Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Вторник третия седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 9:9–21; 10:1–4)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: уразуме́ют вси лю́дие Ефре́мовы, и живу́щии в Самари́и, в досажде́нии и высо́ком се́рдце глаго́люще: Пли́нфы падо́ша, но прииди́те, изсече́м ка́мение, и посече́м черни́чие и ке́дры, и сози́ждем себе́ столп. И разруши́т Бог востаю́щия на го́ру Сио́ню, и враги́ Его́ разсы́плет: Сири́ю от восто́к со́лнца, и е́ллины от за́пада со́лнца, пояда́ющия Изра́иля все́ми усты́, во всех сих не отврати́ся я́рость Его́, но еще́ рука́ Его́ высока́. И лю́дие не обрати́шася, до́ндеже я́звени бы́ша, и Го́спода не взыска́ша. И отъя́т Госпо́дь от Изра́иля главу́ и о́шиб, вели́ка и ма́ла, во еди́н день. Ста́рца, и чудя́щихся ли́цам, сие́ нача́ло, и проро́ка уча́ща беззако́нная, сей о́шиб. И бу́дут блажа́щии люде́й сих льстя́ще, и льстят, я́ко да поглотя́т я́. Сего́ ра́ди о ю́ношах их не возвесели́тся Госпо́дь, и сиро́т их, и вдови́ц их не поми́лует, я́ко вси беззако́ннии и лука́вии, и вся́кая уста́ глаго́лют непра́вду. Во всех сих не отврати́ся я́рость Его́, но еще́ рука́ Его́ высока́. И разгори́тся я́ко огнь беззако́ние, и я́ко тро́скот сухи́й пояде́н бу́дет огне́м, и разгори́тся в ча́щах дубра́вных, и поя́ст, я́же о́крест холмо́в вся. За я́рость гне́ва Госпо́дня сгоре́ вся земля́, и бу́дут лю́дие, я́ко огне́м пожже́ни: челове́к бра́та своего́ не поми́лует. Но уклони́тся на де́сно, я́ко вза́лчет, и снесть от шу́иих, и не насы́тится челове́к яды́й пло́ти мы́шцы своея́: снесть бо Манасси́й Ефре́мово, и Ефре́м Манасси́ино, я́ко вку́пе повою́ют Иу́ду. Во всех сих не отврати́ся я́рость Его́, но еще́ рука́ Его́ высока́. Го́ре пи́шущим лука́вство: пи́шущии бо, лука́вство пи́шут, уклоня́юще суд убо́гих, восхища́юще суд ни́щих люде́й мои́х, я́ко бы́ти им вдови́це в расхище́ние, и сироте́ в разграбле́ние. И что сотворя́т в день посеще́ния? Скорбь бо вам отдале́че прии́дет, и к кому́ прибе́гнете, да помо́жет вам? И где оста́вите сла́ву ва́шу, е́же не впа́сти в плене́ние? И под убие́нными паду́т, и во всех сих не отврати́ся гнев Его́, но еще́ рука́ Его́ высока́.

Бытия́ чте́ние. (Быт 7:1–5)

Рече́ Госпо́дь Бог к Но́ю: вни́ди ты и весь дом твой в ковче́г, я́ко тя ви́дех пра́ведна пре́до Мно́ю в ро́де сем. От ското́в же чи́стых введи́ к себе́ седмь седмь, му́жеский пол и же́нский; от ското́в же нечи́стых два два, му́жеский пол и же́нский. И от птиц небе́сных чи́стых седмь седмь, му́жеский пол и же́нский, и от всех птиц нечи́стых две две, му́жеский пол и же́нский, препита́ти се́мя по всей земли́. Еще́ бо дней седмь, Аз наведу́ дождь на зе́млю четы́редесять дней и четы́редесять ноще́й, и потреблю́ вся́кое воста́ние, е́же сотвори́х, от лица́ всея́ земли́. И сотвори́ Но́е вся, ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бог.

При́тчей чте́ние. (Притч 8:32–36; 9:1–11)

Сы́не, послу́шай мене́, и блаже́ни, и́же пути́ моя́ сохраня́т. Услы́шите прему́дрость, и умудри́теся, и не отмещи́те. Блаже́н муж, и́же послу́шает мене́, и челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т, бдяй при мои́х две́рех при́сно, соблюда́яй пра́ги мои́х вхо́дов. Исхо́ди бо мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Согреша́ющии же в мя, нече́ствуют на своя́ ду́ши, и ненави́дящии мя, лю́бят смерть. Прему́дрость созда́ себе́ дом, и утверди́ столпо́в седмь, закла́ своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши свое́й вино́, и угото́ва свою́ трапе́зу. Посла́ своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, да во ве́ки воцарите́ся, и взыщи́те ра́зума да поживете́, и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие, облича́яй же нечести́ваго, поро́чна сотвори́т себе́, обличе́ния бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́, облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрейший бу́дет, сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день, и сове́т святы́х ра́зум, разуме́ти бо зако́н, по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́ твоего́.

Чтения великого поста