Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение ветхозаветных пророчеств в Понедельник вторыя седмицы

Проро́чества Иса́иина чте́ние. (Ис 4:2–6; 5:1–7)

Та́ко глаго́лет Госпо́дь. В день о́ный возсия́ет Бог в сове́те со сла́вою на земли́, е́же вознести́ и просла́вити оста́нок Изра́иля. И бу́дет оста́нок в Сио́не, и оста́нок во Иерусали́ме, свя́ти нареку́тся вси, напи́саннии в жизнь во Иерусали́ме. Я́ко отмы́ет Госпо́дь скве́рну сыно́в и дще́рей Сио́нских, и кровь Иерусали́мску очи́стит от среды́ их ду́хом суда́, и ду́хом зно́я. И прии́дет Госпо́дь, и бу́дет все ме́сто горы́ Сио́ни, и вся я́же о́крест ея́ осени́т о́блак во дни, и я́ко ды́ма и све́та о́гненна горя́ща в нощи́, все́ю сла́вою покры́ется. И бу́дет в сень от зно́я, и в покро́в, и в сокрове́ние от же́стости и дождя́. Воспою́ ны́не возлю́бленному песнь, возлю́бленнаго моего́ виногра́ду моему́: виногра́д бысть возлю́бленному в ро́зе, на ме́сте ту́чне. И огражде́нием огради́х, и окопа́х, и насади́х ло́зу избра́нну, и созда́х столп посреде́ его́, и предточи́лие ископа́х в нем. И ждах, да сотвори́т гро́здие, и сотвори́ те́рние, и ны́не живу́щии во Иерусали́ме, и челове́че Иу́дин, суди́те между́ мно́ю и виногра́дом мои́м. Что сотворю́ еще́ виногра́ду моему́, и не сотвори́х ему́? Зане́же ждах, да сотвори́т гро́здие, сотвори́ же те́рние. Ны́не у́бо возвещу́ вам, что аз сотворю́ виногра́ду моему́: отыму́ огражде́ние его́, и бу́дет в разграбле́ние, и разорю́ сте́ну его́, и бу́дет в попра́ние. И оста́влю виногра́д мой, и ктому́ не обре́жется, ниже́ покопа́ется, и взы́дет на нем, я́коже на ляди́не, те́рние; и облако́м запове́м, е́же не одожди́ти на него́ дождя́. Виногра́д бо Го́спода Савао́фа, дом Изра́илев есть, и челове́к Иу́дин, но́вый сад возлю́бленный.

Бытия́ чте́ние. (Быт 3:21–24; 4:1–7)

Сотвори́ Госпо́дь Бог Ада́му и жене́ его́ ри́зы ко́жаны, и облече́ их. И рече́ Бог: се Ада́м бысть, я́ко еди́н от Нас, е́же разуме́ти до́брое и лука́вое. И ны́не да не когда́ простре́т ру́ку свою́, и во́змет от дре́ва жи́зни, и снест, и жив бу́дет во век. И изгна́ его́ Госпо́дь Бог из рая́ сла́дости, де́лати зе́млю, от нея́же взят бысть. И изри́не Ада́ма, и всели́ его́ пря́мо рая́ сла́дости, и приста́ви херуви́ма, и пла́менное ору́жие обраща́емое, храни́ти путь дре́ва жи́зни. Ада́м же позна́ Е́ву, жену́ свою́, и заче́нши роди́ Ка́ина. И рече́: стяжа́х челове́ка Бо́гом. И приложи́ роди́ти бра́та его́ А́веля. И бысть А́вель па́стырь ове́ц, Ка́ин же бе де́лаяй зе́млю. И бысть по днех принесе́ Ка́ин от плодо́в земли́ же́ртву Бо́гу. И А́вель принесе́ и той от перворо́дных ове́ц свои́х, и от ту́ков их. И призре́ Бог на А́веля и на да́ры его́. На Ка́ина же и на же́ртвы его́ не внят, и опеча́лися Ка́ин зело́, и испаде́ лице́ его́. И рече́ Госпо́дь Бог Ка́ину: вску́ю приско́рбен был еси́? И вску́ю испаде́ лице́ твое́? Еда́ а́ще пра́во прине́сл еси́, пра́во же не раздели́л еси́, не согреши́л ли еси́? Умо́лкни, к тебе́ обраще́ние его́, и ты тем облада́еши.

При́тчей чте́ние. (Притч 3:34–35; 4:1–22)

Госпо́дь го́рдым проти́вится, смире́нным же да́ет благода́ть. Сла́ву прему́дрии насле́дят, нечести́вии же вознесо́ша безче́стие. Послу́шайте де́ти наказа́ния о́тча, и внемли́те разуме́ти помышле́ние. Дар бо благи́й да́рую вам: моего́ зако́на не оставля́йте. Сын бо бых и аз отцу́ послушли́вый, и люби́мый пред лице́м ма́тере. И́же глаго́лаша и учи́ша мя: да утвержда́ется на́ше сло́во в твое́м се́рдце, храни́ за́поведи, не забыва́й. Стяжи́ прему́дрость, стяжи́ ра́зум, не забу́ди, ниже́ пре́зри рече́ния мои́х уст, ниже́ уклони́ся от глаго́л уст мои́х. Не оста́ви ея́, и и́мется тебе́; возжеле́й ея́, и соблюде́т тя. Нача́ло прему́дрости стяжа́ти прему́дрость, и во всем стяжа́нии твое́м стяжи́ ра́зум. Огради́ ю́ и вознесе́т тя; почти́ ю́, да тя обы́мет. Да даст главе́ твое́й вене́ц благода́тей, венце́м же сла́дости защити́т тя. Слы́ши сы́не, и приими́ моя́ словеса́, и умно́жатся ле́та живота́ твоего́, да ти бу́дут мно́зи пути́ жития́. Путе́м бо прему́дрости учу́ тя, наставля́ю же тебе́ на тече́ния пра́вая. А́ще бо хо́диши, не за́пнутся стопы́ твоя́; а́ще ли тече́ши, не утруди́шися. Ими́ся моего́ наказа́ния, не оста́ви, но сохрани́ е́ себе́ жизнь твою́. На пути́ нечести́вых не иди́, ниже́ возревну́й путе́м законопресту́пных. На не́мже а́ще ме́сте во́я соберу́т, не иди́ та́мо, уклони́ся же от них, и измени́. Не у́снут бо, а́ще зла не сотворя́т, оты́мется сон от них, и не спят. Ти́и бо пита́ются пи́щею нече́стия, вино́м же законопресту́пным упива́ются. Путие́ же пра́ведных подо́бне све́ту све́тятся: предхо́дят, и просвеща́ют, до́ндеже испра́вится день. Путие́ же нечести́вых те́мни: не ве́дят, ка́ко претыка́ются. Сы́не, мои́м глаго́лом внима́й, к мои́м же словесе́м прилага́й у́хо твое́. Да не оскуде́ют ти исто́чницы твои́, храни́ я́ в се́рдце твое́м. Живо́т бо суть всем обрета́ющим я́, и всей пло́ти их исцеле́ние.

Чтения великого поста