Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Среду четвертыя седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 26:21; 27:1–9)

Се Госпо́дь от свята́го ме́ста наво́дит гнев на живу́щия на земли́, и откры́ет земля́ кровь свою́, и не покры́ет избие́нных. В той день наведе́т Госпо́дь меч святы́й и вели́кий, и кре́пкий на дра́конта зми́а бежа́ща, на дра́конта зми́я лука́ваго, и убие́т дра́конта су́щаго в мо́ри. В той день виногра́д до́брый, жела́ние пе́ти над ним. Аз град кре́пкий, град вою́емый, всу́е напою́ его́: плене́н бо бу́дет но́щию, в день же паде́тся стена́ его́. Несть того́, и́же не во́змет его́. Кто мя приста́вит стрещи́ сте́блия на ни́ве? Ра́ди вражды́ сея́ отри́нух и́, у́бо сего́ ра́ди сотвори́ Госпо́дь Бог вся, ели́ка совеща́. И сгоре́х, возопию́т живу́щии в нем: сотвори́м мир ему́, сотвори́м мир. Приходя́щая ча́да Иа́ковля, прозя́бнет и процвете́т Изра́иль, и напо́лнится вселе́нная плода́ его́. Еда́ я́коже той порази́, и сам си́це уязви́тся? И я́коже сам уби́, та́кожде убие́н бу́дет. Сваря́ся и укоря́я отпу́стит я́. Не ты ли был еси́ помышля́я ду́хом жесто́ким уби́ти я́ ду́хом я́рости? Сего́ ра́ди оты́мется беззако́ние Иа́ковле, и сие́ есть благослове́ние его́, егда́ отыму́ грех его́, егда́ положа́т все ка́мение тре́бищ сокруше́но а́ки прах дро́бный, и не пребу́дут древеса́ их, и куми́ры их бу́дут посе́чени, а́ки дубра́ва дале́че.

Бытия́ чте́ние. (Быт 9:18–29; 10:1)

Бы́ша сы́нове Но́евы изше́дшии из ковче́га: Сим, Хам, Иа́фет, Хам же бя́ше оте́ц Ханаа́нь. Трие́ си́и суть сы́нове Но́евы, от сих разсе́яшася по всей земли́. И нача́т Но́е челове́к де́латель бы́ти земли́, и насади́ виногра́д, и испи́ от вина́, и упи́ся, и обнажи́ся в дому́ свое́м. И ви́де Хам, оте́ц Ханаа́нь, наготу́ отца́ своего́, и изше́д вон пове́да обе́ма бра́тома свои́ма. И взе́мше Сим и Иа́фет ри́зу, возложи́ша ю́ на о́бе ра́ме свои́, и идо́ша вспять зря́ще, и покры́ша наготу́ отца́ своего́, и лице́ их вспять зря, и наготы́ отца́ своего́ не ви́деша. Истрезви́ся же Но́е от вина́, и разуме́ ели́ка сотвори́ ему́ сын его́ юне́йший. И рече́: про́клят бу́ди Ханаа́н о́трок, раб бу́дет бра́тиям свои́м. И рече́: благослове́н Госпо́дь Бог Си́мов, и бу́дет Ханаа́н о́трок раб ему́. Да распространи́т Бог Иа́фета, и да всели́тся в селе́ниих Си́мовых, и да бу́дет Ханаа́н раб ему́. Поживе́ же Но́е по пото́пе лет три́ста пятьдеся́т. И бы́ша вси дни́е Но́евы, лет де́вять сот пятьдеся́т, и у́мре. Сия же суть бытия́ сыно́в Но́евых, Си́ма, Ха́ма, Иа́фета, и роди́шася им сы́нове по пото́пе.

При́тчей чте́ние. (Притч 12:23–28; 13:1–9)

Муж разуми́вый престо́л чу́вствия, се́рдце же безу́мных сря́щет кля́твы. Рука́ избра́нных одержи́т удо́бь, льсти́вии же бу́дут в плене́нии. Стра́шное сло́во се́рдце му́жа пра́ведна смуща́ет, весть же блага́я весели́т его́. Разуми́в пра́ведник себе́ друг бу́дет, мы́сли же нечести́вых некро́тки. Согреша́ющих пости́гнут зла́я, путь же нечести́вых прельсти́т я́. Не улучи́т льсти́вый лови́твы, стяжа́ние же честно́е муж чи́стый. В путе́х пра́вды живо́т, путие́ же злопо́мнящих в смерть. Сын благоразу́мный послушли́в отцу́, сын же непокорли́вый в поги́бель. От плодо́в пра́вды снесть благи́й, ду́ши же беззако́нных погиба́ют безвре́менно. И́же храни́т своя́ уста́, соблюда́ет свою́ ду́шу, проде́рзивый же устна́ма, устраши́т себе́. В по́хотех есть всяк пра́здный, ру́ки же му́жественных в прилежа́нии. Словесе́ непра́ведна ненави́дит пра́ведник, нечести́вый же стыди́тся, и не возыме́ет дерзнове́ния. Пра́вда храни́т незло́бивыя, нечести́выя же злы твори́т грех. Суть богатя́ще себе́, ничесо́же иму́ще, и суть смиря́ющеся во мно́зе бога́тстве. Избавле́ние му́жа души́ свое́ ему́ бога́тство, ни́щий же не терпи́т преще́ния. Свет пра́ведным всегда́, свет же нечести́вых угаса́ет, ду́ши льсти́выя заблужда́ют во гресе́х, пра́веднии же ще́дрят и ми́луют.

Чтения великого поста