Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Понедельник третия седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 8:13–22; 9:1–7)

Го́спода Сил, Того́ освяти́те, и Той бу́дет тебе́ в страх. И а́ще бу́деши упова́я на Него́, бу́дет тебе́ во освяще́ние, а не я́коже о ка́мень претыка́ния преткне́шися, ниже́ я́ко о ка́мень паде́ния; до́мове же Иа́ковли в пру́гле, и в раздо́лии седя́щии во Иерусали́ме. Сего́ ра́ди изнемо́гут в них мно́зи и паду́т, и сокруша́тся, и прибли́жатся, и я́ти бу́дут челове́цы в тверды́ни су́ще. Тогда́ явле́ни бу́дут печатле́ющии зако́н, е́же не учи́тися. И рече́т: пожду́ Бо́га отвра́щшаго лице́ Свое́ от до́му Иа́ковля и упова́я бу́ду Нань. Се аз и де́ти, я́же ми даде́ Бог, и бу́дут зна́мения и чудеса́ в дому́ Изра́илеве от Го́спода Савао́фа, и́же обита́ет на горе́ Сио́н. И а́ще реку́т к вам: изыщи́те чревоволше́бников и от земли́ возглаша́ющих, тщесло́вующих, и́же от чре́ва глаша́ют, не язы́к ли к Бо́гу своему́ взы́щет, что испыту́ют ме́ртвыя о живы́х? Зако́н бо в по́мощь даде́, да реку́т не я́коже сло́во сие́, зань же не леть да́ры дая́ти. И прии́дет на вы жесто́к глад, и бу́дет, егда́ вза́лчете, ско́рбни бу́дете и зло рече́те кня́зю и оте́честву. И воззря́т на не́бо горе́, и на зе́млю ни́зу при́зрят, и се ску́дость те́сна и тьма, скорбь и теснота́, и тьма, я́коже не ви́дети, и не оскуде́ет в тесноте́ сый да́же до вре́мене. Сие́ пре́жде испи́й, ско́ро твори́, страно́ Завуло́ня и земле́ Неффали́мля, и про́чии при мо́ри живу́щии, и обону́ страну́ Иорда́на. Галиле́а язы́ков, лю́дие ходя́щии во тьме ви́деша свет ве́лий; живу́щии во стране́ и се́ни сме́ртней, свет возсия́ет на вы. Мно́жайшыя лю́дие, я́же изве́л еси́ в весе́лии Твое́м, и возвеселя́тся пред Тобо́ю, я́коже веселя́щиися в жа́тву, и я́коже веселя́тся деля́щии коры́сти. Зане́ отя́тся яре́м лежа́й на них, и жезл, и́же на вы́и их, жезл бо истязу́ющих разсы́па Госпо́дь, я́коже в день, и́же на Мадиа́ма. Я́ко вся́кую оде́жду со́бранну ле́стию и ри́зу с примире́нием отдаду́т, и восхотя́т, да бы́ша огне́м сожже́ни бы́ли. Я́ко Отроча́ роди́ся нам, Сын, и даде́ся нам, Его́же нача́льство бысть на ра́ме Его́, и нарица́ется и́мя Его́: вели́ка сове́та А́нгел, Чу́ден, Сове́тник, Бог кре́пкий, Властели́н, Князь ми́ра, Оте́ц бу́дущаго ве́ка. Приведу́ бо мир на кня́зи, мир и здра́вие Ему́. И ве́лие нача́льство Его́, и ми́ра Его́ несть преде́ла на престо́ле Дави́дове и на ца́рстве Его́, испра́вити е́ и заступи́ти Его́ в суде́ и пра́вде, отны́не и до ве́ка, ре́вность Го́спода Савао́фа сотвори́т сия́.

Бытия́ чте́ние. (Быт 6:9–22)

Но́е челове́к пра́веден, соверше́н сый в ро́де свое́м, Бо́гу угоди́ Но́е. Роди́ же Но́е три сы́ны, Си́ма, Ха́ма, Иа́фета. Растле́ся же земля́ пред Бо́гом, и напо́лнися земля́ непра́вды. И ви́де Госпо́дь Бог зе́млю, и бе растле́нна, я́ко растли́ вся́ка плоть путь свой на земли́. И рече́ Госпо́дь Бог Но́ю: вре́мя вся́каго челове́ка прии́де пред Мя, я́ко испо́лнися земля́ непра́вды от них, и се Аз погублю́ их и зе́млю. Сотвори́ у́бо себе́ ковче́г от древ негнию́щих четвероуго́льных; гне́зда сотвори́ши в ковче́зе, и посмоли́ши его́ внутрьу́ду и внеу́ду смоло́ю. И та́ко сотвори́ши ковче́г: трех сот лакте́й долгота́ ковче́га, и пяти́десяти лакте́й широта́, и три́десяти лакте́й высота́ его́. Собира́я сво́дом сотвори́ши ковче́г, и в ла́коть сверши́ши его́ свы́ше. Дверь же ковче́га сотвори́ши от страны́, обита́лища двокро́вна и трекро́вна сотвори́ши в нем. Аз же се наведу́ пото́п, во́ду на зе́млю, погуби́ти вся́ку плоть, в не́йже есть дух жи́зни под небесе́м, и ели́ка суть на земли́, сконча́ются. И поста́влю заве́т Мой с тобо́ю; вни́деши же в ковче́г ты и сы́нове твои́, и жена́ твоя́, и жены́ сыно́в твои́х с тобо́ю. И от всех ското́в, и от всех гад, и от всех звере́й, и от вся́кия пло́ти, два два от всех введе́ши в ковче́г, да пита́еши с собо́ю; му́жеский пол и же́нский бу́дут. От всех птиц перна́тых по ро́ду, и от всех ското́в по ро́ду, и от всех гадо́в по́лзающих по земли́ по ро́ду их, два два от всех вни́дут к тебе́, пита́тися с тобо́ю, му́жеский пол и же́нский. Ты же возми́ себе́ от всех бра́шен, я́же и́мате я́сти, и собере́ши к себе́, и бу́дут тебе́ и о́ным бра́шно. И сотвори́ Но́е вся, ели́ка запове́да ему́ Госпо́дь Бог, та́ко сотвори́.

При́тчей чте́ние. (Притч 8:1–21)

Сы́не, ты прему́дрость пропове́ждь, да ра́зум послу́шает тебе́. На высо́ких бо крае́х есть, посреде́ же стезь стои́т. При врате́х бо си́льных приседи́т, во вхо́дех же пое́тся. Вас, о челове́цы, молю́, и вдаю́ мой глас сыно́м челове́ческим. Уразуме́йте незло́бивии кова́рство, ненака́заннии же приложи́те се́рдце. Послу́шайте мене́: честна́я бо реку́ и изнесу́ от усте́н пра́вая. Я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой, ме́рзки же пре́до мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва разумева́ющим, и пра́ва обрета́ющим ра́зум. Приими́те наказа́ние, а не сребро́, и ра́зум па́че зла́та искуше́на, избира́йте же ве́дение па́че зла́та чи́ста. Лу́чше бо прему́дрость ка́мений многоце́нных, вся́кое же честно́е недосто́йно ея́ есть. Аз прему́дрость всели́х сове́т и ра́зум, и смысл аз призва́х. Страх Госпо́день ненави́дит непра́вды, досажде́ния же и горды́ни, и пути́ лука́вых, возненави́дех же аз развраще́нныя пути́ злых. Мой сове́т и утвержде́ние, мой ра́зум, моя́ же кре́пость. Мно́ю ца́рие ца́рствуют, и си́льнии пи́шут пра́вду. Мно́ю вельмо́жи велича́ются, и власти́тели мно́ю держа́т зе́млю. Аз лю́бящия мя люблю́, и́щущии же мене́ обря́щут благода́ть. Бога́тство и сла́ва моя́ есть, и стяжа́ние мно́гих и пра́вда. Лу́чше есть плоди́ти мене́ па́че зла́та и ка́мения дра́га; мои́ же плоды́ лу́чше сребра́ избра́нна. В путе́х пра́вды хожду́, и посреде́ стезь оправда́ния живу́. Да разделю́ лю́бящим мя име́ние, и сокро́вища их испо́лню благи́х.

Чтения великого поста