Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств во Святый и Великий четверток Страстной седмицы

Проро́чества Иереми́ина чте́ние. (Иер 11:18–23; 12:1–4, 9Б–11А, 14–15)

Го́споди, скажи́ ми, и уразуме́ю: тогда́ ви́дех начина́ния их. Аз же я́ко а́гня незло́бивое ведо́мое на заколе́ние не разуме́х, я́ко на мя помы́слиша по́мысл лука́вый, глаго́люще: прииди́те и вложи́м дре́во в хлеб его́, и истреби́м его́ от земли́ живу́щих, и и́мя его́ да не помяне́тся ктому́. Госпо́дь Савао́ф, судя́й пра́ведно, испыту́яй сердца́ и утро́бы, да ви́жду мще́ние Твое́ на них, я́ко к Тебе́ откры́х оправда́ние мое́. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь на му́жы Анафо́фски и́щущия души́ моея́, глаго́лющия: да не проро́чествуеши о и́мени Госпо́дни: а́ще ли же ни, у́мреши в рука́х на́ших. Сего́ ра́ди сия́ глаго́лет Госпо́дь сил: се Аз посещу́ на них: ю́ноши их мече́м у́мрут, и сы́нове их и дще́ри их сконча́ются гла́дом. И оста́нка не бу́дет от них, наведу́ бо зла́я на живу́щия во Анафо́фе, в ле́то посеще́ния их. Пра́веден еси́ Го́споди, я́ко отвеща́ю к Тебе́, оба́че судьбы́ возглаго́лю к Тебе́: что я́ко путь нечести́вых спе́ется? Угобзи́шася вси творя́щии беззако́ния? Насади́л еси́ их, и укорени́шася: ча́да сотвори́ша, и сотвори́ша плод: близ еси́ Ты уст их, дале́че же от утро́б их. И Ты, Го́споди, разуме́еши мя, ви́дел мя еси́, и искуси́л еси́ се́рдце мое́ пред Тобо́ю, собери́ их я́ко о́вцы на заколе́ние, и очи́сти их в день заколе́ния их. Доко́ле пла́кати и́мать земля́, и трава́ вся се́льная и́зсхнет от зло́бы живу́щих на ней? Погибо́ша ско́ти и пти́цы, я́ко реко́ша: не у́зрит Бог путе́й на́ших. Но́зи твои́ теку́т, и разслабля́ют тя. Иди́те, собери́те вся зве́ри се́льныя, и да прии́дут сне́сти е́. Па́стырие мно́зи растли́ша виногра́д Мой, оскверни́ша часть Мою́, да́ша часть жела́емую Мою́ в пусты́ню непрохо́дную. Положи́ша в потребле́ние па́губы. Я́ко сия́ глаго́лет Госпо́дь о всех сосе́дех лука́вых, прикаса́ющихся насле́дию Моему́, е́же раздели́х лю́дем Мои́м Изра́илю: се Аз исто́ргну их от земли́ их, и дом Иу́дин изве́ргну от среды́ их. И бу́дет егда́ исто́ргну их, обращу́ся и поми́лую их, и вселю́ их, кого́ждо в достоя́ние свое́, и кого́ждо в зе́млю свою́.

Исхо́да чте́ние. (Исх 19:10–19)

Рече́ Госпо́дь Моисе́ю: соше́д засвиде́тельствуй лю́дем, и очи́сти я́ днесь и у́тре: и да исперу́т ри́зы. И да бу́дут гото́вы в день тре́тий: в тре́тий бо день сни́дет Госпо́дь на го́ру Сина́йскую, пред все́ми людьми́. И устро́иши лю́ди о́крест, глаго́ля: внемли́те себе́ не восходи́ти на го́ру, и ничи́мже косну́тися ея́: всяк прикосну́выйся горе́, сме́ртию у́мрет. Не ко́снется ей рука́, ка́мением бо побие́тся, или́ стрело́ю устрели́тся, а́ще скот, а́ще челове́к, не бу́дет жив: егда́ же гла́си и трубы́ и о́блак оты́дет от горы́, си́и взы́дут на го́ру. Сни́де же Моисе́й с горы́ к лю́дем, и освяти́ я́: и испра́ша ри́зы своя́. И рече́ лю́дем: бу́дите гото́ви, три дни не входи́те к жена́м. Бысть же в тре́тий день бы́вшу ко у́тру, и бы́ша гла́си и мо́лния, и о́блак мра́чен на горе́ Сина́йстей, глас тру́бный глаша́ше зело́: и убоя́шася вси лю́дие и́же в полце́. Изведе́ же Моисе́й лю́ди во сре́тение Бо́гу из полка́, и ста́ша под горо́ю. Гора́ же Сина́йская дымя́шеся вся, схожде́ния ра́ди Бо́жия на ню во огни́: и восхожда́ше дым, я́ко дым пе́щный: и ужасо́шася вси лю́дие зело́. Бы́ша же гла́си тру́бнии происходя́ще кре́пцы зело́. Моисе́й глаго́лаше, Бог же отвещава́ше ему́ гла́сом.

И́ова чте́ние. (Иов 38:1–23; 42:1–5)

Рече́ Госпо́дь И́ову сквозе́ бу́рю и о́блаки: Кто сей скрыва́яй от Мене́ сове́т, содержа́й же глаго́лы в се́рдце, Мене́ же ли мни́тся утаи́ти? Препоя́ши я́ко муж чре́сла твоя́: вопрошу́ же тя, ты же Ми отвеща́й. Где был еси́ егда́ основа́х зе́млю? Возвести́ Ми, а́ще ве́си ра́зум? Кто положи́ ме́ры ея́, а́ще ве́си; или́ кто наведы́й вервь на ню? На че́мже столпи́ ея́ утвержде́ни суть? Кто же есть положи́вый ка́мень краеуго́льный на ней? Егда́ сотворе́ны бы́ша зве́зды, восхвали́ша Мя гла́сом ве́лиим вси а́нгели Мои́. Загради́х же мо́ре враты́, егда́ излива́шеся из чре́ва ма́тере своея́ исходя́щее. Положи́х же ему́ о́блак во одея́ние, мгло́ю же пови́х е́. И положи́х ему́ преде́лы, обложи́в затво́ры и врата́. Рех же ему́: до сего́ до́йдеши и не пре́йдеши, но в тебе́ сокруша́тся во́лны твоя́. Или́ при тебе́ соста́вих свет у́тренний? Денни́ца же весть чин свой, Я́тися крил земли́, оттрясти́ нечести́выя от нея́. Или́ ты бре́ние взем от земли́, созда́л еси́ живо́тно, и глаго́ливаго сего́ посади́л еси́ на земли́? Отъя́л же ли еси́ от нечести́вых свет? Мы́шцу же го́рдых сокруши́л ли еси́? Прише́л же ли еси́ на исто́чники мо́ря? В следа́х же бе́здны ходи́л ли еси́? Отверза́ются же ли тебе́ стра́хом врата́ сме́ртная? Вра́тницы же а́довы ви́девше тя убоя́шася ли? Навы́кл же ли еси́ широты́ поднебе́сныя; пове́ждь у́бо Ми, коли́ка есть. В ко́ей же земли́ вселя́ется свет? Тьме же ко́е есть ме́сто? А́ще у́бо введе́ши Мя в преде́лы их, а́ще же ли и ве́си стези́ их? Вем у́бо я́ко тогда́ рожде́н еси́, число́ же лет твои́х мно́го. Прише́л же ли еси́ в сокро́вища сне́жная, и сокро́вища гра́дная ви́дел ли еси́? Подлежа́т же ли тебе́ в час враго́в в день бра́ней и ра́ти? Отвеща́в же И́ов, рече́ ко Го́споду: Вем я́ко вся мо́жеши, невозмо́жно же Тебе́ ничто́же. Кто есть тая́й от Тебе́ сове́т? Щадя́й же словеса́, и от Тебе́ мни́тся утаи́ти? Кто же возвести́т ми, и́хже не ве́дех, ве́лия и ди́вная, и́хже не знах? Послу́шай же мене́ Го́споди, да и аз возглаго́лю: вопрошу́ же Тя, Ты же мя научи́. Слу́хом у́бо у́ха слы́шах Тя пе́рвее, ны́не же о́ко мое́ ви́де Тя.

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 50:4–11)

Госпо́дь дае́т мне язы́к науче́ния, е́же разуме́ти, егда́ подоба́ет рещи́ сло́во: положи́ мя у́тро у́тро, приложи́ ми у́хо, е́же слы́шати. И наказа́ние Госпо́дне отверза́ет у́ши мои́, аз же не проти́влюся, ни противоглаго́лю. Плещи́ мои́ вдах на ра́ны, и лани́те мои́ на зауше́ния, лица́ же моего́ не отврати́х от студа́ заплева́ний. И Госпо́дь Госпо́дь помо́щник ми бысть: сего́ ра́ди не усрами́хся, но положи́х лице́ свое́ а́ки тве́рдый ка́мень, и разуме́х, я́ко не постыжду́ся. Зане́ приближа́ется оправда́вый мя: кто пря́йся со мно́ю; да сопротивоста́нет мне ку́пно: и кто судя́йся со мно́ю: да прибли́жится ко мне. Се Госпо́дь Госпо́дь помо́жет ми: кто озло́бит мя; се вси вы, я́ко ри́за обетша́ете, и я́ко мо́лие изъя́ст вы. Кто в вас боя́йся Го́спода; да послу́шает гла́са о́трока Его́: ходя́щии во тьме, и несть им све́та, наде́йтеся на и́мя Госпо́дне, и утверди́теся о Бо́зе. Се вси вы огнь раждиза́ете, и укрепля́ете пла́мень: ходи́те све́том огня́ ва́шего, и пла́менем, его́же разжего́сте: мене́ ра́ди бы́ша сия́ вам, в печа́ли у́спнете.

Чтение Апостола и Евангелия во Святый и Великий четверток (Воспоминание Тайной Вечери)

Апостол к Коринфяном, зачало 149. [1 Кор. 11, 23 – 32.]

Бра́тие, аз прия́х от Го́спода, е́же и преда́х вам, я́ко Госпо́дь Иису́с в нощь, в ню́же пре́дан быва́ше, прие́мь хлеб, И благодари́в преломи́, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́, е́же за вы ломи́мое: сие́ твори́те в Мое́ воспомина́ние. Та́кожде и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша Но́вый Заве́т есть в Мое́й Кро́ви: сие́ твори́те, ели́жды а́ще пие́те, в Мое́ воспомина́ние. Ели́жды бо а́ще я́сте хлеб сей и ча́шу сию́ пие́те, смерть Госпо́дню возвеща́ете, до́ндеже прии́дет. Те́мже и́же а́ще яст хлеб сей или́ пие́т ча́шу Госпо́дню недосто́йне, пови́нен бу́дет Те́лу и Кро́ви Госпо́дни. Да искуша́ет же челове́к себе́, и та́ко от хле́ба да яст и от ча́ши да пие́т. Яды́й бо и пия́й недосто́йне, суд себе́ яст и пие́т, не разсужда́я те́ла Госпо́дня. Сего́ ра́ди в вас мно́зи не́мощни и неду́жливи, и спят дово́льни. А́ще бо бы́хом себе́ разсужда́ли, не бы́хом осужде́ни бы́ли. Суди́ми же, от Го́спода наказу́емся, да не с ми́ром осу́димся.

Евангелие от Луки, зачало 108. [Лк. 22, 1 – 39.]

Во вре́мя о́но, приближа́шеся пра́здник опресно́к, глаго́лемый Па́сха. И иска́ху архиере́е и кни́жницы, ка́ко бы́ша убили Его́: боя́хуся бо люде́й. Вни́де же сатана́ во Иу́ду нарица́емаго Искарио́т, су́ща от числа́ обоюна́десяте. И шед глаго́ла архиере́ом и воево́дам, ка́ко Его́ преда́ст им. И возра́довашася, и совеща́ша ему́ сре́бреники да́ти. И испове́да, и иска́ше подо́бна вре́мене, да преда́ст Его́ им без наро́да. Прии́де же день опресноко́в, во́ньже подо́бно бе [вре́мя] жре́ти па́сху. И посла́ Петра́ и Иоа́нна, рек: ше́дша угото́вайта нам па́сху, да я́мы. О́на же реко́ста Ему́: где хо́щеши угото́ваем? Он же рече́ има: се восходя́щема ва́ма во град, сря́щет вы челове́к в скуде́льнице во́ду нося́: по нем иде́та в дом, во́ньже вхо́дит. И рце́та до́му влады́це: глаго́лет тебе́ Учи́тель, где есть оби́тель, иде́же па́сху со ученики́ Мои́ми снем? И той ва́ма пока́жет го́рницу ве́лию по́стлану: ту угото́вайта. Ше́дша же обрето́ста, я́коже рече́ и́ма: и угото́васта па́сху. И егда́ бысть час, возлеже́, и обана́десяте апо́стола с Ним. И рече́ к ним: жела́нием возжеле́х сию́ па́сху я́сти с ва́ми, пре́жде да́же не прииму́ мук. Глаго́лю бо вам, я́ко отсе́ле не и́мам я́сти от него́, до́ндеже сконча́ются во Ца́рствии Бо́жии. И прии́м ча́шу, хвалу́ возда́в, рече́: приими́те сию́, и раздели́те себе́. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мам пи́ти от плода́ ло́знаго, до́ндеже Ца́рствие Бо́жие прии́дет. И прии́м хлеб, хвалу́ возда́в преломи́, и даде́ им, глаго́ля: сие́ есть те́ло Мое́, е́же за вы дае́мо: сие́ твори́те в мое́ воспомина́ние. Та́кожде же и ча́шу по ве́чери, глаго́ля: сия́ ча́ша, Но́вый Заве́т Мое́ю кро́вию, я́же за вы пролива́ется. Оба́че се рука́ предаю́щаго Мя со мно́ю есть на трапе́зе. И Сын у́бо Челове́ческий и́дет по рече́нному: оба́че го́ре челове́ку тому́, и́мже предае́тся. И ти́и нача́ша иска́ти в себе́, кото́рый у́бо от них хотя́й сие́ сотвори́ти. Бысть же и пря в них, кий мни́тся их бы́ти бо́лий. Он же рече́ им: ца́рие язы́к госпо́дствуют и́ми, и облада́ющии и́ми, благода́теле нарица́ются. Вы же не та́ко, но бо́лий в вас, да бу́дет я́ко мний. и ста́рей, я́ко служа́й. Кто бо бо́лий, возлежа́й ли, или́ служа́й; не возлежа́й ли? Аз же посреде́ вас есмь я́ко служа́й. Вы же есте́ пребы́вше со Мно́ю в напа́стех Мои́х. И Аз завещава́ю вам, я́коже завеща́ Мне Оте́ц Мой, Ца́рство, да я́сте и пие́те на трапе́зе Мое́й во Ца́рствии Мое́м, и ся́дете на престо́лех, судя́ще обемана́десяте коле́нома Изра́илевома. Рече́ же Госпо́дь: Си́моне, Си́моне, се сатана́ про́сит вас, да бы се́ял, я́ко пшени́цу. Аз же моли́хся о тебе́, да не оскуде́ет ве́ра твоя́: и ты не́когда обра́щься, утверди́ бра́тию твою́. Он же рече́ Ему́: Го́споди, с Тобо́ю гото́в есмь, и в темни́цу, и на смерть ити́. Он же рече́: глаго́лю ти, Пе́тре, не возгласи́т пе́тель днесь, до́ндеже трикра́ты отве́ржешися Мене́ не ве́дети. И рече́ им: егда́ посла́х вы без влага́лища, и без ме́ха, и без сапо́г, еда́ чго лише́ни бы́сте? Они́ же ре́ша: ничесо́же. Рече́ же им: но ны́не и́же и́мать влага́лище, да во́змет, та́кожде и мех, а и́же не и́мать, да прода́ст ри́зу свою́, и ку́пит нож. Глаго́лю бо вам, я́ко еще́ пи́саное се, подоба́ет, да сконча́ется о Мне, е́же: и со беззако́нными вмени́ся. И́бо е́же о Мне, кончи́ну и́мать. Они́ же ре́ша: Го́споди, се ножа́ зде два. Он же рече́ им: дово́льно есть. И изше́д, и́де по обы́чаю в го́ру Елео́нскую: по Нем же идо́ша ученицы́ Его́.

Евангелие от Матфеа, зачало 107.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: Ве́сте, я́ко по двою́ дню Па́сха бу́дет, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие. Тогда́ собра́шася архиере́е, и кни́жницы и ста́рцы людсти́и во двор архиере́ов, глаго́лемаго Каиа́фы. И совеща́ша, да Иису́са ле́стию и́мут, и убию́т. Глаго́лаху же: но не в пра́здник, да не молва́ бу́дет в лю́дех. Иису́су же бы́вшу в Вифа́нии, в дому́ Си́мона прокаже́ннаго. Приступи́ к Нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́, возлежа́щу. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сия́ бысть? Можа́ше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щим. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что тружда́ете жену́? Де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щия и́мате с собо́ю, Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое́, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся, и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от oбоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом. Рече́: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Oни́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст. В пе́рвый же день опресно́чный приступи́ша ученицы́ Иису́сови, глаго́люще Ему́: где хо́щеши, угото́ваем Ти я́сти па́сху? Oн же рече́: иди́те во град ко óнсице, и рцы́те ему́: Учи́тель глаго́лет, вре́мя Мое́ близ есть, у тебе́ сотворю́ па́сху со ученики́ Мои́ми. И сотвори́ша ученицы́, я́коже повеле́ им Иису́с, и угото́ваша па́сху. Ве́черу же бы́вшу возлежа́ше со oбемана́десяте ученико́ма. Ве́дый Иису́с, я́ко вся даде́ Ему́ Oте́ц в ру́це, и я́ко от Бо́га изы́де, и к Бо́гу гряде́т. Воста́в с ве́чери, и положи́ ри́зы, и прие́м ле́нтион, препоя́сася. Пото́м же влия́ во́ду во умыва́льницу, и нача́т умыва́ти но́ги ученико́м, и отира́ти ле́нтием, и́мже бе препоя́сан. Прии́де же к Си́мону Петру́, и глаго́ла Ему́ той: Го́споди, Ты ли мои́ умы́еши но́зе? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: е́же Аз творю́, ты не ве́си ны́не, разуме́еши же по сих. Глаго́ла Ему́ Петр: не умы́еши но́гу мое́ю во ве́ки. Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще не умы́ю тебе́, не и́маши ча́сти со Мно́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, не но́зе мои́ то́кмо, но и ру́це и главу́. Глаго́ла ему́ Иису́с: измове́нный не тре́бует, то́кмо но́зе умы́ти, есть бо весь чист: и вы чи́сти есте́, но не вси. Ве́дяше бо предаю́щаго Его́, сего́ ра́ди рече́: я́ко не вси чи́сти есте́. Егда́ же умы́ но́ги их, прия́т ри́зы Своя́, возле́г па́ки, рече́ им: ве́сте ли что сотвори́х вам? Вы глаша́ете Мя Учи́теля и Го́спода: и до́бре глаго́лете, есмь бо. А́ще у́бо Аз умы́х ва́ши но́зе, Госпо́дь и Учи́тель, и вы до́лжни есте́ друг дру́гу умыва́ти но́зе. О́браз бо дах вам, да я́коже Аз сотвори́х вам, и вы твори́те. Ами́нь ами́нь глаго́лю вам: несть раб бо́лий го́спода своего́, ни посла́нник бо́лий посла́вшаго его́. А́ще сия́ ве́сте, блаже́ни есте́, а́ще творите́ я́. И яду́щим им, рече́: ами́нь глаго́лю вам, я́ко еди́н от вас преда́ст Мя. И скорбя́ще зело́, нача́ша глаго́лати Ему́ еди́н ки́йждо их: еда́ аз есмь, Го́споди? Oн же отвеща́в рече́: омочи́вый со Мно́ю в соли́ло ру́ку, той Мя преда́ст. Сын же Челове́ческий и́дет, я́коже есть пи́сано о Нем. Горе́ же челове́ку тому́, и́мже Сын Челове́ческий преда́стся: добро́ бы бы́ло ему́, а́ще не бы роди́лся челове́к той. Отвеща́в же Иу́да предая́й Его́, рече́: еда́ аз есмь, Равви́? Глаго́ла ему́: ты рече́. Яду́щим же им, прие́м Иису́с хлеб, и благослови́в преломи́, и дая́ше ученико́м, и рече́: приими́те, яди́те, сие́ есть Те́ло Мое́. И прие́м ча́шу, хвалу́ возда́в, даде́ им, глаго́ля: пи́йте от нея́ вси. Сия́ бо есть Кровь Моя́, Но́ваго Заве́та, я́же за мно́гия излива́ема, во оставле́ние грехо́в. Глаго́лю же вам: я́ко не и́мам пи́ти от ны́не от сего́ плода́ ло́знаго, до дне того́, егда́ и́ пию́ с ва́ми но́во во Ца́рствии Oтца́ Моего́. И воспе́вше, изыдо́ша в го́ру Елео́нску. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: вси вы соблазните́ся о Мне в нощь сию́. Пи́сано бо есть: поражу́ па́стыря, и разы́дутся óвцы ста́да. По воскресе́нии же Мое́м, варя́ю вы в Галиле́и. Отвеща́в же Петр рече́ Ему́: а́ще и вси соблазня́тся о Тебе́, аз никогда́же соблажню́ся. Рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, я́ко в сию́ нощь, пре́жде да́же але́ктор не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. Глаго́ла Ему́ Петр: а́ще ми есть и умре́ти с Тобо́ю, не отве́ргуся Тебе́. Та́кожде и вси ученицы́ ре́ша. Тогда́ прии́де с ни́ми Иису́с в весь, нарица́емую Гефсима́ниа, и глаго́ла ученико́м: седи́те ту, до́ндеже шед помолю́ся та́мо. И пое́м Петра́ и óба сы́на Зеведе́ова, нача́т скорбе́ти и тужи́ти. Тогда́ глаго́ла им Иису́с: приско́рбна есть душа́ Моя́ до сме́рти: пожди́те зде, и бди́те со Мно́ю. И преше́д ма́ло, паде́ на лице́ Свое́м, моля́ся и глаго́ля: Óтче Мой, а́ще возмо́жно есть, да мимои́дет от Мене́ ча́ша сия́: oба́че не я́коже Аз хощу́, но я́коже Ты. Яви́ся же Ему́ А́нгел с небесе́, укрепля́я Его́. И быв в по́двизе, приле́жнее моля́шеся: бысть же пот Его́, я́ко ка́пля кро́ве ка́плющи на зе́млю. И воста́в от моли́твы, прии́де ко ученико́м, и обре́те их спя́ща, и глаго́ла Петро́ви: та́ко ли не возмого́сте еди́наго часа́ побде́ти со Мно́ю? Бди́те и моли́теся, да не вни́дете в напа́сть: дух бо бодр, плоть же немощна́. Па́ки втори́цею шед помоли́ся, глаго́ля: Óтче мой, а́ще не мо́жет сия́ ча́ша мимоити́ от Мене́, а́ще не пию́ ея́, бу́ди во́ля Твоя́. И прише́д обре́те их па́ки спя́ща, бе́ста бо им óчи отяготе́не. И оста́вль их, шед па́ки помоли́ся трети́цею, то́жде сло́во рек. Тогда́ прии́де ко ученико́м Свои́м и глаго́ла им: спи́те про́чее, и почива́йте: се прибли́жися час, и Сын Челове́ческий предае́тся в ру́ки гре́шников. Воста́ните, и́дем: се прибли́жися предая́й Мя. И еще́ Ему́ глаго́лющу, се, Иу́да, еди́н от обоюна́десяте прии́де, и с ним наро́д мног, со oру́жием и дреко́льми, от архиере́й и ста́рец людски́х. Предая́й же Его́, даде́ им зна́мение, глаго́ля: Его́же а́ще лобжу́, Той есть, ими́те Его́. И а́бие присту́пль ко Иису́сови, рече́: ра́дуйся, Равви́, и облобыза́ Его́. Иису́с же рече́ ему́: дру́же, твори́ на не́же еси́ прише́л. Тогда́ присту́пльше возложи́ша ру́це на Иису́са, и я́ша Его́. И се, еди́н от су́щих со Иису́сом, просте́р ру́ку, извлече́ нож свой, и уда́ри раба́ архиере́ова, и уре́за ему́ у́хо. Тогда́ глаго́ла ему́ Иису́с: возврати́ нож твой в ме́сто его́: вси бо прие́мшии нож ноже́м поги́бнут. Или́ мни́тся ти, я́ко не могу́ ны́не умоли́ти Oтца́ Моего́, и предста́вит Ми вя́щше или́ двана́десяте легео́на А́нгел? Ка́ко у́бо сбу́дутся писа́ния, я́ко та́ко подоба́ет бы́ти? В той час рече́ Иису́с наро́дом: я́ко на разбо́йника ли изыдо́сте со ору́жием и дреко́льми, я́ти Мя; по вся дни при вас седе́х уча́ в це́ркви, и не я́сте Мене́. Се же все бысть, да сбу́дутся писа́ния проро́ческая. Тогда́ ученицы́ вси оста́вльше Его́, бежа́ша. Во́ини же е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по Нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми, ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́. И не обрета́ху: и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля. Ре́ста: Сей рече́, могу́ разори́ти це́рковь Бо́жию и треми́ де́ньми созда́ти ю́. И воста́в архиере́й, рече́ Ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что си́и на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й, рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом живы́м, да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с, Сын Бо́жий? Глаго́ла ему́ Иису́с: ты рече́. Oба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ри́зы своя́, глаго́ля, я́ко хулу́ глаго́ла, что еще́ тре́буем свиде́телей? Се ны́не слы́шасте хулу́ Его́. Что ся вам мнит? Oни́ же отвеща́вше, ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́, и па́кости Ему́ де́яху, óвии же за лани́ту уда́риша, Глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́, кто есть ударе́й Тя? Петр же вне седя́ше во дворе́, и приступи́ к нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Oн же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем, что глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою: я́ко не зна́ю Челове́ка. По ма́ле же приступи́вше стоя́щии, ре́ша Петро́ви: вои́стинну и ты от них еси́, и́бо бесе́да твоя́ я́ве тя твори́т. Тогда́ нача́т роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю Челове́ка. И а́бие пе́тель возгласи́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́: я́ко пре́жде да́же пе́тель не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. И изше́д вон пла́кася го́рько. У́тру же бы́вшу, сове́т сотвори́ша вси архиере́е и ста́рцы людсти́и на Иису́са, я́ко уби́ти Его́. И связа́вше Его́ ведо́ша, и преда́ша Его́ Понти́йскому Пила́ту иге́мону.

Чтения великого поста