Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств во Святой и Великий вторник Страстной седмицы

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. (Иез 1:21–28; 2:1)

Внегда́ идя́ху живо́тная, идя́ху и коле́са, и внегда́ стоя́ти им, стоя́ху и коле́са с ни́ми: и егда́ воздвиза́хуся от земли́, воздвиза́хуся с ни́ми и коле́са, я́ко дух жи́зни бя́ше в колесе́х. И подо́бие над главо́ю живо́тных я́ко твердь, я́ко виде́ние криста́лла, просте́ртое над кри́лами их свы́ше. И под тве́рдию кри́ла их просте́рта, паря́ще друг ко дру́гу, кому́ждо два спряже́на, прикрыва́юще телеса́ их. И слы́шах глас крил их, внегда́ паря́ху, я́ко глас вод мно́гих, я́ко глас Бо́га Саддаи́: и внегда́ ходи́ти им, глас сло́ва я́ко глас полка́: и внегда́ стоя́ти им, почива́ху кри́ла их. И се глас превы́ше тве́рди су́щия над главо́ю их, внегда́ стоя́ти им, низпуска́хуся кри́ла их. И над тве́рдию, я́же над главо́ю их, я́ко виде́ние ка́мене сапфи́ра, подо́бие престо́ла на нем, и на подо́бии престо́ла подо́бие я́коже вид челове́чь сверху́. И ви́дех я́ко виде́ние иле́ктра, я́ко виде́ние огня́ внутрь его́ о́крест от виде́ния чресл и вы́ше, и от виде́ния чресл да́же до до́лу ви́дех виде́ние огня́, и свет его́ о́крест. Я́ко виде́ние дуги́, егда́ есть на о́блацех в день дождя́, та́ко стоя́ние све́та о́крест. Сие́ виде́ние подо́бие сла́вы Госпо́дни.

Исхо́да чте́ние. (Исх 2:5–10)

Сни́де дщи фарао́нова измы́тися на реку́, и рабы́ни ея́ прехожда́ху при реце́, и ви́девши краби́йцу в лучи́це, посла́вши рабы́ню взят ю́. Отве́рзши же, ви́дит отроча́, пла́чущееся в краби́йце, и пощади́ е́ дщи фарао́нова, и рече́: от дете́й евре́йских сие́. И рече́ сестра́ его́ дще́ри фарао́нове: хо́щеши ли призову́ ти жену́ пита́тельницу от евре́й, и воздои́т ти отроча́? И рече́ ей дщи фарао́нова: иди́. Ше́дши же, отрокови́ца призва́ ма́терь отроча́те. Рече́ же к ней дщи фарао́нова: соблюди́ ми отроча́ сие́ и воздо́й ми е́, аз же дам ти мзду. Прие́мше же жена́ отроча́ и доя́ше е́. Устраби́вшуся же отроча́ти, введе́ е́ ко дще́ри фарао́нове, и бысть ей в сы́на. Именова́ же и́мя ему́ Моисе́й, глаго́лющи: от воды́ взях его́.

И́ова чте́ние. (Иов 1:13–22)

Бысть я́ко день сей, сы́нове И́овлевы и дще́ри его́ пия́ху вино́ в дому́ бра́та своего́ старе́йшаго. И се ве́стник прии́де ко И́ову и рече́ ему́: супру́зи воло́в оря́ху, и осли́цы пася́хуся близ их, и прише́дше плени́телие, плени́ша их и о́троки изби́ша мече́м, и спасо́хся аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову: огнь спаде́ с небесе́, и пожже́ о́вцы, и па́стыри пояде́ подо́бне, спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ ему́ глаго́лющу, прии́де ин ве́стник и рече́ ко И́ову: ко́нницы сотвори́ша нача́льства три и окружи́ша велблю́ды и плени́ша их, и о́троки изби́ша мечми́, спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Еще́ сему́ глаго́лющу, ин ве́стник прии́де, глаго́ля И́ову: сыно́м твои́м и дще́рем твои́м, яду́щим и пию́щим у бра́та своего́ старе́йшаго, внеза́пу ветр вели́к на́йде от пусты́ни и косну́ся четыре́м угло́м хра́мины, и паде́ хра́мина на де́ти твоя́, и сконча́шася; спасо́хся же аз еди́н и приидо́х возвести́ти тебе́. Та́ко услы́шав И́ов, воста́в, растерза́ ри́зы своя́ и остриже́ власы́ главы́ своея́, и посы́па пе́рстию главу́ свою́, и пад на зе́млю, поклони́ся Го́сподеви и рече́: сам наг изыдо́х от чре́ва ма́тере моея́, наг и оты́ду та́мо. Госпо́дь даде́, Госпо́дь отъя́т, я́ко Го́сподеви изво́лися, та́ко бысть. Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно во ве́ки. Во всех сих, приключи́вшихся ему́, ничто́же согреши́ И́ов пред Го́сподем, ниже́ устна́ма свои́ма, и не даде́ безу́мия Бо́гу.

Чтение Евангелия во Святой и Великий вторник

Евангелие от Матфеа, зачало 90. [Мф. 22, 15 – 23, 39.]

Во вре́мя о́но, сове́т прие́мше вси фарисе́е на Иису́са, я́ко да обольстя́т Его́ сло́вом. И посыла́ют к Нему́ ученики́ своя́ со иродиа́ны, глаго́люще: Учи́телю, ве́мы, я́ко и́стинен еси́, и пути́ Бо́жию вои́стинну учи́ши, и неради́ши ни о ко́мже: не зри́ши бо на лице́ челове́ком: рцы у́бо нам, что Ти ся мнит? Досто́йно ли есть да́ти кинсо́н ке́сареви, или́ ни? Разуме́в же Иису́с лука́вство их, рече́: что Мя искуша́ете, лицеме́ри? Покажи́те Ми злати́цу кинсо́нную. Они́ же принесо́ша Ему́ пе́нязь. И глаго́ла им: чий о́браз сей и написа́ние? И глаго́лаша Ему́: ке́сарев. Тогда́ глаго́ла им: воздади́те у́бо ке́сарева ке́сареви, и Бо́жия Бо́гови. И слы́шавше диви́шася: и оста́вльше Его́ отыдо́ша. В той день приступи́ша к Нему́ саддуке́е, и́же глаго́лют не бы́ти воскресе́нию, и вопроси́ша Его́, глаго́люще: Учи́телю, Моисе́й рече́: а́ще кто у́мрет не имы́й чад, да по́ймет брат его́ жену́ его́ и воскреси́т се́мя бра́та своего́. Бе́ша же в нас седмь бра́тия, и пе́рвый оже́нься у́мре, и не имы́й се́мене, оста́ви жену́ свою́ бра́ту своему́. Та́кожде же и вторы́й, и тре́тий, да́же до седма́го. Последи́ же всех у́мре и жена́. В воскреше́ние у́бо, кото́раго от седми́х бу́дет жена́? Вси бо име́ша ю́. Отвеща́в же Иису́с рече́ им: прельща́етеся, не ве́дуще Писа́ния, ни си́лы Бо́жия. В воскресе́ние бо ни же́нятся, ни посяга́ют, но я́ко а́нгели Бо́жии на небеси́ суть. О воскресе́нии же ме́ртвых не́сте ли чли рече́ннаго вам Бо́гом, глаго́лющим: Аз есмь Бог Авраа́мов, и Бог Исаа́ков, и Бог Иа́ковль? Несть Бог, Бог ме́ртвых, но Бог живы́х. И слы́шавше наро́ди, дивля́хуся о уче́нии Его́. Фарисе́е же слы́шавше, я́ко посрами́ саддуке́и, собра́шася вку́пе. И вопроси́ еди́н от них законоучи́тель, искуша́я Его́, и глаго́ля: Учи́телю, ка́я за́поведь бо́льши есть в зако́не? Иису́с же рече́ ему́: возлю́биши Го́спода Бо́га твоего́ всем се́рдцем твои́м, и все́ю душе́ю твое́ю, и все́ю мы́слию твое́ю. Сия́ есть пе́рвая и бо́льшая за́поведь. Втора́я же подо́бна ей: возлю́биши и́скренняго твоего́, я́ко сам себе́. В сию́ обою́ за́поведию весь зако́н и проро́цы ви́сят. Со́браном же фарисе́ом, вопроси́ их Иису́с, глаго́ля: что ся вам мнит о Христе́; чий есть Сын? Глаго́лаша Ему́: Дави́дов. Глаго́ла им: ка́ко у́бо Дави́д ду́хом Го́спода Его́ нарица́ет, глаго́ля: рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́, седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие нога́ма Твои́ма? А́ще у́бо Дави́д нарица́ет Его́ Го́спода, ка́ко сын ему́ есть? И никто́же можа́ше отвеща́ти Ему́ словесе́: ниже́ сме́я кто от того́ дне вопроси́ти Его́ ктому́. Тогда́ Иису́с глаго́ла к наро́дом и ученико́м Свои́м, глаго́ля: на Моисе́ове седа́лищи седо́ша кни́жницы и фарисе́е. Вся у́бо, е́лика а́ще реку́т вам блюсти́, соблюда́йте и твори́те, по дело́м же их не твори́те: глаго́лют бо, и не творя́т. Связу́ют бо бремена́ тя́жка и бе́дне носи́ма, и возлага́ют на плеща́ челове́ческа, пе́рстом же свои́м не хотя́т дви́гнути их. Вся же дела́ своя́ творя́т, да ви́дими бу́дут челове́ки: разширя́ют же храни́лища своя́, и велича́ют воскри́лия риз свои́х. Лю́бят же преждевозлега́ния на ве́черях, и преждеседа́ния на со́нмищих, и целова́ния на то́ржищах, и зва́тися от челове́к: учи́телю, учи́телю. Вы же не нарица́йтеся учи́тели: еди́н бо есть ваш Учи́тель, Христо́с: вси же вы бра́тия есте́. И отца́ не зови́те себе́ на земли́: еди́н бо есть Оте́ц ваш, И́же на небесе́х. Ниже́ нарица́йтеся наста́вницы: еди́н бо есть Наста́вник ваш, Христо́с. Бо́лий же в вас, да бу́дет вам слуга́. И́же бо вознесе́тся, смири́тся: и смиря́яйся, вознесе́тся. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко затворя́ете Ца́рствие Небе́сное пред челове́ки: вы бо не вхо́дите, ни входя́щих оставля́ете вни́ти. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко прехо́дите мо́ре и су́шу, сотвори́ти еди́наго прише́льца: и егда́ бу́дет, творите́ его́ сы́на гее́нны сугу́бейша вас. Го́ре вам, вожди́ слепи́и, глаго́лющии: и́же а́ще клене́тся це́рковию, ничесо́же есть, а и́же клене́тся зла́том церко́вным, до́лжен есть. Бу́и и слепи́и, ко́е бо бо́ле есть, зла́то ли, или́ це́рковь, святя́щая зла́то? И и́же а́ще клене́тся олтаре́м, ничесо́же есть, а и́же клене́тся да́ром, и́же верху́ его́, до́лжен есть. Бу́и и слепи́и, что бо бо́ле, дар ли, или́ олта́рь, святя́й дар? И́же у́бо клене́тся олтаре́м, клене́тся им и су́щим верху́ его́. И и́же клене́тся це́рковию, клене́тся е́ю, и Живу́щим в ней. И клены́йся небесе́м, клене́тся Престо́лом Бо́жиим и Седя́щим на нем. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е лицеме́ри, я́ко одеся́тствуете мя́тву, и копр, и ки́мин, и оста́висте вя́щшая зако́ну, суд и ми́лость, и ве́ру. Сия́ же подоба́ше твори́ти, и о́нех не оставля́ти. Вожди́ слепи́и, оцежда́ющии комары́, вельблу́ды же пожира́юще. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е лицеме́ри, я́ко очища́ете вне́шнее сткля́ницы и блю́да, внутрью́ду же суть по́лни хище́ния и непра́вды. Фарисе́е слепы́й, очи́сти пре́жде вну́треннее сткля́ницы и блю́да, да бу́дет и вне́шнее и́ма чи́сто. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е лицеме́ри, я́ко подо́битеся гробо́м пова́пленым, и́же внею́ду у́бо явля́ются красны́, внутрью́ду же по́лни суть косте́й ме́ртвых, и вся́кия нечистоты́. Та́ко и вы, внею́ду у́бо явля́етеся челове́ком пра́ведни, внутрью́ду же есте́ по́лни лицеме́рия и беззако́ния. Го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, лицеме́ри, я́ко зи́ждете гро́бы проро́ческия, и кра́сите ра́ки пра́ведных, и глаго́лете: а́ще бы́хом бы́ли во дни оте́ц на́ших, не бы́хом у́бо о́бщницы им бы́ли в кро́ви проро́к. Те́мже са́ми свиде́тельствуете себе́, я́ко сы́нове есте́ изби́вших проро́ки. И вы испо́лните ме́ру оте́ц ва́ших. Змия́, порожде́ния ехи́днова, ка́ко убежите́ от суда́ огня́ гее́нскаго? Сего́ ра́ди, се Аз послю́ к вам проро́ки и прему́дры, и кни́жники: и от них убие́те и ра́спнете, и от них бие́те на со́нмищих ва́ших, и изжене́те от гра́да во град. Я́ко да прии́дет на вы вся́ка кровь пра́ведна, пролива́емая на земли́, от кро́ве А́веля пра́веднаго до кро́ве Заха́рии, сы́на Варахи́ина, его́же уби́сте между́ це́рковию и олтаре́м. Ами́нь, глаго́лю вам, я́ко прии́дут вся сия́ на род сей. Иерусали́ме, Иерусали́ме, изби́вый проро́ки, и ка́мением побива́яй по́сланныя к нему́: колькра́ты восхоте́х собра́ти ча́да твоя́, я́коже собира́ет ко́кош птенцы́ своя́ под криле́, и не восхоте́сте? Се, оставля́ется вам дом ваш пуст. Глаго́лю бо вам, я́ко не и́мате Мене́ ви́дети отсе́ле, до́ндеже рече́те: благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне.

Евангелие от Матфеа, зачало 102. [Мф. 24, 36 – 26, 2.]

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: о дни и часе́ прише́ствия Сы́на Челове́ческаго никто́же весть, ни а́нгели небе́снии, то́кмо Оте́ц Мой еди́н. Я́коже бо бысть во дни Но́евы, та́ко бу́дет и прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. Я́коже бо бе́ху во дни пре́жде пото́па, яду́ще и пию́ще, женя́щеся и посяга́юще, до него́же дне вни́де Но́е в ковче́г, и не уве́деша, до́ндеже прии́де вода́, и взят вся: та́ко бу́дет и прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. Тогда́ два бу́дета на селе́: еди́н пое́млется, а други́й оставля́ется. Две ме́люще в же́рновах: еди́на пое́млется, и еди́на оставля́ется. Бди́те у́бо, я́ко не ве́сте, в кий час Госпо́дь ваш прии́дет. Сие́ же ве́дите, я́ко а́ще бы ве́дал до́му влады́ка, в ку́ю стра́жу тать прии́дет, бдел у́бо бы, и не бы дал подкопа́ти хра́ма своего́. Сего́ ра́ди и вы бу́дите гото́ви, я́ко, во́ньже час не мните́, Сын Челове́ческий приидет. Кто у́бо есть ве́рный раб и му́дрый, его́же поста́вит господи́н его́ над до́мом свои́м, е́же дая́ти им пи́щу во вре́мя их? Блаже́н раб той, его́же, прише́д господи́н его́, обря́щет та́ко творя́ща. Ами́нь, глаго́лю вам, я́ко над всем име́нием свои́м поста́вит его́. А́ще ли же рече́т злый раб той в се́рдцы свое́м: косни́т господи́н мой приити́. И на́чнет би́ти клевре́ты своя́, я́сти же и пи́ти с пия́ницами. Прии́дет господи́н раба́ того́ в день, во́ньже не ча́ет, и в час, во́ньже не весть. И проте́шет его́ полма́, и часть его́ с неве́рными положи́т: ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м. Тогда́ уподо́бися Ца́рствие Небе́сное десяти́м де́вам, я́же прия́ша свети́льники своя́, и изыдо́ша в сре́тение жениху́. Пять же бе от них мудры́, и пять юро́дивы. Юро́дивыя же прие́мша свети́льники своя́, не взя́ша с собо́ю еле́а. Му́дрыя же прия́ша еле́й в сосу́дех со свети́льники свои́ми. Косня́щу же жениху́, воздрема́шася вся, и спа́ху. Полу́нощи же вопль бысть: се, жени́х гряде́т, исходи́те в сре́тение его́. Тогда́ воста́вше вся де́вы ты́я, и украси́ша свети́льники своя́. Юро́дивыя же му́дрым ре́ша: дади́те нам от еле́а ва́шего, я́ко свети́льницы на́ши угаса́ют. Отвеща́ша же му́дрыя, глаго́люще: еда́ ка́ко не доста́нет нам и вам: иди́те же па́че к продаю́щим и купи́те себе́. Иду́щим же им купи́ти, прии́де жени́х, и гото́выя внидо́ша с ним на бра́ки, и затворе́ны бы́ша две́ри. Последи́ же приидо́ша и про́чия де́вы, глаго́люще: Го́споди, Го́споди, отве́рзи нам. Он же отвеща́в рече́ им: ами́нь глаго́лю вам, не вем вас. Бди́те у́бо, я́ко не ве́сте дне, ни часа́, во́ньже Сын Челове́ческий прии́дет. Я́коже бо челове́к не́кий отходя́ призва́ своя́ рабы́, и предаде́ им име́ние свое́. И о́вому у́бо даде́ пять тала́нт, о́вому же два, о́вому же еди́н, кому́ждо проти́ву си́лы его́: и оты́де а́бие. Шед же прие́мый пять тала́нт, де́ла в них и сотвори́ други́я пять тала́нт. Та́кожде и и́же два, приобре́те и той друга́я два. Прие́мый же еди́н, шед вкопа́ его́ в зе́млю, и скры сребро́ господи́на своего́. По мно́зе же вре́мени прии́де господи́н раб тех, и стяза́ся с ни́ми о словеси́. И присту́пль пять тала́нт прие́мый, принесе́ други́я пять тала́нт, глаго́ля: го́споди, пять тала́нт ми еси́ пре́дал, се, други́я пять тала́нт приобрето́х и́ми. Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́брый ра́бе, благи́й и ве́рный, о ма́ле был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю: вни́ди в ра́дость го́спода твоего́. Присту́пль же и и́же два тала́нта прие́мый, рече́: го́споди, два тала́нта ми еси́ пре́дал: се, друга́я два тала́нта приобрето́х и́ма. Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́брый ра́бе, благи́й и ве́рный, о ма́ле ми был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю: вни́ди в ра́дость го́спода твоего́. Присту́пль же и прие́мый еди́н тала́нт, рече́: го́споди, ве́дях тя, я́ко же́сток еси́ челове́к: жне́ши, иде́же не се́ял еси́, и собира́еши, ю́дуже не расточи́л еси́. И убоя́вся, шед скрых тала́нт твой в земли́, и се и́маши твое́. Отвеща́в же госпо́дь его́, рече́ ему́: лука́вый ра́бе и лени́вый, ве́дяше, я́ко жну, иде́же не се́ях, и собира́ю, ю́дуже не расточи́х. Подоба́ше у́бо тебе́ вда́ти сребро́ мое́ торжнико́м, и прише́д аз взял бых свое́ с ли́хвою. Возми́те у́бо от него́ тала́нт, и дади́те иму́щему де́сять тала́нт. Иму́щему бо везде́ дано́ бу́дет, и преизбу́дет: от неиму́щаго же, и е́же мни́тся име́я, взя́то бу́дет от него́. И неключи́маго раба́ вве́рзите во тьму кроме́шнюю: ту бу́дет плач и скре́жет зубо́м. Сия́ глаго́ля возгласи́: име́яй у́ши слы́шати, да слы́шит. Егда́ же прии́дет Сын Челове́ческий в сла́ве Свое́й, и вси святи́и а́нгели с Ним, тогда́ ся́дет на престо́ле сла́вы Своея́. И соберу́тся пред Ним вси язы́цы, и разлучи́т их друг от дру́га, я́коже па́стырь разлуча́ет о́вцы от ко́злищ. И поста́вит о́вцы одесну́ю Себе́, а ко́злища ошу́юю. Тогда́ рече́т Царь су́щим одесну́ю Его́: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Взалка́хся бо, и да́сте Ми я́сти; возжада́хся, и напои́сте Мя; стра́нен бех, и введо́сте Мене; наг, и оде́ясте Мя; бо́лен, и посети́сте Мене́; в темни́це бех, и приидо́сте ко Мне. Тогда́ отвеща́ют Ему́ пра́ведницы, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя ви́дехом а́лчуща, и напита́хом; или́ жа́ждуща, и напои́хом? Когда́ же Тя ви́дехом стра́нна, и введо́хом; или́ на́га, и оде́яхом? Когда́ же Тя ви́дехом боля́ща, или́ в темни́це, и приидо́хом к Тебе́? И отвеща́в Царь рече́т им: ами́нь глаго́лю вам, поне́же сотвори́сте еди́ному сих бра́тий Мои́х ме́ньших, Мне сотвори́сте. Тогда́ рече́т и су́щим ошу́юю Его́: иди́те от Мене́, прокля́тии, во огнь ве́чный, угото́ванный диа́волу и а́нгелом его́. Взалка́хся бо, и не да́сте Ми я́сти; возжада́хся, и не напои́сте Мене́. Стра́нен бех, и не введо́сте Мене́; наг, и не оде́ясте Мене́; бо́лен, и в темни́це, и не посети́сте Мене́. Тогда́ отвеща́ют Ему́ и ти́и, глаго́люще: Го́споди, когда́ Тя ви́дехом а́лчуща, или́ жа́ждуща, или́ странна, или́ на́га, или́ бо́льна, или́ в темни́це, и не послужи́хом Тебе́? Тогда́ отвеща́ет им, глаго́ля: ами́нь, глаго́лю вам, поне́же не сотвори́сте еди́ному сих ме́ньших, ни Мне сотвори́сте. И и́дут си́и в му́ку ве́чную, пра́ведницы же в живо́т ве́чный. И бысть, егда́ сконча́ Иису́с вся словеса́ сия́, рече́ ученико́м Свои́м: ве́сте, я́ко по двою́ дню Па́сха бу́дет, и Сын Челове́ческий пре́дан бу́дет на пропя́тие.

Чтения великого поста