Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Вторник вторыя седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 5:7–16)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: виногра́д Го́спода Савао́фа дом Изра́илев есть, и челове́к Иу́дин, но́вый сад возлю́бленный. Ждах, да сотвори́т суд, сотвори́ же беззако́ние и непра́вду, но вопль. Го́ре совокупля́ющим дом к до́му, и село́ к селу́ приближа́ющим, да бли́жнему оты́мут что, еда́ вселите́ся еди́ни на земли́? Услы́шашася бо во ушеса́х Го́спода Савао́фа сия́: а́ще бо бу́дут до́мове мно́зи, в запусте́ние бу́дут вели́ции и до́брии, и не бу́дут живу́щии в них. Иде́же бо возорю́т де́сять супру́г воло́в, сотвори́т корча́г еди́н, и се́яй артава́с шесть, сотвори́т ме́ры три. Го́ре востаю́щим зау́тра, и сике́р гоня́щим, жду́щим ве́чера, вино́ бо сожже́т я́. С гу́сльми бо и певни́цами, и тимпа́ны, и свире́льми вино́ пию́т, на дела́ же Госпо́дня не взира́ют, и дел руку́ Его́ не помышля́ют. У́бо плене́ни бы́ша лю́дие Мои́, за е́же не ве́дети им Го́спода, и мно́жество бысть ме́ртвых гла́да ра́ди, и жа́жды водны́я. И разшири́ ад ду́шу свою́, и разве́рзе уста́ своя́, е́же не преста́ти. И сни́дут сла́внии, и вели́ции, и бога́тии, и губи́тели их, и веселя́йся в нем. И смири́тся челове́к, и обезче́стится муж, и о́чи высокогля́дающии смиря́тся. И вознесе́тся Госпо́дь Савао́ф в суде́, и Бог Святы́й просла́вится в пра́вде.

Бытия́ чте́ние. (Быт 4:8–15)

Рече́ Ка́ин ко А́велю бра́ту своему́: по́йдем на по́ле. И бысть внегда́ бы́ти им на по́ли, воста́ Ка́ин на А́веля, бра́та своего́, и уби́ его́. И рече́ Госпо́дь Бог ко Ка́ину: где есть А́вель, брат твой? И рече́: не вем; еда́ страж бра́ту моему́ есмь аз? И рече́ Госпо́дь: что сотвори́л еси́ сие́? Глас кро́ве бра́та твоего́ вопие́т ко Мне от земли́. И ны́не про́клят ты на земли́, я́же разве́рзе уста́ своя́, прия́ти кровь бра́та твоего́ от руки́ твоея́. Егда́ де́лаеши зе́млю, и не приложи́т си́лы своея́ да́ти тебе́: стеня́й и трясы́йся бу́деши на земли́. И рече́ Ка́ин ко Го́споду Бо́гу: вя́щшая вина́ моя́, е́же оста́витися ми. А́ще изго́ниши мя днесь от лица́ земли́, и от лица́ Твоего́ скры́юся, и бу́ду стеня́ и трясы́йся на земли́, и бу́дет всяк обрета́яй мя, убие́т мя. И рече́ ему́ Госпо́дь Бог: не та́ко, всяк уби́вый Ка́ина, седми́жды отмсти́тся. И положи́ Госпо́дь Бог зна́мение на Ка́ине, е́же не уби́ти его́ вся́кому обрета́ющему его́.

При́тчей чте́ние. (Притч 5:1–15)

Сы́не, мое́й прему́дрости внима́й, к мои́м же словесе́м прилага́й у́хо твое́. Да сохрани́ши мысль благу́ю; чу́вство же мои́х усте́н запове́дает тебе́. Не внима́й злей жене́: мед бо ка́плет от усте́н жены́ блудни́цы, я́же на вре́мя наслажда́ет твой горта́нь. Последи́ же горча́е же́лчи обря́щеши, и изощре́ну па́че меча́ обою́ду остра́. Безу́мия бо но́зе низво́дят употребля́ющих ю́ со сме́ртию во ад, стопы́ же ея́ не утвержда́ются. На пути́ бо живо́тныя не нахо́дит, заблужде́нна же тече́ния ея́ и неблагоразу́мна. Ны́не у́бо сы́не, послу́шай мене́, и не отринове́нна сотвори́ моя́ словеса́. Дале́че от нея́ сотвори́ путь твой, и не прибли́жися к две́рем домо́в ея́. Да не преда́ст ины́м живота́ твоего́, и твоего́ жития́ не ми́лостивным. Да не насы́тятся ини́и твоея́ кре́пости, твои́ же труды́ в до́мы чужды́я вни́дут. И раска́ешися на после́док твой, егда́ истру́тся пло́ти те́ла твоего́, и рече́ши: ка́ко возненави́дех наказа́ние, и от обличе́ний уклони́ся се́рдце мое́? Не послу́шах гла́са наказу́ющаго мя, и ко уча́щему мя не прилага́х у́ха моего́. Вма́ле бех во вся́ком зле посреде́ це́ркве и со́нмища. Сы́не, пий во́ды от твои́х сосу́дов, и от твои́х кладенце́в исто́чника.

Чтения великого поста