Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Пяток четвертыя седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 29:13–23)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: приближа́ются Мне лю́дие си́и усты́ свои́ми, и устна́ми свои́ми почита́ют Мя, се́рдце же их дале́че отстои́т от Мене́. Всу́е же почита́ют Мя, уча́ще за́поведем челове́ческим и уче́ниям. Сего́ ра́ди се Аз приложу́, е́же пресели́ти лю́ди сия́, и преста́влю я́, и погублю́ прему́дрость прему́дрых и ра́зум разу́мных сокры́ю. Го́ре творя́щим глубо́ко сове́т, а не Го́сподем, го́ре в та́йне сове́т творя́щим, и бу́дут во тьме дела́ их, и реку́т: кто ны ви́де? И кто ны уразуме́ет, я́же мы твори́м? Не я́коже ли бре́ние скуде́льника вмените́ся? Еда́ рече́т зда́ние созда́вшему е́: не ты мя созда́л еси́? Или́ творе́ние сотво́ршему: не разу́мно мя сотвори́л еси́? Не еще́ ли ма́ло, и приложи́тся Лива́н, а́ки гора́ Херме́ль, и Херме́ль в дубра́ву вмени́тся? И услы́шат в день о́ный глуси́и словеса́ кни́ги сея́, и и́же во тьме, и и́же во мгле, о́чи слепы́х у́зрят. И возра́дуются ни́щии ра́ди Го́спода в весе́лии, и отча́явшиися челове́цы испо́лнятся весе́лия. Исчезе́ беззако́нник и поги́бе го́рдый, и потреби́шася вси беззако́ннующии в зло́бе, и творя́щии согреша́ти челове́ки в сло́ве; всем же облича́ющим во врате́х претыка́ние положа́т, поне́же соврати́ша в непра́вдах пра́веднаго. Сего́ ра́ди та́ко глаго́лет Госпо́дь на дом Иа́ковль, его́же определи́ от Авраа́ма: не ны́не постыди́тся Иа́ков, ниже́ ны́не лице́ свое́ измени́т Изра́иль. Но егда́ уви́дят ча́да их дела́ Моя́, Мене́ ра́ди освятя́т и́мя Мое́, и освятя́т свята́го Иа́ковля, и Бо́га Изра́илева убоя́тся.

Бытия́ чте́ние. (Быт 12:1–7)

Рече́ Госпо́дь Авра́му: изы́ди от земли́ твоея́, и от ро́да твоего́, и от до́му отца́ твоего́, и иди́ в зе́млю ю́же ти покажу́. И сотворю́ тя в язы́к ве́лий, и благословлю́ тя, и возвели́чу и́мя твое́, и бу́деши благослове́н. И благословлю́ благословя́щия тя, и клену́щия тя проклену́, и благословя́тся о тебе́ вся племена́ земна́я. И и́де Авра́м, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь, и идя́ше с ним Лот. Авра́м же бе лет седми́десяти пяти́, егда́ изы́де от земли́ Харра́н. И поя́т Авра́м Са́ру жену́ свою́, и Ло́та сы́на бра́та своего́, и вся име́ния своя́, ели́ка стяжа́ша, и вся́кую ду́шу, ю́же стяжа́ша в Харра́не, и изыдо́ша поити́ в зе́млю Ханаа́ню. И про́йде Авра́м зе́млю в долготу́ ея́, да́же до ме́ста Сихе́м до ду́ба высо́каго, ханане́и же тогда́ живя́ху в земли́ той. И яви́ся Госпо́дь Авра́му и рече́ ему́: се́мени твоему́ дам зе́млю сию́. И созда́ та́мо Авра́м же́ртвенник Го́споду я́вльшемуся ему́.

При́тчей чте́ние. (Притч 14:15–26)

Незло́бивый ве́ру е́млет вся́кому словеси́, кова́рный же прихо́дит в раска́яние. Прему́др убоя́вся, уклони́тся от зла, безу́мный же на себе́ наде́явся, смешава́ется со беззако́нным. Остроя́ростный без сове́та твори́т, муж же му́дрый мно́гая терпи́т. Разделя́ют безу́мнии зло́бу, кова́рнии же удержа́т чу́вство. Попо́лзнутся зли́и пред благи́ми, и нечести́вии послу́жат пред две́рьми пра́ведных. Дру́зи возненави́дят друго́в убо́гих, дру́зи же бога́тых мно́зи. Безче́стяй убо́гия, согреша́ет, ми́луяй же ни́щия, блаже́н. Заблужда́ющии непра́ведницы де́лают зла́я, ми́лость же и и́стину де́лают благи́и. Не ве́дят ми́лости и ве́ры де́лателие злых, ми́лостыни же и ве́ры у де́лателей благи́х. Во вся́ком пеку́щемся есть изоби́лие, любосла́стный же и безпеча́льный в ску́дости бу́дет. Вене́ц прему́дрых бога́тство их, житие́ же безу́мных зло. Изба́вит от злых ду́шу свиде́тель, разжиза́ет же лжи́выя ле́стный. В стра́се Госпо́дни упова́ние кре́пости, ча́дом же свои́м оста́вит утвержде́ние ми́ра.

Чтения великого поста