Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

20 мая 2021 года - Четверг

Седмица 3-я по Пасхе, глас 2

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме (351), Мч. Ака́кия сотника (303).

Прп. Нила Сорского (1508); прпп. Иоа́нна Зедазнийского и учеников его: Ави́ва, епископа Некресского (Кахетинского), Анто́ния Марткопского, столпника, Дави́да Гареджийского, Зено́на (Зино́на) Икалтойского, Фадде́я Степанцминдского, Исе́ (Иессе́я), епископа Цилканского, Ио́сифа, епископа Алавердского, Иси́дора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефа́на Хирсского и Ши́о (Симео́на) Мгвимского (VI) (Груз.); обретение мощей прп. Нила Мироточивого, Афонского (1815); Собор преподобных отец Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря.

Икон Божией Матери: Жировицкая (1470); Любечская (XI).

Воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме

Тропарь, глас 8:

Креста́ Твоего́ о́браз ны́не па́че со́лнца возсия́,/ его́же от горы́ святы́я да́же до ло́бнаго ме́ста просте́рл еси́/ и в нем Твою́, Спа́се, кре́пость уясни́л еси́,/ сим укрепля́я нас,/ и спаса́й вы́ну в ми́ре// моли́твами Богоро́дицы, Христе́ Бо́же, и спаси́ нас.

Кондак, глас 4:

Отве́рзый Небеса́ заключе́нная, на Небеси́ пресве́тлыя лучи́,/ на земли́ возсия́ Пречи́стый Крест:/ те́мже, сия́ние его́ де́йства прие́мше, к незаходи́мому наставля́емся Све́ту/ и во бране́х и́мамы его́ ору́жие ми́ра,// непобеди́мую побе́ду.

Преподобному Нилу Сорскому

Тропарь, глас 4:

Удали́вся бе́гая, дави́дски, ми́pа,/ и вся, я́же в нем, я́ко уме́ты, вмени́в,/ и, в ме́сте безмо́лвне всели́вся,/ духо́вныя pа́дости испо́лнился еси́, о́тче наш Ни́ле,/ и, еди́ному Бо́гу изво́лив служи́ти,/ пpоцве́л еси́, я́ко фи́никс,/ и, я́ко лоза́ благопло́дна,/ умно́жил еси́ ча́да пусты́ни./ Тем благода́pственно вопие́м:/ сла́ва Укpе́пльшему тя в по́двиге пустынножи́тельства;/ сла́ва Избpа́вшему тя в Росси́и отше́льником уставополо́жника изpя́дна;// сла́ва моли́твами твои́ми и нас Спаса́ющему.

Тропарь, глас 1:

Мирска́го жития́ отве́ргся/ и мяте́жа жите́йскаго бе́гая,/ преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Ни́ле,/ не облени́лся еси́ собра́ти цве́ты ра́йския от писа́ний оте́ческих/ и, в пусты́ню всели́вся,/ процве́л еси́, я́ко крин се́льный,/ отоню́ду же преше́л еси́ и в Небе́сныя оби́тели;/ научи́ и нас, че́стно почита́ющих тя,/ твои́м ца́рским путе́м ше́ствовати// и моли́ся о душа́х на́ших.

Кондак, глас 8:

Любве́ ра́ди Христо́вы удали́вся мирски́х смуще́ний,/ ра́достною душе́ю всели́лся еси́ в пусты́ни,/ в не́йже подвиза́вся до́бре,/ я́ко А́нгел на земли́, о́тче Ни́ле, пожи́л еси́:/ бде́нием бо и посто́м те́ло свое́ изнури́л еси́ ве́чныя ра́ди жи́зни./ Ея́же ны́не сподо́бився,/ во све́те неизрече́нныя ра́дости Пресвяте́й Тро́ице со святы́ми предстоя́,/ моли́, мо́лимтися, припа́дающе, ча́да твоя́,/ сохрани́тися нам от вся́каго наве́та и злых обстоя́ний/ ви́димых и неви́димых враг// и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Терпя́, потерпе́л еси́ су́етныя обы́чаи/ и мирски́я нра́вы бра́тий твои́х,/ обре́л еси́ пусты́нное безмо́лвие, преподо́бне о́тче,/ иде́же посто́м, бде́нием и непреста́нною моли́твою в труде́х подвиза́вся,/ уче́ньми твои́ми пра́выя стези́ указа́л еси́ нам/ ше́ствовати ко Го́споду.// Те́мже и почита́ем тя, всеблаже́нне Ни́ле.

Молитва преподобному Нилу Сорскому:

О, преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче Ни́ле, Богому́дрый наста́вниче и учи́телю наш! Ты любве́ ра́ди Бо́жия от мирски́х смуще́ний удаля́яся, в непрохо́дней пусты́ни и в де́брех всели́тися изво́лил еси́, и я́ко лоза́ благопло́дна, ча́да пусты́ни умно́жив, сло́вом, писа́нием и житие́м о́браз вся́кия и́ноческия доброде́тели яви́лся еси́; и я́ко а́нгел во пло́ти пожи́в на земли́, ны́не в селе́ниих Небе́сных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, водворя́ешися, и с ли́ки святы́х Бо́гу предстоя́, Тому́ хвалы́ и славосло́вия непреста́нно прино́сиши. Мо́лим тя, Богоблаже́нне, наста́ви и нас, под кро́вом твои́м жи́тельствующих, непреткнове́нно по стопа́м твои́м ходи́ти и Го́спода Бо́га всем се́рдцем свои́м люби́ти, Того́ еди́наго вожделе́ти и о Том еди́ном помышля́ти, му́жественно же и благоиску́сно проти́ву до́лу влеку́щих по́мыслов и прило́гов вра́жиих пра́тися и ты́я всегда́ побежда́ти; вся́кую же тесноту́ мона́шескаго жития́ возлюби́ти и кра́сная ми́ра сего́, любве́ ра́ди Христо́вы, возненави́дети помози́ нам; вся́ку же доброде́тель, в не́йже сам потруди́лся еси́, в сердца́х на́ших насади́ти нам посо́бствуй. Моли́ Христа́ Бо́га, да и всем правосла́вным христиа́ном, в ми́ре живу́щим, просвети́т ум и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию, утверди́т я́ в ве́ре и благоче́стии и в де́лании за́поведей Свои́х, сохрани́т же от ле́сти ми́ра сего́, и оставле́ние грехо́в да́рует всем христиа́ном, та́же и вся потре́бная ко вре́менному житию́ всем приложит. Да та́ко вси христиа́не, в пусты́ни и в ми́ре жи́тельствующии, ти́хое и безмо́лвное житие́ поживу́т во вся́ком благоче́стии и че́стности, и Христа́ усты́ и се́рдцем просла́вят, ку́пно со безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Давиду Гареджийскому

Тропарь, глас 4:

По́двигов по́том срастворе́ннаго пото́ками сле́з, ны́не в моле́нии предстои́ши Го́сподеви на́шему, я́ко слеза́ми се́ял и ра́достию пожина́еши плоды́, в пусты́не возрожденные. О, Дави́де, сия́ние ми́ра и предста́телю ду́ш на́ших.

Кондак, глас 8:

От сири́йских исто́чников возше́л еси́, звездо́ пресве́тлая, и пусты́ню Гареджийскую сия́нием Ду́ха озари́л еси́; я́ко прише́ствием свои́м и́ноческий рай соде́лал еси́, произрасти́в в пусты́не слове́сный вертогра́д. Сего́ ра́ди не оставля́й храни́ти его́, Дави́де возлю́бленный.

Молитва преподобному Давиду Гареджийскому:

О, всесве́тле, богохва́льне а́вва Дави́де, свя́тче Бо́жий! Ты си́лою блага́го Законоположи́теля яви́лся еси́ нам, ко́знями лука́ваго свя́занным и обурева́емым, я́ко наста́вник в покая́нии и помо́щник в моли́тве. Того́ ра́ди дано́ тебе́ мно́го даро́в благода́ти и чудотворе́ния, разреше́ния грехо́в на́ших и прегреше́ний оставле́ние, боле́зней исцеле́ние и диа́вольских наве́тов отгна́ние. Те́мже твое́ю оте́ческою ми́лостию в богоца́рственном разуме́нии, многотру́дными моли́твами и моле́ньми твои́ми, наипа́че же непреста́нным твои́м заступле́нием о нас, да возста́вит Госпо́дь Бог ны, во грех впа́дшия, си́лою Свое́ю непобеди́мою на вся́каго ви́димаго и неви́димаго врага́, да́бы благодаря́ще соверша́я святу́ю па́мять твою́, жела́нием возжела́ли мы покланя́тися Преве́чному Бо́гу в Тро́ице Еди́ному, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Нилу Мироточивому, Афонскому

Тропарь, глас 1:

Мона́шествовав богоуго́дно в Горе́ Афо́нстей,/ в моли́твах и посте́х Бо́га взыска́л еси́/ и стал еси́ прия́телище чи́стое Ду́ха,/ облистава́я ве́рным доброде́телей лучи́,/ и́миже осиява́еши, Ни́ле, вопию́щих тебе́:/ сла́ва просла́вльшему тя Бо́гу,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 3:

Е́же от земли́ явле́ние/ свяще́нных моще́й твои́х, Ни́ле,/ совозсия́ сия́нию Креста́,/ того́ бо вожделе́л еси́ те́пле от младе́нства,/ ко́сти твоя́, сораспя́вшияся Христо́ви,/ воскре́сшему я́ко преве́чному Бо́гу,// Того́ прия́ша благода́ть.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой»

Тропарь, глас 5:

Пpед свято́ю Твое́ю ико́ною, Влады́чице,/ моля́щиися исцеле́ний сподобля́ются,/ ве́pы и́стинныя позна́ние пpие́млют/ и ага́pянская наше́ствия отpажа́ют./ Те́мже и нам, к Тебе пpипа́дающим,/ гpехо́в оставле́ния испpоси́,/ по́мыслами благоче́стия сеpдца́ на́ша пpосвети́/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́// о спасе́нии душ на́ших.

Тропарь, глас 2:

По́мощи от Тебе́ тре́бующия не пре́зри, Влады́чице,/ и милосе́рдия бе́здну отве́рзи всем,/ притека́ющим к цельбоно́сней ико́не Твое́й./ Печа́ли на́ша жите́йския утоли́, Всеще́драя,/ и от юдо́ли сея́ плаче́вныя/ к ра́дости ве́чней ве́рныя Твоя́ преста́ви:/ Тебе́ бо вси стяжа́хом, наде́жду и утвержде́ние,// ми́лости исто́чник, покро́в и спасе́ние душ на́ших.

Кондак, глас 4:

Вели́чия Твоя́ кто испове́сть,/ Пресвята́я Де́во,/ Творца́ всех Христа́ Бо́га Ро́ждшая?/ Еди́на бо еси́ Ма́ти и Де́ва,/ Преблагослове́нная и Препросла́вленная,/ упова́ние на́ше, исто́чник благосты́ни,// ве́рным прибе́жище и ми́ру спасе́ние.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Жировицкой»:

О, Премилосе́рдная Госпоже́, Де́во Богоро́дице! Ки́има устна́ма прикосну́ся ко святы́ни Твое́й или́ ки́ими словесы́ испове́м щедро́ты Твоя́, лю́дем явля́емыя: никто́же бо, притека́яй к Тебе́, отхо́дит тощ и не услы́шан. От ю́ности моея́ взыска́х по́мощи и заступле́ния Твоего́ и николи́же лише́н бых милосе́рдия Твоего́. Зри́ши, Госпоже́, ско́рби се́рдца моего́ и я́звы души́ моея́ ве́си. И ны́не, коленопреклоне́нно предстоя́ пред пречи́стым Твои́м о́бразом, моле́ния моя́ приношу́ Ти: не лиши́ мя всеси́льнаго хода́тайства Твоего́ в день ско́рби моея́ и в день печа́ли моея́ заступи́ мя. То́ка слез мои́х не отврати́ся, Влады́чице, и ра́дости мое́ се́рдце испо́лни. Прибе́жище и предста́тельство бу́ди мне, Ми́лостивая, и све́та Твоего́ заря́ми ум мой просвети́. И не то́кмо молю́ Тя о себе́, но и о лю́дех, притека́ющих к заступле́нию Твоему́. Це́рковь Сы́на Твоего́ во бла́гости соблюди́ и огради́ ю́ от злоко́зненных наве́тов враг, возстаю́щих на ню. Архипа́стырем на́шим посли́ по́мощь Твою́ во апо́стольстве и сохрани́ их здра́вы, долгоде́нствующи, пра́во пра́вящи сло́во и́стины Госпо́дни. Па́стырем испроси́ у Бо́га, Сы́на Твоего́, ре́вность и бде́ние о душа́х вруче́ннаго им ста́да слове́снаго и дух ра́зума и благоче́стия, чистоты́ и пра́вды Боже́ственныя им низпосли́. Испроси́ та́кожде, Влады́чице, у Го́спода власте́м предержа́щим и градоправи́телем му́дрость и си́лу, судия́м пра́вду и нелицеприя́тие, всем же, притека́ющим к Тебе́, дух целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́. Еще́ же молю́ Тя, Премилосе́рдная, осени́ страну́ на́шу кро́вом Твоея́ благосты́ни и изба́ви ю́ от бе́дствий стихи́йных, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бных нестрое́ний, да вси, живу́щии в ней, в любви́ и ми́ре пребыва́юще, ти́хое и безмяте́жное житие́ поживу́т и, благ ве́чных моли́твами Твои́ми унасле́дивше, возмо́гут ку́пно с Тобо́ю восхваля́ти Бо́га на Небеси́ во ве́ки. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Любечской»

Тропарь, глас 4:

Преблагослове́нная Цари́це,/ Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ просла́вльшая град Лю́беч/ уго́дника Твоего́ преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго рожде́нием/ и чудотво́рныя ико́ны Твоея́ явле́нием,/ мо́лим Тя, Всеблага́я:/ моли́ за ны ро́ждшагося от Тебе́ Царя́,/ Христа́ Бо́га на́шего,/ и Ма́терним Твои́м к Нему́ предста́тельством/ изба́ви нас от вся́каго зла,/ неду́ги на́ша исцели́, печа́ли на́ша утоли́/ и насле́дники яви́ нас Ца́рствия Небе́снаго,// я́ко Милосе́рдна.

Кондак, глас 8:

Притеце́м, ве́рнии, к многоцеле́бному о́бразу Засту́пницы на́шея, Богоро́дицы Мари́и,/ и, припа́дающе к нему́ с любо́вию, си́це рцем:/ о Всепе́тая Ма́ти, о Цари́це Всеми́лостивая,/ при́зри свы́ше благосе́рдием Твои́м на ны, недосто́йныя,/ и моли́твами уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго,/ яви́ нам Твоя́ ми́лости и щедро́ты:/ в боле́знех исцеле́ние, в ско́рбех утеше́ние,/ в беда́х ско́рую по́мощь нам да́руй,/ и вся ны спаси́, на Тя упова́ющия, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Де́во, христиа́н заступле́ние.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Любечской»:

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Ма́ти Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Пречи́стая Присноде́во, Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю и чудотво́рною ико́ною Твое́ю, ю́же от лет дре́вних зде чудесы́ мно́гими и исцеле́ньми неисче́тными просла́вити благоизво́лила еси́. Смире́нно мо́лимся Тебе́, Благо́й и Милосе́рдной Засту́пнице на́шей, предста́тельством уго́дника Твоего́, преподо́бнаго Анто́ния Пече́рскаго, вонми́ гла́су гре́шных моле́ний на́ших, не пре́зри воздыха́ний от души́, виждь ско́рби и беды́, нас обыше́дшия, и, я́ко любвеоби́льная вои́стину Ма́ти, потщи́ся на по́мощь нам, безпо́мощным, уны́лым, во мно́гия и тя́жкия грехи́ впа́дшим и присно прогневля́ющим Го́спода и Созда́теля на́шего, Его́же умоли́, Предста́тельнице на́ша, да не погуби́т нас со беззако́нии на́шими, но яви́т нам человеколю́бную Свою́ ми́лость. Испроси́ нам, Влады́чице, у бла́гости Его́, теле́сное здра́вие и душе́вное спасе́ние, благоче́стное и ми́рное житие́, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, до́жди благовре́менны и благослове́ние свы́ше на вся блага́я дела́ и начина́ния на́ша. Исхода́тайствуй, Госпоже́, у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих стране́ на́шей на вся враги́ побе́ду и одоле́ние, всем же правосла́вным христиа́ном ми́лость Бо́жию, благоустрое́ние и во всех благи́х изоби́лие. О, Цари́це Всепе́тая, Ма́ти Бо́жия Всеблага́я, простри́ богоно́снии ру́це Твои́ к возлю́бленному Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, умоли́ Его́ вся ны спасти́ и изба́вити поги́бели ве́чныя. Я́коже дре́вле на ме́сте сем отце́м на́шим ми́лость Твою́ явля́ла еси́, Влады́чице, си́це и нам ны́не яви́, Богоро́дице, Твоя́ щедро́ты: боля́щия исцели́, скорбя́щия уте́ши, бе́дствующим помози́. Споспеши́ всем нам носи́ти и́го Христо́во в терпе́нии и смире́нии и сподо́би нас благоче́стно житие́ сие́ земно́е сконча́ти, христиа́нскую непосты́дную кончи́ну получи́ти и Небе́сное Ца́рствие унасле́дити Ма́терним хода́тайством Твои́м к ро́ждшемуся от Тебе́ Го́споду и Бо́гу на́шему Иису́су Христу́, Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.