Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

21 мая 2021 года - Пятница

Седмица 3-я по Пасхе, глас 2

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Апостола и Евангелиста Иоа́нна Богослова (98–117); прп. Арсе́ния Великого (449–450).

Прпп. Арсе́ния трудолюбивого (XIV) и Пи́мена постника (XII), Печерских, в Дальних пещерах.

Мч. Ники́фора Зайцева (1942).

Апостолу и евангелисту Иоанну Богослову

Тропарь, глас 2:

Апо́столе, Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ ускори́ изба́вити лю́ди безотве́тны,/ прие́млет тя, припа́дающа,/ И́же па́дша на пе́рси прие́мый./ Его́же моли́, Богосло́ве,/ и належа́щий о́блак язы́ков разгна́ти,// прося́ нам ми́ра и ве́лия ми́лости.

Кондак, глас 2:

Вели́чия твоя́, де́вственниче, кто пове́сть?/ То́чиши бо чудеса́, и излива́еши исцеле́ния,/ и мо́лишися о душа́х на́ших,// я́ко Богосло́в и друг Христо́в.

Молитва апостолу и евангелисту Иоанну Богослову:

О, вели́кий апо́столе, евангели́сте громогла́сный, Богосло́ве изя́щнейший, тайнови́дче неизрече́нных открове́ний, де́вственниче и возлю́бленный напе́рсниче Христо́в Иоа́нне! Приими́ нас, гре́шных, прибега́ющих под твое́ си́льное заступле́ние и покрови́тельство. Испроси́ у Всеще́драго Человеколю́бца Христа́ Бо́га на́шего, И́же пред очесы́ твои́ми кровь Свою́ за ны, непотре́бныя рабы́ Своя́, излия́л есть, да не помяне́т беззако́ний на́ших, но да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й: да да́рует нам здра́вие душе́вное и теле́сное, вся́кое благоде́нствие и изоби́лие, наставля́я нас обраща́ти о́ная во сла́ву Его́, Творца́, Спаси́теля и Бо́га на́шего, по кончи́не же вре́менныя жи́зни на́шея от немилосе́рдных истяза́телей на возду́шных мыта́рствах да изба́вит нас, и та́ко да дости́гнем, тобо́ю води́мии и покрыва́емии, Го́рняго о́наго Иерусали́ма, его́же сла́ву ты во открове́нии зрел еси́, ны́не же несконча́емыя ра́дости наслажда́ешися. О вели́кий Иоа́нне! Сохрани́ вся гра́ды и страны́ христиа́нския и всех, призыва́ющих и́мя твое́, от гла́да, губи́тельства, тру́са и пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни; изба́ви нас от вся́кия беды́ и напа́сти и моли́твами твои́ми отврати́ от нас пра́ведный гнев Бо́жий, и испроси́ нам Его́ милосе́рдие. О вели́кий и непостижи́мый Бо́же! Се на умоле́ние Тебе́ предлага́ем свята́го Иоа́нна, его́же Ты сподо́бил еси́ неизрече́нных открове́ний, приими́ о нас хода́тайство, да́руй нам исполне́ние проше́ний на́ших во сла́ву Твою́, па́че же соверши́ нас духо́вным соверше́нством к наслажде́нию, жи́зни несконча́емыя в Небе́сных Твои́х оби́телях! О Небе́сный О́тче, созда́вый вся Влады́ко, Всеси́льный Царю́! Косни́ся благода́тию серде́ц на́ших, да, раста́явше, я́ко воск, пролию́тся пред Тобо́ю и бре́нная тварь духо́вна сотвори́тся в честь и сла́ву Твою́, и Сы́на Твоего́, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Преподобному Арсению Великому

Тропарь, глас 8:

Сле́з твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Арсе́ние о́тче наш.// Моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

От Ри́ма возсия́л еси́, я́коже со́лнце вели́кое/ и к Ца́рскому гра́ду дости́гл еси́, преблаже́нне,/ словесы́ твои́ми просвеща́я сего́ и де́лы,/ вся́ку неразу́мия мглу отгоня́./ Сего́ ра́ди тя почита́ем,// отце́в сла́во, Арсе́ние преподо́бне.

Молитва преподобному Арсению Великому:

О, свяще́нная главо́, земны́й А́нгеле, Небе́сный челове́че, безмо́лвия рачи́телю, молча́ния люби́телю, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Арсе́ние, припа́даем ти и мо́лимся: помоли́ся ко Го́споду, Бо́гу и Спа́су на́шему Иису́су Христу́, да да́рует нам, гре́шным и недосто́йным рабо́м Свои́м, вся ко спасе́нию душе́вному благопотре́бныя да́ры Своя́: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, блаточе́стие непоколеби́мое, любому́дрие христопосле́довательное, и вся доброде́тели, во святе́м Ева́нгелии Им запове́данныя: да бу́дем подража́тели твоего́ благоуго́днаго жития́ и вку́пе с тобо́ю сподо́бимся спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́дити. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, но помози́ нам, Небе́сным предста́тельством твои́м, благоче́стно житие́ вре́менное сконча́ти, кончи́ну благу́ю, ми́рную и непосты́дную стяжа́ти, и блаже́нства ра́йскаго удосто́итися: да просла́вим человеколю́бие и щедро́ты в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Арсению Печерскому, Трудолюбивому

Тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Арсе́ние о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́же на земли́ оста́вль, Христо́вым стопа́м после́довал еси́ те́пле/ и, Того́, сла́вне, на ра́мо взем честны́й крест,/ умертви́л еси́ труды́ по́стническими теле́сныя жела́ния, треблаже́нне.// Те́мже зове́м ти: ра́дуйся, о́тче Арсе́ние.