Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

20 июня 2021 года - Воскресенье

Неделя 8-я по Пасхе, глас 7

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. Сошествие Святого Духа на апостолов

Празднование святых переносится на другой день.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

Мч. Феодо́та Анкирского (303); прав. Па́вла Таганрогского (прославление 1999).

Сщмч. Маркелли́на, папы Римского и мчч. Кла́вдия, Кири́на и Антони́на (304); сщмчч. Марке́лла, папы Римского, Сиси́ния и Кириа́ка, диаконов, мчч. Смара́гда, Ла́ргия, Апрониа́на, Сатурни́на, Па́пия и Мавра воинов и Крискентиа́на, мцц. Приски́ллы, Луки́ны и Арте́мии царевны (304–310); мцц. Вале́рии (Кале́рии), Кириа́кии (Ки́рии) и Марии в Кесарии Палестинской (284–305); Собор святых Ивановской митрополии.

Сщмчч. Андрони́ка (Никольского), архиепископа Пермского, Алекса́ндра Осетрова, Валенти́на Белова, Вениами́на Луканина, Ви́ктора Никифорова, Алекса́ндра Махетова, Влади́мира Белозерова, Игна́тия Якимова, Михаила Денисова, Николая Онянова, Павла Кунгурского (Соколова), Алекса́ндра Преображенского, Николая Рождественского, Николая Конюхова, пресвитеров и мч. Алекса́ндра Зуева (1918); сщмч. Петра Павловского (Кузнецова), пресвитера (1919).

День Святой Троицы

Тропарь, глас 8:

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ И́же прему́дры ловцы́ явле́й,/ низпосла́в им Ду́ха Свята́го,// и те́ми уловле́й вселе́нную, Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 8:

Егда́ снизше́д язы́ки слия́,/ разделя́ше язы́ки Вы́шний,/ егда́ же о́гненныя язы́ки раздая́ше,/ в соедине́ние вся́ призва́,// и согла́сно сла́вим Всесвята́го Ду́ха.

Величание:

Велича́ем Тя,/ Живода́вче Христе́,/ и чтим Всесвята́го Ду́ха Твоего́,/ Его́же от Отца́ посла́л еси́// Боже́ственным ученико́м Твои́м.

Молитва:

Пресвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, всех благи́х Вина́, что воздади́м Тебе́ за вся́, я́же воздала́ еси́ нам, гре́шным и недосто́йным, пре́жде, не́же на свет произыдо́хом, за вся́, я́же воздае́ши коему́ждо нас по вся́ дни и я́же угото́вала еси́ всем нам в ве́це гряду́щем? Подоба́ше у́бо за толи́кия благодея́ния и щедро́ты благодари́ти Тя не словесы́ то́чию, но па́че де́лы, храня́ще и исполня́юще за́поведи Твоя́: мы же, страсте́м на́шим и злым обы́чаем вне́мше, в бесчи́сленные от ю́ности низверго́хомся грехи́ и беззако́ния. Сего́ ра́ди, я́ко нечи́стым и оскверне́нным, не то́чию пред трисве́тлое Лице́ Твое́ безсту́дно яви́теся, но ниже́ И́мене Твоего́ Пресвята́го изрещи́ довле́ше нам, а́ще бы не Ты Сама́ благоизво́лила во отра́ду на́шу возвести́ти, я́ко, чи́стыя и пра́ведныя лю́бящи, и гре́шники ка́ющиеся ми́луеши и благоутро́бне прие́млеши. При́зри у́бо, о Пребоже́ственная Тро́ице, с высоты́ Святы́я Сла́вы Твоея́ на нас, многогре́шных, и благо́е произволе́ние на́ше вме́сто благи́х дел приими́, и пода́ждь нам ду́ха и́стиннаго покая́ния, да возненави́девше всяк грех, в чистоте́ и пра́вде до конца́ дней на́ших поживе́м, творя́ще пресвяту́ю во́лю Твою́ и сла́вяще чи́стыми по́мыслы и благи́ми дея́ньми сладча́йшее и великоле́пое и́мя Твое́. Ами́нь.

Мученику Феодоту Анкирскому и иже с ним

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Феодо́т/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Страда́льчески подвиза́вся до́бре, со сострада́льцы твои́ми, Феодо́те,/ и венцы́ по́чести прия́сте с честны́ми страстоте́рпицами де́вами.// Те́мже Христа́ Бо́га моли́те непреста́нно о всех нас.

Собору Иваново-Вознесенских святых

Тропарь, глас 4:

Дне́сь град Ива́ново све́тло пра́зднует,/ и с ним окре́стныя страны́ вся ликовству́ют,/ прославля́юще святы́я засту́пники своя́,/ святи́тели, преподо́бныя, блаже́нныя, испове́дники и му́ченики,/ и к ним со умиле́нием и ве́рою вопию́т:/ о по́лче святы́й богоизбра́нный,/ моли́те Христа́, егоже возлюби́ли есте́,/ дарова́ти мир лю́дем свои́м,/ и спасе́ние, и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Избра́ннии от Бо́га сро́дницы на́ши,/ в ми́ре пожи́вшии, оба́че от ми́ра не су́щии,/ я́ко в предста́тельствах ва́ших наде́жду иму́ще спасе́ния,/ благода́рственная прино́сим пе́ния и хвале́ния,/ недосто́йнии сооте́чественницы ва́ши,/ вы же я́ко стяжа́вшии оте́чество ве́чное,/ от вся́ких нас бед свободи́те, зову́щих:/ ра́дуйтеся, вси святи́и земли́ Ива́новския, при́снии о нас к Бо́гу моли́твенницы.

Молитва:

О, прехва́льные уго́дницы Бо́жии, святи́и вси в земли́ Ива́новстей просия́вшии и я́ко цве́ти богосажде́ннии зе́млю на́шу облагоуха́вшии, мно́гая ва́ша имена́ и бо́льшая дарова́ния, ва́шим бо непоро́чным житие́м от дре́вних родо́в до ны́не свет Христо́в просвеща́ется и и́мя Бо́жие прославля́ется. Мы же, недосто́йная ча́да ва́ша, после́дних веко́в доше́дше и исполне́ние ча́емых ва́ми ви́девше: ве́ры правосла́вныя возрожде́ние, хра́мов и оби́телей обновле́ние, святы́х уго́дников прославле́ние, пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха Бо́га, и к вам, избра́нным Его́, со умиле́нием и ве́рою припа́дающе мо́лим: не оста́вите Оте́чества ва́шего земна́го, моли́те всеблага́го Го́спода дарова́ти нам покая́ние всеце́лое и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Его́, заблу́ждшыя и безчу́вственныя све́том ве́ры озари́ти и на пу́ть пра́вый наста́вити, власте́й предержа́щих сердца́ просвети́ти, е́же от це́ркви блага́я глаго́лати, ни́щыя и сироты́ препита́ти, плене́нныя от уз свободи́ти и во Оте́чество возврати́ти, вся во обстоя́нии и ско́рби су́щыя ско́ро изба́вити, и вся́кую ду́шу люде́й свои́х благода́тию Ду́ха Свята́го во благо́е наста́вити, да тем призыва́еми, очища́еми и просвеща́еми, Ца́рствия Небе́снаго с ва́ми сподо́бимся и просла́вим в Тро́ице сла́вимаго Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному Павлу Таганрогскому

Тропарь, глас 4:

Взыску́я Оте́чества Небе́снаго,/ до́м роди́телей твои́х оста́вил еси/ и, тле́нная бога́тства ми́ра презре́в,/ воздержа́нием и труды́ моли́тву умную стяжал еси́./ Те́мже, мно́гими чудесы́ и зна́меньми от Го́спода просла́вився,/ с ве́рою приходя́щим к тебе́ во вся́цех напа́стех помога́еши:/ пра́ведне о́тче Па́вле,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Си́лу Бо́жию в не́мощи стяжа́л еси́/ и боже́ственныя благода́ти сосу́д избра́нный яви́лся еси́,/ те́мже от Небе́сного Врача́ дар исцеле́ния прии́м,/ неду́ги на́ша теле́сныя и душе́вныя врачу́еши,/ пра́ведне о́тче Па́вле, моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ гра́д и лю́ди, тя почита́ющия.

Молитва:

О, вели́кий уго́дниче Бо́жий и чудотво́рче, отче Па́вле! Ты́, на высоту́ доброде́телей возше́д, я́ко пресве́тлая звезда́, житие́м твои́м возсия́л еси́ и, стра́нническое жи́тельство избра́в, ми́ра сего́ кра́сная ни во что́же вмени́л еси́. Те́мже Всепра́ведный Судия́ мно́гими чудесы́ тя просла́ви, ду́шу же твою́ святу́ю в небе́сныя оби́тели всели́, иде́же, любве́ Бо́жия наслажда́яся, на́ша ну́жды зри́ши и проше́ния слы́шиши. Сего ради бу́ди на́м в неду́зех цели́тель, по мо́рю пла́вающим ко́рмчий, и утопа́ющим благонаде́жное избавле́ние. О, Па́вле блаже́нне, испроси́ все́м, во вся́цей ну́жде су́щим, и ко твоему́ засту́плению прибега́ющим, вся́кий да́р коему́ждо благопотре́бен: ве́ры и любве́ преспе́яние, благоче́стия умноже́ние, ми́ра утвержде́ние, больны́м исцеле́ние, печа́льным утеше́ние, бе́дствующим по́мощь, оби́димым заступление. И сподо́би ны, уго́дниче Бо́жий, моли́твами твои́ми благоче́стно житие́ земно́е сконча́ти, Небе́сное Ца́рствие и живо́т ве́чный унасле́дити со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.