Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение Апостола и Евангелия Недели Вторыя Поста, святителя Григория Паламы

Апостол ко Евреем, зачало 304.

В нача́ле Ты, Го́споди, зе́млю основа́л eси́, и дела́ руку́ Твоéю суть небеса́. Та поги́бнут, Ты же пребыва́еши, и вся, я́коже ри́за, обетша́ют. И я́ко oде́жду свие́ши их, и изменя́тся: Ты же то́йжде eси, и ле́та Твоя́ не оскуде́ют. Кому́ же от А́нгел рече́ когда́: седи́ одесну́ю Менé, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие ног Твои́х? Не вси ли суть служе́бнии ду́си, в служе́ние посыла́еми за хотя́щих насле́довати спасе́ние? Сего́ ра́ди подоба́ет нам ли́шше внима́ти слы́шанным, да не когда́ отпа́дем. А́ще бо глаго́ланное А́нгелы сло́во бысть изве́стно, и вся́ко преступле́ние и ослуша́ние пра́ведное прия́т мздовоздая́ние. Ка́ко мы убежи́м, о толи́цем неради́вше спасе́нии, éже зача́ло прие́мше глаго́латися от Го́спода, слы́шавшими в нас извести́ся?

И святителю, ко Евреем, зачало 318.

Бра́тие, тако́в нам подоба́ше архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ принес. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щыя не́мощь: сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых: такова́ и́мамы первосвяще́нника, и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.

Евангелие от Марка, зачало 7.

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в Капернау́м по днех, и слы́шано бысть, я́ко в дому́ eсть. И а́бие собра́шася мно́зи, я́коже ктому́ не вмеща́тися ни при две́рех: и глаго́лаше им сло́во. И приидо́ша к Нему́, нося́ще разсла́бленна (жи́лами), носи́ма четы́рьми. И не могу́щим прибли́житися к Нему́ наро́да ра́ди, откры́ша покро́в, иде́же бе, и прокопа́вше све́сиша oдр, на не́мже разсла́бленный лежа́ше. Ви́дев же Иису́с ве́ру их, глаго́ла разсла́бленному: ча́до, отпуща́ются тебе́ греси́ твои́. Бя́ху же не́цыи от кни́жник ту седя́ще, и помышля́юще в сердца́х свои́х: Что Сей та́ко глаго́лет хулы́? Кто мо́жет оставля́ти грехи́, то́кмо eди́н Бог? И а́бие разуме́в Иису́с ду́хом Свои́м, я́ко та́ко ти́и помышля́ют в себе́, рече́ им: что сия́ помышля́ете в сердца́х ва́ших? Что eсть удо́бее рещи́ разсла́бленному: отпуща́ются тебе́ греси́; или́ рещи́: воста́ни, и возми́ oдр твой, и ходи́? Но да уве́сте, я́ко власть и́мать Сын Челове́ческий на земли́ отпуща́ти грехи́, (глаго́ла разсла́бленному:) Тебе́ глаго́лю: воста́ни, и возми́ oдр твой, и иди́ в дом твой. И воста́ а́бие, и взем oдр, изы́де пред все́ми: я́ко диви́тися всем, и сла́вити Бо́га, глаго́лющим, я́ко николи́же та́ко ви́дехом.

И святителю Евангелие от Иоанна, зачало 36.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшим к Нему́ Иуде́ем: Аз eсмь дверь. Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся; и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет и убие́т и погуби́т: Аз приидо́х, да живо́т и́мут, и ли́шше и́мут. Аз eсмь па́стырь до́брый: па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за óвцы: А нае́мник, и́же несть па́стырь, eму́же не суть óвцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща, и оставля́ет óвцы, и бе́гает. И волк расхи́тит их, и распу́дит óвцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник eсть, и неради́т о oвца́х. Аз eсмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя́. Я́коже зна́ет Мя Oте́ц, и Аз зна́ю Oтца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за óвцы. И и́ны óвцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат, и бу́дет eди́но ста́до, и eди́н Па́стырь.

Чтения великого поста