Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Четверток третия седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 11:10–16; 12:1–2)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет в день о́ный ко́рень Иессе́ов, и востая́й владе́ти язы́ки, на того́ язы́цы упова́ти бу́дут, и бу́дет поко́й его́ честь. И бу́дет в день о́ный, приложи́т Госпо́дь показа́ти ру́ку Свою́, е́же возревнова́ти по оста́нку про́чему люде́й, и́же а́ще оста́нет от Ассири́ов, и от Еги́пта, и Вавило́на, и от Ефио́пии, и от Елами́тов, и от восто́ков со́лнца, и от Арави́и, и от острово́в морски́х. И воздви́гнет зна́мение в язы́ки, и собере́т поги́бшия Изра́илевы, и расточе́нныя Иу́дины собере́т от четы́рех крил земли́. И оты́мется ре́вность Ефре́мова, и врази́ Иу́дины поги́бнут; Ефре́м не возревну́ет Иу́де, и Иу́да не оскорби́т Ефре́ма. И полетя́т в корабля́х иноплеме́нничих, мо́ре ку́пно пленя́т, и су́щих от восто́к со́лнца, и Идуме́ю. И на Моа́ва пе́рвее ру́ки возложа́т, сы́нове же Аммо́ни пе́рвии покоря́тся. И опустоши́т Госпо́дь мо́ре Еги́петское, и возложи́т ру́ку Свою́ на реку́ ду́хом преси́льным, и порази́т на седмь де́брий, я́коже преходи́ти ю́ во обуве́нии. И бу́дет проше́ствие лю́дем Мои́м оста́вльшим во Еги́пте, и бу́дет Изра́илю, я́коже в день, егда́ изы́де от земли́ Еги́петския. И рече́ши в день о́ный: благословлю́ Тя, Го́споди, я́ко разгне́вался еси́ на мя, и отврати́л еси́ я́рость Твою́ от мене́, и поми́ловал мя еси́. Се Бог мой, Спас мой, упова́я бу́ду на Него́, и не убою́ся, зане́ сла́ва моя́ и похвала́ моя́ Госпо́дь, и бысть ми во спасе́ние.

Бытия́ чте́ние. (Быт 7:11–24; 8:1–3)

Бысть в шестьсо́тное ле́то в житии́ Но́еве, втора́го ме́сяца, в два́десять седмы́й день ме́сяца, в день той разверзо́шася вси исто́чницы бе́здны, и хля́би небе́сныя отверзо́шася. И бысть дождь на зе́млю четы́редесять дней, и четы́редесять ноще́й. В день той вни́де Но́е, Сим, Хам, Иа́фет, сы́нове Но́евы, и жена́ Но́ева, и три жены́ сыно́в его́ с ним в ковче́г. И вси зве́рие земни́и по ро́ду, и вси ско́ти по ро́ду, и вся́кий гад дви́жущийся на земли́ по ро́ду, и вся́кая пти́ца перна́тая по ро́ду своему́ внидо́ша к Но́ю в ковче́г два два, му́жеский пол и же́нский, от вся́кия пло́ти, в не́йже есть дух живо́тный. И входя́щая му́жеский пол и же́нский от вся́кия пло́ти внидо́ша к Но́ю в ковче́г, я́коже запове́да Госпо́дь Бог Но́ю, и затвори́ Госпо́дь Бог ковче́г отвне́ его́. И бысть пото́п четы́редесять дней, и четы́редесять ноще́й на земли́, и умно́жися вода́, и взя ковче́г, и возвы́сися от земли́. И возмога́ше вода́, и умножа́шеся зело́ на земли́, и ноша́шеся ковче́г верху́ воды́. Вода́ же возмога́ше зело́ зело́ на земли́, и покры́ вся го́ры высо́кия, я́же бя́ху под небесе́м. Пятьна́десять лакте́й горе́ возвы́сися вода́, и покры́ вся го́ры высо́кия. И у́мре вся́кая плоть дви́жущаяся по земли́, птиц и ското́в, и звере́й, и вся́кий гад дви́жущийся на земли́, и вся́кий челове́к. И вся ели́ка и́мут дыха́ние жи́зни, и все е́же бе на су́ши, у́мре. И потреби́ся вся́кое воста́ние, е́же бя́ше на лице́ всея́ земли́, от челове́ка да́же до скота́, и гадо́в, и птиц небе́сных, и потреби́шася от земли́, и оста́ Но́е еди́н, и и́же с ним в ковче́зе. И возвы́сися вода́ над земле́ю дней сто пятьдеся́т. И помяну́ Бог Но́а, и вся зве́ри, и вся скоты́, и вся пти́цы, и вся га́ды пресмыка́ющияся, ели́ка бе́ху с ним в ковче́зе, и наведе́ Бог дух на зе́млю, и преста́ вода́. И заключи́шася исто́чницы бе́здны, и хля́би небе́сныя, и удержа́ся дождь от небесе́. И вспять по́йде вода́, иду́щая от земли́, и умаля́шеся вода́, по сте пяти́десятих днех.

При́тчей чте́ние. (Притч 10:1–22)

Сын прему́др весели́т отца́, сын же безу́мен печа́ль ма́тери. Не по́льзуют сокро́вища беззако́нных, пра́вда же изба́вит от сме́рти. Не убие́т гла́дом Госпо́дь ду́шу пра́ведную, живо́т же нечести́вых низврати́т. Нищета́ му́жа смиря́ет, ру́це же му́жественных обогаща́ются. Сын нака́зан прему́др бу́дет, безу́мный же слуго́ю употреби́тся. Спасе́тся от зно́я сын разу́мный, ветротле́нен же быва́ет на жа́тве сын беззако́нный. Благослове́ние Госпо́дне на главе́ пра́веднаго, уста́ же нечести́вых покры́ет плачь безвре́менный. Па́мять пра́ведных с похвала́ми, и́мя же нечести́вых угаса́ет. Прему́др се́рдцем прии́мет за́поведи, непокрове́нный же устна́ма остроптева́я запне́тся. И́же хо́дит про́сто, хо́дит наде́яся, развраща́я же пути́ своя́, позна́н бу́дет. Намиза́яй о́ком с ле́стию, собира́ет муже́м печа́ли, облича́яй же со дерзнове́нием, миротвори́т. Исто́чник жи́зни в руце́ пра́веднаго, уста́ же нечести́ваго покры́ет па́губа. Не́нависть воздвиза́ет ра́спрю, всех же нелюбопри́тельных покрыва́ет любо́вь. И́же от усте́н произно́сит прему́дрость, жезло́м бие́т му́жа безсерде́чна. Прему́дрии скры́ют чу́вство, уста́ же проде́рзаго приближа́ются сокруше́нию. Стяжа́ние бога́тых град тверд, сокруше́ние же нечести́вых нищета́. Дела́ пра́ведных живо́т творя́т, пло́дове же нечести́вых грехи́. Пути́ жи́зни храни́т наказа́ние, наказа́нием же не обличе́нный заблужда́ет. Покрыва́ют вражду́ устне́ пра́выя, износя́щии же укори́зну безу́мнейшии суть. От многосло́вия не избежи́ши греха́, щадя́й же устне́, разу́мен бу́деши. Сребро́ разжже́нное язы́к пра́веднаго, се́рдце же нечести́ваго исче́знет. Устне́ пра́ведных ве́дят высо́кая, безу́мнии же в ску́дости скончава́ются. Благослове́ние Госпо́дне на главе́ пра́веднаго: сие́ обогаща́ет, и не и́мать приложи́тися ему́ печа́ль в се́рдцы.

Чтения великого поста