Шрифт

Чтения на каждый день Великого поста

Чтение Апостола и Евангелия Недели Первой поста, Трожества Православия

Апостол к Евреем, зачало 329 от полу.

Бра́тие, ве́рою Моисе́й, вели́к быв, отве́ржеся нарица́тися сын дще́ре фарао́новы. Па́че же изво́ли страда́ти с людьми́ Бо́жиими, не́жели име́ти вре́менную греха́ сла́дость. Бо́льшее бога́тство вмени́в Eги́петских сокро́вищ поноше́ние Христо́во, взира́ше бо на мздовоздая́ние. И что eще́ глаго́лю? Не доста́нет бо ми повеству́ющу ле́та, о Гедео́не, Вара́це же и Сампсо́не и Иеффа́и, о Дави́де же и Самуи́ле, и о (других) проро́цех, и́же ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ льво́в, угаси́ша си́лу óгненную, избего́ша óстрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жeны́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́; ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т. Друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, eще́ же и уз и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех, и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин весь мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут. Те́мже у́бо и мы, толи́к иму́ще облежа́щь нас о́блак свиде́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грех, терпе́нием да тече́м на предлежа́щий нам по́двиг, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Иису́са.

Евангелие от Иоанна, зачало 5.

Во вре́мя о́но, восхоте́ Иису́с изы́ти в Галиле́ю, и обре́те Фили́ппа и глаго́ла eму́: гряди́ по Мне. Бе же Фили́пп от Вифсаи́ды, от гра́да Андре́ова и Петро́ва. Обре́те Фили́пп Нафана́ила, и глаго́ла eму́: Eго́же писа́ Моисе́й в зако́не и проро́цы, обрето́хом Иису́са сы́на Ио́сифова, и́же от Назаре́та. И глаго́ла eму́ Нафана́ил: от Назаре́та мо́жет ли что добро́ бы́ти? Глаго́ла eму́ Фили́пп: прииди́ и виждь. Ви́де же Иису́с Нафана́ила гряду́ща к Себе́, и глаго́ла о нем: се, вои́стинну Израильтя́нин, в не́мже льсти несть. Глаго́ла Eму́ Нафана́ил: ка́ко мя зна́еши? Отвеща́ Иису́с, и рече́ eму́: пре́жде да́же не возгласи́ тебе́ Фили́пп, су́ща под смоко́вницею ви́дех тя. Отвеща́ Нафана́ил и глаго́ла Eму́: Равви́, Ты eси́ Сын Бо́жий, Ты eси́ Царь Изра́илев. Отвеща́ Иису́с, и рече́ eму́: зане́ рех ти, я́ко ви́дех тя под смоко́вницею, ве́руеши: бо́льша сих у́зриши. И глаго́ла eму́: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, отсе́ле у́зрите не́бо отве́рсто и А́нгелы Бо́жия восходя́щя, и нисходя́щя над Сы́на Челове́ческаго.

Чтения великого поста