Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

19 июня 2021 года - Суббота

Седмица 7-я по Пасхе, Троицкая родительская суббота, глас 6

Поминовение усопших

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Виссарио́на, чудотворца Египетского (IV–V); прп. Иларио́на Нового, игумена (845); прп. Варлаа́ма Ху́тынского (1192) (переходящее празднование в 1-ю пятницу Петрова поста).

Свт. Ио́ны, епископа Великопермского (1470); прп. Паи́сия Угличского, игумена (1504); прп. Ио́ны Климецкого (Клименецкого) (1534); прмцц. дев Архела́и, Фе́клы и Соса́нны (Суса́нны) (293).

Исп. Рафаи́ла (Шейченко), иеромонаха (1957).

Икон Божией Матери: Пименовская (принесена в Москву в 1387 г.).

Поминовение усопших

Тропари, глас 8:

Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся стро́яй / и поле́зное всем подава́яй, / Еди́не Соде́телю, упоко́й, Го́споди, ду́ши раб Твои́х, / на Тя бо упова́ние возложи́ша, / Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.

Кондак, глас 8:

Со святы́ми упоко́й, / Христе́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная.

Молитва:

Помяни́, Го́споди Бо́же наш, в ве́ре и наде́жди живота́ ве́чнаго усо́пших раб Твои́х, (имена их), и я́ко благ и человеколю́бец, отпуща́яй грехи́, и потребля́яй непра́вды, осла́би, оста́ви, и прости́ вся во́льная их согреше́ния и нево́льная, возставля́я я во свято́е второ́е прише́ствие Твое́ в прича́стие ве́чных Твои́х благ, и́хже ра́ди в Тя еди́наго ве́рова, и́стиннаго Бо́га и человеколю́бца; я́ко Ты еси́ воскресе́ние и живо́т, и поко́й рабо́м Твои́м (имена их), Христе́ Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со безнача́льным Твои́м Отце́м, и с Пресвяты́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Преподобному Виссариону, чудотворцу Египетскому

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 2:

Вы́шних сил подража́в, преподо́бне,/ о́бразом птиц житие́ пожи́л еси́,/ вре́менная в забы́тии положи́в,/ непреста́нным жела́нием влеко́м к Небе́сным добро́там Христа́ Царя́,/ до́ндеже Того́ дости́гл еси́, Виссарио́не,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Преподобному Илариону Новому, Далматскому

Тропарь, глас 4:

Бо́же оте́ц на́ших,/ творя́й при́сно с на́ми по Твое́й кро́тости,/ не отста́ви ми́лость Твою́ от нас,/ но моли́твами их/ в ми́ре упра́ви живо́т наш.

Кондак, глас 2:

Огра́ды живоно́сныя твоея́ па́жити, па́стырски невреди́мо ста́до соблю́л еси́/ и яви́лся еси́ высото́ю дел вели́к, но́вый Иларио́не,/ по благоче́стии мно́ги му́ки и ско́рби прие́мь:/ тем во всера́достный живо́т всели́лся Го́рняго Сио́на,// моли́ за ны, преподо́бне.

Преподобному Варлааму Хутынскому

Тропарь, глас 3:

И́же на земли́ лега́нием,/ поще́нием же и бде́нием/ те́ло твое́ изнуря́я, преподо́бне,/ вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́;/ и исцеле́ний струя́ незави́стная яви́лся еси́/ ве́рою притека́ющим к тебе́, Варлаа́ме, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 8:

Богодухо́вныя благода́ти испо́лнився/ и разже́гся любо́вию Животворя́щия Тро́ицы,/ млад яви́ся Бо́гу угожда́яй,/ ревну́я святы́м отце́м преподо́бным,/ вели́кия труды́ возлюби́в,/ и поне́сл еси́, и де́монския посрами́в, мно́жества низложи́л еси́,/ и преста́вися в ве́чный поко́й,/ и ны́не подае́ши прося́щим неоску́дное исцеле́ние,/ исцеля́я многоразли́чныя неду́ги,/ мо́лимтися, святы́й преподо́бне о́тче Варлаа́ме,// непреста́нно моли́ся ко Го́споду о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8:

Я́коже други́й Илия́ о́тче, дождь с небесе́ све́л еси́:/ он у́бо огнь сведе́, и царя́ удиви́,/ ты же лю́ди твоя́ возвесели́л еси́,/ и торжествова́ти устро́ил еси́./ Вели́кий бо Новгра́д вельми́ тобо́ю хва́лится,/ име́я мо́щи твоя́ в себе́,/ его́же сохраня́й от враг непоколеби́ма, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Варлаа́ме, о́тче наш.

Молитва:

О, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Варлаа́ме! Услы́ши нас моля́щихся тебе́ и бу́ди нам помо́щник в ско́рбех на́ших, и изба́ви нас от напа́стей, за мно́жество прегреше́ний находя́щих на ны; умоли́, уго́дниче Христо́в! Всеблага́го Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех от ю́ности на́шея до настоя́щаго дне и часа́, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми чу́вствы соде́янных на́ми согреше́ний, исхода́тайствуй нам невозбра́нный вход в Небе́сное Ца́рствие, да прославля́ем непреста́нно сла́вимую от А́нгел Всесвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь!

Святителю Ионе, епископу Великопермскому, Устьвымскому

Тропарь, глас 1:

Просвети́телю Вя́тския земли́,/ строи́телю хра́мов Бо́жиих,/ ревни́телю благоле́пия церко́внаго,/ подража́телю преподо́бнаго Три́фона,/ святи́телю о́тче Ио́но,/ не оста́ви чад твои́х, в ско́рбех су́щих,/ но огради́ нас моли́твами твои́ми ко Го́споду,/ да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Святи́телю Ио́но прему́дре,/ я́ко па́стырь Христо́в, умири́ ста́до твое́/ и научи́ нас повеле́ния Бо́жия исполня́ти,/ во е́же спасе́ние улучи́ти/ моли́твами твои́ми ко Го́споду.

Молитва:

О, святи́телю о́тче Ио́но, попечи́телю земли́ Вя́тския, подража́телю Три́фона преподо́бнаго и блаже́ннаго Проко́пия почита́телю! Ты, в житии́ твое́м ре́вность о па́стве твое́й явля́я, кни́жным уче́нием, па́че же о́бразом жития́ пра́веднаго твоего́, сию́ просвеща́л еси́. Сего́ ра́ди мо́лим тя мы, недосто́йнии страны́ твоея́ жи́телие, о дарова́нии от Го́спода проще́ния грехо́в и прегреше́ний на́ших, о низпосла́нии нам ми́ра, благоче́стия и любве́. О, святи́телю богому́дрый! Вознеси́ моли́твы твоя́ ко Го́споду, да благослови́т зе́млю Вя́тскую, нас же сохрани́т от бед и напа́стей, спасе́ние душа́м на́шим да́рует и сподо́бит вку́пе с тобо́ю воспева́ти Пресвято́е и Великоле́пое И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Паисию Угличскому

Тропарь, глас 8:

Христо́вы ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́,/ и, а́нгельскому житию́ поревнова́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ в не́йже многотру́дное житие́ яви́л еси́/ и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Паи́сие преподо́бне,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 8:

Христо́вы ра́ди любве́ оте́чество и род оста́вил еси́/ и, а́нгельскому житию́ поревнова́в,/ духо́вному отцу́ твоему́ преподо́бному Мака́рию, подража́тель быв,/ гра́да У́глеча дости́гл еси́,/ и близ того́ при вода́х в пусты́ню, А́нгелом пока́занную, всели́лся еси́,/ и оби́тель прекра́сну Ма́тери Бо́жией воздви́гл еси́,/ и мно́жество мона́хов собра́л еси́,/ и́мже и наста́вник ко спасе́нию быв,/ и чуде́с дарова́ния от Бо́га прия́л еси́,/ Паи́сие преподо́бне,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́/ и, и́же из глубины́ воздыха́ньми, во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Паи́сие, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, имы́й,/ кре́пко ссекл еси́ бесо́вское ополче́ние,/ Паи́сие, о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче наш Паи́сие! Не забу́ди у́бо нас, чад свои́х, Бо́гом дарова́нную ти па́ству, ю́же ты сам собра́л еси́. Без твое́й бо по́мощи ничто́же мо́жем бла́го сотвори́ти, но, в дому́ пребыва́юще Пречи́стыя Богоро́дицы, во огра́де твое́й, наде́емся Бо́гу угоди́ти. О́тче святы́й, соблюди́ нас твои́ми моли́твами и заступи́ нас от находя́щих зол, да, твои́ми моли́твами соблюда́еми, Ца́рствия Небе́снаго сподо́бимся о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем. Ему́же сла́ва со Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.