Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

10 октября 2022 года - Понедельник

Неделя 18-я по Пятидесятнице, глас 8

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мчч. Каллистра́та и дружины его: Гимна́сия и иных (304); прп. Савва́тия Соловецкого (1435).

Апп. от 70-ти Ма́рка, Ариста́рха и Зи́ны (I); мц. Епиха́рии Римской (284–305); прп. Игна́тия Глубокореченского (Каппадокийского), игумена (963–975); сщмч. Анфима Иверянина, митрополита Валашского (1716) (Румын.).

Сщмч. Петра (Полянского), митрополита Крутицкого (1937); сщмч. Дими́трия Шишокина, пресвитера (1918); сщмчч. Ге́рмана (Косолапова), епископа Вольского, и Михаила Платонова, пресвитера (1919); сщмч. Фео́дора Богоявленского, пресвитера (1937).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Мученикам Каллистрату и дружине его (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди,/ во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего:/ иму́ще бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́ша,/ сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости./ Тех моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Всяк труд днесь Це́рковь ны́не соверша́ющи, святи́и,/ восхваля́ет та́инственно,/ я́ко за ню страда́льчествовавшия,/ му́ченицы боже́ственнии,// добропобе́днии, всему́дрии.

Преподобному Савватию Соловецкому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

Удали́вся ми́ра и водвори́вся в пусты́ню,/ до́брым по́двигом подвиза́лся еси́,/ злострада́нием, и внима́нием, и моли́твами,/ отону́дуже и по сме́рти источа́еши исцеле́ния,/ Савва́тие о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 4:

От ю́ности твоея́, преподо́бне,/ весь себе́ Го́сподеви предложи́в/ и земна́я вся оста́вль,/ Христо́вым стопа́м те́пле после́довал еси́/ и безпло́тным сожи́тель яви́лся еси́/ и всем преподо́бным соо́бщник, преблаже́нне Савва́тие./ Тем мо́лим ти ся, о́тче:/ моли́ся о нас непреста́нно Христу́ Бо́гу,// я́ко да ми́лостив бу́дет нам в Де́нь Су́дный.

Кондак, глас 2:

Жите́йския молвы́ отбе́г,/ всели́лся еси́ в морски́й о́стров, му́дре,/ и крест твой взе́м, Христу́ после́довал еси́,/ в моли́твах, и во бде́ниих, и в поще́ниих/ злострада́ньми плоть твою́ изнуря́я./ Тем был еси́ преподо́бных удобре́ние./ Сего́ ра́ди любо́вию па́мять твою́ пра́зднуем,/ преподо́бне Савва́тие,// моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче, уго́дниче Христо́в Савва́тие, все́ю душе́ю Го́спода возлюби́вый и удали́выйся в пусты́ню сию́ и тече́ние по́двига спаси́тельнаго соверши́вый. О ве́рный ра́бе Царя́ Небе́снаго, учи́телю доброде́телей, о́браз смире́ния, граждани́не пусты́н­ный, А́нгелом собесе́дниче, Херуви́ме земны́й, челове́че Небе́сный. О све́те немра́чный ото́ка Солове́цкаго, па́че же ве́лие свети́ло всея́ Це́ркви правове́рных. Молю́ся ти, пречестны́й, аз, многогре́шный (имя рек): услы́ши убо́гое мое́ моле́ние, раба́ твоего́, вонми́ глаго́лам нечи́стых усте́н мои́х, твоея́ ны́не по́мощи тре́бующаго. Се бо враг прелука́вый на вся́ко вре́мя тщи́тся мя погуби́ти, иски́й го́рько поглоти́ти ду́шу мою́ и несть мне спасе́ния, иде́же по́мощь прия́ти, зане́ не́мощию пло́ти моея́ обложе́н есмь и страстьми́ весь до́лу преклони́хся, не и́мам к Бо́гу дерзнове́ния. Ны́не же то́чию к твоему́ поверга́ю себе́ заступле́нию: поми́луй мя, омраче́ннаго все́ми злы́ми де́лы, воздежи́ о мне всечестне́и твои́ ру́це ко Го́споду, о моли́твенниче те́плый, Савва́тие преподо́бне. Да за благоутро́бие щедро́т Свои́х пода́ст ми грехо́в оставле́ние и в день Су́дный изба́вит мя ве́чнаго муче́ния и Ца́рствию Своему́ сподо́бит благода́тию Свое́ю, Ему́же бу́ди всегда́ сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки. Ами́нь.

Священномученику Петру (Полянскому), митрополиту Крутицкому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Бо́жиим смотре́нием к святи́тельскому служе́нию/ святы́м Патриа́рхом Ти́хоном призва́нный,/ ста́ду Христо́ву яви́лся еси́ стра́ж неусы́пный/ и защи́тник небоя́зненный,/ священному́чениче Пе́тре./ Жесто́кая заточе́ния и да́льная изгна́ния,/ страда́ния и сме́рть от богобо́рцев претерпе́л еси́./ Вене́ц му́ченический прия́в,/ на Небеси́ ны́не ра́дуешися./ Моли́ ми́лостиваго Бо́га,/ да сохрани́т Це́рковь на́шу от нестрое́ний,/ единомы́слие и мир лю́дем Свои́м да́рует// и спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Дух ми́рен и кро́ток стяжа́в,/ тве́рдое упова́ние на милосе́рдие Бо́жие име́я,/ блюсти́тель ве́рный Це́ркве Росси́йския/ и испове́дник Христо́в яви́лся еси́,/ священному́чениче Пе́тре,/ при́сный о нас пред Бо́гом предста́телю// и моли́твенниче о душа́х на́ших.

Священномученику Феодору Богоявленскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 3:

Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый, благоче́стия пра́вило, жития́ ева́нгельскаго о́бразе, священному́чениче Фео́доре, Христа́ ра́ди пострада́вый да́же до кро́ве, Его́же моли́ усе́рдно, я́ко Нача́льника и Соверши́теля спасе́ния, Русь Святу́ю утверди́ти в Правосла́вии до сконча́ния ве́ка.

Кондак, глас 2:

Восхва́лим, ве́рнии, изря́днаго во свяще́нницех и сла́внаго в му́ченицех Фео́дора, Правосла́вия побо́рника и благоче́стия ревни́теля, земли́ Ру́сския кра́сное прозябе́ние, и́же страда́нием Небесе́ дости́же и та́мо те́пле мо́лит Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, избра́нниче и уго́дниче Христо́в, священному́чениче Фео́доре, Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый, земли́ на́шея благо́е прозябе́ние и кра́сный плод, сро́дников твои́х предста́телю и наста́вниче! Ты во вре́мя гоне́ния безбо́жнаго от сокро́вищницы души́ твоея́ спаси́тельное испове́дание Правосла́вныя ве́ры изне́сл еси́, и лю́дям ве́рным па́стырь до́брый яви́лся еси́, ду́шу твою́ за Христа́ и Его́ о́вцы полага́я и лю́тыя во́лки дале́че отгоня́я. Ны́не у́бо при́зри на нас, недосто́йных чад твои́х, умиле́нною душе́ю и сокруше́нным се́рдцем тя призыва́ющих. Умоли́ Го́спода Бо́га, да прости́т согреше́ния на́ша и изба́вит от а́довых уз и ве́чнаго муче́ния. Утверди́ нас в ве́ре святе́й, научи́ нас всегда́ твори́ти во́лю Бо́жию и храни́ти за́поведи церко́вныя. Бу́ди па́стырем на́шим — пра́вило ве́ры, во́ином — вождь духо́вный, боля́щим — врач изря́дный, печа́льным — уте́шитель, гони́мым — засту́пник, ю́ным — наста́вник, всем же благосе́рдый оте́ц и те́плый моли́твенник, я́ко да моли́твами твои́ми соблюде́тся в Правосла́вии Свята́я Русь и непреста́нно сла́вится в ней и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.