Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 21 мая 2022 года

Паримии на святаго Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова

1. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

Возлю́бленнии, а́ще се́рдце на́ше не за́зрит нам, дерзнове́ние и́мамы к Бо́гу. И его́же а́ще про́сим, прие́млем от Него́, я́ко за́поведи Его́ соблюда́ем, и уго́дная пред Ним твори́м. И сия́ есть за́поведь Его́, да ве́руем во и́мя Сы́на Его́, Иису́са Христа́, и лю́бим друг дру́га, я́коже дал есть за́поведь нам. И соблюда́яй за́поведи Его́ в Нем пребыва́ет, и Той в нем, и о сем разуме́ем, я́ко пребыва́ет в нас, от Ду́ха, Его́же дал есть нам. Возлю́бленнии, не вся́кому ду́ху ве́руйте, но искуша́йте ду́хи, а́ще от Бо́га суть, я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша в мир. О сем познава́йте Ду́ха Бо́жия и ду́ха ле́стча. Всяк дух, и́же испове́дует Иису́са Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га есть. И всяк дух, и́же не испове́дует Иису́са Христа́ во пло́ти прише́дша, от Бо́га несть, и сей есть анти́христов, его́же слы́шасте, я́ко гряде́т, и ны́не в ми́ре есть уже́. Вы от Бо́га есте́, ча́дца, и победи́сте тех, я́ко бо́лий есть, И́же в вас, не́жели и́же в ми́ре. Они́ от ми́ра суть, сего́ ра́ди от ми́ра глаго́лют, и мир тех послу́шает. Мы от Бо́га есмы́, и́же зна́ет Бо́га, послу́шает нас, и и́же несть от Бо́га, не послу́шает нас.

1 Ин 3:21 – 4:6

2. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

Возлю́бленнии, а́ще си́це возлюби́л есть нас Бог, и мы до́лжни есмы́ друг дру́га люби́ти. Бо́га никто́же нигде́же ви́де. А́ще друг дру́га лю́бим, Бог в нас пребыва́ет, и любы́ Его́ соверше́нна есть в нас. О сем разуме́ем, я́ко в Нем пребыва́ем и Той в нас, я́ко от Ду́ха Своего́ дал есть нам. И мы ви́дехом и свиде́тельствуем, я́ко Оте́ц посла́ Сы́на Спаси́теля ми́ру. И́же а́ще испове́сть, я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий, Бог в нем пребыва́ет и той в Бо́зе. И мы позна́хом и ве́ровахом любо́вь, ю́же и́мать Бог в нас. Бог Любы́ есть, и пребыва́яй в любви́ в Бо́зе пребыва́ет, и Бог в нем пребыва́ет.

1 Ин 4:11–16

3. Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние.

Возлю́бленнии, а́ще кто рече́т, я́ко люблю́ Бо́га, а бра́та своего́ ненави́дит, ложь есть, и́бо не любя́й бра́та своего́, его́же ви́де, Бо́га, Его́же не ви́де, ка́ко мо́жет люби́ти? И сию́ за́поведь и́мамы от Него́, да любя́й Бо́га лю́бит и бра́та своего́. Всяк ве́руяй, я́ко Иису́с есть Христо́с, от Бо́га рожде́н есть; и всяк любя́й Ро́ждшаго лю́бит и Рожде́ннаго из Него́. О сем ве́мы, я́ко лю́бим ча́да Бо́жия, егда́ Бо́га лю́бим и за́поведи Его́ соблюда́ем. Сия́ бо есть любы́ Бо́жия, да за́поведи Его́ соблюда́ем, и за́поведи Его́ тя́жки не суть. Я́ко всяк рожде́нный от Бо́га побежда́ет мир, и сия́ есть побе́да, побе́ждшая мир, ве́ра на́ша. Кто есть побежда́яй мир? То́кмо ве́руяй, я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий.

1 Ин 4:20 – 5:5

Иак., 52 зач., II, 1–13. Мк., 58 зач., XIII, 1–8

Евангелие от Иоанна, зачало 67

Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых. И глаго́ла Си́мону Петру́: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя па́че сих? Глаго́ла Ему́: ей, Го́споди, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы Моя́. Глаго́ла ему́ па́ки второ́е: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя? Глаго́ла ему́: ей, Го́споди, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ о́вцы Моя́. Глаго́ла ему́ тре́тие: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя? Оскорбе́ же Петр, я́ко рече́ ему́ тре́тие, лю́биши ли Мя; и глаго́ла Ему́: Го́споди, Ты вся ве́си, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́ Иису́с: паси́ о́вцы Моя́. Ами́нь, ами́нь, глаго́лю тебе́, егда́ бе юн, поя́сашеся сам, и хожда́ше, а́може хотя́ше, егда́ же состаре́ешися и возде́жеши ру́це твои́, и ин тя поя́шет, и веде́т, а́може не хо́щеши. Сие́ же рече́, назна́менуя, ко́ею сме́ртию просла́вит Бо́га. И сия́ рек, глаго́ла ему́: иди́ по Мне. Обра́щься же Петр, ви́де ученика́, его́же любля́ше Иису́с, во след иду́ща, и́же и возлеже́ на ве́чери на пе́рси Его́, и рече́: Го́споди, кто есть предая́й Тя? Сего́ ви́дев Петр, глаго́ла Иису́сови: Го́споди, сей же что? Глаго́ла ему́ Иису́с: а́ще хощу́, да той пребыва́ет, до́ндеже прииду́, что к тебе́? Ты по Мне гряди́. Изы́де же сло́во се в бра́тию, я́ко учени́к той не у́мрет, и не рече́ ему́ Иису́с, я́ко не у́мрет, но а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти, до́ндеже прииду́, что к тебе́? Сей есть учени́к свиде́тельствуяй о сих, и́же и написа́ сия́, и вем, я́ко и́стинно есть свиде́тельство его́. Суть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ Иису́с, я́же а́ще по еди́ному пи́сана быва́ют, ни самому́ мню всему́ ми́ру вмести́ти пи́шемых книг. Ами́нь.

Апостол в Деяниих, зачало 29.

Во дни о́ны, возложи́ И́род царь ру́це озло́бити не́кия и́же от це́ркве, уби́ же Иа́кова, бра́та Иоа́ннова, мече́м. И ви́дев, я́ко го́де есть Иуде́ем, приложи́ я́ти и Петра́, бя́ху же дни́е опресно́чнии. Его́же и емь всади́ в темни́цу, преда́в четы́рем четвери́цам во́инов стрещи́ его́, хотя́ по Па́сце извести́ его́ к лю́дем. И у́бо Петра́ стрежа́ху в темни́це: моли́тва же бе приле́жна быва́емая от це́ркве к Бо́гу о нем. Егда́ же хотя́ше его́ извести́ И́род, в нощи́ той бе Петр спя между́ двема́ во́инома, свя́зан желе́знома у́жема двема́, стра́жие же пред две́рьми стрежа́ху темни́цы. И се А́нгел Госпо́день предста́, и свет возсия́ в хра́мине: толкну́в же в ре́бра Петра́, воздви́же его́, глаго́ля: воста́ни вско́ре. И спадо́ша ему́ у́жя желе́зная с руку́. Рече́ же А́нгел к нему́: препоя́шися и вступи́ в плесни́цы твоя́. Сотвори́ же та́ко. И глаго́ла ему́: облецы́ся в ри́зу твою́ и после́дствуй ми. И изше́д вслед его́ идя́ше и не ве́дяше, я́ко и́стина есть бы́вшее от А́нгела, мня́ше же виде́ние зре́ти. Проше́дша же пе́рвую стра́жу и втору́ю, приидо́ста ко врато́м желе́зным, вводя́щым во град, я́же о себе́ отверзо́шася и́ма, и изше́дше преидо́ша сто́гну еди́ну, и а́бие отступи́ А́нгел от него́. И Петр быв в себе́, рече́: ны́не вем вои́стинну, я́ко посла́ Бог А́нгела Своего́ и изъя́т мя из руки́ И́родовы и от всего́ ча́яния люде́й иуде́йских.

Евангелие Иоанна, зачало 31.

Рече́ Госпо́дь к ве́ровавшым к Нему́ иуде́ем: а́ще вы пребу́дете во словеси́ Мое́м, вои́стинну ученицы́ Мои́ бу́дете и уразуме́ете и́стину, и и́стина свободи́т вы. Отвеща́ша и ре́ша Ему́: се́мя Авраа́мле есмы́ и никому́же рабо́тахом николи́же, ка́ко Ты глаго́леши, я́ко свобо́дни бу́дете? Отвеща́ им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко всяк творя́й грех раб есть греха́, раб же не пребыва́ет в дому́ во век, сын пребыва́ет во век. А́ще у́бо Сын вы свободи́т, вои́стинну свобо́дни бу́дете. Вем, я́ко се́мя Авраа́мле есте́, но и́щете Мене́ уби́ти, я́ко сло́во Мое́ не вмеща́ется в вы. Аз, е́же ви́дех у Отца́ Моего́, глаго́лю, и вы у́бо, е́же ви́десте у отца́ ва́шего, творите́. Отвеща́ша и ре́ша Ему́: оте́ц наш Авраа́м есть. Глаго́ла им Иису́с: а́ще ча́да Авраа́мля бы́сте бы́ли, дела́ Авраа́мля бы́сте твори́ли, ны́не же и́щете Мене́ уби́ти, Челове́ка, и́же и́стину вам глаго́лах, ю́же слы́шах от Бо́га, сего́ Авраа́м несть сотвори́л, вы творите́ дела́ отца́ ва́шего. Ре́ша же Ему́: мы от любодея́ния не́смы рожде́ни, еди́наго Отца́ и́мамы, Бо́га. Рече́ же им Иису́с: а́ще Бог Оте́ц ваш бы был, люби́ли бы́сте у́бо Мене́, Аз бо от Бо́га изыдо́х и приидо́х.

Соборное послание Иоаннова первое, зачало 68Б

Е́же бе испе́рва, е́же слы́шахом, е́же ви́дехом очи́ма на́шима, е́же узре́хом, и ру́ки на́ша осяза́ша, о Словеси́ Живо́тнем. И Живо́т яви́ся, и ви́дехом, и свиде́тельствуем, и возвеща́ем вам Живо́т ве́чный, И́же бе у Отца́, и яви́ся нам. Е́же ви́дехом и слы́шахом, пове́даем вам, да и вы обще́ние и́мате с на́ми: обще́ние же на́ше со Отце́м и с Сы́ном Его́ Иису́сом Христо́м. И сия́ пи́шем вам, да ра́дость ва́ша бу́дет испо́лнена. И сие́ есть обетова́ние, е́же слы́шахом от Него́, и пове́даем вам, я́ко Бог Свет есть, и тмы в Нем несть ни еди́ныя. А́ще рече́м, я́ко обще́ние и́мамы с Ним, и во тме хо́дим, лжем и не твори́м и́стины. А́ще ли же во све́те хо́дим, я́коже Сам Той есть во све́те, обще́ние и́мамы друг ко дру́гу, и кровь Иису́са Христа́ Сы́на Его́ очища́ет нас от вся́каго греха́.

Евангелие от Иоанна, зачало 61Б

Во вре́мя о́но, стоя́ху при кресте́ Иису́сове Ма́ти Его́ и сестра́ Ма́тере Его́ Мари́а Клео́пова и Мари́а Магдали́на. Иису́с же ви́дев Ма́терь и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери Свое́й: Же́но, се сын Твой. Пото́м глаго́ла ученику́: се Ма́ти твоя́. И от того́ часа́ поя́т Ю́ учени́к во своя́си. Сей есть учени́к свиде́тельствуяй о сих, и́же и написа́ сия́, и вем, я́ко и́стинно есть свиде́тельство его́. Суть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ Иису́с, я́же а́ще бы по еди́ному пи́сана быва́ют, ни самому́ мню всему́ ми́ру вмести́ти пи́шемых книг. Ами́нь.