Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

12 августа 2021 года - Четверг

Седмица 8-я по Пятидесятнице, глас 6

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Апп. от 70-ти Си́лы, Силуа́на, Криске́нта, Епене́та и Андрони́ка (I); мч. Иоа́нна Воина (IV); прп. Анато́лия II Оптинского, Младшего (1922).

Обре́тение мощей прп. Ге́рмана Соловецкого (1484); сщмчч. Полихро́ния, епископа Вавилонского, Парме́ния, Ели́мы и Хрисоте́ля, пресвитеров, Луки́ и Му́ко, диаконов, мчч. Авдо́на и Се́нниса, князей Персидских, и мчч. Оли́мпия и Максима (ок. 251); сщмч. Валенти́на (Уаленти́на) Интерамского (Италийского), епископа, и трех учеников его мчч. Про́кула, Ефи́ва и Аполло́ния и прав. Аву́ндия (ок. 273); Собор Самарских святых; блж. Ангели́ны, деспотисы Сербской (ок.1520).

Сщмч. Иоа́нна Плотникова, диакона (1918).

Икона Божией Матери: Оконская.

Апостолам Силе, Силуану, Крискенту, Епенету и Андронику

Тропарь, глас 3:

Лик пяточи́сленный апо́стол Христо́вых пе́сньми восхва́лим,/ Си́лу, Силуа́на, Криске́нта, Андрони́ка со Епене́том,/ си́и бо и́дольскую лесть обличи́ша/ и, неве́рныя в ве́ру улови́вше,// мо́лят непреста́нно о всех, па́мять их велича́ющих.

Кондак, глас 4:

Ло́зие яви́стеся Христо́ва виногра́да,/ гро́здие принося́ще, му́дрии, в доброде́телех,/ вино́ нам спасе́ния источа́юще,/ е́же прие́млюще, весе́лия исполня́емся,/ пра́зднующе всечестну́ю ва́шу па́мять,/ в ню́же моли́теся о оставле́нии грехо́в на́ших,// Госпо́дни апо́столи.

Мученику Иоанну Воину

Тропарь, глас 4:

Всеблага́го Бо́га и Цаpя́/ благове́pный pаб и во́ин яви́лся еси́, Иоа́нне чудоде́телю,/ постpа́дав бо pа́ди ве́pы му́жески,/ блаже́нно же сконча́в тече́ние,/ зpи́ши Всетвоpца́ Го́спода в Небесе́х светле́йше./ От Него́же пpие́м даpова́ние чуде́с,/ стpа́ждущим челове́ком во вся́ких напа́стех помога́еши,/ укpепля́еши во́ины в pа́тех,/ от вpаго́в плене́ния, pан же и внеза́пных смеpте́й и от бед лю́тых изыма́еши./ Те́мже моли́ Влады́ку Хpиста́, пpиснопа́мятне,/ да во вся́ком обстоя́нии сотвоpи́т нам ми́лость,/ и не введе́т нас во искуше́ния,// но спасе́т ду́ши на́ша, я́ко Человеколю́бец.

Кондак, глас 6:

Благочести́ваго во́ина Христо́ва,/ победи́вшаго враги́ душе́вныя и теле́сныя богому́дренно,/ Иоа́нна му́ченика достодо́лжно пе́сньми восхва́лим,/ чудоде́йствуя бо, подае́т оби́льная исцеле́ния стра́ждущим лю́дем/ и мо́лится Го́споду Бо́гу// от вся́ких бед спасти́ правове́рныя.

Молитва:

О, му́чениче Христо́в, Иоа́нне во́ине! Хра́брый еси́ во бра́нех, и враго́м прогони́тель, и оби́димым засту́пник, всем правосла́вным христиа́ном. О вели́кий засту́пниче и уго́дниче Христо́в, Иоа́нне вои́нственниче! Поми́луй нас, гре́шных и недосто́иных, и заступи́ в беда́х и в ско́рбех, и в печа́лех и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка, тебе́ бо дана́ бысть такова́я благода́ть от Бо́га, е́же моли́тися за ны, гре́шныя, в беда́х и напа́стех зле стра́ждущия. Изба́ви у́бо нас от оби́дящих и ненави́дящих, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша. О вели́кий побо́рниче, Иоа́нне во́ине! Не забу́ди нас, всегда́ моля́щихся тебе́, прося́щих по́мощи и неоску́дныя ми́лости твоея́, и сподо́би нас, гре́шных и недосто́йных, получи́ти от Бо́га неизрече́нная блага́я, я́же угото́ва лю́бящим Его́. Я́ко подоба́ет Ему́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Герману Соловецкому

Тропарь, глас 8:

Жела́нием духо́вным от ю́ности распаля́емь, преподо́бне Ге́рмане,/ Христу́ те́сным жития́ путе́м после́довал еси́/ и, в морски́й пусты́нный о́стров, а́ки в ти́хое приста́нище, всели́вся,/ в нем мно́га ле́та по́стнически пожи́л еси́,/ иде́же блаже́нным отце́м Зоси́ме и Савва́тию сожи́тель был еси́,/ с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га о нас,// любо́вию чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 2:

Вы́шних жела́я,/ вся до́лу влеку́щая возненави́дел еси́/ и, отече́ство свое́ оста́вль,/ в помо́рие пусты́нное отше́л еси́,/ та́же в морски́й о́стров удали́вся,/ в нем мно́га ле́та Го́сподеви порабо́тал еси́./ Те́мже, па́мять твою́ пра́зднующе,/ любо́вию вопие́м ти:// ра́дуйся, Ге́рмане Богому́дре, о́тче наш.

Молитва:

О, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Ге́рмане, безмо́лвнаго и́ноческаго жития́ во о́строве Солове́цтем первонача́льниче! Мо́лим тя мы недосто́йнии, предстоя́ще пред честно́й ико́ной твое́й: бу́ди моли́твенник и хода́тай о нас гре́шных пред Престо́лом Вседержи́теля Бо́га, Ему́же в дерзнове́нии предстои́ши со А́нгелы и все́ми святы́ми, да да́рует нам, я́ко Благи́й и Человеколюби́вый, вся потре́бная к животу́ и благоче́стию, душа́м и телесе́м на́шим здра́вие, во всех благи́х преспе́яние и Свою́ всеси́льную по́мощь во вся́ких искуше́ниих, беда́х же и напа́стех, воздвиза́емых на ны от враг спасе́ния на́шего; оби́тели же твое́й моли́ изба́витися от вся́каго зла́го обстоя́ния, и приходя́щим в ню бли́жним и да́льним получи́ти вся проси́мая ко душе́вней и теле́сней по́льзе. Наипа́че же испроси́, уго́дниче Христо́в, всем нам грехо́в отпуще́ние, христиа́нскую кончи́ну жития́ и насле́дие Ца́рства Небе́снаго у Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же честь и сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собору Самарских святых

Тропарь, глас 5:

Прииди́те возра́дуйтеся ве́рнии, небе́сныя си́лы ликовству́йте, собо́ри святы́х све́тло торжеству́йте, я́ко дне́сь наста́ па́мять святы́х земли́ Сама́рския, по́двигом ве́ры пу́ть ко спасе́нию на́м указующих и заступниками земли́ на́шея пред Го́сподом явля́ющих.

Кондак, глас 4:

Дне́сь проро́ческое о тебе́, гра́де сла́вный, совершишися, е́же рече́ святи́тель Алекси́й, я́ко гра́д ве́лий, и мы́ я́ко ста́рец прикло́ньше мо́лимся за благода́ть, я́же излия́л на зе́млю на́шу Госпо́дь, яви́в сла́ву Свою́ в лю́дех Свои́х, и́х же па́мять ны́не соверша́ем.

Блаженной Ангелине Сербской

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ангели́но, дух твой.

Кондак, глас 8:

Вы́шняго живота́ жела́ющи сподо́битися,/ ни́жнюю пи́щу тща́тельно оста́вила еси́,/ и бога́тство твое́ расточи́ла еси́ ни́щим,/ и Небе́сное бога́тство прия́ла еси́,/ и по сме́рти нас освяща́еши,/ и чудеса́ твоя́, всехва́льная Ангели́но, источа́еши./ Те́мже твое́ успе́ние свято́е почита́ем, взыва́юще:// ра́дуйся, ма́ти прехва́льная.

Молитва:

О, вели́кая уго́дница Христо́ва и пресла́вная ма́ти на́ша Ангели́но! Ты́ на небеси́ душе́ю свое́ю у Престо́ла Бо́жия предстои́ши и славосло́вие Ему́ непреста́нно возно́сиши, обрати́ взо́р сво́й на на́с си́рых и скорбя́щих и помоли́ся за на́с ко Го́споду, да наста́вит на́с на пу́ть и́стины и благоче́стия, ко́им возмо́жем и мы́ по сконча́нии жития́ на́шего в Оте́чество на́ше небе́сное взы́ти и с тобо́ю Бо́гу поклони́тися. Е́й, преподо́бная на́ша ма́ти, зри́ши с небеси́, я́ко вре́мя тя́жкое безбо́жное наста́ и ду́ши на́ша ско́рбию испо́лнишася. Не́сть спаса́ющаго, не́сть помога́ющаго, то́кмо Бо́г Еди́ный, на Него́ же упова́ем и Ему́ же сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Сы́ном и Святы́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.