Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение 12-ти Евангелий Страстей Христовых во Святый и Великий четверток Вечера

1. Евангелие от Иоанна, Святых Страстей, зачало 46:

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: ны́не просла́вися Сын Челове́ческий, и Бог просла́вися о Нем. А́ще Бог просла́вися о Нем, и Бог просла́вит Его́ в Себе, и а́бие прославит Его́. Ча́дца, еще́ с ва́ми ма́ло есмь: взы́щете Мене́, и я́коже рех иуде́ом, я́ко а́може Аз иду, вы не мо́жете приити́, и вам глаго́лю ны́не. За́поведь но́вую даю́ вам, да лю́бите друг дру́га: я́коже возлюби́х вы, да и вы лю́бите себе́. О сем разуме́ют вси, я́ко Мои́ ученицы́ есте́, а́ще любо́вь и́мате между́ собо́ю. Глаго́ла Ему́ Си́мон Петр: Го́споди, ка́мо и́деши? Отвеща́ ему́ Иису́с: а́може Аз иду́, не мо́жеши ны́не по Мне ити́, последи́ же по Мне и́деши. Глаго́ла Ему́ Петр: Го́споди, почто́ не могу́ ны́не по Тебе́ ити́? Ны́не ду́шу мою́ за Тя положу́. Отвеща́ ему́ Иису́с: ду́шу ли твою́ за Мя положи́ши? Ами́нь, ами́нь глаго́лю тебе́: не возгласи́т але́ктор, до́ндеже отве́ржешися Мене́ три́щи. Да не смуща́ется се́рдце ва́ше: ве́руйте в Бо́га, и в Мя ве́руйте: В дому́ Отца́ Моего́ оби́тели мно́ги суть: а́ще ли же ни, рекл бых вам: иду́ угото́вати ме́сто вам. И а́ще угото́влю ме́сто вам, па́ки прииду́, и поиму́ вы к Себе́: да иде́же есмь Аз и вы бу́дете. И а́може Аз иду́, ве́сте, и путь ве́сте. Глаго́ла Ему́ Фома́: Го́споди, не ве́мы, ка́мо и́деши; и ка́ко мо́жем путь ве́дети? Глаго́ла ему́ Иису́с: Аз есмь путь, и и́стина, и живо́т: никто́же прии́дет ко Отцу́, то́кмо Мно́ю. А́ще Мя бы́сте зна́ли, и Отца́ Моего́ зна́ли бы́сте у́бо: и отсе́ле позна́сте Его́, и ви́десте Его́. Глаго́ла Ему́ Фили́пп: Го́споди, покажи́ нам Отца́, и довле́ет нам. Глаго́ла ему́ Иису́с: толи́ко вре́мя с ва́ми есмь, и не позна́л еси́ Мене́, Фили́ппе? Ви́девый Мене́, ви́де Отца́: и ка́ко ты глаго́леши, покажи́ нам Отца́? Не ве́руеши ли, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне есть? Глаго́лы, я́же Аз глаго́лю вам, о Себе́ не глаго́лю: Оте́ц же во Мне пребыва́яй, Той твори́т дела́. Ве́руйте Мне, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне: а́ще ли же ни, за та дела́ ве́ру ими́те Ми. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам: ве́руяй в Мя, дела́, я́же Аз творю́, и той сотвори́т, и бо́льша сих сотвори́т, я́ко Аз ко Отцу́ Моему́ гряду́. И е́же а́ще что про́сите от Отца́ о и́мени Мое́м, то сотворю́, да просла́вится Оте́ц в Сы́не. И а́ще чесо́ про́сите во и́мя Мое́, Аз сотворю́. А́ще лю́бите Мя, за́поведи Моя́ соблюди́те. И Аз умолю́ Отца́, и ино́го Уте́шителя даст вам, да бу́дет с ва́ми в век, Дух и́стины, Его́же мир не мо́жет прия́ти, я́ко не ви́дит Его́, ниже́ зна́ет Его́: вы же зна́ете Его́, я́ко в вас пребыва́ет, и в вас бу́дет. Не оста́влю вас си́ры: прииду́ к вам. Еще́ ма́ло, и мир ктому́ не ви́дит Мене́, вы же ви́дите Мя, я́ко Аз живу́, и вы жи́ви бу́дете. В той день разуме́ете вы, я́ко Аз во Отце́ Мое́м, и вы во Мне, и Аз в вас. Име́яй за́поведи Моя́ и соблюда́яй их, той есть любя́й Мя, а любя́й Мя возлю́блен бу́дет Отце́м Мои́м, и Аз возлюблю́ его́, и явлю́ся ему́ Сам. Глаго́ла Ему́ Иу́да, не Искарио́тский: Го́споди, и что бысть, я́ко нам хо́щеши яви́тися, а не ми́рови? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ему́: а́ще кто лю́бит Мя, сло́во Мое́ соблюде́т: и Оте́ц Мой возлю́бит его́, и к нему́ прии́дема, и оби́тель у него́ сотвори́ма. Не любя́й Мя, слове́с Мои́х не соблюда́ет: и сло́во, е́же слы́шасте, несть Мое́, но посла́вшаго Мя Отца́. Сия́ глаго́лах вам в вас сый: Уте́шитель же, Дух Святы́й, Его́же по́слет Оте́ц во и́мя Мое́, Той вы научи́т всему́, и воспомяне́т вам вся, я́же рех вам. Мир оставля́ю вам, мир Мой даю вам: не я́коже мир дае́т, Аз даю́ вам. Да не смуща́ется се́рдце ва́ше, ни устраша́ет. Слы́шасте, я́ко Аз рех вам: иду́ и прииду́ к вам. А́ще бы́сте люби́ли Мя, возра́довалися бы́сте у́бо, я́ко рех: иду ко Отцу́: я́ко Оте́ц Мой бо́лий Мене́ есть. И ны́не рех вам, пре́жде да́же не бу́дет, да, егда́ бу́дет, ве́ру и́мете. Ктому́ не мно́го глаго́лю с ва́ми: гряде́т бо сего́ ми́ра князь, и во Мне не и́мать ничесо́же. Но да разуме́ет мир, я́ко люблю́ Отца́, и я́коже запове́да Мне Оте́ц, та́ко творю́: воста́ните, и́дем отсю́ду. Аз есмь лоза́ и́стинная, и Оте́ц Мой де́латель есть: Вся́ку розгу́ о Мне не творя́щую плода́, и́змет ю́, и вся́ку творя́щую плод, отреби́т ю́, да мно́жайший плод принесе́т. Уже́ вы чи́сти есте́ за сло́во, е́же глаго́лах вам. Бу́дите во Мне, и Аз в вас. Я́коже розга́ не мо́жет плода́ сотвори́ти о себе́, а́ще не бу́дет на лозе́, та́ко и вы, а́ще во Мне не пребу́дете. Аз есмь лоза́, вы же ро́ждие; и и́же бу́дет во Мне, и Аз в нем, той сотвори́т плод мног, я́ко без Мене́ не мо́жете твори́ти ничесо́же. А́ще кто во Мне не пребу́дет, изве́ржется вон, я́коже розга́, и изсы́шет: и собира́ет ю́, и во огнь влага́ют, и сгара́ет. А́ще пребу́дете во Мне, и глаго́лы Мои́ в вас пребу́дут: ему́же а́ще хо́щете, проси́те, и бу́дет вам. О сем просла́вися Оте́ц Мой, да плод мног сотворите́, и бу́дете Мои́ ученицы́. Я́коже возлюби́ Мя Оте́ц, и Аз возлюби́х вас: бу́дите в любви́ Мое́й. А́ще за́поведи Моя́ соблюде́те, пребу́дете в любви́ Мое́й, я́коже Аз за́поведи Отца́ Моего́ соблюдо́х, и пребыва́ю в Его́ любви́. Сия́ глаго́лах вам, да ра́дость Моя́ в вас бу́дет, и ра́дость ва́ша испо́лнится. Сия́ есть за́поведь Моя́, да лю́бите друг дру́га, я́коже возлюби́х вы. Бо́льши сея́ любве́ никто́же и́мать, да кто ду́шу свою́ положи́т за дру́ги своя́. Вы дру́зи Мои́ есте́, а́ще творите́, ели́ка Аз запове́даю вам. Не ктому́ вас глаго́лю рабы́, я́ко раб не весть, что твори́т госпо́дь его́: вас же реко́х дру́ги, я́ко вся, я́же слы́шах от Отца́ Моего́, сказа́х вам. Не вы Мене́ избрасте, но Аз избрах вас, и положих вас, да вы идете и плод принесете, и плод ваш пребудет, да, его́же а́ще просите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Сия́ запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы: я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т: а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли: ны́не же и ви́деша, и возненавидеша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу. И сия́ сотворя́т, я́ко не позна́ша Отца́, ни Мене́. Но сия́ глаго́лах вам, да егда́ прии́дет час, помина́йте сия́, я́ко Аз рех вам. Сих же вам испе́рва не рех, я́ко с ва́ми бех. Ны́не же иду́ к Посла́вшему Мя, и никто́же от вас вопроша́ет Мене́, ка́мо и́деши? Но я́ко сия́ глаго́лах вам, ско́рби испо́лних сердца́ ва́ша. Но Аз и́стину вам глаго́лю, у́не есть вам, да Аз иду́: а́ще бо не иду́ Аз, Уте́шитель не прии́дет к вам. А́ще ли же иду́, послю́ Его́ к вам. И прише́д Он, обличи́т мир о гресе́, и о пра́вде, и о суде́. О гресе́ у́бо, я́ко не ве́руют в Мя. О пра́вде же, я́ко ко Отцу́ Моему́ иду́, и ктому́ не ви́дите Мене́. О суде́ же, я́ко князь ми́ра сего́ осужде́н бысть. Еще́ мно́го и́мам глаго́лати вам, но не мо́жете носи́ти ны́не. Егда́ же прии́дет Он, Дух и́стины, наста́вит вы на вся́ку и́стину: не от Себе́ бо глаго́лати и́мать, но ели́ка а́ще услы́шит, глаго́лати и́мать, и гряду́щая возвести́т вам. Он Мя просла́вит, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вся, ели́ка и́мать Оте́ц, Моя́ суть: сего́ ра́ди рех, я́ко от Моего́ прии́мет, и возвести́т вам. Вма́ле, и ктому́ не ви́дите Мене́: и па́ки вма́ле, и у́зрите Мя, я́ко иду́ ко Отцу́. Ре́ша же от учени́к Его́ к себе́: что есть сие́, е́же глаго́лет нам, вма́ле, и не ви́дите Мене́; и па́ки, вма́ле и у́зрите Мя; и я́ко Аз иду́ ко Отцу́? Глаго́лаху у́бо, что сие́ есть, е́же глаго́лет, вма́ле; не ве́мы, что глаго́лет. Разуме́ же Иису́с, я́ко хотя́ху Его́ вопроша́ти, и рече́ им: о сем ли стяза́етеся между́ собо́ю, я́ко рех: вма́ле, и не ви́дите Мене́: и па́ки, вма́ле, и у́зрите Мя? Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко воспла́четеся и возрыда́ете вы, а мир возра́дуется; вы же печа́льни бу́дете, но печа́ль ва́ша в ра́дость бу́дет. Жена́, егда́ ражда́ет, скорбь и́мать, я́ко прии́де год ея́: егда́ же роди́т отроча́, ктому́ не по́мнит ско́рби за ра́дость, я́ко роди́ся челове́к в мир. И вы же печа́ль и́мате у́бо ны́не: па́ки же узрю́ вы, и возра́дуется се́рдце ва́ше, и ра́дости ва́шея никто́же во́змет от вас. И в той день Мене́ не вопро́сите ничесо́же. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко ели́ка а́ще чесо́ про́сите от Отца́ во и́мя Мое́, даст вам. Досе́ле не проси́сте ничесо́же во и́мя Мое́: проси́те, и прии́мете, да ра́дость ва́ша испо́лнена бу́дет. Сия́ в при́тчах глаго́лах вам, но прии́дет час, егда́ ктому́ в при́тчах не глаго́лю вам, но я́ве о Отце́ возвещу́ вам. В той день во и́мя Мое́ вопро́сите, и не глаго́лю вам, я́ко Аз умолю Отца́ о вас. Сам бо Оте́ц лю́бит вы, я́ко вы Мене́ возлюби́сте, и ве́ровасте, я́ко Аз от Бо́га изыдо́х. Изыдо́х от Отца́, и приидо́х в мир: и па́ки оставля́ю мир, и иду́ ко Отцу́. Глаго́лаша Ему́ ученицы́ Его́: се ны́не не обину́яся глаго́леши, а при́тчи никоея́же не глаго́леши. Ны́не ве́мы, я́ко ве́си вся, и не тре́буеши, да кто Тя вопроша́ет: о сем ве́руем, я́ко от Бо́га изше́л еси́. Отвеща́ им Иису́с: ны́не ли ве́руете? Се гряде́т час, и ны́не прии́де, да разы́детеся ко́ждо во своя́, и Мене́ еди́наго оста́вите: и несмь еди́н, я́ко Оте́ц со Мно́ю есть. Сия́ глаго́лах вам, да во Мне мир и́мате. В ми́ре ско́рбни бу́дете, но дерза́йте, я́ко Аз победи́х мир. Сия́ глаго́ла Иису́с, и возведе́ о́чи Свои́ на не́бо, и рече́: О́тче, прии́де час, просла́ви Сы́на Твоего́, да и Сын Твой просла́вит Тя. Я́коже дал еси́ Ему́ власть вся́кия пло́ти, да вся́ко е́же дал еси́ Ему́, даст им живо́т ве́чный. Се же есть живо́т ве́чный, да зна́ют Тебе́ еди́наго и́стиннаго Бо́га, и Его́же посла́л еси́ Иису́с Христа́. Аз просла́вих Тя на земли́, де́ло соверши́х, е́же дал еси́ Мне да сотворю́. И ны́не просла́ви Мя Ты, О́тче, у Тебе́ Самаго́ сла́вою, ю́же име́х у Тебе́ пре́жде мир не бысть. Яви́х и́мя Твое́ челове́ком, и́хже дал еси́ Мне от ми́ра: Твои́ бе́ша, и Мне их дал еси́, и сло́во Твое́ сохрани́ша. Ны́не разуме́ша, я́ко вся, ели́ка дал еси́ Мне, от Тебе́ суть. Я́ко глаго́лы, и́хже дал еси́ Мне, дах им, и ти́и прия́ша, и разуме́ша вои́стинну, я́ко от Тебе́ изыдо́х, и ве́роваша, я́ко Ты Мя посла́. Аз о сих молю́: не о всем ми́ре молю́, но о тех, и́хже дал еси́ Мне, я́ко Твои́ суть. И Моя́ вся, Твоя́ суть, и Твоя́ Моя́: и просла́вихся в них. И ктому́ несмь в ми́ре, и си́и в ми́ре суть, и Аз к Тебе́ гряду́. О́тче Святы́й, соблюди́ их во и́мя Твое́, и́хже дал еси́ Мне, да бу́дут еди́но, я́коже и Мы. Егда́ бех с ни́ми в ми́ре, Аз соблюда́х их во и́мя Твое́: и́хже дал еси́ Мне, сохрани́х, и никто́же от них поги́бе, то́кмо сын поги́бельный, да сбу́дется Писа́ние. Ны́не же к Тебе́ гряду́, и сия́ глаго́лю в ми́ре, да и́мут ра́дость Мою́ испо́лнену в себе́. Аз дах им сло́во Твое́, и мир возненави́де их, я́ко не суть от ми́ра, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Не молю́, да во́змеши их от ми́ра, но да соблюде́ши их от неприя́зни. От ми́ра не суть, я́коже и Аз от ми́ра несмь. Святи́ их во и́стину Твою́: сло́во Твое́ и́стина есть. Я́коже Мене́ посла́л еси́ в мир, и Аз посла́х их в мир. И за них Аз свящу́ Себе́, да и ти́и бу́дут свяще́ни во и́стину. Не о сих же молю́ то́кмо, но и о ве́рующих словесе́ их ра́ди в Мя. Да вси еди́но су́ть, я́коже Ты, О́тче, во Мне, и Аз в Тебе́, да и ти́и в Нас еди́но бу́дут: да и мир ве́ру и́мет, я́ко Ты Мя посла́л еси́. И Аз сла́ву, ю́же дал еси́ Мне, дах им: да бу́дут еди́но, я́коже Мы еди́но есма́. Аз в них, и Ты во Мне, да бу́дут сверше́ни во еди́но, и да разуме́ет мир, я́ко Ты Мя посла́, и возлюби́л еси́ их, я́коже Мене́ возлюби́л еси́. О́тче, и́хже дал еси́ Мне, хощу́, да иде́же есмь Аз, и ти́и бу́дут со Мно́ю, да ви́дят сла́ву Мою́, ю́же дал еси́ Мне, я́ко возлюби́л Мя еси́ пре́жде сложе́ния ми́ра. О́тче пра́ведный, и мир Тебе́ не позна́, Аз же Тя позна́х, и си́и позна́ша, я́ко Ты Мя посла́. И сказа́х им и́мя Твое́, и скажу́, да любы́, е́юже Мя еси́ возлюби́л, в них бу́дет, и Аз в них. И сия́ рек Иису́с, изы́де со ученики́ Свои́ми на он пол пото́ка Ке́дрска, иде́же бе вертогра́д, во́ньже вни́де Сам и ученицы́ Его́.

2. Евангелие, от Иоанна, зачало 58:

Во вре́мя о́но, изы́де Иису́с со ученики́ Свои́ми на он пол пото́ка Ке́дрска, иде́же бе вертогра́д, во́ньже вни́де Сам и ученицы́ Его́. Ве́дяше же Иу́да предая́й Его́ ме́сто, я́ко мно́жицею собира́шеся Иису́с ту со ученики́ Свои́ми. Иу́да у́бо прие́мь спи́ру, и от архиере́й и фарисе́й слуги́, прии́де та́мо со свети́лы и свеща́ми и ору́жии. Иису́с же ве́дый вся гряду́щая Нань, изше́д рече́ им: кого́ и́щете? Отвеща́ша Ему́: Иису́са Назоре́а. Глаго́ла им Иису́с: Аз есмь. Стоя́ше же и Иу́да, и́же предая́ше Его́, с ни́ми. Да я́коже рече́ им, Аз есмь. Идо́ша вспять, и падо́ша на земли́. Па́ки у́бо вопроси́ их Иису́с: кого́ и́щете? Они́ же ре́ша: Иису́са Назоре́а. Отвеща́ Иису́с: рех вам, я́ко Аз есмь. А́ще у́бо Мене́ и́щете, оста́вите сих ити́. Да сбу́дется сло́во, е́же рече́, я́ко и́хже дал еси́ Мне, не погуби́х от них никого́же. Си́мон же Петр, имы́й нож, извлече́ его́, и уда́ри архиере́ова раба́, и уре́за ему́ у́хо десно́е. Бе же и́мя рабу́ Малх. Рече́ же Иису́с Петро́ви: вонзи́ нож в но́жницу. Ча́шу, ю́же даст Мне Оте́ц, не и́мам ли пи́ти ея́? Спи́ра же и ты́сящник, и слуги́ иуде́йския я́ша Иису́са, и связа́ша Его́. И ведо́ша Его́ ко А́нне пе́рвее: бе бо тесть Каиа́фе, и́же бе архиере́й ле́ту тому́. Бе же Каиа́фа да́вый сове́т иуде́ом, я́ко у́не есть еди́ному челове́ку умре́ти за лю́ди. По Иису́се же идя́ше Си́мон Петр, и други́й учени́к: учени́к же той бе зна́емь архиере́ови, и вни́де со Иису́сом во двор архиере́ов. Петр же стоя́ше при две́рех вне. Изы́де у́бо учени́к той, и́же бе зна́емь архиере́ови, и рече́ две́рнице, и введе́ Петра́. Глаго́ла же раба́ две́рница Петро́ви: еда́ и ты учени́к еси́ Челове́ка Сего́? Глаго́ла он: несмь. Стоя́ху же раби́ и слуги́ огнь сотво́рше, я́ко зима́ бе, и гре́яхуся. Бе же с ни́ми Петр стоя́, и гре́яся. Архиере́й же вопроси́ Иису́са о ученице́х Его́, и о уче́нии Его́. Отвеща́ ему́ Иису́с: Аз не обину́яся глаго́лах ми́ру. Аз всегда́ уча́х на со́нмищах, и в це́ркви, иде́же всегда́ иуде́е сне́млются, и тай не глаго́лах ничесо́же. Что Мя вопроша́еши? Вопроси́ слы́шавших, что глаго́лах им: се си́и ве́дят, я́же рех Аз. Сия́ же ре́кшу Ему́, еди́н от предстоя́щих слуг уда́ри в лани́ту Иису́са, рек: та́ко ли отвещава́еши архиере́ови? Отвеща́ ему́ Иису́с: а́ще зле глаго́лах, свиде́тельствуй о зле; а́ще ли до́бре, что Мя бие́ши? Посла́ же Его́ А́нна свя́зана к Каиа́фе архиере́ови. Бе же Си́мон Петр стоя́ и гре́яся. Ре́ша же ему́: еда́ и ты от учени́к Его́ еси́? Он же отве́ржеся, и рече́: несмь. Глаго́ла еди́н от раб архиере́овых, ю́жика сый, ему́же Петр уре́за у́хо: не аз ли тя ви́дех в вертогра́де с Ним? Па́ки у́бо Петр отве́ржеся, и а́бие пе́тел возгласи́. Ведо́ша же Иису́са от Каиа́фы в прето́р. Бе же у́тро: и ти́и не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т фа́ску.

Евангелие 3-е от Матфеа, зачало 109:

Во вре́мя о́но, во́ини е́мше Иису́са ведо́ша к Каиа́фе архиере́ови, иде́же кни́жницы и ста́рцы собра́шася. Петр же идя́ше по Нем издале́ча, до двора́ архиере́ова: и вшед внутрь, седя́ше со слуга́ми, ви́дети кончи́ну. Архиере́е же и ста́рцы, и сонм весь, иска́ху лжесвиде́тельства на Иису́са, я́ко да убию́т Его́, и не обрета́ху: и мно́гим лжесвиде́телем присту́пльшим, не обрето́ша. По́слежде же приступи́ша два лжесвиде́теля, реста: Сей рече́, могу́ разори́ти це́рковь Бо́жию, и треми́ де́ньми созда́ти ю́. И воста́в архиере́й, рече́ Ему́: ничесо́же ли отвещава́еши, что си́и на Тя свиде́тельствуют? Иису́с же молча́ше. И отвеща́в архиере́й, рече́ Ему́: заклина́ю Тя Бо́гом живы́м, да рече́ши нам, а́ще Ты еси́ Христо́с, Сын Бо́жий? Глаго́ла ему́ Иису́с: ты рече́. Оба́че глаго́лю вам: отсе́ле у́зрите Сы́на Челове́ческаго седя́ща одесну́ю си́лы, и гряду́ща на о́блацех небе́сных. Тогда́ архиере́й растерза́ ри́зы своя́, глаго́ля, я́ко хулу́ глаго́ла, что еще́ тре́буем свиде́телей; се ны́не слы́шасте хулу́ Его́. Что ся вам мнит? Они́ же отвеща́вше, ре́ша: пови́нен есть сме́рти. Тогда́ заплева́ша лице́ Его́, и па́кости Ему́ де́яху, о́вии же за лани́ту уда́риша, глаго́люще: прорцы́ нам, Христе́, кто есть ударе́й Тя? Петр же вне седя́ше во дворе́, и приступи́ к нему́ еди́на рабы́ня, глаго́лющи: и ты бе со Иису́сом Галиле́йским. Он же отве́ржеся пред все́ми, глаго́ля: не вем, что глаго́леши. Изше́дшу же ему́ ко врато́м, узре́ его́ друга́я, и глаго́ла им ту: и сей бе со Иису́сом Назоре́ом. И па́ки отве́ржеся с кля́твою, я́ко не зна́ю Челове́ка. По ма́ле же приступи́вше стоя́щии, ре́ша Петро́ви: вои́стинну и ты от них еси́, и́бо бесе́да твоя́ я́ве тя твори́т. Тогда́ нача́т роти́тися и кля́тися, я́ко не зна́ю Челове́ка. И а́бие пе́тел возгласи́. И помяну́ Петр глаго́л Иису́сов, рече́нный ему́, я́ко пре́жде да́же пе́тел не возгласи́т, трикра́ты отве́ржешися Мене́. И изше́д вон пла́кася го́рько.

Евангелие 4-е, от Иоанна, зачало 59:

Во вре́мя о́но, ведо́ша Иису́са от Каиа́фы в прето́р. Бе же у́тро: и ти́и не внидо́ша в прето́р, да не оскверня́тся, но да ядя́т фа́ску. Изы́де же Пила́т к ним вон, и рече́: ку́ю речь прино́сите на Челове́ка Сего́? Отвеща́ша и ре́ша ему́: а́ще не бы был Сей злоде́й, не бы́хом пре́дали Его́ тебе́. Рече́ же им Пила́т: поими́те Его́ вы, и по зако́ну ва́шему суди́те Ему́. Ре́ша же ему́ иуде́е: нам не досто́ит уби́ти никого́же. Да сло́во Иису́сово сбу́дется, е́же рече́, назна́менуя, ко́ею сме́ртию хотя́ше умре́ти. Вни́де у́бо па́ки Пила́т в прето́р, и гласи́ Иису́са, и рече́ Ему́: Ты ли еси́ Царь Иуде́йск? Отвеща́ ему́ Иису́с: о себе́ ли ты сие́ глаго́леши, или́ ини́и тебе́ реко́ша о Мне? Отвеща́ Пила́т: еда́ аз жидови́н есмь? Род Твой и архиере́е преда́ша Тя мне, что еси́ сотвори́л? Отвеща́ Иису́с: Ца́рство Мое́ несть от ми́ра сего́; а́ще от ми́ра сего́ бы́ло бы Ца́рство Мое́, слуги́ Мои́ у́бо подвиза́лися бы́ша, да не пре́дан бых был иуде́ом. Ны́не же Ца́рство Мое́ несть отсю́ду. Рече́ же Ему́ Пила́т: у́бо Царь ли еси́ Ты? Отвеща́ Иису́с: ты глаго́леши, я́ко Царь есмь Аз. Аз на сие́ роди́хся, и на сие́ приидо́х в мир, да свиде́тельствую и́стину: и всяк, и́же есть от и́стины, послу́шает гла́са Моего́. Глаго́ла Ему́ Пила́т: что есть и́стина? И сие́ рек, па́ки изы́де ко иуде́ом, и глаго́ла им: аз ни еди́ныя вины́ обрета́ю в Нем. Есть же обы́чай вам, да еди́наго вам отпущу́ на Па́сху: хо́щете ли у́бо, да отпущу́ вам Царя́ Иуде́йска? Возопи́ша же па́ки вси, глаго́люще: не Сего́, но Вара́вву. Бе же Вара́вва разбо́йник. Тогда́ у́бо Пила́т поя́т Иису́са, и би Его́. И во́ини спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша Ему́ на главу́, и в ри́зу багря́ну облеко́ша Его́. И глаго́лаху: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И бия́ху Его́ по лани́тома. Изы́де у́бо па́ки вон Пила́т, и глаго́ла им: се извожду́ Его́ вам вон, да разуме́ете, я́ко в Нем ни еди́ныя вины́ обрета́ю. Изы́де же вон Иису́с, нося́ тернове́н вене́ц, и багря́ну ри́зу. И глаго́ла им: се Челове́к. Егда́ же ви́деша Его́ архиере́е и слуги́, возопи́ша глаго́люще: распни́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: поими́те Его́ вы, и распни́те. Аз бо не обрета́ю в Нем вины́. Отвеща́ша ему́ иуде́е: мы зако́н и́мамы, и по зако́ну на́шему до́лжен есть умре́ти, я́ко Себе́ Сы́на Бо́жия сотвори́. Егда́ же слы́ша Пила́т сие́ сло́во, па́че убоя́ся. И вни́де в прето́р па́ки, и глаго́ла Иису́сови: отку́ду еси́ Ты? Иису́с же ответа́ не даде́ ему́. Глаго́ла же Ему́ Пила́т: мне ли не глаго́леши? Не ве́си ли, я́ко власть и́мам распя́ти Тя, и власть и́мам пусти́ти Тя? Отвеща́ Иису́с: не и́маши вла́сти ни еди́ныя на Мне, а́ще не бы ти дано́ свы́ше: сего́ ра́ди предавый Мя тебе́, бо́лий грех и́мать. От сего́ иска́ше Пила́т пусти́ти Его́. Иуде́е же вопия́ху, глаго́люще: а́ще Сего́ пу́стиши, не́си друг ке́сарев. Всяк, и́же царя́ себе́ творя́й, проти́вится ке́сарю. Пила́т же слы́шав сие́ сло́во, изведе́ вон Иису́са, и се́де на суди́щи, на ме́сте глаго́лемем Лифострото́н, евре́йски же Гавва́фа. Бе же пято́к Па́сце, час же я́ко шесты́й. И глаго́ла Иуде́ом: се Царь ваш. Они́ же вопия́ху: возми́, возми́, распни́ Его́. Глаго́ла им Пила́т: Царя́ ли ва́шего распну́? Отвеща́ша архиере́е: не и́мамы царя́, то́кмо ке́саря. Тогда́ же предаде́ Его́ им, да ра́спнется.

Евангелие 5-е, от Матфеа, зачало 111:

Во вре́мя о́но, ви́дев Иу́да преда́вый Иису́са, я́ко осуди́ша Его́, раска́явся возврати́ три́десять сре́бреники архиере́ем и ста́рцем, глаго́ля: согреши́х, преда́в кровь непови́нную. Они́ же ре́ша: что есть нам? Ты у́зриши. И пове́рг сре́бреники в це́ркви, оты́де, и шед удави́ся. Архиере́е же прие́мше сре́бреники, ре́ша: недосто́йно есть вложи́ти их в корва́ну, поне́же цена́ кро́ве есть. Сове́т же сотво́рше, купи́ша и́ми село́ скуде́льниче, в погреба́ние стра́нным. Те́мже нарече́ся село́ то, село́ кро́ве, до сего́ дне. Тогда́ сбы́стся рече́нное Иереми́ем проро́ком, глаго́лющим: и прия́ша три́десять сре́бреник, це́ну Цене́ннаго, Его́же цени́ша от сыно́в Изра́илев. И да́ша я́ на селе́ скуде́льничи, я́коже сказа́ мне Госпо́дь. Иису́с же ста пред иге́моном. И вопроси́ Его́ иге́мон, глаго́ля: Ты ли еси́ Царь Иуде́йский? Иису́с же рече́ ему́: ты глаго́леши. И егда́ Нань глаго́лаху архиере́е и ста́рцы, ничесо́же отвещава́ше. Тогда́ глаго́ла Ему́ Пила́т: не слы́шиши ли, коли́ко на Тя свиде́тельствуют? И не отвеща́ ему́ ни к еди́ному глаго́лу, я́ко диви́тися иге́мону зело́. На всяк же пра́здник обы́чай бе иге́мону отпуща́ти еди́наго наро́ду свя́зня, его́же хотя́ху. Имя́ху же тогда́ свя́зана наро́чита, глаго́лемаго Вара́вву. Со́бранным же им, рече́ им Пила́т: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам; Вара́вву ли, или́ Иису́са глаго́лемаго Христа́? Ве́дяше бо, я́ко за́висти ра́ди преда́ша Его́. Седя́щу же ему́ на суди́щи, посла́ к нему́ жена́ его́, глаго́лющи: ничто́же тебе́, и Пра́веднику Тому́, мно́го бо пострада́х днесь во сне Его́ ра́ди. Архиере́е же и ста́рцы наусти́ша наро́ды, да испро́сят Вара́вву, Иису́са же погубя́т. Отвеща́в же иге́мон рече́ им: кого́ хо́щете от обою́ отпущу́ вам? Они́ же ре́ша: Вара́вву. Глаго́ла им Пила́т: что у́бо сотворю́ Иису́су, глаго́лемому Христу́? Глаго́лаша ему́ вси: да ра́спят бу́дет. Иге́мон же рече́: ко́е у́бо зло сотвори́? Они́ же и́злиха вопия́ху, глаго́люще: да про́пят бу́дет. Ви́дев же Пила́т, я́ко ничто́же успева́ет, но па́че молва́ быва́ет, прие́мь во́ду, умы́ ру́це пред наро́дом, глаго́ля: непови́нен есмь от кро́ве Пра́веднаго Сего́, вы у́зрите. И отвеща́вше вси лю́дие, ре́ша: кровь Его́ на нас, и на ча́дех на́ших. Тогда́ отпусти́ им Вара́вву: Иису́са же бив, предаде́ им, да Его́ про́пнут. Тогда́ во́ини иге́моновы, прие́мше Иису́са на суди́ще, собра́ша Нань все мно́жество во́ин. И совле́кше Его́, оде́яша Его́ хлами́дою червле́ною. И спле́тше вене́ц от те́рния, возложи́ша на главу́ Его́, и трость в десни́цу Его́. И покло́ньшеся на коле́ну пред Ним, руга́хуся Ему́, глаго́люще: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И плю́нувше Нань, прия́ша трость, и бия́ху по главе́ Его́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ багряни́цу, и облеко́ша Его́ в ри́зы Его́, и ведо́ша Его́ на пропя́тие. Исходя́ще же обрето́ша челове́ка Кирине́йска, и́менем Си́мона: и сему́ заде́ша понести́ крест Его́.

Евангелие 6-е, от Марка, зачало 67:

Во вре́мя о́но, во́ини ведо́ша Иису́са внутрь двора́, е́же есть прето́р, и созва́ша всю спи́ру. И облеко́ша Его́ в препря́ду, и возложи́ша на Него́ спле́тше терно́в вене́ц, и нача́ша целова́ти Его́, и глаго́лати: ра́дуйся, Царю́ Иуде́йский. И бия́ху Его́ по главе́ тро́стию, и плюва́ху на Него́, и прегиба́юще коле́на покланя́хуся Ему́. И егда́ поруга́шася Ему́, совлеко́ша с Него́ препря́ду, и облеко́ша Его́ в ри́зы Своя́; и изведо́ша Его́, да про́пнут Его́. И заде́ша мимоходя́щу не́коему Си́мону Кирине́ю, [гряду́щу с села́, отцу́ Алекса́ндрову и Ру́фову,] да во́змет крест Его́. И приведо́ша Его́ на Голго́фу ме́сто, е́же есть сказа́емо, Ло́бное ме́сто. И дая́ху Ему́ пи́ти есмирнисме́но вино́. Он же не прия́т. И распе́ншии Его́ раздели́ша ри́зы Его́, мета́юще жре́бий о них, кто что во́змет. Бе же час тре́тий, и распя́ша Его́. И бе написа́ние вины́ Его́ напи́сано: Царь Иуде́йск. И с Ним распя́ша два разбо́йника, еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю Его́. И сбы́стся Писа́ние, е́же глаго́лет: и со беззако́нными вмени́ся. И мимоходя́щии ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: уа́, разоря́яй це́рковь, и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам, и сни́ди со креста́. Та́коже и архиере́е руга́ющеся, друг ко дру́гу с кни́жники, глаго́лаху: и́ны спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Христо́с, Царь Изра́илев, да сни́дет ны́не с креста́, да ви́дим и ве́ру име́м Ему́.

Евангелие 7-е, от Матфеа, зачало 113:

Во вре́мя о́но, прише́дше во́ини на ме́сто нарица́емое Голго́фа, е́же есть Кра́ниево ме́сто, да́ша Иису́су пи́ти о́цет с же́лчию сме́шен, и вкушь не хотя́ше пи́ти. Распе́ншии же Его́ раздели́ша ри́зы Его́, ве́ргше жре́бия. И седя́ще стрежа́ху Его́ ту. И возложи́ша верху́ главы́ Его́ вину́ Его́ напи́сану: Сей есть Иису́с, Царь Иуде́йский. Тогда́ распя́ша с Ним два разбо́йника: еди́наго одесну́ю, и еди́наго ошу́юю. Мимоходя́щии же ху́ляху Его́, покива́юще глава́ми свои́ми, и глаго́люще: разоря́яй це́рковь и треми́ де́ньми созида́яй, спаси́ся Сам: а́ще Сын еси́ Бо́жий, сни́ди со креста́. Та́кожде же и архиере́е руга́ющеся с кни́жники, и ста́рцы, и фарисе́и, глаго́лаху: ины́я спасе́, Себе́ ли не мо́жет спасти́? Аще Царь Изра́илев есть, да сни́дет ны́не со креста́, и ве́руем в Него́. Упова́ на Бо́га: да изба́вит ны́не Его́, а́ще хо́щет Ему́: рече́ бо, я́ко Бо́жий есмь Сын. То́жде же и разбо́йника распя́тая с Ним поноша́ста Ему́. От шеста́го же часа́ тьма бысть по всей земли́, до часа́ девя́таго. О девя́тем же часе́ возопи́ Иису́с гла́сом ве́лиим, глаго́ля: Или́, Или́, лима́ савахфани́? Е́же есть, Бо́же Мой, Бо́же Мой, вску́ю Мя еси́ оста́вил? Не́цыи же от ту стоя́щих слы́шавше, глаго́лаху, я́ко Илию́ глаша́ет Сей. И а́бие тек еди́н от них, и прие́м гу́бу, испо́лнив же о́цта, и вонзе́ на трость, напая́ше Его́. Про́чии же глаго́лаху: оста́ви, да ви́дим, а́ще прии́дет Илиа́ спасти́ Его́. Иису́с же, па́ки возопи́в гла́сом ве́лиим, испусти́ дух. И се, заве́са церко́вная раздра́ся на дво́е, с вы́шняго кра́я до ни́жняго; и земля́ потрясе́ся, и ка́мение распаде́ся. И гро́би отверзо́шася, и мно́га телеса́ усо́пших святы́х воста́ша. И изше́дше из гроб по воскресе́нии Его́, внидо́ша во святы́й град, и яви́шася мно́зем. Со́тник же и и́же с ним стрегу́щии Иису́са, ви́девше трус и бы́вшая, убоя́шася зело́, глаго́люще: вои́стинну Бо́жий Сын бе Сей.

Евангелие 8-е, от Луки, зачало 111:

Во вре́мя о́но, ведя́ху со Иису́сом и и́на два злоде́я с Ним уби́ти. И егда́ приидо́ша на ме́сто, нарица́емое Ло́бное, ту распя́ша Его́ и злоде́я, о́ваго у́бо одесну́ю, а друга́го ошу́юю. Иису́с же глаго́лаше: О́тче, отпусти́ им: не ве́дят бо что творя́т. Разделя́юще же ри́зы Его́, мета́ху жре́бия. И стоя́ху лю́дие зря́ще. Руга́хуся же и кня́зи с ни́ми, глаго́люще: ины́я спасе́, да спасе́т и Себе́, а́ще Той есть Христо́с Бо́жий избра́нный. Руга́хуся же Ему́ и во́ини, приступа́юще, и о́цет приде́юще Ему́. И глаго́лаху: а́ще Ты еси́ Царь Иуде́йск, спаси́ся Сам. Бе же и написа́ние напи́сано над Ним писмены́ е́ллинскими, и ри́мскими, и евре́йскими: Сей есть Царь Иуде́йск. Еди́н же от обе́шеною злоде́ю ху́ляше Его́, глаго́ля: а́ще Ты еси́ Христо́с, спаси́ Себе́ и на́ю. Отвеща́в же други́й, преща́ше ему́, глаго́ля: ни ли ты бои́шися Бо́га, я́ко в то́мже осужде́н еси́? И мы у́бо в пра́вду: досто́йная бо по дело́м на́ю восприе́млева: Сей же ни еди́наго зла сотвори́. И глаго́лаше Иису́сови: помяни́ мя, Го́споди, егда́ прии́деши во Ца́рствии Си. И рече́ ему́ Иису́с: ами́нь глаго́лю тебе́, днесь со Мно́ю бу́деши в раи́. Бе же час я́ко шесты́й, и тьма бысть по всей земли́ до часа́ девя́таго. И поме́рче со́лнце, и заве́са церко́вная раздра́ся посреде́. И возгла́шь гла́сом ве́лиим Иису́с, рече́: О́тче, в ру́це Твои́ предаю́ дух Мой. И сия́ рек и́здше. Ви́дев же со́тник бы́вшее, просла́ви Бо́га, глаго́ля: вои́стинну Челове́к Сей пра́веден бе. И вси прише́дшии наро́ди на позо́р сей, ви́дяще быва́ющая, бию́ще пе́рси своя́, возвраща́хуся. Стоя́ху же вси зна́емии Его́ издале́ча, и жены́ спосле́дствовавшия Ему́ от Галиле́и, зря́ще сих.

Евангелие 9-е, от Иоанна, зачало 61:

Во вре́мя о́но, стоя́ху при Кресте́ Иису́сове Ма́ти Его́, и сестра́ Ма́тере Его́, Мари́я Клео́пова, и Мари́я Магдали́на. Иису́с же ви́дев Ма́терь, и ученика́ стоя́ща, его́же любля́ше, глаго́ла Ма́тери Свое́й: Же́но, се, сын Твой. Пото́м глаго́ла ученику́: се, Ма́ти твоя́. И от того́ часа́ поя́т Ю́ учени́к во своя́ си. Посе́м ве́дый Иису́с, я́ко вся уже́ соверши́шася, да сбу́дется Писа́ние, глаго́ла: жа́жду. Сосу́д же стоя́ше полн о́цта. Они́ же испо́лнивше гу́бу о́цта, и на трость во́нзше, приде́ша ко усто́м Его́. Егда́ же прия́т о́цет Иису́с, рече́: соверши́шася. И прекло́нь главу́, предаде́ дух. Иуде́е же, поне́же пято́к бе, да не оста́нут на кресте́ телеса́ в суббо́ту, бе бо вели́к день тоя́ суббо́ты, моли́ша Пила́та, да пребию́т го́лени их, и во́змут. Приидо́ша же во́ини, и пе́рвому у́бо преби́ша го́лени, и друго́му распя́тому с Ним. На Иису́са же прише́дше, я́ко ви́деша Его́ уже́ уме́рша, не преби́ша Ему́ го́лений. Но еди́н от во́ин копие́м ре́бра Ему́ прободе́, и а́бие изы́де кровь и вода́. И ви́девый свиде́тельствова, и и́стинно есть свиде́тельство его́, и той весть, я́ко и́стину глаго́лет, да вы ве́ру и́мете. Бы́ша бо сия́, да сбу́дется Писа́ние: кость не сокруши́тся от Него́. И па́ки друго́е Писа́ние глаго́лет: воззря́т Нань, Его́же прободо́ша.

Евангелие 10-е, от Марка, зачало 69:

Во вре́мя о́но, прии́де Ио́сиф, и́же от Аримафе́я, благообра́зен сове́тник, и́же и той бе ча́я Ца́рствия Бо́жия, дерзну́в вни́де к Пила́ту, и проси́ те́ло Иису́сова. Пила́т же диви́ся, а́ще уже́ у́мре: и призва́в со́тника, вопроси́ его́: а́ще уже́ у́мре? И уве́дев от со́тника, даде́ те́ло Ио́сифови. И купи́в плащани́цу, и снем Его́, обви́т плащани́цею, и положи́ Его́ во гроб, и́же бе изсе́чен от ка́мене: и привали́ ка́мень над две́ри гро́ба. Мари́я же Магдали́на, и Мари́я Иоси́ева зря́сте, где Его́ полага́ху.

Евангелие 11-е, от Иоанна, зачало 62:

Во вре́мя о́но, моли́ Пила́та Ио́сиф, и́же от Аримафе́я, сый учени́к Иису́сов, потае́н же стра́ха ра́ди иуде́йска, да во́змет те́ло Иису́сово: и повеле́ Пила́т. Прии́де же и взят те́ло Иису́сово. Прии́де же и Никоди́м, прише́дый ко Иису́сови но́щию пре́жде, нося́ смеше́ние сми́рнено и ало́йно, я́ко литр сто. Прия́ста же те́ло Иису́сово, и обви́ста е́ ри́зами со арома́ты, я́коже обы́чай есть иуде́ом погреба́ти. Бе же на ме́сте, иде́же распя́тся, верт, и в ве́рте гроб нов, в не́мже николи́же никто́же положе́н бе. Ту у́бо пятка́ ра́ди иуде́йска, я́ко близ бя́ше гроб, положи́ста Иису́са.

Евангелие 12-е, от Матфеа, зачало 114:

Во у́трий день, и́же есть по пятце́, собра́шася архиере́е и фарисе́е к Пила́ту, глаго́люще: го́споди, помяну́хом, я́ко льстец он рече́, еще́ сый жив: по трие́х днех воста́ну. Повели́ у́бо утверди́ти гроб до тре́тияго дне, да не ка́ко прише́дше ученицы́ Его́ но́щию, укра́дут Его́, и реку́т лю́дем: воста́ от ме́ртвых, и бу́дет после́дняя лесть го́рша пе́рвыя. Рече́ же им Пила́т: и́мате кустоди́ю, иди́те, утверди́те, я́коже ве́сте. Они́ же ше́дше утверди́ша гроб, зна́менавше ка́мень с кустоди́ею.

Чтения великого поста