Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Среду третия седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 10:12–20)

Бу́дет, егда́ сконча́ет Госпо́дь вся творя́ в горе́ Сио́ни, во Иерусали́ме, наведе́т на ум вели́кий, на кня́зя Ассири́йска, и на высоту́ сла́вы о́чию его́. Рече́ бо: кре́постию руки́ моея́ сотворю́, и прему́дростию ра́зума моего́ отыму́ преде́лы язы́ков, и си́лу их пленю́. И сотрясу́ гра́ды населе́ныя, и вселе́нную всю обыму́ руко́ю мое́ю я́ко гнездо́, и я́ко оста́вленая я́ица возму́, и несть, и́же убежи́т мене́, или́ проти́ву мне рече́т, и отве́рзет уста́, и глуми́т. Еда́ просла́вится секи́ра без секу́щаго е́ю? Или́ вознесе́тся пила́ без влеку́щаго ю́? Та́кожде а́ще кто во́змет жезл, или́ дре́во, и не та́ко. Но по́слет Госпо́дь Савао́ф на твою́ честь безче́стие, и на твою́ сла́ву огнь горя́ возгори́тся. И бу́дет свет Изра́илев во огнь, и освяти́т его́ огне́м горя́щим, и поя́ст я́ко се́но вещество́. В той день уга́снут го́ры и хо́лми, и дубра́вы, и поя́ст от души́ да́же до пло́тей, и бу́дет бежа́й, я́ко бежа́й от пла́мене горя́ща. И оста́вльшиися от них бу́дут в число́, и отроча́ ма́лое напи́шет я́. И бу́дет в той день, не приложи́тся к тому́ оста́нок Изра́илев, и спасе́ннии Иа́ковли не бу́дут ктому́ упова́юще на оби́девшия их, но бу́дут упова́юще на Бо́га Свята́го Изра́илева и́стиною.

Бытия́ чте́ние. (Быт 7:6–9)

Но́е бе лет шести́ сот, и пото́п во́дный бысть на земли́. Вни́де же Но́е, и сы́нове его́, и жена́ его́, и жены́ сыно́в его́ с ним в ковче́г, воды́ ра́ди пото́па. И от птиц чи́стых, и от птиц нечи́стых, и от скот чи́стых, и от скот нечи́стых, и от звере́й, и от всех гадо́в пресмыка́ющихся по земли́. Два два внидо́ша к Но́ю в ковче́г, му́жеский пол и же́нский, я́коже запове́да Госпо́дь Бог Но́ю.

При́тчей чте́ние. (Притч 9:12–18)

Сы́не, а́ще прему́др бу́деши, себе́ прему́др бу́деши и и́скренним твои́м; а́ще же зол бу́деши, еди́н почерпне́ши зла́я. Сын нака́зан прему́др бу́дет, безу́мный же слуго́ю употреби́тся. И́же утвержда́ется на лжах, сей пасе́т ве́тры, той же пожене́т пти́цы паря́щия; оста́ви бо пути́ своего́ виногра́да, в стезя́х же своего́ земледе́лания заблуди́; прохо́дит же сквозе́ пусты́ню безво́дную, и зе́млю определе́нную в жа́ждех, собира́ет же рука́ма непло́дие. Жена́ безу́мная и проде́рзая скудна́ хле́бом быва́ет, я́же не весть стыде́ния. Се́де при две́рех до́му своего́, на столце́ я́ве на сто́гнах, призыва́ющая мимоходя́щих, и исправля́ющих пути́ своя́: и́же есть от вас безу́мнейший, да уклони́тся ко мне, и лише́нным ра́зума повелева́ю, глаго́лющи: хле́бом сокрове́нным в сла́дость прикосни́теся, и во́ду татьбы́ сла́дкую пи́йте. Он же не весть, я́ко земноро́днии у нея́ погиба́ют, и во дне а́да обрета́ются. Но отскочи́, не заме́дли на ме́сте ея́, ниже́ наста́ви о́ка своего́ к ней, та́ко бо про́йдеши во́ду чужду́ю, и пре́йдеши реку́ чужду́ю. От воды́ же чужди́я оша́йся, и от исто́чника чужда́го не пий, да мно́гое вре́мя поживе́ши, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Чтения великого поста