Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств Святой и Великой среды Страстной седмицы

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. (Иез 2:3–10; 3:1–3)

Рече́ Госпо́дь ко мне: сы́не челове́чь, послю́ тя Аз к до́му Изра́илеву, огорчева́ющим Мя, и́же огорчи́ша Мя, са́ми и отцы́ их отверго́шася Мене́ до дне́шняго дне. И сы́нове жестоколи́чнии, и твердосерде́чнии: Аз послю́ тя к тем, и рече́ши к ним: та́ко глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. А́ще у́бо услы́шат или́ убоя́тся: зане́ дом огорчева́яй есть, и позна́ют, я́ко проро́к еси́ ты посреде́ их. И ты сы́не челове́чь, да не убои́шися их, ни ужаса́йся от лица́ их: зане́ разсвире́пеют и обы́дут тя о́крест, посреди́ бо скорпи́ев ты живе́ши: слове́с их не убо́йся, и от лица́ их не ужаса́йся, зане́ дом огорчева́яй есть. И возглаго́леши словеса́ Моя́ к ним: а́ще у́бо услы́шат, или́ убоя́тся, зане́ дом прогне́ваяй есть. И ты сы́не челове́чь послу́шай Глаго́лющаго к тебе́, не бу́ди огорчева́яй, я́коже дом преогорчева́яй: отве́рзи уста́ твоя́, и снеждь, я́же Аз даю́ тебе́. И ви́дех, и се рука́ просте́рта ко мне, и в ней сви́ток кни́жный. И разви́ его́ пре́до мно́ю, и в том пи́сана бы́ша пре́дняя и за́дняя: и впи́сано бя́ше в нем рыда́ние, и жа́лость, и го́ре. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, снеждь сви́ток сей, и иди́, и рцы сыно́м Изра́илевым. И отверзо́х уста́ моя́, и напита́ мя сви́тком сим. И рече́ ко мне: сы́не челове́чь, уста́ твоя́ снедя́т, и чре́во твое́ насы́тится сви́тка сего́ да́ннаго тебе́: и снедо́х его́, и бысть во усте́х мои́х я́ко мед сла́док.

Исхо́да чте́ние. (Исх 2:11–22)

Бысть во дни мно́гия о́ны, вели́к быв Моисе́й, изы́де к бра́тиям свои́м сыно́м Изра́илевым: разуме́в же боле́знь их, ви́де челове́ка еги́птянина бию́ща не́коего евре́анина от бра́тии его́ сыно́в Изра́илевых. Обозре́вся же се́мо и ова́мо, никого́же ви́де: и порази́в еги́птянина, скры его́ в песце́. Изше́д же во вторы́й день, ви́де два му́жа евре́анина бию́щияся, и глаго́ла оби́дящему: чесо́ ра́ди ты бие́ши и́скренняго? Он же рече́: кто тя поста́ви кня́зя и судию́ над на́ми? Еда́ уби́ти мя ты хо́щеши, и́мже о́бразом уби́л еси́ вчера́ еги́птянина? Убоя́ся же Моисе́й, и рече́: а́ще си́це явле́н бысть глаго́л сей? Услы́ша же фарао́н глаго́л сей, и иска́ше уби́ти Моисе́а. Оты́де же Моисе́й от лица́ фарао́нова, и всели́ся в земли́ Мадиа́мстей: прише́д же в зе́млю Мадиа́мскую, се́де при кла́дязе. Свяще́ннику же Мадиа́мскому бе́ша седмь дще́рей пасу́щих о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра: прише́дше же че́рпаху, до́ндеже напо́лниша коры́та, напои́ти о́вцы отца́ своего́ Иофо́ра. Прише́дше же па́стырие изгна́ша я́: воста́в же Моисе́й изба́ви их, и налия́ им, и напои́ о́вцы их. Приидо́ша же к Рагуи́лу отцу́ своему́, он же рече́ им: что я́ко ускори́сте приити́ днесь? О́ныя же реко́ша: челове́к еги́птянин изба́ви нас от па́стырей, и наче́рпа нам, и напои́ о́вцы на́ша. Он же рече́ дще́рем свои́м: и где есть? И вску́ю си́це оста́висте челове́ка? Призови́те у́бо его́, да яст хлеб. Всели́ся же Моисе́й у челове́ка: и даде́ Сепфо́ру дщерь свою́ Моисе́ю в жену́. Во чре́ве же заче́нши жена́, роди́ сы́на, и нарече́ Моисе́й и́мя ему́, Гирса́м, глаго́ля: я́ко пришле́ц есмь в земли́ чужде́й. Еще́ же заче́нши роди́ сы́на втора́го, и нарече́ и́мя ему́ Елиезе́р, глаго́ля: Бог бо отца́ моего́ Помо́щник мой, и изба́ви мя из руки́ фарао́новы.

И́ова чте́ние. (Иов 2:1–10)

Бысть я́ко день сей, и приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и диа́вол прии́де посреде́ их предста́ти пред Го́сподем. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду ты гряде́ши? Тогда́ рече́ диа́вол пред Го́сподем: проше́д поднебе́сную и обше́д всю зе́млю, приидо́х. И рече́ Госпо́дь ко диа́волу: внял ли еси́ у́бо мы́слию твое́ю рабу́ моему́ И́ову? Я́ко несть такова́ от су́щих на земли́: челове́к незло́бив, и́стинен, непоро́чен, богочести́в, удаля́яйся от вся́каго зла, еще́ же придержи́тся незло́бия; ты же рекл еси́ име́ния его́ погуби́ти вотще́. Отвеща́в же диа́вол Го́сподеви, рече́: ко́жу за ко́жу, и вся, ели́ка и́мать челове́к, даст за ду́шу свою́, оба́че посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся косте́м его́ и пло́ти его́, а́ще не в лице́ Тя благослови́т. Рече́ же Госпо́дь диа́волу: се предаю́ ти его́, то́кмо ду́шу его́ соблюди́. Изы́де же диа́вол от лица́ Госпо́дня и порази́ И́ова гно́ем лю́тым от ногу́ да́же до главы́. И взя И́ов чреп, да острога́ет гной свой, и той седя́ше на гно́ищи вне гра́да. Вре́мени же мно́гу мину́вшу, рече́ к нему́ жена́ его́: доко́ле терпи́ши, глаго́ля: се пожду́ вре́мя еще́ ма́ло, ча́я наде́жди спасе́ния моего́. Се бо потреби́ся от земли́ па́мять твоя́, сы́нове твои́ и дще́ри, моего́ чре́ва боле́зни и труды́, и́миже вотще́ труди́хся с боле́зньми, ты же сам в гнои́ черве́й седи́ши, обнощева́я вне без покро́ва, и аз скита́ющися и служа́щи, ме́сто от ме́ста преходя́щи, и дом от до́му, ожида́ющи со́лнца, когда́ за́йдет, да почи́ю от трудо́в мои́х и от боле́зней, я́же мя ны́не обдержа́т; но рцы глаго́л не́кий ко Го́споду и умри́. Он же воззре́в, рече́ к ней: вску́ю, я́ко еди́на от безу́мных жен, возглаго́лала еси́? А́ще блага́я прия́хом от руки́ Госпо́дни, злых ли не стерпи́м? Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничи́мже согреши́ И́ов устна́ма пред Бо́гом, и не даде́ безу́мия Бо́гу.

Чтение Евангелия во Святую и Великую среду

Евангелие от Иоанна, зачало 41. [Ин. 12, 17 – 50.]

Во вре́мя о́но, свиде́тельствоваше наро́д сый со Иису́сом, егда́ Ла́заря возгласи́ от гро́ба и воскреси́ его́ от ме́ртвых. Сего́ ра́ди и сре́те Его́ наро́д, я́ко слы́шаша Его́ сие́ сотво́рша зна́мение. Фарисе́е у́бо ре́ша к себе́: ви́дите, я́ко ника́яже по́льза есть, се мир по Нем и́дет. Бя́ху же не́цыи Е́ллини от вше́дших, да покло́нятся в пра́здник. Си́и у́бо приступи́ша к Фили́ппу, и́же бе от Вифсаи́ды Галиле́йския, и моля́ху его́, глаго́люще: го́споди, хо́щем Иису́са ви́дети. Прии́де Фили́пп, и глаго́ла Андре́ови: и па́ки Андре́й и Фили́пп глаго́ласта Иису́сови. Иису́с же отвеща́ и́ма, глаго́ля: прии́де час, да просла́вится Сын Челове́ческий. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: а́ще зе́рно пшени́чно пад на земли́ не у́мрет, то еди́но пребыва́ет: а́ще ли у́мрет, мног плод сотвори́т. Любя́й ду́шу свою́, погуби́т ю́: и ненави́дяй ду́шу свою́ в ми́ре сем, в животе́ ве́чнем сохрани́т ю́. А́ще кто Мне слу́жит, Мне да после́дствует: и иде́же есмь Аз, ту и слуга́ Мой бу́дет. И а́ще кто Мне слу́жит, почти́т его́ Оте́ц Мой. Ны́не душа́ Моя́ возмути́ся, и что реку́? О́тче, спаси́ Мя от часа́ сего́, но сего́ ра́ди приидо́х на час сей. О́тче, просла́ви и́мя Твое́. Прии́де же глас с небесе́: и просла́вих, и па́ки просла́влю. Наро́д же стоя́й слы́шав, глаго́лаху: гром бысть. Ини́и глаго́лаху: а́нгел глаго́ла Ему́. Отвеща́ Иису́с, и рече́: не Мене́ ра́ди глас сей бысть, но наро́да ра́ди. Ны́не суд есть ми́ру сему́: ны́не князь ми́ра сего́ изгна́н бу́дет вон. И а́ще Аз вознесе́н бу́ду от земли́, вся привлеку́ к Себе́. Сие́ же глаго́лаше, назна́менуя, ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Отвеща́ Ему́ наро́д: мы слы́шахом от зако́на, я́ко Христо́с пребыва́ет во ве́ки: ка́ко Ты глаго́леши, вознести́ся подоба́ет Сы́ну Челове́ческому? Кто есть Сей Сын Челове́ческий? Рече́ же им Иису́с: еще́ ма́ло вре́мя свет в вас есть. Ходи́те, до́ндеже свет и́мате, да тьма вас не и́мет: и ходя́й во тме, не весть, ка́мо и́дет. До́ндеже свет и́мате, ве́руйте во свет, да сы́нове све́та бу́дете. Сия́ глаго́ла Иису́с, и отше́д скры́ся от них. Толи́ка зна́мения сотво́ршу Ему́ пред ни́ми, не ве́роваху в Него́. Да сбу́дется сло́во Иса́ии проро́ка, е́же рече́: Го́споди, кто ве́рова слу́ху на́шему; и мы́шца Госпо́дня кому́ откры́ся? Сего́ ра́ди не можа́ху ве́ровати, я́ко па́ки рече́ Иса́иа: ослепи́ о́чи их, и ока́менил есть сердца́ их, да не ви́дят очи́ма, ни разуме́ют се́рдцем, и обратя́тся, и исцелю́ их. Сия́ рече́ Иса́иа, егда́ ви́де сла́ву Его́, и глаго́ла о Нем. Оба́че у́бо и от князь мно́зи ве́роваша в Него́, но фарисе́й ра́ди не испове́доваху, да не из со́нмищ изгна́ни бу́дут. Возлюби́ша бо па́че сла́ву челове́ческую, не́же сла́ву Бо́жию. Иису́с же воззва́, и рече́: ве́руяй в Мя, не ве́рует в Мя, но в Посла́вшаго Мя. И ви́дяй Мя, ви́дит Посла́вшаго Мя. Аз свет в мир приидо́х, да всяк ве́руяй в Мя, во тме не пребу́дет. И а́ще кто услы́шит глаго́лы Моя́, и не ве́рует, Аз не сужду́ ему́: не приидо́х бо, да сужду́ ми́рови, но да спасу́ мир. Отмета́яйся Мене́ и не прие́мляй глаго́л Мои́х, и́мать судя́щаго ему́: сло́во, е́же глаго́лах, то су́дит ему́ в после́дний день. Я́ко Аз от Себе́ не глаго́лах, но посла́вый Мя Отец, Той Мне за́поведь даде́, что реку́, и что возглаго́лю. И вем, я́ко за́поведь Его́ живо́т ве́чный есть: я́же у́бо Аз глаго́лю, я́коже рече́ Мне Оте́ц, та́ко глаго́лю.

Евангелие от Матфеа, зачало 108. [Мф. 26, 6 – 16.]

Во вре́мя о́но, Иису́су бы́вшу в Вифа́нии, в дому́ Си́мона прокаже́ннаго. Приступи́ к Нему́ жена́, сткля́ницу ми́ра иму́щи многоце́ннаго, и возлива́ше на главу́ Его́ возлежа́ща. Ви́девше же ученицы́ Его́, негодова́ша, глаго́люще: чесо́ ра́ди ги́бель сия́ (бысть)? Можа́ше бо сие́ ми́ро продано́ бы́ти на мно́зе, и да́тися ни́щим. Разуме́в же Иису́с рече́ им: что тружда́ете жену́? Де́ло бо добро́ соде́ла о Мне. Всегда́ бо ни́щия и́мате с собо́ю, Мене́ же не всегда́ и́мате. Возлия́вши бо сия́ ми́ро сие́ на те́ло Мое́, на погребе́ние Мя сотвори́. Ами́нь глаго́лю вам: иде́же а́ще пропове́дано бу́дет Ева́нгелие сие́ во всем ми́ре, рече́тся, и е́же сотвори́ сия́, в па́мять ея́. Тогда́ шед еди́н от обоюна́десяте, глаго́лемый Иу́да Искарио́тский, ко архиере́ом, рече́: что ми хо́щете да́ти, и аз вам преда́м Его́? Они́ же поста́виша ему́ три́десять сре́бреник. И отто́ле иска́ше подо́бна вре́мене, да Его́ преда́ст.

Чтения великого поста