Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение Апостола и Евангелия Субботы вторыя седмицы

Апостол дне ко евреем, зачало 309.

Бра́тие, блюди́те, да не когда́ бу́дет в не́коем от вас се́рдце лука́во, испо́лнено неве́рия, во е́же отступи́ти от Бо́га жи́ва. Но утеша́йте себе́ на всяк день до́ндеже днесь нарица́ется, да не ожесточи́тся не́кто от вас ле́стию грехо́вною. Прича́стницы бо бы́хом Христу́, а́ще у́бо нача́ток соста́ва да́же до конца́ изве́стен удержи́м. Внегда́ глаго́лет: днесь, а́ще глас Его́ услы́шите, не ожесточи́те серде́ц ва́ших, я́коже в прогне́вании. Не́цыи бо слы́шавше прогне́ваша, но не вси изше́дшии из Еги́пта с Моисе́ом.

И мертвен, к солуняном, зачало 270.

Бра́тие, не хощу́ вас неве́дети о уме́рших, да не скорбите́, я́коже и про́чии не иму́щии упова́ния. А́ще бо ве́руем, я́ко Иису́с у́мре и воскре́се, та́ко и Бог уме́ршия во Иису́се приведе́т с Ним. Сие́ бо вам глаго́лем сло́вом Госпо́дним, я́ко мы живу́щии, оста́вшии в прише́ствие Госпо́дне, не и́мамы предвари́ти уме́рших. Я́ко Сам Госпо́дь в повеле́нии, во гла́се Арха́нгелове и в трубе́ Бо́жии сни́дет с небесе́, и ме́ртвии о Христе́ воскре́снут пе́рвее. Пото́м же мы, живу́щии оста́вшии, ку́пно с ни́ми восхище́ни бу́дем на о́блацех в сре́тение Госпо́дне на возду́се, и та́ко всегда́ с Го́сподем бу́дем.

Евангелие от Марка, зачало 6.

Во вре́мя о́но, и́де Иису́с в пу́сто ме́сто, и ту моли́тву де́яше. И гна́ша Его́ Си́мон и и́же с ним, и обре́тше Его́, глаго́лаша Ему́, я́ко вси Тебе́ и́щут. И глаго́ла им: и́дем в бли́жния ве́си и гра́ды, да и ту пропове́м, на сие́ бо изыдо́х. И бе пропове́дая на со́нмищах их, во всей Галиле́и, и бе́сы изгоня́. И прии́де к Нему́ прокаже́н, моля́ Его́ и на коле́ну припа́дая пред Ним, и глаго́ля Ему́, я́ко, а́ще хо́щеши, мо́жеши мя очи́стити. Иису́с же милосе́рдовав, просте́р ру́ку, косну́ его́, и глаго́ла ему́: хощу́, очи́стися. И ре́кшу ему́, а́бие оты́де от него́ прокаже́ние, и чист бысть. И запре́щь ему́, а́бие изгна́ его́, и глаго́ла ему́: блюди́, ни кому́же ничесо́же рцы, но шед покажи́ся иере́еви и принеси́ за очище́ние твое́, я́же повеле́ Моисе́й, во свиде́тельство им.

И Евангелие от Иоанна, зачало 16.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́ и о́бласть даде́ Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть. Не диви́теся сему́, я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Чтения великого поста