Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 12 августа 2022 года

1 Кор., 157 зач., XIV, 26–40. Мф., 83 зач. (второе), XXI, 12–14, 17–20. Мч.: Рим., 116 зач., XV, 1–7. Мф., 69 зач., XVI, 24–28.

Послание к коринфяном первое, зачало 157

Бра́тие, егда́ схо́дитеся, ко́ждо вас псало́м и́мать, уче́ние и́мать, язы́к и́мать открове́ние и́мать, сказа́ние и́мать, вся же к созда́нию да быва́ют. А́ще язы́ком кто глаго́лет, по двема́, или́ мно́жае по трие́м, и по ча́сти, и еди́н да сказу́ет. А́ще ли не бу́дет сказа́тель, да молчи́т в це́ркви, себе́ же да глаго́лет и Бо́гови. Проро́цы же два или́ трие́ да глаго́лют, и друзи́и да разсужда́ют. А́ще ли ино́му откры́ется седя́щу, пе́рвый да молчи́т. Мо́жете бо вси по еди́ному проро́чествовати, да вси уча́тся и вси утеша́ются. И ду́си проро́честии проро́ком повину́ются. Несть бо нестрое́ния Бог, но ми́ра, я́ко во всех це́рквах святы́х. Жены́ ва́ша в це́рквах да молча́т, не повеле́ся бо им глаго́лати, но повинова́тися, я́коже и зако́н глаго́лет. А́ще ли чесому́ научи́тися хотя́т, в дому́ свои́х муже́й да вопроша́ют: сра́мно бо есть жене́ в це́ркви глаго́лати. Или́ от вас сло́во Бо́жие изы́де? Или́ вас еди́ных дости́же? А́ще кто мни́тся проро́к бы́ти или́ духо́вен, да разуме́ет, я́же пишу́ вам, зане́ Госпо́дни суть за́поведи? А́ще ли кто не разуме́ет, да не разумева́ет. Те́мже, бра́тие моя́, ревну́йте е́же проро́чествовати, и е́же глаго́лати язы́ки не возбраня́йте. Вся же благообра́зно и по чи́ну да быва́ют.

Евангелие от Матфеа, зачало 83Б

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в це́рковь Бо́жию и изгна́ вся продаю́щыя и купу́ющыя в це́ркви, и трапе́зы торжнико́м испрове́рже и седа́лища продаю́щих го́луби, и глаго́ла им: пи́сано есть, храм Мой храм моли́твы нарече́тся, вы же сотвори́сте и верте́п разбо́йником. И приступи́ша к Нему́ хро́мии и слепи́и в це́ркви, и исцели́ их. И оста́вль их, изы́де вон из гра́да в Вифа́нию и водвори́ся ту. У́тру же возвра́щься во град, взалка́, и узре́в смоко́вницу еди́ну при пути́, прии́де к ней, и ничто́же обре́те на ней, то́кмо ли́ствие еди́но, и глаго́ла ей: да николи́же от тебе́ плода́ бу́дет во ве́ки. И а́бие и́зсше смоко́вница. И ви́девше ученицы́ диви́шася, глаго́люще: ка́ко а́бие и́зсше смоко́вница?

Послание к римляном, зачало 116

Бра́тие, до́лжни есмы́ мы си́льнии не́мощи немощны́х носи́ти и не себе́ угожда́ти. Ки́йждо же вас бли́жнему да угожда́ет во благо́е к созда́нию. И́бо и Христо́с не Себе́ угоди́, но я́коже есть пи́сано: поноше́ния понося́щих Тебе́ нападо́ша на мя. Ели́ка бо преднапи́сана бы́ша, в на́ше наказа́ние преднаписа́шася, да терпе́нием и утеше́нием Писа́ний упова́ние и́мамы. Бог же терпе́ния и утеше́ния, да даст вам то́жде му́дрствовати друг ко дру́гу о Христе́ Иису́се; да единоду́шно еди́ными усты́ сла́вите Бо́га и Отца́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́. Те́мже прие́млите друг дру́га, я́коже и Христо́с прия́т вас во сла́ву Бо́жию.

Евангелие от Матфеа, зачало 69

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: а́ще кто хо́щет по Мне ити́, да отве́ржется себе́ и во́змет крест свой и по Мне гряде́т. И́же бо а́ще хо́щет ду́шу свою́ спасти́, погуби́т ю́, и и́же а́ще погуби́т ду́шу свою́ Мене́ ра́ди, обря́щет ю́. Ка́я бо по́льза челове́ку, а́ще мир весь приобря́щет, ду́шу же свою́ отщети́т? Или́ что даст челове́к изме́ну за ду́шу свою́? Приити́ бо и́мать Сын Челове́ческий во сла́ве Отца́ Своего́ со А́нгелы Свои́ми, и тогда́ возда́ст кому́ждо по дея́нием его́. Ами́нь глаго́лю вам, я́ко суть не́цыи от зде стоя́щих, и́же не и́мут вкуси́ти сме́рти, до́ндеже ви́дят Сы́на Челове́ческаго гряду́ща во Ца́рствии Свое́м.