Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств во Святой и Великий понедельник Страстной седмицы

Проро́чества Иезеки́илева чте́ние. (Иез 1:1–20)

Бысть в тридеся́тое ле́то, в четве́ртый ме́сяц, в пя́тый день ме́сяца, и аз бых посреде́ плене́ния при реце́ Хова́р: и отверзо́шася небеса́, и ви́дех виде́ния Бо́жия. В пя́тый день ме́сяца, сие́ ле́то пя́тое плене́ния царя́ Иоаки́ма. И бысть сло́во Госпо́дне ко Иезеки́илю сы́ну Вузи́еву, свяще́ннику в земли́ халде́йстей при реце́ Хова́р. И бысть на мне рука́ Госпо́дня. И ви́дех, и се дух воздвиза́яйся, грядя́ше от се́вера, и о́блак вели́кий в нем, и свет о́крест его́ и огнь блиста́яйся. И посреде́ его́ я́ко виде́ние иле́ктра посреде́ огня́, и свет в нем: посреде́ я́ко подо́бие четы́рех живо́тных: и сие́ виде́ние их, я́ко подо́бие челове́ка в них. И четы́ре ли́ца еди́ному, и четы́ре кри́ла еди́ному. И го́лени их пра́вы, и перна́ты но́ги их, и и́скры я́ко блиста́ющаяся медь, и ле́гка кри́ла их. И рука́ челове́ча под кри́лами их на четы́рех страна́х их. И ли́ца их и кри́ла их четы́рех держа́щаяся друг дру́га, ли́ца же их четы́рех не обраща́хуся, внегда́ ходи́ти им: ко́еждо пря́мо лица́ своего́ хожда́ху. И подо́бие лиц их, лице́ челове́чее, и лице́ льво́во одесну́ю четы́рем, и лице́ те́льчее ошу́юю четы́рем, и лице́ о́рлее четы́рем. И ли́ца их и кри́ла их просте́рты свы́ше четы́рем, коему́ждо два сопряже́на друг ко дру́гу, и два покрыва́ху верху́ телесе́ их, и ко́еждо пря́мо лицу́ своему́ идя́ше. Иде́же а́ще бя́ше дух ше́ствуяй, идя́ху, и не обраща́хуся. И посреде́ живо́тных виде́ние я́ко у́глия огня́ горя́щаго, я́ко виде́ние свещ сообраща́ющихся посреде́ живо́тных, и свет огня́, и от огня́ исхожда́ше я́ко мо́лния. И живо́тная теча́ху, и обраща́хуся, я́ко виде́ние везе́ково. И ви́дех, и се ко́ло еди́но на земли́ держа́щееся живо́тных четы́рех. И виде́ние коле́с, и сотворе́ние их, я́ко виде́ние фарси́са, и подо́бие еди́но четы́рем: и де́ло их бя́ше, я́коже а́ще бы бы́ло ко́ло в колеси́. На четы́ри страны́ их ше́ствоваху: не обраща́хуся, внегда́ ше́ствовати им. Ниже́ хребты́ их, и высота́ бя́ше им: и ви́дех та, и плещи́ их испо́лнены оче́с о́крест четы́рем. И внегда́ ше́ствовати живо́тным, ше́ствоваху и коле́са держа́щеся их: и внегда́ воздвиза́тися живо́тным от земли́, воздвиза́хуся и коле́са. Иде́же а́ще бя́ше о́блак, та́мо бя́ше и дух, е́же ше́ствовати: ше́ствоваху и живо́тная, и коле́са воздвиза́хуся с ни́ми, зане́ дух жи́зни бя́ше в колесе́х.

Исхо́да чте́ние. (Исх 1:1–20)

Сия́ имена́ сыно́в Изра́илевых, входя́щих во Еги́пет вку́пе со Иа́ковом отце́м их, ки́йждо со всем до́мом свои́м внидо́ша: Руви́м, Симео́н, Леви́й, Иу́да, Иссаха́р, Завуло́н и Вениами́н, Дан и Неффали́м, Гад и Аси́р. Ио́сиф же бя́ше во Еги́пте. Бя́ше же всех душ изше́дших из Иа́кова, се́дмьдесят пять. У́мре же Ио́сиф, и вся бра́тия его́, и весь род о́ный. Сы́нове же Изра́илевы возрасто́ша, и умно́жишася, и мно́зи бы́ша, и укрепи́шася зело́ зело́: умно́жи же их земля́. Воста́ же царь ин во Еги́пте, и́же не зна́ше Ио́сифа. Рече́ же язы́ку своему́: се род сыно́в Изра́илевых вели́кое мно́жество, и укрепля́ется па́че нас. Прииди́те у́бо прехи́трим их, да не когда́ умно́жатся; и егда́ а́ще приключи́тся нам брань, приложа́тся и си́и к супоста́том, и одоле́вше нам, изы́дут из земли́ на́шея. И приста́ви над ни́ми приста́вники дел, да озло́бят их в де́лех: и созда́ша гра́ды тве́рды фарао́ну, Пифо́, и Рамесси́, и Он, и́же есть Илиопо́ль. Поели́ку же их смиря́ху, толи́ко мно́жайшии быва́ху, и укрепля́хуся зело́ зело́. И гнуша́хуся еги́птяне сынми́ Изра́илевыми. И наси́лие творя́ху еги́птяне сыно́м Изра́илевым ну́ждею. И боле́зненну тем жизнь творя́ху в де́лех жесто́ких, бре́нием, и плинфоде́ланием, и все́ми де́лы, я́же в поля́х, во всех де́лех, и́миже порабоща́ху их с ну́ждею. И рече́ царь еги́петский ба́бам евре́йским: еди́ной их и́мя, Сепфо́ра, и и́мя второ́й, Фу́а. И рече́ им: егда́ ба́бите евре́аныням, и суть к рожде́нию, а́ще у́бо му́жеский пол бу́дет, убива́йте его́, а́ще же же́нский, снабдева́йте его́. Убоя́шася же ба́бы Бо́га, и не сотвори́ша, я́коже повеле́ им царь еги́петский, и живля́ху му́жеский пол. Призва́ же царь еги́петский ба́бы, и рече́ им: что я́ко сотвори́сте вещь сию́, и оживля́ете му́жеский пол? Реко́ша же ба́бы фарао́ну: не я́ко жены́ еги́птяныни, та́ко и жены́ евре́аныни: ражда́ют бо пре́жде не́же вни́ти к ним ба́бам, и ражда́ху. Бла́го же творя́ше Бог ба́бам, и мно́жахуся лю́дие, и укрепля́хуся зело́.

И́ова чте́ние. (Иов 1:1–12)

Челове́к не́кий бя́ше во стране́ Авситиди́йстей, ему́же и́мя И́ов, и бе челове́к он и́стинен, непоро́чен, пра́веден, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя ве́щи. Бы́ша же ему́ сы́нове седмь и дще́ри три. И бя́ху ско́ти его́, ове́ц седмь ты́сящ, велблю́дов три ты́сящи, супру́г воло́в пять сот, и осли́ц пасо́мых пять сот, и слуг мно́го зело́, и дела́ ве́лия бя́ху ему́ на земли́, и бе челове́к о́ный благоро́днейший су́щих от восто́к со́лнца. Сходя́щеся же сы́нове его́ друг ко дру́гу, творя́ху пир на ки́йждо день, спое́млюще вку́пе и три сестры́ своя́ я́сти и пи́ти с ни́ми. И егда́ скончава́шася дни́е пи́ра, посыла́ше И́ов и очища́ше их, востая́ зау́тра, и приноша́ше от них же́ртвы по числу́ их и тельца́ еди́наго о гресе́ о душа́х их. Глаго́лаше бо И́ов: не́гли когда́ сы́нове мои́ согреши́ша и в мы́сли свое́й зла́я помы́слиша проти́ву Бо́га? Та́ко у́бо творя́ше И́ов вся дни. И бысть я́ко день сей, и се приидо́ша А́нгели Бо́жии предста́ти пред Го́сподем, и диа́вол прии́де с ни́ми. И рече́ Госпо́дь диа́волу: отку́ду прише́л еси́? И отвеща́в диа́вол Го́сподеви, рече́: обше́д зе́млю и проше́д поднебе́сную, се есмь. И рече́ ему́ Госпо́дь: внял ли еси́ мы́слию твое́ю на раба́ Моего́ И́ова? Зане́ несть, я́ко он, на земли́: челове́к непоро́чен, и́стинен, богочести́в, удаля́яйся от вся́кия лука́выя ве́щи. Отвеща́ же диа́вол и рече́ пред Го́сподем: еда́ ту́не И́ов чтит Го́спода? Не Ты ли огради́л еси́ вне́шняя его́, и вну́тренняя до́му его́, и я́же вне всех, су́щих его́ о́крест? Дела́ же руку́ его́ благослови́л еси́ и скоты́ его́ мно́ги сотвори́л еси́ на земли́, но посли́ ру́ку Твою́ и косни́ся всех, я́же и́мать, а́ще не в лице́ Тя благослови́т? Тогда́ рече́ Госпо́дь диа́волу: се вся, ели́ка суть ему́, даю́ в ру́ку твою́, но самого́ да не ко́снешися. И изы́де диа́вол от Го́спода.

Чтение Евангелия во Святой и Великий понедельник

Евангелие от Матфеа, зачало 84. [Мф. 21, 18 – 43.]

Во вре́мя о́но, возвра́щься Иису́с во град, взалка́. И узре́в смоко́вницу еди́ну при пути́, прии́де к ней, и ничто́же обре́те на ней, то́кмо ли́ствие еди́но, и глаго́ла ей: да николи́же от тебе́ плода́ бу́дет во ве́ки. И а́бие и́зсше смоко́вница. И ви́девше ученицы́ диви́шася, глаго́люще: ка́ко а́бие и́зсше смоко́вница? Отвеща́в же Иису́с рече́ им: ами́нь глаго́лю вам, а́ще и́мате ве́ру, и не усумните́ся, не то́кмо смоко́вничное сотворите́, но а́ще и горе́ сей рече́те: дви́гнися, и ве́рзися в мо́ре, бу́дет. И вся, ели́ка а́ще воспро́сите в моли́тве ве́рующе, прии́мете. И прише́дшу Ему́ в це́рковь, приступи́ша к Нему́ уча́щу архиере́е и ста́рцы людсти́и, глаго́люще: ко́ею вла́стию сия́ твори́ши? И кто Ти даде́ власть сию́? Отвеща́в же Иису́с, рече́ им: вопрошу́ вы и Аз сло́во еди́но: е́же а́ще рече́те Мне, и Аз вам реку́, ко́ею вла́стию сия́ творю́. Креще́ние Иоа́нново отку́ду бе; с небесе́ ли, или́ от челове́к? Они́ же помышля́ху в себе́, глаго́люще: а́ще рече́м, с небесе́: рече́т нам, почто́ у́бо не ве́ровасте ему́? А́ще ли рече́м, от челове́к: бои́мся наро́да: вси бо и́мут Иоа́нна я́ко проро́ка. И отвеща́вше Иису́сови ре́ша: не ве́мы. Рече́ им и Той: ни Аз вам глаго́лю, ко́ею вла́стию сия́ творю́. Что же ся вам мнит? Челове́к не́кий имя́ше два сы́на, и прише́д к пе́рвому, рече́: ча́до, иди́ днесь, де́лай в виногра́де мое́м. Он же отвеща́в, рече́: не хощу́. Последи́ же раска́явся, и́де. И присту́пль к друго́му, рече́ та́коже. Он же отвеща́в рече́: аз, го́споди, иду́. И не и́де. Кий от обою́ сотвори́ во́лю о́тчу? Глаго́лаша Ему́: пе́рвый. Глаго́ла им Иису́с: ами́нь глаго́лю вам, я́ко мытари́ и любоде́йцы варя́ют вы в Ца́рствии Бо́жии. Прии́де бо к вам Иоа́нн Крести́тель путе́м пра́ведным, и не ве́ровасте ему́, мытари́ же и любоде́йцы ве́роваша ему́: вы же ви́девше, не раска́ястеся последи́, ве́ровати ему́. И́ну при́тчу слы́шите: челове́к не́кий бе домови́т, и́же насади́ виногра́д, и опло́том огради́ его́, и ископа́ в нем точи́ло, и созда́ столп, и вдаст и де́лателем, и оты́де. Егда́ же прибли́жися вре́мя плодо́в, посла́ рабы́ своя́ к де́лателем прия́ти плоды́ его́. И е́мше де́лателе рабы́ его́, о́ваго у́бо би́ша, о́ваго же уби́ша, о́ваго же ка́мением поби́ша. Па́ки посла́ и́ны рабы́ мно́жайша пе́рвых: и сотвори́ша им та́коже. Последи́ же посла́ к ним сы́на своего́, глаго́ля: усрамя́тся сы́на моего́. Де́лателе же ви́девше сы́на, ре́ша в себе́: сей есть насле́дник, прииди́те, убие́м его́, и удержи́м достоя́ние его́. И е́мше его́, изведо́ша вон из виногра́да, и уби́ша. Егда́ у́бо прии́дет господи́н виногра́да, что сотвори́т де́лателем тем? Глаго́лаша Ему́: злых зле погуби́т их, и виногра́д преда́ст ины́м де́лателем, и́же воздадя́т ему́ плоды́ во времена́ своя́. Глаго́ла им Иису́с: не́сте ли чли николи́же в Писа́ниих: ка́мень, его́же не в ряду́ сотвори́ша зи́ждущии, сей бысть во главу́ у́гла? От Го́спода бысть сей, и есть ди́вна во о́чию ва́шею. Сего́ ра́ди глаго́лю вам, я́ко оты́мется от вас Ца́рствие Бо́жие, и да́стся язы́ку творя́щему плоды́ его́.

Евангелие от Матфеа, зачало 98. [Мф. 24, 3 – 35.]

Во вре́мя о́но, седя́щу Иису́су на горе́ Елео́нстей, приступи́ша к Нему́ ученицы́ на едине́, глаго́люще: рцы нам, когда́ сия́ бу́дут; и что есть зна́мение Твоего́ прише́ствия и кончи́на ве́ка? И отвеща́в Иису́с рече́ им: блюди́те, да никто́же вас прельсти́т. Мно́зи бо прии́дут во и́мя Мое́, глаго́люще: аз есмь Христо́с, и мно́ги прельстя́т. Услы́шати же и́мате бра́ни, и слы́шания бра́нем. Зри́те, не ужаса́йтеся, подоба́ет бо всем сим бы́ти, но не тогда́ есть кончи́на. Воста́нет бо язы́к на язы́к, и ца́рство на ца́рство: и бу́дут гла́ди и па́губы, и тру́си по ме́стом. Вся же сия́ нача́ло боле́знем. Тогда́ предадя́т вы в ско́рби, и убию́т вы, и бу́дете ненави́дими все́ми язы́ки и́мене Моего́ ра́ди. И тогда́ соблазня́тся мно́зи, и друг дру́га предадя́т, и возненави́дят друг дру́га. И мно́зи лжепроро́цы воста́нут и прельстя́т мно́гия. И за умноже́ние беззако́ния, изся́кнет любы́ мно́гих. Претерпе́вый же до конца́, той спасе́тся. И пропове́стся сие́ Ева́нгелие Ца́рствия по всей вселе́нней, во свиде́телство всем язы́ком: и тогда́ прии́дет кончи́на. Егда́ у́бо у́зрите ме́рзость запусте́ния, рече́нную Дании́лом проро́ком, стоя́щу на ме́сте свя́те, и́же чтет, да разуме́ет, тогда́ су́щии во Иуде́и да бежа́т на го́ры. И и́же на кро́ве, да не схо́дит взя́ти я́же в дому́ его́. И и́же на селе́, да не возврати́тся вспять взя́ти риз свои́х. Го́ре же непра́здным и доя́щим в ты́я дни. Моли́теся же, да не бу́дет бе́гство ва́ше в зиме́, ни в суббо́ту. Бу́дет бо тогда́ скорбь ве́лия, якова́ же несть была́ от нача́ла ми́ра досе́ле, ниже́ и́мать бы́ти. И а́ще не бы́ша прекрати́лися дни́е о́ны, не бы у́бо спасла́ся вся́ка плоть: избра́нных же ра́ди прекратя́тся дни́е о́ны. Тогда́ а́ще кто рече́т вам: се, зде Христо́с, или́ о́нде, не ими́те ве́ры. Воста́нут бо лжехри́сти и лжепроро́цы, и дадя́т зна́мения ве́лия и чудеса́, я́коже прельсти́ти, а́ще возмо́жно, и избра́нныя. Се, пре́жде рех вам. А́ще у́бо реку́т вам: се, в пусты́ни есть, не изыди́те: се, в сокро́вищах, не ими́те ве́ры. Я́коже бо мо́лния исхо́дит от восто́к и явля́ется до за́пад, та́ко бу́дет прише́ствие Сы́на Челове́ческаго. Иде́же бо а́ще бу́дет труп, та́мо соберу́тся орли́. А́бие же, по ско́рби дний тех, со́лнце поме́ркнет, и луна́ не даст све́та своего́, и зве́зды спа́днут с небесе́, и си́лы небе́сныя подви́гнутся. И тогда́ яви́тся зна́мение Сы́на Челове́ческаго на небеси́, и тогда́ воспла́чутся вся коле́на земна́я, и у́зрят Сы́на Челове́ческаго, гряду́ща на о́блацех небе́сных с си́лою и сла́вою мно́гою. И по́слет а́нгелы Своя́ с тру́бным гла́сом ве́лиим, и соберу́т избра́нныя Его́ от четы́рех ветр, от коне́ц небе́с до коне́ц их. От смоко́вницы же научи́теся при́тчи: егда́ уже́ ва́ия ея́ бу́дут мла́да, и ли́ствие прозя́бнет, ве́дите, я́ко близ есть жа́тва. Та́ко и вы, егда́ ви́дите сия́ вся, ве́дите, я́ко близ есть, при две́рех. Ами́нь глаго́лю вам, не мимои́дет род сей, до́ндеже вся сия́ бу́дут. Не́бо и земля́ мимои́дет, словеса́ же Моя́ не мимои́дут.

Чтения великого поста