Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Среду вторыя седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 5:16–25)

Вознесе́тся Госпо́дь Савао́ф в суде́, и Бог Святы́й просла́вится в пра́вде. И упасу́тся расхище́ннии, я́ко юнцы́, и пусты́ни плене́нных а́гнцы поядя́т. Го́ре привлача́ющим грехи́, я́ко у́жем до́лгим, и я́ко и́га ю́нична реме́нем беззако́ния своя́. Глаго́лющим: ско́ро да прибли́жатся, я́же сотвори́т, да ви́дим, и да прии́дет сове́т Свята́го Изра́илева, да разуме́ем. Го́ре глаго́лющим лука́вое до́брое, и до́брое лука́вое, полага́ющим тьму свет, и свет тьму, полага́ющим го́рькое сла́дкое, и сла́дкое го́рькое. Го́ре, и́же му́дри в себе́ сами́х, и пред собо́ю разу́мни. Го́ре кре́пким ва́шим, вино́ пию́щим, и вельмо́жам растворя́ющим сике́р; оправда́ющим нечести́ва даро́в ра́ди, и е́же есть пра́ведное пра́веднаго взе́млющим от него́. Сего́ ра́ди я́коже сгори́т трость от у́глия о́гненнаго, и сожже́тся от пла́мене разгоре́вшагося, ко́рень их я́ко персть бу́дет, и цвет их я́ко прах взы́дет; не восхоте́ша бо зако́на Го́спода Савао́фа, но сло́во Свята́го Изра́илева раздражи́ша. И возъяри́ся гне́вом Госпо́дь Савао́ф на лю́ди Своя́, и наложи́ ру́ку Свою́ на них, и порази́ их: и раздражи́шася го́ры, и бы́ша тру́пи их я́ко гной посреде́ пути́. И во всех сих не отврати́ся я́рость Его́, но еще́ рука́ Его́ высока́.

Бытия́ чте́ние. (Быт 4:16–26)

Изы́де Ка́ин от лица́ Бо́жия, и всели́ся в зе́млю Наи́д, пря́мо Еде́му. И позна́ Ка́ин жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ено́ха; и бе зи́ждяй град, и именова́ град во и́мя сы́на своего́, Ено́х. Роди́ся же Ено́ху Гаида́д, и Гаида́д роди́ Малелеи́ла, и Малелеи́л роди́ Мафуса́ла, Мафуса́л же роди́ Ламе́ха. И взя себе́ Ламе́х две жены́: и́мя еди́ной Ада́, и и́мя вторе́й Селла́. И роди́ Ада́ Иови́ла: сей бя́ше оте́ц живу́щих в селе́ниих скотопита́телей. И и́мя бра́ту его́, Иува́л; сей бя́ше показа́вый певни́цу, и гу́сли. Селла́ же и та́я роди́ Фо́вела, сей бя́ше млатоби́ец, кова́ч ме́ди и желе́за; сестра́ же Фо́велова, Ноема́. Рече́ же Ламе́х свои́м жена́м: Ада́ и Селла́, услы́шите глас мой жены́ Ламе́ховы, внуши́те моя́ словеса́, я́ко му́жа уби́х в я́зву мне, и ю́ношу в струп мне. Я́ко седми́цею отмсти́ся от Ка́ина, от Ламе́ха же се́дмьдесять седми́цею. Позна́ же Ада́м Е́ву, жену́ свою́, и заче́нши роди́ сы́на, и именова́ и́мя ему́ Сиф, глаго́лющи: воскреси́ бо ми Бог се́мя друго́е, вме́сто А́веля, его́же уби́ Ка́ин. И Си́фу бысть сын; именова́ же и́мя ему́ Ено́с, сей упова́ призыва́ти и́мя Го́спода Бо́га.

При́тчей чте́ние. (Притч 5:15–23; 6:1–3)

Сы́не, пий во́ды от свои́х сосу́дов, и от твои́х кладенце́в исто́чника. Да преизлива́ются тебе́ во́ды от твоего́ исто́чника, во твои́ же пути́ да происхо́дят твоя́ во́ды. Да бу́дут тебе́ еди́ному име́ния, и да никто́же чуждь причасти́тся тебе́. Исто́чник твоея́ воды́ да бу́дет тебе́ твой, и весели́ся с жено́ю, я́же от ю́ности твоея́. Еле́нь любве́, и жребя́ твои́х благода́тей да бесе́дует тебе́, твоя́ же да преды́дет тебе́, и да бу́дет с тобо́ю во вся́ко вре́мя; в дру́жбе бо сея́ спребыва́яй, умно́жен бу́деши. Не мног бу́ди к чужде́й, ниже́ объя́т бу́ди объя́тии не твоея́. Пред очи́ма бо суть Бо́жиима путие́ му́жа, вся же тече́ния его́ назира́ет. Законопреступле́ния му́жа уловля́ют; плени́цами же свои́х грехо́в ки́йждо затяза́ется. Сей скончава́ется с ненака́занными; от мно́жества же своего́ жития́ изве́ржется, и погиба́ет за безу́мие. Сы́не, а́ще поручи́шися за твоего́ дру́га, преда́си твою́ ру́ку врагу́. Сеть бо крепка́ му́жу свои́ устне́, и пленя́ется устна́ми свои́х уст. Твори́ сы́не, я́же аз запове́даю ти, и спаса́йся.

Чтения великого поста