Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 13 октября 2021 года

Утр. - Ин., 35 зач. (от полу́), X, 1-9 . Лит. - Еф., 223 зач., III, 8-21. Лк., 21 зач., V, 33-39, и за четверг (под зачало): Еф., 225 зач., IV, 14-19. Лк., 23 зач., VI, 12-19. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 - VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9-16.

Евангелие от Иоанна, зачало 35Б

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не входя́й две́рьми во двор о́вчий, но прела́зя и́нуде, той тать есть и разбо́йник. А входя́й две́рьми па́стырь есть овца́м. Сему́ две́рник отверза́ет, и о́вцы глас его́ слы́шат, и своя́ о́вцы глаша́ет по и́мени, и изго́нит их. И егда́ своя́ о́вцы иждене́т, пред ни́ми хо́дит, и о́вцы по нем и́дут, я́ко ве́дят глас его́. По чужде́м же не и́дут, но бежа́т от него́, я́ко не зна́ют чужда́го гла́са. Сию́ при́тчу рече́ им Иису́с, они́ же не разуме́ша, что бя́ше, я́же глаго́лаше им. Рече́ же па́ки им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко Аз есмь дверь овца́м. Вси, ели́ко их прии́де пре́жде Мене́, та́тие суть и разбо́йницы, но не послу́шаша их о́вцы. Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет и изы́дет, и па́жить обря́щет.

Послание ко ефесеем, зачало 223

Бра́тие, мне ме́ньшему всех святы́х дана́ бысть благода́ть сия́, во язы́цех благовести́ти неизсле́дованное бога́тство Христо́во, и просвети́ти всех, что есть смотре́ние та́йны сокрове́нныя от веко́в в Бо́зе, созда́вшем вся́ческая Иису́с Христо́м, да ска́жется ны́не нача́лом и власте́м на небе́сных Це́рковию многоразли́чная прему́дрость Бо́жия, по предложе́нию век, е́же сотвори́ о Христе́ Иису́се Го́споде на́шем, о Не́мже и́мамы дерзнове́ние и приведе́ние в наде́янии ве́рою Его́. Те́мже молю́ вы не стужа́ти си в ско́рбех мои́х о вас, я́же есть сла́ва ва́ша. Сего́ ра́ди преклоня́ю коле́на моя́ ко Отцу́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́, из Него́же вся́ко оте́чество на небесе́х и на земли́ имену́ется, да даст вам по бога́тству сла́вы Своея́, си́лою утверди́тися Ду́хом Его́ во вну́треннем челове́це, всели́тися Христу́ ве́рою в сердца́ ва́ша: в любви́ вкорене́ни и основа́ни, да возмо́жете разуме́ти со все́ми святы́ми, что широта́, и долгота́, и глубина́, и высота́, разуме́ти же преспе́ющую ра́зум любо́вь Христо́ву, да испо́лнитеся во вся́ко исполне́ние Бо́жие. Могу́щему же па́че вся твори́ти по преизбы́точествию, и́хже про́сим или́ разуме́ем, по си́ле де́йствуемей в нас, Тому́ сла́ва в Це́ркви о Христе́ Иису́се во вся ро́ды ве́ка веко́в. Ами́нь.

Евангелие от Луки, зачало 21

Во вре́мя о́но, приступи́ша фарисе́и ко Иису́су, глаго́люще: почто́ ученицы́ Иоа́нновы постя́тся ча́сто и моли́твы творя́т, та́кожде и фарисе́йстии, а Твои́ ядя́т и пию́т? Он же рече́ к ним: еда́ мо́жете сы́ны бра́чныя, до́ндеже жени́х с ни́ми есть, сотвори́ти пости́тися? Прии́дут же дни́е, егда́ отя́т бу́дет от них жени́х, и тогда́ постя́тся в ты́я дни. Глаго́лаше же и при́тчу к ним, я́ко никто́же приставле́ния ри́зы но́вы приставля́ет на ри́зу ве́тху, а́ще ли же ни, и но́вую раздере́т, и ве́тсей не согласу́ет е́же от но́ваго. И никто́же влива́ет вина́ но́ва в ме́хи ве́тхи, а́ще ли же ни, расто́ргнет но́вое вино́ ме́хи, и са́мо излие́тся, и ме́си поги́бнут, но вино́ но́вое в ме́хи но́вы влива́ти, и обое́ соблюде́тся. И никто́же пив ве́тхое, а́бие хо́щет но́вому, глаго́лет бо: ве́тхое лу́чше есть.

Послание ко ефесеем, зачало 225

Бра́тие, да не быва́ем ктому́ младе́нцы, вла́ющеся и скита́ющеся вся́ким ве́тром уче́ния, во лжи челове́честей, в кова́рстве ко́зней льще́ния. И́стинствующе же в любви́, да возрасти́м в Него́ вся́ческая, И́же есть глава́ Христо́с, из Него́же все те́ло, составля́емо и счинева́емо прили́чне вся́цем осяза́нием подая́ния, по де́йству в ме́ре еди́ныя коея́ждо ча́сти, возраще́ние те́ла твори́т в созда́ние сама́го себе́ любо́вию. Сие́ у́бо глаго́лю и послушеству́ю о Го́споде, ктому́ не ходи́ти вам, я́коже и про́чии язы́цы хо́дят в суете́ ума́ их, помраче́ни смы́слом, су́ще отчужде́ни от жи́зни Бо́жия, за неве́жество су́щее в них, за окамене́ние серде́ц их, и́же в неча́яние вло́жшеся, преда́ша себе́ студодея́нию, в де́лание вся́кия нечистоты́ в лихоима́нии.

Евангелие от Луки, зачало 23

Во вре́мя о́но, изы́де Иису́с в го́ру помоли́тися, и бе обно́щь в моли́тве Бо́жии. И егда́ бысть день, призва́ ученики́ Своя́, и избра́ от них двана́десяте, и́хже и Апо́столы нарече́: Си́мона, его́же именова́ Петра́, и Андре́а бра́та его́, Иа́кова и Иоа́нна, Фили́ппа и Варфоломе́а, Матфе́а и Фому́, Иа́кова Алфе́ева и Си́мона нарица́емаго Зило́та, Иу́ду Иа́ковля, и Иу́ду Искарио́тскаго, и́же и бысть преда́тель. Изше́д с ни́ми, ста на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше и исцеля́ше вся.

Послание ко евреем, зачало 318А

Бра́тие, тако́в нам подоба́ше Архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ прине́с. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щыя не́мощь, сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых, такова́ и́мамы Первосвяще́нника, и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.

Евангелие от Иоанна, зачало 36

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет, и убие́т, и погуби́т, Аз приидо́х, да живо́т и́мут и ли́шше и́мут. Аз есмь па́стырь до́брый, па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы. А нае́мник, и́же несть па́стырь, ему́же не суть о́вцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща и оставля́ет о́вцы, и бе́гает, и волк расхи́тит их, и распу́дит о́вцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник есть и неради́т о овца́х. Аз есмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя́. Я́коже зна́ет Мя Оте́ц, и Аз зна́ю Отца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за о́вцы. И и́ны о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат, и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н Па́стырь.