису́с, они́ же не разуме́ша, что бя́ше, я́же глаго́лаше им. Рече́ же па́ки им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко Аз есмь дверь овца́м. Вси, ели́ко их прии́де пре́жде Мене́, та́тие суть и разбо́йницы, но не послу́шаша их о́вцы. Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет и изы́дет, и па́жить обря́щет.

Послание к филипписием, зачало 239

Бра́тие, досто́йне благовествова́нию Христо́ву жи́тельствуйте, да а́ще прише́д и ви́дев вас, а́ще и не сый у вас, услы́шу я́же о вас, я́ко и́стиною стоите́ во еди́ном ду́се и единоду́шне сподвиза́ющеся по ве́ре Благовествова́ния во́лею, и не коле́блющеся ни о еди́ном же от сопроти́вных, е́же тем у́бо есть явле́ние поги́бели, вам же спасе́ния, и сие́ от Бо́га. Я́ко вам дарова́ся, е́же о Христе́, не то́кмо е́же в Него́ ве́ровати, но и е́же по Нем страда́ти, то́йже по́двиг иму́ще, яко́в же во мне ви́десте и ны́не слы́шите о мне. А́ще у́бо ко́е утеше́ние о Христе́, или́ а́ще ка́я уте́ха любве́, а́ще ко́е обще́ние ду́ха, а́ще ко́е милосе́рдие и щедро́ты, испо́лните мою́ ра́дость, да то́жде му́дрствуете, ту́же любо́вь иму́ще, единоду́шни, единому́дренни, ничто́же по рве́нию или́ тщесла́вию, но смиреному́дрием друг дру́га че́стию бо́льша себе́ творя́ще. Не свои́х си ки́йждо, но и дру́жних ки́йждо смотря́йте.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.

Послание к коринфяном первое, зачало 164

Бра́тие, тве́рди быва́йте, непосту́пни, избы́точествующе в де́ле Госпо́дни всегда́, ве́дяще, я́ко труд ваш несть тощь пред Го́сподем. О ми́лостыни же, я́же ко святы́м, я́коже устро́их це́рквам Галати́йским, та́ко и вы сотворя́йте. По еди́ней от суббо́т ко́ждо вас да полага́ет у себе́ сохраня́я, е́же а́ще что бла́го поспеши́тся, да не егда́ прииду́, тогда́ собра́ния быва́ют. Егда́ же прииду́, и́хже а́ще иску́сите посла́ньми, сих послю́ отнести́ благода́ть ва́шу во Иерусали́м.

Евангелие от Луки, зачало 19

Во вре́мя о́но, бе учя́ Иису́с, и бе́ху седя́ще фарисе́е и законоучи́телие, и́же бе́ху пришли́ от вся́кия ве́си Галиле́йския и Иуде́йския и Иерусали́мския, и си́ла Госпо́дня бе изцеля́ющи их. И се му́жие нося́ще на одре́ челове́ка, и́же бе разсла́блен, и иска́ху внести́ его́ и положи́ти пред Ним. И не обре́тше куде́ внести́ его́ наро́да ра́ди, взле́зше на храм, сквозе́ скуде́лы низве́сиша его́ со одро́м на среду́ пред Иису́са. И ви́дев ве́ру их, рече́ ему́: челове́че, оставля́ют ти ся греси́ твои́. И нача́ша помышля́ти кни́жницы и фарисе́е, глаго́люще: кто есть сей, и́же глаго́лет хулы́? Кто мо́жет оставля́ти грехи́, то́кмо еди́н Бог? Разуме́в же Иису́с помышле́ния их, отвеща́в рече́ к ним: что помышля́ете в сердца́х ва́ших? Что есть удо́бее рещи́: оставля́ют ти ся греси́ твои́? Или́ рещи́: воста́ни и ходи́? Но да уве́сте, я́ко власть и́мать Сын Челове́ческий на земли́ отпуща́ти грехи́, рече́ разсла́бленному: тебе́ глаго́лю, воста́ни, и возми́ одр твой, и иди́ в дом твой. И а́бие воста́в пред ни́ми, взем, на не́мже лежа́ше, и́де в дом свой, сла́вя Бо́га. И у́жас прия́т вся, и сла́вляху Бо́га, и испо́лнишася стра́ха, глаго́люще, я́ко ви́дехом пресла́вная днесь.

Послание ко евреем, зачало 318А

Бра́тие, тако́в нам подоба́ше Архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ прине́с. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щыя не́мощь, сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых, такова́ и́мамы Первосвяще́нника, и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.

Евангелие от Иоанна, зачало 36

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет, и убие́т, и погуби́т, Аз приидо́х, да живо́т и́мут и ли́шше и́мут. Аз есмь па́стырь до́брый, па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы. А нае́мник, и́же несть па́стырь, ему́же не суть о́вцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща и оставля́ет о́вцы, и бе́гает, и волк расхи́тит их, и распу́дит о́вцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник есть и неради́т о овца́х. Аз есмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя́. Я́коже зна́ет Мя Оте́ц, и Аз зна́ю Отца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за о́вцы. И и́ны о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат, и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н Па́стырь.