Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение Апостола и Евангелия Субботы четвертыя седмицы

Апостол дне ко евреем, зачало 313.

Бра́тие, наде́емся о вас, возлю́бленнии, лу́чших и придержа́щихся спасе́ния, а́ще и та́ко глаго́лем. Не оби́длив бо Бог, забы́ти дела́ ва́шего и труда́ любве́, ю́же показа́сте во и́мя Его́, послужи́вше святы́м и служа́ще. Жела́ем же, коего́ждо вас явля́ти то́же тща́ние ко извеще́нию упова́ния да́же до конца́, да не лени́ви бу́дете, но подража́тели насле́дствующих обетова́ния ве́рою и долготерпе́нием.

И за упокой: Послание к коринфяном первое, зачало 163.

Бра́тие, пе́рвый челове́к от земли́ пе́рстен, вторы́й Челове́к Госпо́дь с небесе́. Яко́в пе́рстный, такови́ и пе́рстнии, и яко́в небе́сный, та́цы же и небе́снии. И я́коже облеко́хомся во о́браз пе́рстнаго, да облече́мся и во о́браз Небе́снаго. Сие́ же глаго́лю, бра́тие, я́ко плоть и кровь Ца́рствия Бо́жия насле́дити не мо́гут, ниже́ тле́ние нетле́ния насле́дствует. Се та́йну вам глаго́лю: вси бо не у́спнем, вси же измени́мся. Вско́ре, во мгнове́нии о́ка, в после́дней трубе́: востру́бит бо, и ме́ртвии воста́нут нетле́нни, и мы измени́мся. Подоба́ет бо тле́нному сему́ облещи́ся в нетле́ние, и ме́ртвенному сему́ облещи́ся в безсме́ртие. Егда́ же тле́нное сие́ облече́тся в нетле́ние, и сме́ртное сие́ облече́тся в безсме́ртие, тогда́ бу́дет сло́во напи́санное: поже́рта бысть смерть побе́дою. Где ти сме́рте, жа́ло; где ти а́де, побе́да? Жа́ло же сме́рти грех, си́ла же греха́ зако́н. Бо́гу же благодаре́ние, да́вшему нам побе́ду Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м.

Евангелие от Марка, зачало 31.

Во вре́мя о́но, изше́д Иису́с от преде́л Ти́рских и Сидо́нских, прии́де на мо́ре Галиле́йско, между́ преде́лы Декапо́льски. И приведо́ша к Нему́ глу́ха и гугни́ва, и моля́ху Его́, да возложи́т нань ру́ку. И пое́м его́ от наро́да еди́наго, вложи́ пе́рсты Своя́ во у́ши его́, и плю́нув косну́ его́ в язы́к. И воззре́в на не́бо, воздохну́ и глаго́ла ему́: еффафа́, е́же есть разве́рзися. И а́бие разверзо́стася слу́ха его́, и разреши́ся у́за язы́ка его́, и глаго́лаше пра́во. И запрети́ им, да никому́же пове́дят, ели́ко же им Той запреща́ше, па́че и́злиха пропове́даху. И преи́злиха дивля́хуся, глаго́люще: до́бре все твори́т, и глухи́я твори́т слы́шати, и немы́я глаго́лати.

И за упокой, Евангелие от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́ и о́бласть даде́ Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть. Не диви́теся сему́, я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Чтения великого поста